2,900 تومان

موجود

مقدمه:

اقتصاد و دین، در معنا بخشیدن به زندگی مادّی و معنوی بشر و نیل او به مدارج عالی کمالِ روحی، نقش تعیین کننده ای دارند و می توان گفت، در این جهت مکمّل یکدیگرند. از سویی زندگی فردی و اجتماعی انسانها، بدون اقتصاد شکوفا و رشد یافته، بسی تلخ، دشوار و قرین نکبت و بدبختی است. اقتصاد بیمار، زمینه ساز نابودی ارزشهای دینی و استیلای سایه سیاه فقر، فساد، فحشا، جرم و جنایت بر زندگی بشر است. چه بسا انسانهایی که وامانده گرده نانی برای قطع نشدن رگ حیات خود هستند، نتوانند به تعالی معنوی بیندیشند و از آرمانهای انسانی و فضایل و مکارم اخلاقی، تصوّر و ترسیم روشن و شایسته ای داشته باشند. از این رو است که رسول خدا(ص) تهیدستی را سخت تر از قتل، و امیر مؤمنان علی(ع)، مردن و زیر خاک رفتن را بهتر از ناداری دانسته اند.(حسینی،155:1384).

از سوی دیگر، رفاه روز افزون مادّی و تسلّط لجام گسیخته پول و سرمایه، اگر به وسیله ایمان به خدا و پایبندی به فضایل اخلاقی و ارزشهای معنوی مهار نشود، آنچنان آدمی را در باتلاق خور و خواب و خشم و شهوت فرو می برد که بکلّی همه کرامتهای روحی و استعدادهای تکامل بخش خدادادی خویش را به فراموشی می سپرد و به شکل حیوانی ثروتمند و رفاه طلب مسخ می شود؛(حسینی،155:1384). همان حقیقت روشنی که قرآن کریم در باره اش می فرماید:

«اِنَّ الاِ نْسانَ لَیَطْغی أَنْ رَاهُ اسْتَغْنی»(علق / 6 ـ 7)

به یقین انسان طغیان می کند از این که خود را بی نیاز ببیند.

از میان رفتن توازن و تعادل منطقی در اقتصاد، کار را به افراط و تفریط می کشاند. فقر، حدِّ تفریط، و حاکمیّت بی قید و شرط سرمایه، حدّ افراط است. در این دو حدّ است که اخلاق، فضیلت، علم و فرهنگ، تباه و قربانی می شود. هم فقر اقتصادی می تواند مانع اساسی رشد فکری و تعالی فرهنگی شود و هم تکاثر و مال اندوزی عامل فساد، سقوط و انحطاط معنوی است. لزوم پرهیز از افراط و تفریط در این دو مقوله، می طلبد که آدمی تلاش سازنده اش در راه تحصیل ثروت مادی و بهبود زندگی دنیوی را، تحت حاکمیّت بایدها و نبایدهای دینی قراردهد و به دستورهای غنی و متین قرآن کریم و پیشوایان بزرگوار اسلام، در زمینه فعالیّتهای اقتصادی گردن نهد، تا از آثار ناهنجار فساد آن در امان ماند.(حسینی،156:1384).

قبل ازطرح پرونده اجتماعی_اقتصادی دردادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی،آرتورچاسکا لسون،رئیس دادگاه دراولین مرحله ی رسیدگی به درستی به این نکته اشاره کرد:

مادرجامعه ای زندگی می کنیم که اختلافات طبقاتی به شدت برآن حاکم است .میلیون هاانسان درشرایط اسف باروفقرشدیدبه سرمی برند.بیکاری وعدم امنیت اجتماعی دربالاترین حدمشاهده می شودوبسیاری ازافرادجامعه حتی ازدسترسی به آب آشامیدنی سالم وخدمات پزشکی وبهداشتی محروم هستند.این شرایط پیش ازتدوین واتخاذقانون اساسی درجامعه ی ماوجودداشت تلاش برای رفع مشکلات فوق وتبدیل جامعه به جامعه ای که درآن شأن انسانی،ازادی وبرابری حاکم باشد،دربطن قانون اساسی جدیدماریشه دارد.تازمانی که شرایط ناخوشایندفوق همچنان درجامعه ای وجود داشته باشد،داشتن قانون اساسی،آرزویی پوچ ودست نیافتنی همانندطبلی توخالی خواهدبود.(بیل چیتز،29:1388)

درادوارمختلف زندگی بشربا اینکه عده ای ازرعایت آداب ورسوم واجرای قانون سرپیچی نموده یامرتکب جرم می شدند.اما بزهکاری ازمسائل حاداجتماعی نبوده است.درقرن معاصرازدیادبزهکاری مخصوصاارتکاب جرایم همراه باخشونت یکی ازمعضلات اجتماعی محسوب وافکارعمومی راشدیدانگران ساخته است.(لجم اورک وجعفری،10:1388).

پیشرفت تکنولوژی،زندگی سنتی جوامع مختلف رادگرگون ونظام جهان رادرشهرها وروستاهامتحول ساخته است.بهبودوضع حمل ونقل وشبکه های مخابراتی،رسانه های گروهی دردورافتاده ترین نقاط دنیا،روستائیان راازمزایاورفاه شهری آگاه ساخته وآنان رابرای رهایی ازکارطاقت فرسای روستا،آزادی ازقیدوبندبومی ودستیابی به زندگی مرفه به طرف شهرهامی کشاند،گاهی نیزعدم امنیت وآرامش مزیدبرعلت جابه جایی افرادمی گردد.افرادمذکوردربدو ورودبه شهرهابه علت کمبودمسکن وعدم امکان پرداخت کرایه منزل،باطرزرقت باردرحاشیه ی شهرهابابرپایی آلونک درشهرها ساکن می شوند.درکاریابی بامشکلات عدیده ای روبه رومی شوند،شرایط سخت زندگی شهری بادرآمدکم وبیکاری آنان راتحت فشارروانی قرارمی دهد.(عوامل بیرونی)،برای کسب درآمداطفال خردسال رانیزواداربه کارهای کاذب می کنندوبه آموزش وتربیت آنان توجه ندارند.(لجم اورک وجعفری،1388:صفحات10تا11)

علاوه بروضع تاسف آورخانواده،کمبودمحبت،سوءتغذیه،عدم رعایت مراقبت های بهداشتی،عدم دسترسی به تفریحات سالم،بیکاری و…نیزفشارباعث بروزحالت خطرناک می شود.(لجم اورک وجعفری،11:1388).

 

 

فهرست

شماره صفحه
مقدمه: 1
سوالات فرضیه: 4
فصل اول:کلیات 5
مبحث اول:تعریف 6
گفتاراول:تعریف فقر 6
گفتاردوم:قدمت فقر 6
مبحث دوم:انواع فقر 7
گفتاراول:فقرمطلق 7
گفتاردوم:فقرنسبی 7
گفتارسوم:فقرطبیعی 8
گفتارچهارم:فقرفرهنگی 8
گفتارپنجم:فقرروحی ومعنوی 8
گفتارششم:فقرواقعی 9
گفتارهفتم:بهترین فقر 9
مبحث سوم:برخی ازعوامل فقر 10
گفتاراول:عوامل طبیعی 10
گفتاردوم:عوامل اقتصادی 10
گفتارسوم:برخی کمبودها 11
گفتارچهارم:سایرعوامل 11
الف:فرد،جامعه،حکومت 11
ب:ستم دنیاپرستان 12
پ:سلطه جویی دنیاطلبان 12
ت:تنبلی وبیکاری 12
ج:اسراف 13
و:خیانت 13
ه:نبودمیانه روی وبرنامه ریزی 14
ی:نبودانفاق 14
د:ندادن زکات 15
مبحث چهارم:نکوهش ومزمت فقردرقرآن وروایات 15
گفتاراول:نکوهش فقر درقرآن 15
گفتاردوم:مزمت فقردرروایات 16
مبحث پنجم:بیکاری 16
گفتاراول:بیکاری ازنظربزرگان ودانشمندان 16
گفتاردوم:بیکاری معضل کشورها 18
مبحث ششم:بزه وبزهکاری وانحرافات اجتماعی 19
گفتاراول:بزه وبزهکاری 19
گفتاردوم:انحرافات اجتماعی 19
فصل دوم:بررسی فقروانحرافات اجتماعی 21
مبحث اول:رابطه فقروانحرافات اجتماعی 22
گفتاراول:فقروانحرافات اجتماعی 22
الف:نظریه ی مخالفان: 25
ب:نظریه ی موافقان 26
گفتاردوم:فقروانحرافات اجتماعی ازمنظردین 27
مبحث دوم:نظریه های مربوط به فقر 27
گفتاراول:چشم اندازفرهنگی 27
الف) دیدگاه فرهنگ فقر: 28
ب) دیدگاه منش ناقص: 29
گفتاردوم:چشم اندازموقعیتی 29
گفتارسوم:چشم اندازربطی 30
مبحث سوم:نظریه های مربوط به انحرافات اجتماعی 30
گفتاراول:دیدگاه بی هنجاری 31
گفتاردوم:نظریه ی انتقال فرهنگی 31
گفتارسوم:نظریه ی برچسب زنی 32
مبحث چهارم:نقش فقر درانحرافات اجتماعی 32
گفتاراول:اعتیاد 33
گفتاردوم:سرقت 34
گفتارسوم:زوال خانواده 34
گفتارچهارم:خودکشی 35
گفتارپنجم:جرائم زنان 35
مبحث پنجم:تبیین ارتباط فقرباقانون گریزی ازنظربوم شناختی 36
مبحث ششم:تبیین ارتباط فقرباقانون گریزی براساس نظریه تضاد: 37
مبحث هفتم: تحلیل ارتباط فقر فرهنگی با قانون گریزی: 38
مبحث هشتم:پیامدفقر 38
مبحث نهم:رابطه بیکاری باجرائم 39
فصل سوم:راهکارهاونتیجه گیری 41
مبحث اول:راهکارهای مبارزه بافقر 42
گفتاراول:راهکارهای کوتاه مدت 42
گفتاردوم:راهکاردرازمدت 43
گفتارسوم:کاروتلاش 43
گفتارچهارم:کسب حلال 45
گفتارپنجم:تدبیرزندگی 47
گفتارششم:رعایت الگوی مصرف 48
مبحث دوم:راهکاربرای بیکاری 51
مبحث سوم:جمع بندی ونتیجه گیری 52
گفتاراول:جمع بندی 52
نتیجه گیری: 54
منابع ومأخذ 56

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه تأثیر فقر و بیکاری بر بزهکاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا