40 گناه زبان

1- خبری را ندانسته گفتن

2- عیب جویی از دیگران

3- مسخره کردن دیگران

4- تهمت زدن

5- فاش کردن اسرار مردم

6- رنجاندن مومن

7- سرزنش بیجا

8 – دروغ گفتن

9 – وعده دروغ

10-  قسم دروغ

11-  شهادت نا حق

12- تحریف مسائل دینی

13- حکم نا حق

14- لعنت کردن مردم

15- طعنه زدن

16-  دل شکستن

17- امر به منکر

18- نهی از معروف

19- بد خلقی

20- تصدیق کفر و شرک

21- غیبت کردن

22- شایعه پراکنی

23- به نام بد صدا زدن

24- تملق و چاپلوی

25- با مکر و حیله سخن گفتن

26- مزاح زیاد

27-  زخم زبان زدن

28- آبروریزی

29- کبر در گفتار

30- ادای صدای کسی را در آوردن

31- بدعت در دین

32- اظهار بخل و حسد

33- بد زبانی در معاشرت

34- خشونت در گفتار

35- فحش و ناسزا گفتن

36- سخن چینی کردن

37- نا امید کردن

38- شوخی با نامحرم

39 – ریا در گفتار

40- فریاد زدن  بیجا

دیدگاه بگذارید