2,900 تومان

موجود

مقدمه:

تقريباً همه كتبي كه توسط نويسندگان ايراني يا خارجي در ارتباط با موضوع قالي ايران نوشته شده يا گردآوري شده است بر اساس انگيزه اي ناشي از تأثير ذوق و هنر بكار رفته در فرآورده، در نويسنده بوده است. اساساً جلوه ذوف و هنر ايراني درطي ادوار گذشته در قالي هاي ريز و درشت بافته شده در اين سرزمين تا بدانجا بوده كه هر بيننده اي را به تحسين واداشته و عنان از دست مسئول و نويسنده و… خارج كرده و خط سيري سراسر تحسين براي خود ترسيم نموده، نويسنده هر چه بيشتر در موضوع غور كرده بيشتر مجذوب آن شده است تا ناگزير نهايت احساس خود را در تهيه مجموعه اي از طرح هاي مختلف همراه با تصاوير و نكات تكميلي از بافته هاي اين سرزمين نشان داده است. هر تشكل و سازماني كه دراين ارتباط ايجاد شده به اندك زماني تحت تأثير ربايندگي اين هنر، خط سيرش در جهت حمايت از فرش به عنوان يك «جلوه هنري» محدود و منحصر شده است. بنابراين در همه جا، كمتر به اوضاع و احوال بافندگان و صاحبان هنر پرداخته شده كه شايد دليل اين نيز تأثير كار زيباي بافندگان قالي برمي گردد كه اين همه مسائل مطروحه را پوشانده است.

نكته دوم آن كه به اعتقاد نگارنده اين قشر قبل از اين كه هنرمندان باشند شاغلين عهده يك صنعت دستي و توليدي اند اگر چه كه هنرمند نيز هستند. صنعت دستي اي كه توليد هر هنرش مساوي اضمحلال بخشي از وجود صاحب هنر است. اين ها نكاتي است كه بعد از بروز انقلاب اسلامي در ايران، به طور جدي مطرح شده كه تأثيرات مهمي بر مسئله فرش داشته است. ايده اصلي اين بوده كه اقشار محروم و مستضعف حمايت و دستگيري شوند. هر چند كه در خصوص بافندگان فرش اين ايده ها به جز در زمان اندك، به دلايل مختلفي از جمله نبودن افراد حرف زن در داخل قشر بافنده، نبودن آمارها و اطلاعات لازم در دسترس مديران و مسئولان مربوطه و… عملاً مسكوت مانده است.

جهاد سازندگي هم، همچنان كه گفته شد در آغاز تشكيل كميته فني خود (كه بعداً به كميته صننايع روستايي تغيير نام يافت با سياست گسترش بافندگي فرش به آموزش بافندگي به افراد مستعد پرداخت تااز اين طريق بتواند به درآمد اين افراد از طريق كار تمام وقت يا نيمه وقت در اين رشته كمك كند هم اينك نيز جلوه هايي از اين سياست در برنامه هاي آموزش روستائيان مشهود است اما پس از گذشت چند سال، واحد صنايع دستي در كميته صنايع روستايي كه عهده دار مسئله فرش مي باشد به تدريج به سمت سياست حمايت بافندگان زبردست (بافندگان فرش هاي هنري بديع و نفيس) گرايش داشته كه مسئله رقباي داخلي و رقبايخارجي (كشورهايي مانند هند و چين و… كه پس از انقلاب ايران دست به توليد فرش هاي به سبك ايراني زده اند) خود اين جريان را تشديد كرده و خواهد كرد.

به عقيده نگارنده، جنبه هنري فرش به طور اعم جزء لاينفك آن است و اساساً تقسيم فرش ها به فرش هاي هنري و غيرهنري، تقسيم دقيقي نيست. اين موضوع در همه سطوح مختلف، از طرح هاي بومي و محلي كه حتي نقشه اي هم ندارد و بافنده از اجداد خود نسل اندر نسل آموخته است تا طرح هاي بديع كه ابتدا توسط طراحان هنرمندي طراحي شده و سپس هنرمند ديگري آن را به منصه ظهور رسانده است وجود دارد. بنابراين نگارنده به منظور اين كه خود نيز همانند همه كساني كه در اين مقاله وارد شده اند چون مسئوليت بخش هاي مرتبط با فرش، علاقمندان به فرش ايران و… مجذوب و غرق در مسائل هنري نگشته تا اين كه بتواند هدف اصلي خود يعني «بررسي اوضاع و احوال بافندگان و ارتباطات آن ها با ساير دست اندركاران فرش به منظور تشكيل تعاوني فرش» را به انجام رسانده تادفاع كوچكي باشد از اين قشر محروم و بعد از آن كمكي باشد به گسترش و بهبود كيفيت فرش،از اين طريق كه بهبود وضعيت بافندگان خود باعث بهبود وضعيت فرش خواهد شد .

از تاريخ 1364 مسئوليت تشكيل تعاوني هاي فرش به وزارت جهاد سازندگي محول گرديد و مسئوليت حقوقي كار (در مقابل مسئوليت نظارت فني) متوجه واحد تعاوني و اعتبارات ـ معاونت امور اجتماعي گرديد. مجموعه حاضر بر اساس نيازهاي اطلاعاتي اين واحد و ديدگاه هايي كه پيرامون مسئله مورد بحث وجود داشته است پديدار گشته كه نحوه اجراي كار به صورت زير بوده است:

به علت فقدان اطلاعات لازم براي شروع يك بررسي نمونهاي، ابتدا اطلاعات موجود در پرسشنامه هاي آمار سال 60 جهاد سازندگي در روستاها، مشتمل بر نام و كد روستا و تعداد دار قالي موجود در آن به صورت دستي، استخراج شده است سپس اين اطلاعات به شهرستان هاي مربوط ارسال شده تا روستاهايي كه پس از آمارگيري سال 60 داراي دار قالي شدها ند نيز به ليست اضافه شود.

يك نمونه به حجم 340 روستا، چيزي در حدود 7% روستاهاي داراي دار قالي درسال 1360، با استفاده از روش نمونه گيري PPS (بدون جايگذاري) انتخاب گرديد. اين روستاها واحدهاي اوليه را در نمونه گيري تشكيل دادند. سپس اين روستاها فهرست برداري شد و از اين اطلاعات به دو منظور استفاده شد.

ابتدا با استفاده از فرمول هاي برآورد در نمونه گيري PPS با جايگذاري تعداد دار قالي روستاها در شهرستان هاي مختلف در سال 68 برآورد شد و با استفاده از آن برآوردهاي ديگري نيز به دست آمد. و ديگر اين كه از اطلاعات فرم هاي فهرست برداري به منظور انتخاب واحدهاي كوچك در نمونه گيري مرحله دوم استفاده شد. در مرحله دوم از همه روستاها به تعداد يكسان پنج كارگاه (يا حداكثر پنج كارگاه) به روش تصادفي ساده انتخاب گرديد. همين طور از شهرستان متناسب با تعداد كل دار قالي در سال 60 چيزي در حدود 7% كارگاه ها، انتخاب شد از هر يك از كارگاه هاي انتخاب شده كه جمعاً برابر 1920 كارگاه بود، پرسشنامه اي طي انجام يك مصاحبه با سرپرست كارگاه كه عموماً صاحبان كارگاه بودند تكميل گرديد. پرسشنامه مزبور داراي 50 سؤال بود كه جمعاً 185 متغير را مورد بررسي قرار مي داد. جزئيات مربوط به پرسشنامه و نحوه تحقيق را مي توان در طرح تحقيق ملاحضه نمود. نوشته حاضر، گزارش نتايج حاصل از سه دسته اطلاعات آمار سال 60 اطلاعات فرم هاي فهرست برداري روستاهاي نمونه در مرحله اول و نتايج استخراج پرسشنامه هاي تحقيق مي باشد.

خوشبختانه در طي مدت اجراي طرح به انحای مختلف از اطلاعات حاصله به منظور بهره برداري در برنامه ريزي ها و اتخاذ سياست ها استفاده شده است.

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه: 1
1-1- تعريف فرش دستباف: 6
1-2- اجزای قالي 6
1-3- ابزارتوليد 7
1-4- انواع بافت 10
1-5- فرآيند قاليبافي 13
1- 6- طرح و انواع آن: 14
1-7- موارداستفاده فرش: 15
1-8- تاريخچه فرش دستباف درايران: 16
2-1 اطلاعات گذشته مربوط به كشور 22
2-1-1 تعداد كارگاه 22
2-1-2 نيروي انساني شاغل 24
2-1-3 تعداد دار 26
2-2- اطلاعات سال 68 مربوط به استان خراسان 26
2-2-1- برآورد تعداد دار 27
2-2-2- برآورد تعداد كارگاه 28
2-2-3- برآورد تعداد شاغلين 28
3-1- مشخصات سرپرست كارگاهها 30
3-1-3- سواد 31
3-1-4- مهارت دركار: 31
3-1-5 مالكيت كارگاه 31
3-2- مشخصات افراد شاغل در كارگاهها 32
3-2-1- جنس 33
3-2-2- نسبت مزدبگيران در كارگاهها 33
3-2-3- سن شاغلين 33
3-2-4- وضعيت سواد 33
3-2-5- سابقه بافندگي افراد شاغل 34
3-2-6- جنس و سن 34
3-2-7- جنس و سواد 35
3-2-8- سن و سواد افراد شاغل 35
3-2-9- جنس و سابقه كار 35
3-2-10- سن و سابقه بافندگي 36
3-2-11- سواد و سابقه كار 36
3-2-12- جنس ،سن،سابقه و سواد 37
3-2-13- بررسي وضعيت كارگاهها ازنظرتعداد شاغلين درآنها 38
4-1- محل كاربافندگان 41
4-2- زيربناي داخل كارگاهها 41
4-3-تاریخ تاسیس کارگاهها: 42
4-4- وضعیت عمومی کارگاهها: 43
5-1:ترک بافندگی فرش،علل وعواقب آن: 50
6-1:میزان تولید فرش دراستان خراسان درسال 1368: 60
6-2:اندازه های فرش: 62
6-3:مواداولیه مصرفی وقیمت تحویلی به صاحب کارگاهها: 63
6-4:نقشه ها: 64
6-5:قیمت تمام شده و فروش فرش 79
6-6:مدت بافت: 85
6-7: تعداد افراد مزد بگیر: 86
6-8: نحوه بهره برداری فروش فرش تولیدی: 87
7-1 : مشکلات اساسی بافنده ها: 91
7-2 : پیشنهادات بافندگان برای رفع مشکلات: 93
7-3 : خرید سالانه مواد اولیه ومدت زمان به تعویق افتادن فروش فرش 93
7-4 : ضرر بافنده ها ازبالارفتن قیمت مواد اولیه وپایین آمدن قیمت فرش وعلت آن : 95
7-5 : ضرر فروشندگان فرش درجریان نوسانات قیمت ها وعلت آن: 97
7-6 : نظر صاحبان کارگاهها نسبت به کارگروهی ومشارکت: 100
7-7 : چگونگی حل مشکلات بافنده ها بوسیله تعاونی: 103
7-8: اطلاعات ازچگونگی تشکیل تعاونی : 104
8-1: ارتباط با واسطه ها 108
8-2: ارتباط با سازمان های دولتی 110
9-1 تعداد دارقالی : 114
9-2محل کارگاه : 114
9-3 تاریخ تاسیس کارگاهها: 117
9-4نحوه بهره برداری 121
9-5 نحوه فروش فرش تولیدی 123
9-6 اندازه فرش تولیدی 126
فهرست منابع 139
ضمیمه 1: 139
نام روستاهای نمونه ومراکز شهرستان (مرحلهاول ) 139

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بافت فرش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا