2,900 تومان

موجود

چکیده:

هوش اخلاقی یکی از ابعاد هوش است که می تواند چارچوبی برای عملکرد صحیح انسانها را فراهم آورده و به عنوان یک عامل پیش بینی کننده رفتار شان محسوب شود. معلمان با داشتن هوش اخلاقی میتوانند اعتماد ایجاد کنند که این امر موجب بهبود یادگیری و  اطمینان خاطر در کسب و کار می شود. هدف اين پژوهش، بررسی رابطه هوش اخلاقی با ترجیح سبکهای تدریس و نگرش شغلی معلّمان مدارس دخترانه ابتدایی شهرستان اردکان در سال تحصیلی94-93  بود. این پژوهش از نوع توصیفی از نمونه پژوهش های همبستگی با رویکرد پیمایشی با استفاده از پرسشنامه استانداردمی باشد .نمونه پژوهش حاضر را 140 نفر از معلّمان مدارس دخترانه ابتدایی شهرستان اردکان تشكيل دادند. داده­ها با استفاده از سه پرسشنامه 40 سوالي پرسشنامه هوش اخلاقی لينيك و كيل (2011)، پرسشنامه 40 سوالی سبكهای تدريس گراشا و ریچمن (1996) و پرسشنامه 61 سوالی نگرش شغلی (عظيمي، گودرزي، انصاري، پيرايش و عبدي زرين، 1390) جمع آوري شد. 11 فرضيه در پژوهش حاضر با استفاده از روش های‌ ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون (به روش ورود) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتايج نشان داد رابطه هوش اخلاقی معلّمان با نگرش شغلی و ترجیح سبکهای تدریس آن ها (به جز ترجیح سبک تدریس اقتدارگر) معنادار است (05/0> p). همچنین، هوش اخلاقی و نگرش شغلی معلّمان قادر به پیش بینی همه سبکهای تدریس مرّجح آن ها (به جز ترجیح سبک تدریس اقتدارگر) بودند (05/0 > p). بنابراین، عواملی نظیر برخورداری از شایستگی هایی همچون توانایی تشخیص اشتباهات و مدیریت عملکرد، مسئولیت‌پذیری، مهارت های اجتماعی و تأثیر ارزیابی های عملکرد در معلّمان وآگاهی آنها از روش های نوین تدریس همچنین اضافه شدن مولفه های پردازش اطلاعات علمی و اجتماعی ، ضمن شناساندن هوش اخلاقی و تقویت آن در انتخاب بهترین روش تدریس وجلب اعتمادبه معلم به عنوان تبيين هاي اين يافته ها مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

 

واژه­های کليدی: هوش اخلاقی، ترجیح سبکهای تدریس، نگرش شغلی

 

 

مقدمه  

بسياري از رفتارها و تصميم هاي كاركنان و مديران در سازمان هاي امروزي تحت تأثير ارزش هاي اخلاقي آنهاست. از آنجا كه نيروي انساني چه به صورت فردي و چه به صورت گروهي و در تعامل با ديگران، همچنان مهم ترين عامل توليد به شمار مي آيد، قضاوت افراد در مورد درستي يا نادرستي كارها بر كميت و كيفيت عملكرد آن و به تبع آن ، عملكرد سازمان و در نتيجه موفقيت آن به شدت تأثير دارد . از اين رو، توجه به اصول اخلاقي براي سازمان ها ضرورتي اجتناب ناپذير است .اخلاق كار مي تواند از طريق تنظيم بهتر روابط، كاهش اختلاف و تعارض، افزايش جو تفاهم و همكاري و نيز كاهش هزينه هاي ناشي از كنترل، عملكرد را تحت تأثير قرار دهد. به علاوه، هوش اخلاقي باعث افزايش تعهد و مسئوليت پذيري بيشتر كاركنان شده و به بهبود كارايي فردي و گروهي مي انجامد (اسکندری و همکاران، 1391). رعايت اخلاقيات در برخورد با همكاران داخلي و بيروني، سبب افزايش مشروعيت اقدام ها ی سازمان و استفاده از مزاياي ناشي از افزايش چندگانگي شده و سرانجام باعث بهبود سودآوري و مزيت رقابتي مي شود. بدين جهت لازم است كه مديران در جهت ارتقاي اخلاق سازمان كارهايي انجام دهند. توجه به ميزان مشروعيت اقدام هاي سازمان از نقطه نظر كاركنان، رعايت عدالت در سيستم هاي گزينش و استخدام، حقوق و دستمزد، پاداش و ارتقاء، تدوين منشور اخلاقي سازمان، اقدام هاي متناسب و سازگار با خواست و حساسيت هاي جامعه درباره مسائلي ، مانند اجراي برنامه هاي آموزش اخلاقيات براي مدير ان و كاركنان و به ويژه پايبندي رهبران و مديران سازما ن ها به اصول اخلاقي ، از جمله كارهايي است كه سازمان ها در اين زمينه مي توانند انجام دهند (سیادت و مختاری پور، 1388).

یکی از مسائل مهم نظام های آموزشی در سرتاسر جهان، مساله روش تدریس است. از دیرباز در تمدن و فرهنگ های متفاوت، از هنگامی که تربیت نسل جدید مطرح بوده است، مساله انتخاب روش تدریس نیز وجود داشته است و هر یک از استادان و معلمان بر اساس بینش و نگرش خویش عمل می کردند؛ اما امروزه با پیشرفت جوامع از یک سو و شناخت علمی و عملی رفتار انسان از سوی دیگر، اصول و روش های تدریس نیز دگرگون شده است (عیبری، 1389).

در ارتباط با تدریس، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. آنان که تدریس را به عنوان محصول علم در نظر دارند، بر نقش رهبری معلم در جریان آموزش تاکیده ورزیده، او را مسئول تصریح هدف ها، تلقین دانش و تصحیح فعالیت های شاگردان می شمارند. آنان که تدریس را به عنوان فرایند علم محسوب می کنند، بر نقش مشورتی معلم در جریان آموزش اصرار دارند، و آموزش را جریانی از تشریک مساعی شاگردان و معلم، تفهیم مطالب و ترغیب به کاوش و حل مساله قلمداد می کنند (فریدونی، 1392).

امروزه به عقیده بیش تر متخصصان، تدریس، ناظر به تعامل دو قطب سیالی (معلم و شاگرد) است، که معطوف به یادگیری یک یا چند شاگرد است. بر این اساس در تدریس همواره «حداقل» دو نفر حضور دارند؛ و ارتباط بین این دو دارای چهار سطح (ایجاد، استمرار، اثربخش ساختن و اتمام یا ارزش یابی) است. هر یک از دو عنصر تدریس، در عمل سهمی بر عهده دارند، که با افزایش سهم یکی از آن ها، سهم دیگری کمتر می شود. بر این اساس می توان نقش مربوط به معلم را برای توصیف وضعیت به کار گرفت؛ و از دوشکل آن با عناوین «معلم به عنوان مدیر (رهبر)» و «معلم به عنوان مشاور» سخن به میان آورد. (موسی­پور، 1377).

 

 

 

 

عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….10
فصل اول کلیات پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………….11
1-1-مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………..12
1-2-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-3- اهمیت وضرورت مسئله:……………………………………………………………………………………………………..17
1-4- اهداف تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………20
1-5- فرضیات تحقیق :………………………………………………………………………………………………………………..20
1-6- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..20
1-6-1-قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………..20
1-6-2-قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………20
1-6-3-قلمروموضوعی……………………………………………………………………………………………………………….20
1-7-تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم کلیدی………………………………………………………………………………21
تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………….21
تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………….24
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………..25
2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………26
2-2-هوش اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………..29
2-3-مفهوم سبکهای تدریس………………………………………………………………………………………………………..37
2-3-1-اهمیت سبک تدریس……………………………………………………………………………………………………….41
2-3-2دیدگاه ها در مورد ترجیح سبک تدریس………………………………………………………………………………44
2-4-نگرش شغلی………………………………………………………………………………………………………………………47
2-4-1-اهمیت نگرش…………………………………………………………………………………………………………………47
2-4-2ویژگیهای نگرش……………………………………………………………………………………………………………….51
2-4-3-رضایت درونی………………………………………………………………………………………………………………..57
2-4-4-نظریه های مختلف در مورد نگرش(رضایت)شغلی………………………………………………………………57
2-4-5-عوامل تاثیر گذار بر نگرش شغلی………………………………………………………………………………………58
چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………………………..60
2-5-مطالعات داخلی و خارجیو……………………………………………………………………………………………………63
مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………..63
مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………66
فصل سوم:مواد و روشها……………………………………………………………………………………………………………….67
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………68
طرح کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….68
جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………….68
نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………..68
ویژگیهای نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………..68
ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….68
روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………..72
روشهای توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………72
روش های استنباطی مربوط به آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………….72
فصل چهارم:نتایج……………………………………………………………………………………………………………………….73
مفدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………75
یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………….81
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….90
نتایج مربوط به فرضیهئهای پژوهش………………………………………………………………………………………………90
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………96
پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………..97
پیشنهادابه پژوهشگران آینده………………………………………………………………………………………………………….98
پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………..98
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….100
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..101

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی رابطه هوش اخلاقی با ترجیح سبک های تدریس ونگرش شغلی معلمان مدارس دخترانه ابتدایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا