2,900 تومان

موجود

چکیده

ساسانیان آخرین سلسله ی پادشاهی ایران قبل از اسلام بودند. که خود را جانشینان بحق هخامنشینان می دانستند و در طول 400 سال حکومت تلاش کردند تا سنت های کهن ایرانی را زنده کنند و به نفوذ هنر یونانی و رومی خاتمه دهند. هنر ساسانی غالبا همچون مرحله ی احیای سنت های پارسی توام با طرد هوشیارانه ارزش های یونانی، رومی در نظر گرفته شده است.توفیق های هنر ساسانی در ظرف ها نقره ای، سکه ها، گچبری، موزاییک و پارچه ها در آثار باقی مانده به خوبی مشهود است.آنها توانستند با آفریدن کارهای نو تأثیر شگرفی بر هنر اروپا، آسیا و چین و ژاپن بگذارند. در هنر ساسانی طیف گسترده و وسیعی از نگاره های گیاهی، جانوری و پرندگان گاه با کاربردهای نمادین به صورت تکرار نقش های قرینه در کنار هم به مقدار زیاد مورد استفاده قرار گرفت.در این پایان نامه به امکان استفاده از  برخی نقش های فلزی بر روی سفال پرداخته شده است.نقش هایی که بسیار دقیق، استفاده از فضاهای مثبت و منفی و گوناگونی حرکت و تکرار آن با آمیزه های گیاهی، هندسی، جانوری به صورت قرینه و غیر قرینه مورد استفاده قرار گرفته است.

 

کلید واژه: ساسانی، ظرف های نقره ای، نقش ها، فلزی، گچبری

 

مقدمه:

تخت شاهنشاهی به دست سلسله ای از پادشاهان ملی افتاد که خود را وارث هخامنشیان معرفی می کردند و با محروم کردن اشکانیان از این مزیت سلطنت را تنها حق خود می دانستند ساسانیان پس از آن که تاج و تخت را بر اثر منارعات طولانی به دست آوردند حکومتی ملی تاسیس کردند که متکی به دین ملی و تمدنی بود که شاید از جنبه ی ایرانیت در سراسر تاریخ طویل ایرانیان نظیر نداشته است. از نظر مسایل خارجی ساسانیان بدون احساس خستگی و با موفقیت متناوب در سه جبهه محاربات را ادامه می دادند با رومیان در مغرب – با کوشانیان  وهیاطله در مشرق و با بدویان در شمال. طبق روایات ساسان جد سلسله ی ساسانی مقامی ارجمند در آرامگاه آناهیتا (ناهید) در استخر داشت.پسر او بابک که جانشین او گردید با دختر امیری محلی ازدواج کرد.  به وسیله ی کودتایی قدرت را از دست او گرفت.هموست که بعدها به منزله ی موسس حقیقی سلسله شناخته شد و بر تخت نشستن وی آغاز تاریخی جدید به شمار می رود.با پیشنهاد بابک مبنی بر جانشینی پسرش شاپور رضایت نداد.بنابراین بین شاه بزرگ و تابع او قطع رابطه شد و این قطع رابطه معرف وضع اغتشاش آمیز و هرج و مرجی است که در این عصر در ایران بویژه در فارس حکم فرما بوده است. اردشیر پسر دوم بابک در دارابگرد، شهر ایالتی پارس، شغلی نظامی داشت.وی پس از مرگ پدر از شناختن پادشاهی برادر خود شاپور خودداری کرد.اردشیر در یک سلسله جنگ های متحدان را شکست داد و با سیاست ارتشاء بعض آنان را به ترک محاربات بیهوده واداشت رومیان خود را کنار کشیدند پادشاه کوشان پس از دوسال مخاصمه عقب نشست و در پایان امر پادشاه ارمنستان برای مقاومت با اردشیر تنها مانده بود. شاپور از پدر خود مملکتی را به ارث برد که در آن تشکیلات پارتی محفوظ مانده مجددا بر اصل تمرکز قوی تنظیم شده بود. بدون آنکه دستگاه ملوک الطوایفی از بین رفته باشد. شاپور در تعقیب موفقیت خود سوریه و کاپادوکیه را ویران کرد ولی در بازگشت مورد حمله ی امیر تدمر قرار گرفت و شکست یافت و قسمتی از غنایم خود را از دست داد. شاپور فرمانده ی بزرگ عملیات پدر خود را در نظم امور داخلی شاهنشاهی تکمیل کرد وی با نظر وسیع و روح کنجکاو خویش دستور داد آثار و مصنفات متعدد یونانی و هندی را که در مباحث مختلف مانند طب – نجوم و فلسفه تالیف شده بود ترجمه کنند. بهرام سوم پس از چند ماه سلطنت به دست نرسی پسر شاپور اول خلع گردید و پادشاه اخیر تاج و تخت ساسانی را به شعبه ی صفزای سلسه منتقل ساخت آغاز سلطنت پادشاه جدید سعادت آمیز نبود. توسعه ی سیاسی ایران متعاقب توسعه ی فرهنگی وی انجام گرفت و هنر ساسانی به زودی در مشرق از طرفی که در اثر عملیات نظامی کاملا مفتوح شده بود نفوذ کرده به شرح های دوردست ترکستان چین و حتی خود چین رسید. در این مدت شاهانی فاقد شخصیت بر تخت سلطنت جلوس کردند و در این دوره بین آنان و اشراف فئودال که با روحانیان مقتدر زرتشتی متحد بودند منازعات برقرار بود. قدرت پادشاه که بر اثر مخالفت منظم نجبا ضعیف شد بدو اجازه ی تعیین جانشین خویش را چنان که در زمان نخستین شاهان ساسانی معمول بود نمی داد. در این دوره طولانی ایران به صورت سلطنتی انتخابی در میان افراد خاندان ساسانی در آمد و بر اثر اختلافات بین دسته های طرفدار داوطلبان متعدد قطعه قطعه شد.پس از مرگ یزدگرد اول بر سر جانشینی او رقابتی شدید بین پسران وی ایجاد شد.هیچ پادشاه ساسانی از وجاهت ملی مانند بهرام پنج برخوردار نگردیده است. به سبب پیدایش افسانه های متعدد درباره ی شهامت بهرام نام وی مخلد گردیده و او در طی قرون حتی پس از پایان شاهنشاهی ساسانی یکی از موضوعات جالب هنرمندان ایرانی شده است بهرام در جنگی که ضد هیاطله در گرفت پیروز گردید و از روح توسعه طلبی آنان ممانعت کرد. پس از ابراز علاقه ی مخصوص به مساله ی ادیان و مطالعه و دقت در همه ی دین هایی که در ایران معمول بود عاقبت با تعصب در دین زرتشتی باقی ماند و بر اثر آن به ایذای  مسیحیان و یهودیان پرداخت. در نظر رم ایران می بایست نقش کشور پوشالی یا سپر بلا را ایفا کند و مهیای تحمل ضربات وحشیانی باشد که مهاجمان آنان ممکن بود سرحدهای شرقی امپراتوری رم را تهدید نماید.در نتیجه شاهنشاه مجبور شد سپاهیانی برای منازعه ی با آنان تجهیز کند از جانب رومیان تشویق و تحریک می شدند. هر جنگی که منجر به شکست می شد موجب عکس العملی دینی و سیاسی می گردید وظیفه ای که به عهده ی قباد گذاشته شده بود سنگین تر از همه ی اسلاف وی بود. در جامعه ای مانند جامعه ی ایران عهد ساسانی که در آن طبقات مختلف  از هم مجزا بودند شخص دنی السب هرگز نمی توانست به صفی بالاتر از طبقه ای که میان آنان متولد شده بود ارتقاء یابد. چون روم از پرداخت حصه ای که قبول کرده بود سرباز زد روابط قطع شد و قباد به بین النهرین حمله برد آمد را متصرف گردیدو در آنجا غنایم هنگفت به دست آورد و پس از انعقاد قراردادی با بوز نطه (بیزانس) وی درشمال محاربه ای دلیرانه با هونها کرد که دنباله ی آن به تناوب تا پایان سلطنتش طول کشید. یکی از نخستین تصمیمات شاه آن بود که املاکی را که در عهده تجاوز مزدکیان غضب شده بود به صاحبان آنها بازگرداند وضع قوانین متعدد سرنوشت زنان و فرزندان متعدد نجبا را که زمان شورش و فساد ربوده شده بودند تعیین کرد. با وجود صلح دایمی که بوز نطه امضا شد. خسرو در سال 540 به سوریه حمله برد انطاکیه تسخیر و سوخته شد و سکنه ی آنرا در شهری جدید که به سبک همان شهر نزدیک تیسفون بنا شد. 20 سال  بعد خسرو که با ترکان غربی متحد شده بود نیروی هیاطله را به طور قطع در هم شکست و متصرفات آنان بین ایران و ترکان تقسیم شدو در نتیجه سرحد شرقی ایران در جیحون تثبیت گردید. در نظر نجبا زمان برای تصفیه ی کار خود با هرمزد مساعد به نظر می رسید در نتیجه آنان وی را مقید مثله و محبوس کردند و پسرش خسرو دوم را جانشین وی ساختند اما بهرام چو بین هدفی عظیم داشت: وی چون یکی از خانواده های بسیار بزرگ نجبای اشکانی بود می خواست به تاج و تخت دست یابد از این رو به اتکاء سپاهیان خود پایتخت را محاصره کردو خود را شاه خواند و این سوء قصد نسبت به مقام سلطنت از جانب شخصی که از خانواده ی ساسانی نبود خیانت محسوب می شد در مقابل این کودتا خسرو عاجز و ناگزیر به امپراتور موریق پناه برد امپراتور از او پشتیبانی کرد و سپاهیانی همراه وی فرستاد که به وسیله ی آنان توانست بهرام را ساقط کند و تاج و تخت خود را به دست آورد بهرام کشته شداین کومک بوز نطه به بهای صلحی گران تمام شد ایران تقریبا همه ی ارمنستان را از دست داد و سرحد یونانی به دریاچه ی وان و تفلیس رسید. خسرو دوم حریص بدخو دورو و بی جرات بود وی ملت را زیر بار مالیات خرد کرد نه مراعات اقویا می کرد و نه ضعفا وی چون مردی بدگمان بود حتی صمیم ترین خدمتکاران خود را به دیار نیستی فرستاد. پادشاه که مریض بود از امضای  معاهده ی صلح با هر قل سرباز زد وی که از هر طرف فرماندهان عاصی او را احاطه کرده بودند عاقبت ضربت قطعی را از دست پسر خود که از مریم شاهدخت بوز نطی متولد شده بود نوش کرد. در مدت 14 سالی که از مرگ خسرو دوم و جلوس آخرین پادشاه این سلسله یزدگرد سوم فاصله است کمتر از دوازده پادشاه بر تخت سلطنت جلوس نکرده اند. چنانکه دو دختر خسرو بوران و آزر میدخت به سلطنت رسیدند فرماندهان بزرگ قشون نیز به اتکاء سربازان خود یا همراهی بوز نطیانن درصدد تصرف تاج و تخت بودند هرچند از خاندان ساسانی نبودند و هیچ حقی برای کسب این مقام نداشتند خلاصه اعضای خاندان ساسانی که تقریبا همه ی آنان از بین رفتند چندان نادر بودندکه در سال 632 برای نصب شاهی جدید ناگزیر شدند شاهزاده ای را در استخر که وی بدانجا پناه برده بود پیدا کنند.

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول کلیات 10
1-1مقدمه 12
2-1 بیان مسئله 16
3-1 اهدف و ضرورت 16
4-1 پرسش های مطرح شده در پژوهش 16
5-1 پیشینه تحقیق 16
فصل دوم پیشینه هنر فلزکاری ایرن 18
1-2 پیش از تاریخ 19
2-2 شوش 20
3-2 حصار 21
4-2 ناحیه اردبیل 22
5-2 مفرغ های آذربایجان غربی 24
6-2مهرها 26
فصل سوم فلز ساسانی و تاثیر آن بر دوره های پس از خود 34
1-3 علت سقوط ساسانی 35
2-3 سبک امویان 39
3-3 عباسیان 42
4-3 فاطمیان 47
5-3 سلجوقیان 49
6-3 عصر مغول تیموریان 53
7-3 صفویه 56
8-3 قاجار 60
فصل چهار بررسی و نگاهی به طرحهای ساسانی 63
1-4 فلزکاری در دوره ساسانیان 64
2-4 نقش های انسانی 66
3-4 نقش های حیوانی 68
4-4 نقش های گیاهی 68
5-4 نمادها 69
6-4 ویژگی های ظرف های فلزی ساسانی 70
7-4 بشقابها 71
8-4 کاسه های نیم کره ای 73
9-4 تنگ 73
10-4 ریتون 74
11-4 جام های سیمین ساسانی با تصویر مدالیون 75
12-4 ظرف های نقره اولیه ساسانی 76
13-4 بشقاب ها و جام های یزد گرد سوم 78
14-4 ظرف ها و جام های تقلبی ساسانی 79
15-4 زرگری ساسانی 80
16-4 تاج های ساسانی 82
17-4 سکه های یادبود ساسانی 84
18-4 نقش آتشدان و چگونگی ضرب تصویرها در اواخر حکومت ساسانی 85
19-4 ظرف های گرانبهای فلزی 86
20-4 حضار 87
21-4ارتباط با صنایع دیگر 88
22-4 تاثیرهای خارجی 90
23-4 انتساب 92
24-4 ظرف های مفرغی 94
فصل پنج شرح پروژه عملی 100
1-5 روش کار سفال 101
نتیجه گیری 110
کتابنامه 112
مقالات 113

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه امکان سنجی استفاده از نقوش فلز کاری بر روی سفال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا