2,900 تومان

موجود

چکیده:

با توجه به اینکه صنعت تخته خرده چوب با کمبود مواد اولیه چوبی مواجه می باشد،در این تحقیق امکان ساخت تخته خرده چوب از کاه گندم و تراشه روکش راش مورد بررسی قرار گرفت.عوامل متغییر این تحقیق شامل :درصد اختلاط کاه گندم و تراشه روکش راش در 5 سطح(0/100، 75/25، 50/50، 25/75، 100/0)،درجه حرارت پرس دردو سطح (140و 170 درجه سانتی گراد).از ترکیب سطوح عوامل متغیر ،10 تیمار و از هر تیمار 3 تکرار و در مجموع 30 تخته ساخته شد.روکش ها به طول 50 میلی متر و عرض 20 میلی متر و کاه گندم به طول 40 میلی متر بریده شدند.مواد اولیه آماده شده تا5% رطوبت توسط آون خشک شدند.در ساخت تخته تخته خرده چوب لایه ای، خرده چوب راش در لایه های سطحی و کاه گندم در لایه مغزی به طور مجزا قرار داده شد.خواص فیزیکی و مکانیکی تخته ها بر اساس استاندارد 68793 DIN مورد بررسی قرار گرفت.اثر عوامل متغیر روی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته ها با استفاده از نرم افزار SPSS با روش تجزیه واریانس بر اساس طرح فاکتوریل تعیین گردید و سپس مقایسه میانگین ها با روش دانکن انجام گرفت.نتایج نشان داد تخته های ساخته  شده از 100% کاه گندم کمترین مقاومت  های مکانیکی و بیشترین جذب آب و واکشیدگی را از خود نشان دادندو تخته های ساخته شده از تراشه های خالص راش بیشترین مقاومت های مکانیکی و کمترین میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامتی را دارا هستند.در تخته های ساخته شده با مصرف 25% ،50% و 75% کاه گندم به ترتیب خواص مکانیکی روند کاهشی داشته و جذب آب و واکشیدگی روند افزایشی داشته است.اگر چه در مقایسه با تخته های ساخته شده از تراشه خالص که در واقع از نوع تخته تراشه می باشد که در رده تخته های ساختمانی است و خواص مکانیکی بسیار خوبی دارند،تخته های ساخته شده با مصرف 25 % کاه گندم ، مقاومت های پایین تری دارد اما در مقایسه با تخته خرده چوب معمولی قابل رقابت می باشد.همانطور که انتظار می رفت حرارت پرس از نظر نرم کردن تراشه ها و کاه گندم و گیرایی رزین اثر مثبت داشت.این عامل مثبت باعث گردید که خواص کاربردی  تخته های ساخته شده از مخلوط کاه گندم و تراشه راش بهبود یابد. به طوریکه تخته خرده چوبهای ساخته شده که در آن 25% کاه گندم در مغز و 75% تراشه راش در سطوح و با دمای 170 درجه سانتی گراد پرس شده بودند دارای خواص کاربردی قابل رقابت با تخته خرده چوب های معمولی بودندو به عنوان اپتیمم معرفی شدند.

 

واژه های کلیدی: تراشه روکش راش، کاه گندم، تخته خرده چوب، چسب اوره فرمالدهید،شکل ذرات

 

 

مقدمه

با افزایش رشد جمعیت و افزایش تقاضای محصولات مرکب چوبی در جهان، کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای غنی از جنگل به فکر استفاده کردن از منابع لیگنوسلولزی و غیر چوبی در تولید محصولات مرکب چوبی می باشند. در کشور ما «ایران» صنایع کاغذ و اوراق فشرده چوبی هنوز به طور سنتی از جنگل برای تامین الیاف و مواد اولیه استفاده می کنند.

در صورتی که با توجه به عواملی نظیر افزایش رشد جمعیت و متعاقب آن افزایش تقاضای جامعه برای محصولات مرکب چوبی، فقیر بودن پوشش جنگلی در ایران و محدودیت بهره برداری از جنگل های شمال، ممنوعیت واردات گرده بينه با پوست، لزوم توجه به سایر منابع لینگوسلولزی نظیر پسماندهای کشاورزی و جایگزینی گیاهان غیر چوبی مثل نی، باگاس، کاه گندم و کاه برنج امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

ایران از نظر پوشش جنگلی فقیر می باشد و فقط 7% از اراضی کل کشور از جنگل پوشیده شده است. میزان چوب هیزمی مورد نیاز صنایع تخته خرده چوب و تخته فیبر1077200 مترمکعب در سال، و میزان هیزمی که هر ساله از جنگل های شمال برداشت می شود 661250 مترمکعب
می باشدكه بخشي از اين منابع به وسيله صنايع كاغذمصرف مي گردد ،  ملاحظه مي شود  که صنایع فوق الذکر برای دست یابی به ظرفیت های تولید با کمبود بيش از نیم میلیون متر مکعب مواد اولیه مواجه است که باید به طریقی تامين گردد. در حال حاضر مساله مواد اولیه یکی از چالش های بسیار بزرگ صنایع اوراق فشرده چوبی و سایر صنایع سلولزی کشور می باشد.

با توجه به محدودیت بهره برداری چوب از جنگل های شمال به نظر می رسد بیشترین خطر کمبود مواد اولیه متوجه صنایعی نظیر صنایع تخته خرده چوب که از چوبهای درجه سه و گرده بینه های کم قطر به عنوان ماده اولیه در تولید محصول استفاده می کنند، باشد. زیرا سازمان حفظ نباتات اجازه واردات چوب به همرا پوست و همچنین هیزم به دلیل آفات و امراضي که ممكن است به همراه داشته باشند،نداده است. به دلیل اینکه در گذشته این صنایع در نزدیک جنگل ها بوده اند و به طور سنتی از جنگل برای تامین مواد اولیه استفاده می کنند، جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز خود در آینده با مشکل جدی روبرو خواهند شد. اما از طرف دیگر بر خلاف صنایع دیگر، صنعت تخته خرده چوب قادر است طیف وسیعی از مواد لیگنوسلولزی را مورد مصرف قرار دهد. در این راستا شناسایی منابع لیگنوسلولزی جدید و بررسی امکان استفاده از این منابع به صورت خالص و یا به صورت مکمل با خرده چوبهای صنعتی به منظور تغذیه واحدهای تولید تخته خرده چوب از اهمیت حیاتی خاص برخوردار است.

در حال حاضر با توجه به موارد استفاده متعدد از چوب و محدودیت منابع تولید چوب، بازیابی ضایعات چوبی امری ضروری به نظر می رسد. بطوریکه مصرف فراورده های مرکب مهندسی شده چوبی در موارد مختلف مانند ساختمان سازی در حال جایگزین شدن بجای چوب ماسیو می باشد. فراورده های لایه ای[1]  تخته خرده چوب[2] ، تخته فیبر[3] تخته تراشه[4] تخته ویفر[5] و مواد ساخته شده از ترکیبات آنها از جمله فراورده های مرکب چوبی هستند که توانسته اند جایگزین چوب ماسیو گردند. فرآورده های مرکب چوبی، محصولاتی هستند که از چند جزء به نسبت مشخص شامل چوب، اتصال دهنده و مواد مکمل تشکیل شده اند. تخته خرده چوب از جمله فرآورده های مرکب چوبی است که به عنوان ماده ساختمانی و صنعتی مصرف آن روبه افزایش است. تخته خرده چوب یک محصول صفحه ای[6] چوبی متشکل از خرده چوب و چسب می باشد که از رزین های گرما سخت استفاده می شود و در تولید آن فاکتورهای متعددی از جمله فشار پرس، دما، زمان پرس، درصد رزین، درصد مواد اولیه دخالت دارند.

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول : مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….
1- كليات …………………………………………………………………………………………………………………………………………
1-1 تعريف تخته خرده چوب ……………………………………………………………………………………………………………..
1-2 تاريخچه صنعت تخته خرده چوب در جهان …………………………………………………………………………………..
1-3 تاريخچه صنعت تخته خرده چوب در ايران …………………………………………………………………………………….
1-4 مصرف تخته خرده چوب دركشور ………………………………………………………………………………………………..
1-5 نحوه ساخت تخته خرده چوب …………………………………………………………………………………………………..
1-6 مشخصات گياه شناسي كاه گندم …………………………………………………………………………………………………..
1-7 ساختمان فيزيكي و خصوصيات شيميايي كاه گندم ………………………………………………………………………….
1-8 اهداف انجام اين مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………
فصل دوم : سابقه تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل سوم : مواد و روشها ……………………………………………………………………………………………………………
3-1 عوامل متغير ………………………………………………………………………………………………………………………………
3-2 عوامل ثابت ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ارائه تجزيه و تحليل نتايج ……………………………………………………………………………………………………………
3-3 مراحل ساخت تخته هاي آزمايشگاهي ……………………………………………………………………………………………
3-3-1 تهيه ماده اوليه ……………………………………………………………………………………………………………………………..
3-3-2 تعيين درصد رطوبت خرده چوب و كاه گندم …………………………………………………………………………………
3-3-3 تعيين ابعاد كاه گندم …………………………………………………………………………………………………………………….
3-3-4 نوع چسب ………………………………………………………………………………………………………………………………….
3-4 بررسي خصوصيات رزين ……………………………………………………………………………………………………………..
3-4-1 گرانروي رزين …………………………………………………………………………………………………………………………..
3-4-2 PH محلول رزين ………………………………………………………………………………………………………………………

فهرست مطالب
عنوان صفحه

3-4-3 درصد مواد جامد رزين …………………………………………………………………………………………………………….
3-4-4 تعيين وزن مخصوص چسب …………………………………………………………………………………………………….
3-4-5 تعيين زمان انعقادچسب ……………………………………………………………………………………………………………
3-5 آناليز شيميايي كاه گندم …………………………………………………………………………………………………….
3-5-1 تعيين مقدار ليگنين ………………………………………………………………………………………………………………
3-5-2 تعيين مقدار سلولز ……………………………………………………………………………………………………………………..
2-5-3 تعيين مقدار خاكستر……………………………………………………………………………………………………………………
3-6 چسب زني تراشه هاي روكش راش و كاه گندم………………………………………………………………………………
3-7 هاردنر(كاتاليزور)…………………………………………………………………………………………………………………………..
3-8 تشكيل كيك ……………………………………………………………………………………………………………………………..
3-9 پرس كردن ………………………………………………………………………………………………………………………………
3-10 كليماتيزه كردن تخته ها ………………………………………………………………………………………………………………
3-11 تهيه نمونه هاي آزموني …………………………………………………………………………………………………………………
3-12 اندازه گيري خصوصيات فيزيكي و مكانيكي تخته ها…………………………………………………………………………
3-12-1 اندازه گيري دانسيته و رطوبت تخته ها ……………………………………………………………………………………..
3-12-2 آزمايش اندازه گيري مدول گسيختگي (MOR ) و مدول آلاستيسيته(MOE ) ……………………………..
3-12-3 آزمايش اندازه گيري مقاومت چسبندگي داخلي ( IB ) ………………………………………………………………
3-12-4 آزمايش تعيين ميزان واكشيدگي ضخامت و جذب آب ( 2و24 ساعت ) ………………………………………
3-12-5 آزمايش مقاومت به ضربه …………………………………………………………………………………………………………
فصل چهارم : نتايج ……………………………………………………………………………………………………………………
4-1 مقاومت خمشي (MOR ) ………………………………………………………………………………………………………..
4-1-1 تاثير مستقل درصد اختلاط بر مقاومت خمشي (MOR ) ……………………………………………………………….
4-1-2 تاثير مستقل درجه حرارت پرس بر مقاومت خمشي ( MOR ) ……………………………………………………..
4-1-3 تاثير متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت پرس بر مقاو.مت خمشي ( MOR ) ……………………………..
4-2 مدول آلاستيته(MOE ) ………………………………………………………………………………………………………
4-2-1 تاثير مستقل درصد اختلاط بر مدول الاستيسيته(MOE ) ………………………………………………………………..
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-2 تاثير مستقل درجه حرارت بر مدول آلاستيته(MOE ) ……………………………………………………..
4-2-3 تاثير متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت بر مدول آلاستيته( MOE ) …………………………………………
4-3 مقاومت به ضربه (IBS ) …………………………………………………………………………………………………………….
4-3-1 تاثير مستقل درصد اختلاط بر مقاومت به ضربه ( IBS ) …………………………………………………………………..
4-3-2 تاثير مستقل درجه حرارت پرس بر مقاومت به ضربه ( IBS ) …………………………………………………….
4-3-3 تاثير مستقل درصد اختلاط و درجه حرارت بر مقاومت به ضربه (IBS )………………………………..
4-4 چسبندگي داخلي …………………………………………………………………………………………………………………………….
4-4-1 تاثير مستقل درصد اختلاط بر چسبندگي داخلي ( IB ) …………………………………………………………………..
4-4-2 تاثير مستقل حرارت پرس بر چسبندگي داخلي ( IB ) ……………………………………………………………………
4-4-3 تاثير متقابل درصد اختلاط و درجه حرارت بر چسبندگي داخلي ( IB ) …………………………………………..
4-5 جذب آب بعد از 2 ساعت غوطه وري در آب ( WA2 ) ………………………………………………………….
4-5-1 تاثير مستقل درصداختلاط برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن در آب ( WA2 ) ………………..
4-5-2 تاثير مستقل درجه حرارت پرس برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن در آب ( WA2 )
4-5-3 تاثير مستقل درصد اختلاط وحرارت برجذب آب بعد از2 ساعت غوطه ور شدن در آب(WA2)
4-6 جذب آب بعد از 24 ساعت غوطه وري در آب (WA24 ) ……………………………………………………….
4-6-1 تاثير مستقل درصد اختلاط برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن درآب(WA24 ) ……………….
4-6-2 تاثير مستقل حرارت پرس برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن درآب(WA24 ) …………………
4-6-3 تاثيرمتقابل درصد اختلاط وحرارت پرس برجذب آب بعد از2ساعت غوطه ور شدن درآب(A24)
4-7 واكشيدگي ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وري در آب (TS2 ‌) …………………………………………………
4-7-1 تاثير مستقل درصد اختلاط برواكشيدگي ضخامت بعد از2ساعت غوطه وري در آب( TS2 )………………..
4-7-2 تاثير مستقل حرارت پرس برواكشيدگي ضخامت بعد از2ساعت غوطه وري در آب( TS2 )…………………..
4-7-3 تاثير متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر وا كشيدگي ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وري در
آب ( TS2 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………..
4-8 واكشيدگي ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وري در آب ( TS24 ) ………………………………………….
4-8-1 تاثير مستقل درصد اختلاط بر واكشيدگي ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وري در آب(TS24 )………
4-8-2 تاثير مستقل حرارت پرس بر واكشيدگي ضخامت بعداز 24 ساعت غوطه وري در آب ( TA24 ) ………
4-8-3 تاثير متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر واكشيدگي ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وري در
آب (TS24 ) ………………………………………………………………………………………………………………………….
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………..
پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………….
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………
ضمايم ………………………………………………………………………………………………………………………………………

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسي امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا