۲,۹۰۰ تومان

موجود

افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

چكيده:

مادرعصري زندگي مي كنيم كه عصرشگفت انگيز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است .با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوتر ها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكمي اداره كند.يكي از فاكتورهاي مهم در تصميم گيري مديران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقيق ، صحيح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصميم گيري شده و جلوي اتخاذ بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت.

طي ساليان اخير موج استفاده و بهره گيري از سيستمهاي اتوماسيون اداري كشور مارافراگرفته است وبسياري از سازمانها ، تمايل زيادي براي بهره گيري و استفاده از اين سيستمها از خود نشان مي دهند و حاضرند مبالغ كلاني را جهت استقرار و بكارگيري اين سيستمها صرف نمايند اما بايد بررسي نمود كه چنين سيستمها ي اطلاعاتي تاچه اندازه توانسته به مديران سازمانها در  بهبود تصميم گيري  كمك نمايد وآيا توانسته چنين سيستمهايي انتظارات مديران را در تصميم گيري ها براورده نمايد .  هدف اصلي ازاين تحقيق بررسي اثرات سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران (استانداري گيلان و حوزه ستادي) مي باشد و شامل اهداف فرعي مانند شناسايي يك سيستم اتوماسيون جامع اداري مناسب جهت اطلاع رساني به مديران، بررسي و تجزيه و تحليل آثارونتايج حاصل از سيستم اتوماسيون اداري برتصميم گيري مديران، بررسي و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت سيستم اتوماسيون اداري از نظر تامين اطلاعات مناسب نظير صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادي بودن، بررسي اثرات اتوماسيون اداري بربهبود فرآيند تصميم گيري مديران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری مي باشد. سيستم اتوماسيون اداري كه با مشخصه هايي مانند تعدادنامه ها ي صادره ، تعداد نامه ها ي وارده ،ادراك ، ساعات استفاده  به عنوان متغيرمستقل و بهبود تصميم گيري مديران با مشخصه هايي مانند صحت،دقت،اقتصادي بودن،به هنگام بودن به عنوان متغيروابسته مطرح مي باشد.

روش تحقيق علي – مقايسه اي مي باشد .ونتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدي بررد فرضيهاي چهارگانه  مذكور وجودنداشت

پيشنهاد مي گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.

 

مقدمه

در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم ، و گر نه بهای سنگینی  بابت عدم  تغییر پرداخت خواهیم کرد .

( دکترنوردال ، رئیس اتحدیه جهانی علم و بهره وری : پیام مدیریت )

سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریز و گزیری نیست و آینده از ان آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند .

دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و رسانه هایا پیش رفته ، مولد شتاب فزاینده هست و شتاب ، این تاثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر می سزد . بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد .

گسترش سیل آسای کامپیوتر  در دهه های اخیر ، مهمترین تغییر را در نظام دانایی از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتی از اختراع خط به این سو پدید آورده است . به موازات  این تغییر خارق العاده ، گسترش شبکه ها و رسانه های جدید آمده است که به همان اندازه شگفت انگیز  است و کارش ، جابجا کردن دانایی و عناصر تشکیل دهنده آن یعنی داده و اطلاعات است .

آنچه که مدیران در سطوح  مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند ، تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پردزش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافی زاده ، ص 56: 1380)

داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث  بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت . در این برنامه زمانی ، یک مدیر کار آمد بدون داشتن  اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست .

مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرر دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند . این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد .

رواج ریز کامپیوتر  در ادارات ، با انتشار  روز افزون محصولات جدید ارتباطی ، کامپیوتری  و ذخیره سازی اطلاعات و تغییرات اساسی در روش اجرای امور اداری همراه بوده است در ابتدی کار از سیستم های کامپیوتری  برای مکاتبات به صورت مستقل استفاده می شد . اما به مرور زمان  کامپیوتری ها به یکدیگر مرتبط گردیدند . این ارتباط به کاربران اجازه می دهد نه تنها از فایلهای مکاتبات به صورت مشترک استفاده نمایند . بلکه می توانند برای یکدیگر پیام ارسال نمایند . امروزه انواع مختلفی از سیتمهای اتوماسیون اداری وجود دارد . سیستم اطلاعات  مدیریت درس طرح مختلف سازمانی و

 

با بهره مندی از ابزار های نوین جمع آوری و پردازش داده ها می تواند مدیران را در جهت تحقق اهداف، یاری و پشتیبانی نماید . کامپیوتر ، سر عت ، دقت و صحت تصمیم گیری را افزایش داده و در نتیجه سطح سرعت، صحت و دقت کار در سازمان بالا می رود سیستم اتوماسیون تاثیر به سزایی در صحت ، دقت ، اقتصادي بودن، بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران وحوزه استادی آن را داشته در این تحقیق اثرات سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران در حوزه ستادی استانداري گیلان را مورد بررسی قرار می گیرد .

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….3
2-1 تبیین موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………….4
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………….6
4-1 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….7
1-4-1اهداف اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………….7
2-4-1اهداف فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………………….8
5-1 سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………8
1-5-1سوالات اصلی ……………………………………………………………………………………………………8
2-5-1سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………8
6-1 تبیین فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………….8
7-1 متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………………………..8
8-1 تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………..9
خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………..12
فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….14
1-2 تصمیم گیری در سازمانها………………………………………………………………………………………14
2-2 مدیریت در قرن 21………………………………………………………………………………………………16
3-2 نقش استراتژیک اطلاعات………………………………………………………………………………………19
4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی……………………………………………………………………………..20
5-2 چرخه حیات سيستم………………………………………………………………………… ……………………22
6-2 اطلاعات …………………………………………………………………………………………… ……………… 22
7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. … … … … … … … … … … … .. … … … … … …….24
8-2 سیستم های اطلاعاتي……………………………………………………………………………………………..24
9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………………………25
10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی…………………………………………………………………………………..26
11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ………………………………………………………………………………… 25
12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی …………………………………………………………………………27
13-2 طرح ریزی سازمان………………………………………………………………………………………………28
14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها …………………………………………………………………………….29
15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور……………………………………………………………….. 33
16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………………..36
17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت ……………………………………………………………………………….37
18- 2سیستم اطلاعات مدیریت ………………………………………………………………………………………37
19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی………………………………………………………………………………..37
20-2 سیستم های میان سازمانی ………………………………………………………………………………………38
21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم …………………………………………………………………………………..38
22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری…………………………………………………………………………..38
23-2 سیستم های پشتیبانی تصمیمات گروهی…………………………………………………………………..39
24-2 سیستم پردازش معاملات ………………………………………………………………………………………40
25-2 هوش مصنوعی …………………………………………………………………………………………………..40
26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ………………………………………………………………43
27-2 سیستم کارکنان دانشی………………………………………………………………………………………….44
28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد ………………………………………………………………………….45
29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتي…………………………………………………………………………………45
30-2 سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………………………46
31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………..47
32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان ………………………………………………………………………… 47
33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی …………………………………………………………………………. 48
34-2اتوماسیون اداری…………………………………………………………………………………………………49
35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری………………………………………………………………….. ………..49
36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری …………………………………………………………………………..50
37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری………………………………………………………………..51
38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون …………………………………………………………………………52
39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین …………………………………………………………………………………..52
40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….54
41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری ……………………………………………………………..55
42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….56

43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار …………………………………………..59
44-2 خود کار سازی ………………………………………………………………………………………………..60
45-2 ضرورت تفکر برای آینده …………………………………………………………………………………..61
46-2 بهبود کار و اتوماسیون ……………………………………………………………………………………….61
47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران …………………………………………………………………………63
48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی…………………………………………………………………………….64
49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی …………………………………………………………………………………64
50-2 مزایای دولت الکترونیکی ……………………………………………………………………………………65
51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………65
خلاصه فصل ………………………………………………………………………………. …………………………….71
فصل سوم: روش اجرایی تحقیق
1-3 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………73
2-3 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………73
3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق …………………………………………………………………….74
4-3 نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………..75
5-3 برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………..75
6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………75
1-6-3 مصاحبه …………………………………………………………………………………………………..75
2-6-3 پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….75
7-3 روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………77
8-3 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………..79
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق
1-4 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………81
2-4 داده ……………………………………………………………………………………………………………..81
3-4 اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….81
4-4 سیستم های پردازش …………………………………………………………………………………………83
5-4 تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………83
6-4 جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………84
تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………….94-84
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………96
2-5 نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………………….97
3-5 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………97
محدودیت ها …………………………………………………………………………….. …………………………98
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………..99
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………102
پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….103.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا