2,900 تومان

موجود

چکیده  :            

دراین پژوهش به شرح چکونگی پیدایش پول وتکامل آن به شکل اسکناس امروزی،انواع نقوش به کاررفته دراسکناس هاوهمچنین معرفی ویژگی های طراحی امنیتی ولایه های حفاظتی اسکناس پرداخته شده است .همچنین فرآیندچگونه طراحی اسکناس ازابتداتافرآیندچاپ امنیتی موردتحلیل قرارگرفته وراه هایی برای بهبود کیفی آن پیشنهادشده است.

بایک نگاه کلی به انواع طرح های صورت گرفته روی اوراق بهادار،خصوصا چک پولهانیازبه بازنگری درنحوه چگونگی مطالعه وطراحی این دسته اوراق (که جزاوراقبهاداروماندگاروسندهای تصویری تاریخ پول کشورهستند)دیده می شود.امیداست این پژوهش برای طراحان موسسات ویژه، طراحان اسنادوطراحان بانک ها بتواندسودمند ومفید فایده باشد

مقدمه:

قطعه کاغذی که بیش ازهرسند تصویری ، همه روزه دست به دست درحال گردش است ، درکیف،جیب،حساب های پس انداز جای می گیردوآرزومندی انسانها درطلبش پایانی ندارد،چیزی جزاسکناس نیست.

قطعه کاغذی که گاه خوار شمرده میشود که در مثل ان را چرک کف دست می اورند و گاه انقدر عزیز میشود که برای تصاحبش خون عزیزان می ریزند.گاه بالا برنده است و بر قدرت می نشاند گاه از تخت به زیر می کشد و تیغ می ستاند .برای بعضی مایه خوشبختی و گاه تیره بختی است .زمانی راه گشا است و زمانی سد راه است ….اینها از خاصیت پول است .پولی که امروز با قدرت مهیبش جهان و انسانها را می چرخاند،چرخها می گردند،گاه می میراند و گاه جان می بخشد .وقتی ان را در دست گرفته و نگاه می کنیم،ظاهر ان بیش از قطعه کاغذی در ابعاد و اشکال رنگها و ارقام متفاوت،به نظر نمی آید .قدری نزدیک تر که آمده و با ذره بین به ان نگاه کنیم ،دیگرطرح ها ونقش ها آنگونه که بافاصله به چشم می آیندنیستند.اجزای تصویر،حاوی اشکال دیگرند.پرازرمزوراز.هیچ چیزآنگونه که می نماید نیست.هیچ شکلی بیهوده نیامده جزآنکه دردل خودنهانی دارد،که دریافت آن به قطعه کاغذ ،اصالت می بخشد وآن رااز نمونه تقلبی آن متمایزمی نمایید.

تصویرسازیاسکناس وآوردن رمزهادرقالب تصویر،کارکسی جزطراح اسکناس نیست.

طراحی زیبابرروی اسکناس ازاهمیت ویژه ای برخورداراست چراکه مردم بایدآن رادوست بدارندوبا آن ارتباط صمیمانه ای برقرار کنند.اگراین اتفاق صورت بگیردمردم به آن توجه کرده و ویژگی های مستور آن رابهتردرخاطرنگه می دارند.یک اسکناس زیبا مورداحترام ودقت قرارمی گیردوباآن مثل یک بلیط اتوبوس که گاه مچاله درجیب می گذارند،برخورد نخواهند شد.اینچنین برعمرماندگاری اسکناس نیزافزوده خواهدشد.

همانقدر که زیبایی وخوشایندی اسکناس ازدیدجامعه مهم تلقی می شود،برای یک طراح،ویژگی حفاظتی آن وپایداری آن دربرابرجعل وبازآفرینی مطرح است.

هوشمندی ونازک بینی  وبکارگیری ابزار ویژه حفاظتی درقالبی زیبا شناسانه،می تواند به خلق اثری بیانجامد که هم مورد علاقه مردم قرارگیردوهم دربرابر جعل وتکثیر ایمن باشد. بحث رعایت اصول زیبایی و به کارگیری ویژگی های حفاظتی ،چالش بزرگی است که ذهن طراح راهمیشه به سوی خودمی کشاندتاراه حلی برای وفاق وآشتی این دومهم بیابد.آنگونه که هردودرهم حل وممزوج گردند.هویت درزیبایی نهان باشد وزیبایی به لحاظ این هویت درمصونیت ازدستبرد .

دراینجا بحث طراحی امنیتی مطرح می شود.بخشی تخصصی وویژه که طراحی گرافیک رانیزشامل می شود که دستیابی به اطلاعات وجزییات ان به دلایلی امنیتی،مقدور نمی باشد ویادشوار است، به طوری که تاکنون منبع وماخذی جهت اطلاع دراین حیطه ازطراحی به فارسی منتشرنشده است.

نتیجه این مهجوری رانیز به خوبی می توان درطراحی اسناد،اسکناس ها،اوراق بهادار،کارت شناسایی ویژه وبه ویژه چک پول های رایج بانک های کشوردید.اسنادی فاقدازاین ویژگی های حفاظتی،طراحی صحیح واغلب نازیبا که از سوی جامعه نیزرغبتی بر نمی انگیزد.

جهت آشنایی ام بااین نحوه ویژه طراحی گرافیک ونقوش سنتی فرش،فرصت رامغتنم دانستم،تا ازگردآوری ها وآموخته هایم قدم کوچکی برای ایجاد نگاهی متفاوت به طراحی این دسته ازاسناد،بردارم.اسنادتصویری که ماندگاری شان درتاریخ   ثبت می شود.برای پرداختن به طراحی آنها زمان،دقت وهوشمندی بسیار بیشتری نسبت به طراحی یک   پوستروبروشورو… می طلبد.چراکه سندهای تصویری برای دوره های طولانی دردست مردم خواهد ماند وبایدبرای طولانی مدت حرفی برای گفتن داشته باشند،بخشی اززندگی مردم می شوندازفرهنگ مردم ناشی می شوندونیزمی توانندبرفرهنگ ورفتارایشان تاثیربگذارند واین امرمهمی است که نبایدبه سادگی ازآن گذشت.

جمع آوری نمونه اسکناس های ملل مختلف که بسیار وقت گیرودشوارولی آموزنده بودامکان دسته بندی نقوش به کاررفته دراسکناس ها رافراهم نمودالبته به دلیل حجم بالای آنها،آوردن همه آنها دررساله میسرنبودوبه تعدادی ازآن اکتفا شد. دربخش طراحی اسکناس ، مبانی آماده سازی طرح تا مرحله چاپ موردبررسی قرارگرفته است .همچنین چالش هایی که یک طراح اسکناس باآن روبرو است وارائه راه کارهایی جهت حاصل شدن کیفیت بهترارائه شده است.

علاوه برویژگی های حفاظتی که دربحث طراحی لحاظ می شود،فرایندامنیتی کردن اسکناس ازساخت کاغذ ومحتویات آن وبه کارگیری انواع چاپ ها نیزمباحثی هستند که به شرح آنها پرداخته شده است،چراکه طراح باید با قابلیت وویژگی های آنها آشنایی کافی داشته باشد.

امروزه باوجود اقدامات متعددی که اسناد اعمال می شود، جلوه زیبایی اکثرآنها، نشانگر طراحی امنیتی پیچیده می باشد.

با این حال دشواری اطلاع رسانی به سفارش دهندگانی که برخی شان علی رغم نیازشان ،اطلاعی ازموضوعات امنیتی ندارند باقیست ونیازی به شرح ارتباط بنیادین بین طراحی وامنیت واینکه بسیاری ازمواردطرح عین امنیت است حس می شود.

امیداست این پژوهش حاضر، گامی مفید درجهت اطلاع رسانی به طراحان مستقل که گاه دعوت به همکاری برای اسناد ویژه یااوراق بهادار می شوند ونیزطراحان بانک ها وموسسات طراحی ویژه  باشد.

 

 

 

عنوان صفحه

مقدمه………………………………………
فصل اول:
ادبیات تحقیق

1-2. موضوع…………………………………………………………………………………………………..
1-3. اهداف پروژه……………………………..
1-4. فرضیات………………………………….
1-5. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق…………………
1-6. روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات……………….
1-7. واژگان کلیدی…………………………….

فصل دوم:
پیشینه تحقیق

2-2.تاریخچه………………………………….
2-3. تاریخچه پول……………………………..
2-4. تعریف پول……………………………….
2-5. تعریف اسکناس…………………………….
2-6.پیدایش سکه……………………………….
2-7.تاریخچه پول کاغذی…………………………
2-8. اسکناس های جهان………………………….
2-9.تصویرزنان………………………………..
2-10. کشاورزی………………………………..
2-11.تفریحات…………………………………
2-12.پرندگان…………………………………
2-13.حیوانات…………………………………
2-14.نمادپیشرفت های صنعتی……………………..
2-15.مردان دلیر………………………………
2-16.پولهای هنری……………………………..
2-17.چاپ اولین اسکناس درایران………………….
2-18.اسکناس دوره قاجار………………………..
2-19.اسکناس دوره پهلوی………………………..

فصل سوم:
طراحی اسکناس درایران

3-2.طراحی وتصویرسازی اسکناس درایران……………
3-3.شخصیت ها………………………………..
3-4.نشان ونمادها…………………………….
3-5.مناظرواماکن مذهبی وتاریخی………………….
3-6.نقوش گیاهی،حیوانی وتزئینی………………….
3-7.استفاده ازخوشنویسی………………………..
3-8.حفاظت وامنیت اسکناس……………………….
3-9.شیوه های چاپ اسکناس……………………….
3-10.نتیجه تحقیق…………………………….

فصل چهارم:
گزارش کارعملی

4-1.گفتگوبااستادمرتضی ممیز…………………….
(طراح اسکناس 5000ریالی)
4-2.گزارش کارعملی……………………………. 45
3-4.طراحی اسکناس……………………………..
منابع وماخذ

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی نقوش به کاررفته برروی اسکناس دوره قاجار وپهلوی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا