2,900 تومان

موجود

چکیده:

در این تحقیق مراحل اتصال بتا سیکلو دکسترین (  β-cyclodextrin  ) به روش واکنش سطحی بر روی الیاف پشم بهینه سازی شده است. جهت بهبود جذب این ماده روی الیاف پشم از پلاسمای فشار پایین اکسیژن استفاده شده است. چهار متغیر مستقل شامل قدرت پلاسما، مدت زمان پلاسما، غلظت بتاسیکلودکسترین و سیتریک اسید، انتخاب شده و تاثیر این فاکتور ها بر روی افزایش وزن نمونه ها مورد آزمایش  قرار گرفته و بهینه سازی شدند. به منظور ارزيابي تغییرات ايجاد شده بر روي الياف از طیف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه (Fourier transeorm-infrared )، تصاویرمیکروسکوپ الکترونی پويشی (Scanning electron microscopy  ) و آزمایش جذب موئینگی آب (  Wicking  ) استفاده شد.

تاثیر افزایش وزن بر قدرت رنگی نمونه های رنگرزي شده با رنگزای ریشه زرشک نیز بررسی گردید. میزان جذب رنگزای طبیعی، ثبات نوری و شست و شویی نمونه ها  بر روی نمونه هایی که بیشترین درصد افزایش وزن را داشته اند مورد بررسی قرار گرفت. نمونه رنگرزی شده با بیشترین درصد افزایش وزن، به منظور بررسی خواص ضد میکروبی انتخاب شد و فعالیت ضد میکروبی بالایی در مقابل هر دو باکتری گرم مثبت و گرم منفی به نام های  Staphylococcus aureus وEscherichia coli  مشاهده گردید. در بررسی ثبات شست وشویی و نوری نمونه های رنگرزی شده، نتایج قابل قبولی به دست آمد که حاکی از ثبات رنگی خوب نمونه ها است.

 

کلمات کلیدی: بتاسیکلودکسترین – پلاسما – ضد باکتری – رنگینه ریشه ی زرشک – بهینه سازی

 

 

مقدمه

تکنیک پلاسما[1] یکی از روشهای نوین برای بهبود خواص منسوجات مانند ضد میکروب کردن، آب دوست کردن، آب گریز کردن، آتش پذیری و … می باشد. اگرچه امروزه استفاده از تکنیک پلاسما به طور مستقیم در فرآیند رنگرزی مد نظر قرار نمی گیرد، اما اقدامات قبل از رنگرزی به کمک پلاسما بر روند رنگرزی نیز تاثیر می گذارد. دراین تحقیق تلاش می شود با استفاده از تکنیک پلاسما و عملیات پیش مقدماتی، کالای پشمی با ماده بتاسیکلودکسترین و با رنگزای طبیعی بازیک ریشه زرشک تحت عملیات رنگرزی قرار گیرد و سپس تاثیر تکنیک پلاسما و ماده پایه ی سلولزی دکسترین روی خواص رنگی و ضد میکروبی کالای رنگرزی شده بررسی می شود.

اهداف این پروژه را می توان این گونه عنوان نمود:

1-بهبود قدرت رنگی و ثبات رنگی نمونه ها به کمک ماده بتاسیکلودکسترین در حضور پلاسمای اکسیژن

2- بهبود خواص ضد میکروبی کالای پشمی با تکنیک پلاسما و رنگزای بازیک طبیعی

 

  1. 1. plasma

 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: ادبیات تحقیق
1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2 ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….2
1-3 سوابق تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………2
1- 4 سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………6
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
2 -2 الیاف پشم …………………………………………………………………………………………………………………………………..9
2-2-1 خصوصیات فیزیکی الیاف پشم ……………………………………………………………………………….9
2-2-2 خواص شیمیایی الیاف پشم …………………………………………………………………………………..11
2- 2-3 رنگرزی پشم با مواد طبیعی …………………………………………………………………………………11
2-2-4 رنگرزی پشم با رنگزای ریشه زرشک …………………………………………………………………….12
2-3 اصلاح الیاف پشم به کمک مواد طبیعی …………………………………………………………………………………….13
2-3-1 کیتوسان ………………………………………………………………………………………………………………..13
2-3-1-1 کاربرد کیتوسان ………………………………………………………………………………..14
2-3-2 بتاسیکلودکسترین …………………………………………………………………………………………………14
2-3-2-1 تاریخچه ……………………………………………………………………………………………14
2 -3-2-2 انواع سیکلو دکسترین ها وخصوصیات آن ها …………………………………15
2-3-2-3 کاربرد سیکلو دکسترین در نساجی ………………………………………………….17
2-3-2-4 روش های تثبیت بتاسیکلودکسترین روی منسوجات ……………………..18
2-4 بهبود رنگ پذیری الیاف پشم با استفاده از تکنیک های نوین رنگرزی …………………………………….19
2-4- 1نانو فناوری ……………………………………………………………………………………………………………..20
2-4-1-1 کاربرد نانو ذرات در صنعت نساجی……………………………………………………20
2-4-2 روش الکترو شیمیایی …………………………………………………………………………………………….20
2-4-3 استفاده از سیالات فوق بحرانی ………………………………………………………………………………21
2-4-4 امواج فراصوت …………………………………………………………………………………………………………21
2-4-5 روش ریز موج …………………………………………………………………………………………………………21
2-4-6 تکنیک پلاسما ………………………………………………………………………………………………………..22
2-4-6-1 مقدمه ای بر پلاسما …………………………………………………………………………..22
2-4-6-2 تعریف پلاسما …………………………………………………………………………………….23
2-4-6-3 انواع پلاسما ………………………………………………………………………………………..23
2-4-6-4 مشخصات حرکت های ذرات باردار در پلاسما ………………………………….24
2-4-6-5 شیمی پلاسما ……………………………………………………………………………………..25
2-4-6-6 مراحل واکنش شیمیایی ……………………………………………………………………..25
2-4-6-7 صدمات ناشی از پلاسما ………………………………………………………………………26
2-4-6-8 بهبود خواص کاربردی الیاف و منسوجات توسط پلاسما …………………..27
2-4-6-9 مزایا و معایب روش های تولید پلاسمای سرد …………………………………..29
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1 مواد و تجهیزات ……………………………………………………………………………………………………………………………31
3-2 روش ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………32
3 -2-1 طراحی آزمایش ……………………………………………………………………………………………………………….32
3 -2-2 عملیات پلاسما ………………………………………………………………………………………………………………..33
3 -2-3 اتصال بتاسیکلودکسترین ………………………………………………………………………………………………..34
3-2-4 رنگرزی ……………………………………………………………………………………………………………………………..35
3-3 آزمون های انجام شده ………………………………………………………………………………………………………………….36
3-3-1 جذب موئینگی آب…………………………………………………………………………………………………………….36
3-3-2 آزمون ضد میکروب …………………………………………………………………………………………………………..36
3-3-3 ثبات شست و شویی …………………………………………………………………………………………………………37
3-3-4 ثبات نوری …………………………………………………………………………………………………………………………37
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
4-1نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….39
4-1-1 اتصال بتاسیکلودکسترین …………………………………………………………………………………………………42
4-1-1-1 تاثیر مدت زمان بر افزایش وزن ………………………………………………………………………….42
4-1-1-2 تاثیر غلظت بتاسیکلودکسترین بر افزایش وزن ………………………………………………….42
4-1-1-3 تاثیرتوان پلاسما بر افزایش وزن ………………………………………………………………………….43
4-1-1-4 تاثیر میزان ( غلظت ) سیتریک اسید بر افزایش وزن…………………………………………44
4-1-1-5 تاثیر متقابل فاکتورهای چهار گانه بر درصد افزایش وزن …………………………………..45
4-1-1-6 بهینه سازی فرآیند پیوند …………………………………………………………………………………….45
4-1-1-7 بررسیFTIR ……………………………………………………………………………………………………….47
4-1-1-8 بررسی SEM……………………………………………………………………………………………………….48
4-1-1-9 آزمون جذب موئینگی آب…………………………………………………………………………………….49
4-1-2 رنگرزی ……………………………………………………………………………………………………………………………..50
4-1-2-1 بررسی قدرت رنگی ……………………………………………………………………………………………..50
4-1-3 بررسی ثبات ها ی رنگی …………………………………………………………………………………………………..53
4-1-3-1 بررسی ثبات نوری ……………………………………………………………………………………………….53
4-1-3-2 بررسی ثبات شست و شویی ………………………………………………………………………………..53
4-1-4 بررسی خواص ضد میکروب …………………………………………………………………………………………….53
فصل پنجم: نتیجه گیری نهایی و پیشنهادها
5-1 نتیجه گیری نهایی ………………………………………………………………………………………………………………………..57
5-2 پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..58
مراجع …………………………………………………………………………………………………………………………………….59
چکیده انگلیسی (Abstract) ………………………………………………………………………………………………….62

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی تاثیر اکسیژن بر خواص ضد میکروبی و ثبات رنگی کالای پشمی رنگرزی شده با رنگینه طبیعی ریشه زرشک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا