2,900 تومان

موجود

چکیده

هدف این پژوهش آسیب شناسی فرآیند یاددهی- یادگیری ریاضی در مقطع متوسطه در ناحیه 1 شهر ارومیه در سال تحصیلی 93-92 می باشد. روش تحقیق، کاربردی، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری، دبیران ریاضی ودانش آموزان مقطع متوسطه  نا حیه 1 در نظر گرفته شده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دبیرستانی و معلمین ریاضی ناحیه یک شهر ارومیه بودند که بر اساس جدول کوهن با روش خوشه ای تصادفی تعداد377 دانش آموز دبیرستان(196 دختر و 181 پسر)و همچنین تعداد 67 دبیر ریاضی(42 زن و 25 مرد)انتخاب شدند.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته که توسط علیزاده(1391)تدوین شده بود،که به سوالات مربوط به ریاضی بر گردانده شد. داده ها با استفاده ار روش t تک متغیری و tمستقل و همچنین آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادندکه بین دیدگاهای معلمان و دانش آموزان، معلمان روشهای تدریس و ارتباطی را ، نسبت به دانش آموزان بیشتر آسیب پذیر  دانسته اند.بیشترین آسیب از فرایندهای یاددهی یادگیری، از نظر دانش آموزان دختر ودانش آموزان  پسر وبطور اخص همه دانش آموزان با هم،  نحوه روش تدریس معلمان می باشد.  البته دانش آموزان پسر روشهای ارزشیابی را نیز آسیب یافته در نظر گرفته اند. کل معلما ن ، روشهای ارتباطیرا  آسیب پذیر بیان کرده اند. بین دیدگاههای دختران وپسران، هر سه روشآسیب پذیر بوده و آسیب پذیری از نظر پسران بیشتر از دختران بوده است.

 

واژه های کلیدی: آسیب شناسی، فرآیند، یاددهی ،یادگیری.

 

 

مقدمه:

درطولتاریخ،نتایجمطالعاتآموزشریاضیوعلومدرتدریسویادگیرياثرگذارياساسیداشتهاند. برايفهم،تفکر،یادگیري ، تدریسریاضیونیزتغییراتپیشرفتگرادربرنامهدرسیریاضی،ترکیبیازاصلاحبرنامهدرسی،آموزشکلاسیوتحقیقاتدرزمینهیادگیريوآموزشریاضیلازماست(کلمنت، 2002)[1].

اکثرکارهايانجامشدهدرزمینهریاضیرامیتوانبهسهطبقهآموزشکلاسی،تحقیقاتآموزشیوطراحیآموزشی،طبقهبنديکرد. همهافراديکهدراینسهحوزهکارمیکننددارايهدفمشترکیهستندوآنهدفبهبودآموزشویادگیريریاضیاست. درحوزهآموزشکلاسی، معلمانبرايافزایشتوانیادگیريدانشآموزان و درحیطهتحقیقات آموزشی،محققانبرايدركوفهمبیشتریادگیريوآموزش ریاضیوبالاخرهطراحانآموزشی، برايرشدوبهبودموادآموزشیمفید،تلاشمیکنند (ماگیدسون،2005)[2].

مطالعات انجام شده درزمینه آموزشی ریاضی حاکی از این است که آموزش ریاضی به ندرتتوانایی اندیشیدن وحل مسئله را در دانش آموزان ایجاد کرده است. ضعف دانش آموزان در حل مسئله به ویژه حل مسئله ریاضی از جمله موضوعاتیاست که درسال هایاخیر همواره مورد توجه متخصصان تعلیم وتربیت و آموزش ریاضی قرار داشته است .

پیچیدگی عمل تفکر ویادگیری در انسان از یک سو ودشواری طبیعی مفاهیم، مهارت ها واستدلال ریاضی از سوی دیگر ونیز ناکارآیی برخی از معلمان و شفاف نبودن هدف های برنامه ای و عامل هایی دیگر موجب ناکامی بسیاری از فراگیران در کسب نتایج مطلوب در دروس ریاضی ودر نتیجه بیزاری وسردی آناندر این قلمروی مهم از دانش بشری شده است. طبیعت دانش ریاضی و پیچیدگی های آموزش ویادگیری آن  به ویژه در دوران ریاضیات مدرسه، دلالت بر این مهم دارد که کمترین بد آموزی، موجب انحراف جدی فراگیران در یادگیری های بعدی ریاضی و نقصان رفتار ریاضی آنان خواهد شد .  آموزش ویادگیری ریاضیات وسنجش رفتار ریاضی فراگیران، فرآیند هایی پیچیده هستند که در آن معلمان و فراگیران به گونه ای مستقیم با یکدیگر مرتبط اند. ریشه این پیچیدگیها در این واقعیت نهفته است که هر فراگیرفردی است باشخصیتییگانه که دانش، مهارت ها وبرداشت های خود را با شیوه ها ونگرش های متفاوت ودر سطوح گوناگونی کسب می کند، زیرا فرآیند های ذهنی، سطوح آمادگی و شیوه های پاسخگویی افراد متفاوت است.از طرفی  هر معلمی باید شرایطی فراهم آورد که فراگیران را قادر سازد تا دانش موجود وتجربه های قبلی شان را بیازمایند ودر مراحل بالاتر دانش خود را سازمان دهند.

[1]– Klement

[2]-Magidson

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-1- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2- اهمیت وضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..5

1-3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-3-1- اهداف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-3-2- اهداف ویژه…………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-4 – فرضیه ها یا پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..9

1-5- تعریف متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….10

1-5-1- بخش اول: تعاریف نظری……………………………………………………………………………………………………………10

1-5-1-1-   آسیب شناسی……………………………………………………………………………………………………………………..10

– آسیب شناسی سیستم آموزش ریاضی……………………………………………………………………………………………………..10

1-5-1-2- روش تدریس………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-5-1-3- فرایند یادهی(تدریس)…………………………………………………………………………………………………………….11

1-5-1-4-  فرایند یاددهی – یادگیری………………………………………………………………………………………………………11

1-5-1-5- روش ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………………12

1-5-1-6- روش ارتباط………………………………………………………………………………………………………………………….12

– آسیب شناسی روش های ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………..12

1-5-2- بخش دوم: تعاریف عملی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………..12

عنوان                                                                                                               صفحه

-5-2-1-روش تدریس…………………………………………………………………………………………………………………………12

1-5-2-2- روش ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………………13

1-5-2-3- روش ارتباط………………………………………………………………………………………………………………………….13

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-1- بخش اول: پیشینه نظری…………………………………………………………………………………………………………………..15

2-1-1 فرایند یاددهی – یادگیری………………………………………………………………………………………………………………15

2-1–2 اصول تدریس و یادگیری……………………………………………………………………………………………………………17

2-1-3- فرایند یاددهی و یادگیری در مکاتب مختلف……………………………………………………………………… ………..18

– مکتب رفتار گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………….18

چگونگی یا توالی فعالیت معلم ودانش آموز از دیدگاه رفتارگرایی…………………………………………………………………19

1-تبیین(ارائه محرک)………………………………………………………………………………………………………………………………19

2- اکتساب (پاسخ)………………………………………………………………………………………………………………………………….19

3- انتقال………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

– دیدگاه شناخت گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………..19

چگونگی یا توالی فعالیت معلم ودانش آموز از دیدگاه شناخت گرایی…………………………………………………………….20

1-کاوشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

2-تبیین………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

3 – انتقال………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

-دیدگاه انسان گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………….21

عنوان                                                                                                                  صفحه

چگونگی یا توالی فعالیت معلم ودانش آموز از دیدگاه انسان گرایی…………………………………………………………………..21

1-کاوشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-روشنگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..22

3- انتقال………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-1-4- مدل ها و روش های یادگیری……………………………………………………………………………………………………….22

-یادگیرنده های دیداری(بصری)………………………………………………………………………………………………………………..22

-یادگیری جنبشی-بساوایی……………………………………………………………………………………………………………………….23

-توسعه برنامه درسی و روش های یادگیری…………………………………………………………………………………………………24

2-1-5-روش های تدریس……………………………………………………………………………………………………………………..24

2-1-5-1- تعریف روش………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-1-5-2-تقسیم بندی روش های تدریس……………………………………………………………………………………………….25

-روش تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………………………..25

1-روش سقراطی…………………………………………………………………………………………………………………………………..26

2- روش مکتبی…………………………………………………………………………………………………………………………………….26

الف – آزادیها………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

ب – خلیفه……………………………………………………………………………………………………………………………………………26

-روش نوین…………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

1-روش تدریس بانکی یا معلم محور وغیر فعال…………………………………………………………………………………………..27

2-روش توضیحی……………………………………………………………………………………………………………………………………27

3-روش تدریس تخیلی……………………………………………………………………………………………………………………………27

عنوان                                                                                                                  صفحه

4- روش سخنرانی…………………………………………………………………………………………………………………………………..28

5-روش کنفرانس……………………………………………………………………………………………………………………………………28

6-روش اکتشافی…………………………………………………………………………………………………………………………………….29

7-روش استاد شاگردی……………………………………………………………………………………………………………………………29

8-پرسش و پاسخ……………………………………………………………………………………………………………………………………29

9-روش حل مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………29

راههای حل مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………..30

-حل مسئله از طریق آزمایش وخطا…………………………………………………………………………………………………………….30

-حل مسئله از طریق بینش وشناخت…………………………………………………………………………………………………………..30

-حل مسئله با روش تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………………30

-حل مسئله با روش “دیویی”……………………………………………………………………………………………………………………31

10-روش آموزش انفرادی………………………………………………………………………………………………………………………..31

11-روش مباحثه……………………………………………………………………………………………………………………………………..32

-بحث کنترل شده توسط معلم…………………………………………………………………………………………………………………..32

محاسن بحث کنترل شده…………………………………………………………………………………………………………………………..32

محدودیت های بحث کنترل شده……………………………………………………………………………………………………………….32

-بحث آزاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

-روش بحث گروهی……………………………………………………………………………………………………………………………….33

12-تدریس مشارکتی……………………………………………………………………………………………………………………………….33

13-واحد کار (پروژه) ……………………………………………………………………………………………………………………………..34

عنوان                                                                                                                  صفحه

14-گردش علمی یا فعالیت تجربه خارج از کلاس………………………………………………………………………………………..34

15-تلفیق روش های تدریس……………………………………………………………………………………………………………………35

2-1-6-روشهای ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………………………35

2-1-6-1- انواع ارتباط……………………………………………………………………………………………………………………………36

2-1-6-2- تنگناهای ارتباط……………………………………………………………………………………………………………………..37

2-1-6-3- راهکار های برقراری ارتباط موثر……………………………………………………………………………………………….37

  • توجه به ارتباط کلامی…………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-توجه به ارتباط غیر کلامی…………………………………………………………………………………………………………………….39

3-ارتباط عاطفی……………………………………………………………………………………………………………………………………..39

4-جو کلاس…………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

5-استفاده از وسایل آموزشی وکمک آموزشی……………………………………………………………………………………………..41

6-مدیریت……………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

7-شخصیت معلم…………………………………………………………………………………………………………………………………….42

8-ارائه مطالب به شیوه های گوناگون…………………………………………………………………………………………………………42

9-باز بودن وشفافیت……………………………………………………………………………………………………………………………….42

10- رشد درک……………………………………………………………………………………………………………………………………….43

11- حفظ فرآیند روان تدریس………………………………………………………………………………………………………………….43

12- تصحیح اشتباهات…………………………………………………………………………………………………………………………….43

13- ایجاد تنوع در کلاس…………………………………………………………………………………………………………………………44

14- توجه به تفاوتهای فردی……………………………………………………………………………………………………………………44

عنوان                                                                                                                  صفحه

15- ایجادعلاقه وانگیزه……………………………………………………………………………………………………………………………44

16- پاسخ به ارتباط…………………………………………………………………………………………………………………………………45

17- نحوه تعامل……………………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-1-7- روشهای ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………………45

2-1-7-1-تعریف ارزشیابی……………………………………………………………………………………………………………………..45

2-1-7-2-اهداف ارزشیابی……………………………………………………………………………………………………………………..46

2-1-7-3-تعریف اندازه گیری،  آزمون،  سنجش……………………………………………………………………………………….47

2-1-7-4- انواع سنجش و آزمونها…………………………………………………………………………………………………………..48

– آزمون صحیح وغلط…………………………………………………………………………………………………………………………….48

– آزمون جورکردنی…………………………………………………………………………………………………………………………………48

– آزمون چند گزینه ای…………………………………………………………………………………………………………………………….49

– آزمون تشریحی……………………………………………………………………………………………………………………………………49

– آزمون  کوتاه پاسخ……………………………………………………………………………………………………………………………….49

– سنجش عملکردی………………………………………………………………………………………………………………………………..50

– سنجش با استفاده از کار پوشه……………………………………………………………………………………………………………….50

– سنجش مشاهده ای………………………………………………………………………………………………………………………………51

– سنجش رفتاری……………………………………………………………………………………………………………………………………51

– سنجش عاطفی……………………………………………………………………………………………………………………………………52

2-1-5-5- ارزشیابی کار معلم…………………………………………………………………………………………………………………52

2-1-5-6- کاستی های ارزشیابی در فرآیند یاددهی- یادگیری…………………………………………………………………….54

عنوان                                                                                                                  صفحه

2-2 – بخش دوم: پیشینه عملی………………………………………………………………………………………………………………..55

2-2-1- پژوهش های انجام شده داخلی…………………………………………………………………………………………………..55

2-2-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………………59

 فصل سوم: مواد وروش ها مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

3-1- روش تحقیق(پژوهش)………………………………………………………………………………………………………………….63

3-2- جامعه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….63

3-3- نمونه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..63

3-4- روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………64

3-5- حجم نمونه وروش محاسبه آن………………………………………………………………………………………………………64

3-6- ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….64

3-6-1- برآورد روایایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………65

3-7- شیوه جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….66

3-8- روشهای تجزیه وتحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………66

فصل چهارم: نتایج

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………68

4-1- توصیف ویژگی های نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………68

4-2- بررسی فرضیه ها سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………….70

4-2-1-بررسی فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………70

4-2-2- بررسی سوالهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………….72

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………90

5-1: خلاصه  پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………91

5-2:  نتایج وتبیین…………………………………………………………………………………………………………………………..91

5-2-1- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..91

5-2-2- پرسشهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………92

5-4:  بحث ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………97

5-5- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………98

5-6-پیشنهاددات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………….99

5-7- موضوعات پیشنهادی برای پژوهش های بعدی………………………………………………………………………..101

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………102

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..105

پیوست

پرسشنامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………….108

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….114

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه آسیب شناسی فرآیند یاددهی – یادگیری ریاضی مقطع متوسطه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا