2,900 تومان

موجود

پیشگفتار:

مادرعصري زندگي مي كنيم كه عصرشگفت انگيز دانش و اطلاعات، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است .با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوتر ها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكمي اداره كند.يكي از فاكتورهاي مهم در تصميم گيري مديران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقيق، صحيح،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصميم گيري شده و جلوي اتخاذ بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت.

طي ساليان اخير موج استفاده و بهره گيري از سيستمهاي اتوماسيون اداري كشور مارافراگرفته است وبسياري از سازمانها، تمايل زيادي براي بهره گيري و استفاده از اين سيستمها از خود نشان مي دهند و حاضرند مبالغ كلاني را جهت استقرار و بكارگيري اين سيستمها صرف نمايند اما بايد بررسي نمود كه چنين سيستمها ي اطلاعاتي تاچه اندازه توانسته به مديران سازمانها در  بهبود تصميم گيري  كمك نمايد وآيا توانسته چنين سيستمهايي انتظارات مديران را در تصميم گيري ها براورده نمايد.

 

مقدمه:

در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم، و گر نه بهای سنگینی  بابت عدم  تغییر پرداخت خواهیم کرد.

سازمانها را در عصر جدید از بکار گیری سیستمهای کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریز و گزیری نیست و آینده از ان آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح، محاسن و معایب این سیستمها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند.

دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و رسانه هایا پیش رفته، مولد شتاب فزاینده هست و شتاب، این تاثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر می سزد. بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد.

گسترش سیل آسای کامپیوتر  در دهه های اخیر، مهمترین تغییر را در نظام دانایی از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتی از اختراع خط به این سو پدید آورده است. به موازات  این تغییر خارق العاده گسترش شبکه ها و رسانه های جدید آمده است که به همان اندازه شگفت انگیز  است و کارش، جابجا کردن دانایی و عناصر تشکیل دهنده آن یعنی داده و اطلاعات است.

آنچه که مدیران در سطوح  مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند، تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پردزش اطلاعات در نظر گرفت.  (صرافی زاده،ص 56: 1380)

داشتن اطلاعات دقیق، مرتبط و به هنگام و سریع باعث  بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت. در این برنامه زمانی، یک مدیر کار آمد بدون داشتن  اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست.

مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرر دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند. این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد.

رواج ریز کامپیوتر در ادارات، با انتشار روز افزون محصولات جدید ارتباطی،کامپیوتری و ذخیره سازی اطلاعات و تغییرات اساسی در روش اجرای امور اداری همراه بوده است در ابتدی کار ازسیستمهای کامپیوتری برای مکاتبات به صورت مستقل استفاده می شد. اما به مرور زمان کامپیوتری ها به یکدیگرمرتبط گردیدند. این ارتباط به کاربران اجازه می دهد نه تنها از فایلهای مکاتبات به صورت مشترک استفاده نمایند. بلکه می توانند برای یکدیگر پیام ارسال نمایند. امروزه انواع مختلفی از سیتمهای اتوماسیون اداری وجود دارد. سیستم اطلاعات  مدیریت درس طرح مختلف سازمانی وبا بهره مندی از ابزار های نوین جمع آوری و پردازش داده ها می تواند مدیران را در جهت تحقق اهداف، یاری و پشتیبانی نماید.کامپیوتر، سرعت، دقت وصحت تصمیم گیری را افزایش داده و در نتیجه سطح سرعت،صحت و دقت کاردرسازمان بالا می رود سیستم اتوماسیون تاثیر به سزایی در صحت، دقت، اقتصاديبودن، بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران وحوزه استادی آن را داشته در این تحقیق اثرات سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران در حوزه ستادی شهرداری اردکان  را مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-1 تبیین موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….15
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..17
4-1 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..19
1-4-1اهداف اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..19
2-4-1اهداف فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..19
5-1 سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………20
1-5-1سوالات اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………….20
2-5-1سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………….20
6-1 تبیین موضوع فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………20
7-1 متغیر های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………20
1-7-1متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………..20
2-7-1متغیروابسته…………………………………………………………………………………………………………………………….21
8-1 تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………….21

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………24
1-2تصمیم گیری در سازمانها…………………………………………………………………………………………………………….24
1-1-2شرایط تصمیم مدیران ……………………………………………………………………………………………………………..26
2-1-2 تئوری تصمیم گیری ………………………………………………………………………………………………………………26
3-1-2 تئوری کلاسیک تصمیم گیری ………………………………………………………………………………………………..26
4-1-2 تئوری رفتاری تصمیم گیری …………………………………………………………………………………………….. ……26
5-1-2 بصیرت، قضاوت وپایبندی به عمل گذشته………………………………………………………………………………….26
6-1-2 یابندگی قضاوت .. … … … … … … … … … … … .. … … … … … …………………………………………………….27
7-1-2 قاطعیت در تصمیم گیری ………………………………………………………………………………………………………..27
8-1-2 استراتژی درگیر کردن دیگران در تصمیم گیری …………………………………………………………………………27
9-1-2 تصمیات فردی، تصمیمات مشورتی وتصمیمات گروهی…………………………………………………………………27
2-2 مدیریت در قرن 21……………………………………………………………………………………………………………………28
1-2-2 اغاز به کارگیری فناوری های اداری ……………………………………………………………………………………….28
2-2-2 سیر تکامل فناوری اداری ………………………………………………………………………………………………………..29
3-2-2 دوره دوم؛یعنی فناوری رایانه …………………………………………………………………………………………………..30
4-2-2 دوره سوم؛یعنی فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………..30
3- 2 نقش استراتژیک اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………..30
1-3-2سیستم ها ……………………………………………………………………………………………………………………………..31
4- 2 روش سیستم ها ودیدگاه سیستمی ………………………………………………………………………………………………32
5- 2 چرخه حیات سیستم …………………………………………………………………………………………………………………34
6- 2 اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………………….34
7-2 اهمیت وضرورت اطلاعات و سیستم اطلاعات ………………………………………………………………………………36
8- 2 سیستم های اطلاعاتی ……………………………………………………………………………………………………………….36
9-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….38
10- 2 کاربرد مدیریت …………………………………………………………………………………………………………………….39
11-2 مشارکت بیشتر در تصمیم گیری ……………………………………………………………………………………………..39
2-12-2 افزایش سرعت شناسایی مسائل………………………………………………………………………………………………40
13-2 طرح ریزی سازمان ………………………………………………………………………………………………………………….40
1-13-2کاهش ارتفاع هرم سازمان ……………………………………………………………………………………………………..40
2-13-2 تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر ……………………………………………………………………………………………………40
3-13-2بهبود هماهنگ ………………………………………………………………………… ………………………………………..41
4-13-2 شرح دقیقتری از وظایف …………………………………………………………………………………………… ………..41
5-13-2 افزایش کارکنان متخصص…………………………………………………………………………………………………….41
14-2سیستم اطلاعاتی ورایانه ها ……………………………………………………………… ………………………………………..42
2-14-2 تحلیل گر سیستم ها …………………………………………………………………………………………………………….44
3-14-2 مدیران پایگاه داده (DBAS.)……………………………………………………………………………………………….44
4-14-2متخصصان شبکه ………………………………………………………………………………………………………………….45
5-14-2 برنامه نویس ها ……………………………………………………………………………………………………………………46
6-14-2 اپراتورها ……………………………………………………………………………………………………………………………46
15-2کابرد سیستم اطلاعاتی رایانه محور ……………………………………………………………………………………………..46
16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی ………………………………………………………………………………………………49
17-2 سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS.)……………………………………………………………………………………….50
18-2 سیستم اطلاعات مدیریت (MIS.)………………………………………………………………………………………………50
19-2 سیستم های اطلاعات سازمانی ……………………………………………………………………………………………………51
20-2 سیستم های میان سازمانی ………………………………………………………………………………………………………….51
21-2 سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS) …………………………………………………………………………………………………51
1-21-2 سیستم تصمیم در مقابل سیستم اطلاعات مدیریت……………………………………………………………………….51
22-2 سیستم پشتیبانی گیری (DSS )………………………………………………………………………………………………….52
1-22-1 ویژگی های سیستم پشتیبانی تصمیم گیری ………………………………………………………………………………52
2-22-2 بکارگیری سیستم پشتیبانی تصمیم گیری …………………………………………………………………………………52
23-2 سیستم پشتیبانی گروهی(GSS )…………………………………………………………………………………………………53
24-2 سیستم پردازش معملات (TPS)………………………………………………………………………………………………..53
25-2 هوش مصنوعی،سیستم های خبره وتاثیرآن……………………………………………………………………………………54
26-2سیستم های اطلاعات ارتبا طاتی الکترونیک (ESG)………………………………………………………………………58
27-2 سیستم کارکنان دانشی (KWS)……………………………………………………………………………………………….59
28-2سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد (اجرایی) (ESS)……………………………………………………………………….59
29-2 سیستم پشتیبانی عملیاتی (ESS)…………………………………………………………………………………………………60
30-2 سیستم گزارشات مدیریت………………………………………………………………………………………………………….60
1-30-2 گزارشات برنامه ای ……………………………………………………………………………………………………………..60
2-30-2 گزارشات در خواستی…………………………………………………………………………………………………………..61
3-30-2 گزارشات استثنائی (خاص)……………………………………………………………………………………………………61
4-30-2 گزارشات تفصیلی……………………………………………………………………………………………………………….61
5-30-2گزارشات شخص ………………………………………………………………………………………………………………..61
31-2 ویژگی های سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………………………….61
32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان ………………………………………………………………………………………………62
33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی ………………………………………………………………………………………………..63
1-33-2 سیستم های پردازش تعامل ……………………………………………………………………………………………………63
2-33-2 سیستم های گزارشات مدیریت ………………………………………………………………………………………………63
3-33-2سیستم کارکنان دانش …………………………………………………………………………………………………………..63
4-33-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری ………………………………………………………………………………………….63
5-33-2 سیستم های اتوماسیون اداری …………………………………………………………………………………………………63
6-33-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد (اجرایی)………………………………………………………………………………63
7-33-2 سیستم های خبره …………………………………………………………………………………………………………………63
8-33-2 سیستم های پشتیبانی تصمیمات گروهی …………………………………………………………………………………..63
34-2 اتوماسیون اداری………………………. …………………………………………………………………………………………….63
35-2 مزایا ومعایب اتوماسون اداری ……………………………………………………………………………………………………64
1-35-2 مزایای مستقیم …………………………………………………………………………………………………………………….64
36-2 اروگانومی در مکانیزاسیون اداری ………………………………………………………………………………………………65
37-2 بکارگیری تکنواوژی در اتو ماسیون اداری …………………………………………………………………………………..66
38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون ……………………………………………………………………………………………….67
39-2 دستیابی به تعریف بنیادین ؛اتوماسیون…………………………………………………………………………………………..67
40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………………………………..67
41-2 نمونه کاربردهای سیستم اتوماسیون اداری ……………………………………………………………………………………70
1-41-2سیستم اطلاعاتی اتوماسیون اداری (OAS)……………………………………………………………………………….70
2-41-2 سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ECS)…………………………………………………………………..70
3-41-2 سیستم های اطلاعاتی عملیات (TPS)……………………………………………………………………………………..71
4-41-4 سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS)…………………………………………………………………………………….71
5-41-2سیستم های مطالعاتی کمک به تصمیم گیری (DSS)…………………………………………………………………71
6-41-2 سیستم های اطلاعاتی جامع یکپارچه (ES)……………………………………………………………………………….71
42-2سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری (OAS)…………………………………………………………………………….71
1-42-2جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری ……………………………………………………………………….74
43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون وبهسازی روش های کاری …………………………………………………………….75
44-2 خود کارسازی ……………………………………………………………………………………………………………………….75
45-2 ضرورت تفکر برای اینده ………………………………………………………………………………………………………….77
46-2 بهبود کار واتوماسیون ………………………………………………………………………………………………………………77
47-2 تحقیق دولت الکترونیک در ایران ………………………………………………………………………………………………79
48-2 اتوماسیون فعالیت های اختصاصی ………………………………………………………………………………………………80
49-2 اتوماسیون فعالیت های عمومی …………………………………………………………………………………………………..81
50-2 مزایای دولت الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………….81
51-2 نقدوبررسی تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………………………………82
1-51-2 پایان نامه اول………………………………………………………………………………………………………………………82
2-51-2 پایانامه دوم ………………………………………………………………………………………………………………………..82
3-51-2 پایانامه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………84
4-51-2 پایانامه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………85
فصل سوم: مبانی روش تحقیق
1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….88
3-1-2 مراحل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………88
3-2جامع ونمونه اماری ……………………………………………………………………………………………………………………90
3-2-1 جامع اماری ………………………………………………………………………………………………………………………….90
3-2-1 نمونه اماری …………………………………………………………………………………………………………………………91
3-3 ابزار سنجش …………………………………………………………………………………………………………………………….92
3-3-1 ابزار وروش های جمع اوری اطلاعت ………………………………………………………………………………….92
3-1 روایی(VALIDITY)وپایانی(RELIABILITY)…………………………………………………………………….93

3-7-1روایی/اعتباری ……………………………………………………………………………………………………………………….93
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
1-4 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….95
2-4 داده ……………………………………………………………………………………………………………………………………95
3-4 اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………………..96
1-3-4منابع تغذیه اطاعات ……………………………………………………………………………………………………………..96
4-4 سیستم های پردازش ……………………………………………………………………………………………………………….97
5-4 تجزیه تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………..98
6-4 جامع اماری تخصیص اماری …………………………………………………………………………………………………….98
6-5 تجزیه وتحلیل اماری ………………………………………………………………………………………………………………98
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………111
1-5 نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………112
2-5 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………..112
4-5 محدودیت ها …………………………………………………………………………….. ……………………………………..113
5-5 پیشنهادات قابل تعمیم در خصوص اتوماسیون اداری……………………………………………………………………113
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….115
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….118

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا