2,900 تومان

موجود

چکیده

هدف ازاین تحقیق، بررسی تأثیر تمرینات منتخب اسپارک برتعادل، هماهنگی وعلائم بالینی کودکان مبتلابه طیف اوتیسم است. تحقیق حاضر یک مطالعه نیمه تجربی می‌باشد، بدین منظور 26 کودک اوتیسم با میانگین سنی 12-5 سال به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این مطالعه گروه آزمایش به مدت سه ماه تحت مداخله بر اساس تمرینات استواری و جابجایی منتخب اسپارک قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان در 3 مرحله آزمون پایه، پیش‌آزمون و پس‌آزمون ازنظر مهارت‌های حرکتی بر اساس آزمون برونینسکی-ازرتسکی ارزیابی شدند ودر دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای بررسی علائم بالینی در دو آزمون گارز-2 و ATEC قرار گرفتند. قبل از آزمون و تحلیل آماری باآزمون توزیع کولموگروف اسمیرنوف نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته بررسی شد. سپس برای تحلیل آماری و آزمون فرضیه‌های صفر مربوط به آزمون‌های گارز-2 و ATEC در دو گروه آزمایش و کنترل از تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر استفاده شد. برای تحلیل و آزمون فرضیه‌های صفر مربوط به آزمون برونیسکس-ازرتسکی به دلیل اینکه در سه مرحله آزمون پایه، پیش‌آزمون و پس‌آزمون در دو گروه مستقل آزمایش وکنترل انجام‌گرفته شده، از تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر و K-related sample t-test در اندازه‌گیری‌های ناپارامتریک استفاده شد.

نتایج نشان داد که تمرینات منتخب اسپارک به‌طور معنی‌داری باعث بهبود مهارت تعادل و هماهنگی دوطرفه وتعاملات اجتماعی (P<0/05) شده است.

به‌طورکلی می‌توان گفت که این تمرینات منتخب اسپارک بر بهبود محدودیت‌های حرکتی شدید و علائم بالینی کودکان مبتلابه اوتیسم تأثیر مثبتی دارد.

واژگان کلیدی: تعادل، تمرینات منتخب اسپارک، تمرینات استواری و جابجایی، کودکان طیف اوتیسم، هماهنگی وعلائم بالینی.

 

مقدمه

حرکت در انسان از تولد به‌صورت ساده و ابتدایی آغازشده و در طی روند رشد، پیچیده و کامل‌تر می‌گردد. این نیاز طبیعی زندگی، اولین وسیله بیان کودک و ارتباط وی است. اکتشاف، دست‌کاری، تعامل و انواع دیگر یادگیری در محیط توسط آن امکان‌پذیر گردیده و به این دلیل، حرکت بخش جدایی‌ناپذیر یادگیری در محیط به شمار می‌رود. سبک اطلاعات و تجارب کودک با حرکت افزایش‌یافته و این تجربیات و اکتشافات بر ادراک، مهارت‌های روانی و روابط اجتماعی کودک تأثیر می‌گذارد. رشد حرکتی به تغییرات حرکات انسان از ساده به حرکات بسیار منظم و پیچیده اشاره دارد (1). رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی از دیدگاه گالاهوو شامل رشد حرکتی که در دوران طفولیت شامل بازتاب‌های طفل و الگوهای رفتار قالبی و آغاز تجارب اولیه حرکات ارادی، در دوران کودکی شامل رشد توانایی‌های حرکتی و بنیادی و پایه، در دوران نوجوانی شامل رشد حرکات تخصصی می‌شود و دوران بزرگسالی نیز تغییراتی در حرکات وجود دارد. رشد حرکتی نتیجه تعامل بین فرد و محیط و تکلیف است (2).

رشد اجتماعی، تکامل فرد در روابط اجتماعی است به‌طوری‌که بتوان با افراد جامعه‌اش هماهنگ و سازگار باشد (3). رشد اجتماعی سالم، مستلزم رشد طبیعی و سالم شخصیت و فراگیری مهارت‌های پایه اجتماعی شدن است (4). در جریان انطباق و اجتماعی شدن، پاره‌ای از محدودیت‌ها بر ارگانیسم آدمی تحمیل می‌شود. اگر تحمیلات زندگی اجتماعی روابط اجتماعی، شدید یا ناگهانی باشد بیم آن می‌رود که ارگانیسم آدمی از روال طبیعی آن خارج گردد و دستخوش اختلال رفتاری شود مشکلات رفتاری یکی از شایع‌ترین مسائل دوران کودکی است که رابطه بین کودک و محیط را خدشه‌دار می‌کند یک رفتار زمانی مشکل‌آفرین محسوب می‌شود که برای فرد و دیگران مزاحمت ایجاد کرده وزندگی عادی آن را مختل کرده باشد (5).

فهرست مطالب
فهرست مطالب ‌ه
فهرست جدول‌ها ‌ط
فهرست شکل‌ها ‌ی
چکیده ‌ک
فصل اول – شرح و بیان مسئله پژوهشی 2
مقدمه 2
بیان مسئله 4
اهداف ویژه 10
فرضیه‌های تحقیق 11
محدودیت‌های قابل‌کنترل 12
محدودیت‌های غیرقابل‌کنترل 14
تعاریف مفاهیم و اصطلاحات 15
تعاریف مفهومی 15
1. اختلال طیف اوتیسم: 15
2. رفتارها و علائق تکراری: محدود و قالبی/رفتارهای قالب: 15
3. برقراری ارتباط: 15
4. تعاملات اجتماعی: 15
5. تعادل: 15
6. هماهنگی: 16
7. تمرینات منتخب اسپارک: 16
فصل دوم – پیشینه تحقیق 18
مقدمه 18
اختلال طیف اوتیسم 19
تاریخچه و تکامل اختلال طیف اوتیسم 19
اختلال اوتیسم 20
علائم بالینی اختلال طیف اوتیسم 21
رفتارها و علائق تکراری، محدود و قالبی 21
عادات و آداب خاص 23
علائق محدود و باریک 24
کاربرد تکرار گونه زبان 25
حرکات قالبی 26
حرکات قالبی مختص اختلالات طیف اوتیسم 27
حرکات قالبی در کودکان طبیعی در حال رشد 28
حرکات قالبی در جوامع دارای اختلالات دیگر 29
دست‌کاری تکراری اشیاء 31
رفتارهای خود آسیب زای تکراری 32
علت بروز رفتارهای قالبی 33
اختلال در برقراری ارتباط 34
دوره ارتباط پیش بیانی درکودکان مبتلابه اختلال طیف اوتیسم 34
دوره رشد زبان اولیه در کودکان مبتلابه اختلال طیف اوتیسم 36
دوره زبان اولیه به سمت پیشرفته در کودکان مبتلابه اختلال طیف اوتیسم 38
اختلال در تعاملات اجتماعی 40
تعادل 41
بینایی 41
سیستم دهلیزی 43
گیرنده‌های عمقی 45
دوک‌های عضلانی 45
اندام‌های تاندون گلژی 47
گیرنده‌های مفصلی 48
هماهنگی 49
حرکات بنیادی 51
حرکات استواری 52
حرکات جابجایی 53
بخش دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق 53
پژوهش‌های خارجی 54
درمان‌های مبتنی برفعالیت حرکتی به‌منظور کاهش رفتارهای قالبی 54
شدت مداخلات مبتنی بر فعالیت حرکتی ورفتارهای قالبی 55
درمان‌های مبتنی بر فعالیت‌های حرکتی به‌منظور کاهش اختلات در برقراری ارتباط 56
درمان‌های مبتنی بر فعالیت‌های حرکتی به‌منظور کاهش اختلالات در تعاملات اجتماعی 57
مداخلات مبتنی بر ایجاد تعادل 59
تحقیقات مربوط به هماهنگی 60
فصل سوم – روش‌شناسی 62
مقدمه 62
جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق 62
متغیرهای تحقیق 63
متغیر مستقل 63
متغیر وابسته 63
روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات 63
ابزار پژوهش 64
1-آزمون تبحر حرکتی برونینسکی-ازرتسکی 64
2- پرسشنامه گارز-گیلیام 67
3-پرسشنامه سلامت تخصصی کودکان 68
4-پرسشنامه ATEC 68
مراحل انجام پژوهش 69
بیس لاین 69
پیش‌آزمون 69
پس‌آزمون 70
برنامه اسپارک 70
روش آماری 70
فصل چهارم – تجزیه وتحلیل داده‌ها 72
مقدمه 72
نتایج 73
تأثیر تمرینات استواری و جابجایی منتخب بر علائم بالینی 73
جمعیت شناسی شرکت‌کنندگان 74
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 75
آزمون فرضیه‌های مربوط به متغیرهای گارز-2 و ATEC 79
نتایج 91
فصل پنجم – بحث و نتیجه‌گیری 99
مقدمه 99
خلاصه پژوهش 99
یافته‌ها به تفکیک مراحل تحقیق 100
بیس لاین 100
پیش‌آزمون 100
پس‌آزمون 101
بحث و نتیجه‌گیری و مقایسه یافته‌های همخوان و غیر همخوان 101
1- بحث پیرامون نتایج حاصل از تحلیل رفتارهای قالبی 101
2- بحث پیرامون نتایج حاصل از برقراری ارتباط وتعاملات اجتماعی 102
3- بحث پیرامون نتایج حاصل از تعادل و هماهنگی 104
پیشنهادهای عملی برخاسته از تحقیق 107
پیشنهادهای تحقیقی برای پژوهشگران 108
فهرست منابع 109
پیوست‌ها 110
ABSTRACT 111

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه تأثیر تمرینات استواری و جابجایی منتخب برتعادل، هماهنگی و علائم بالینی کودکان مبتلابه طیف اتیسم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا