2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

قيمت سهام شركت ها كـه بيـان كننـده ارزش شـركت هاسـت، يكـي از بـارزترين معيارهاي سرمايهگذاري و ارزشگذاري شركت ها ميباشد. ايـن كـه ايـن ارزش هـا از كجا سرچشمه ميگيرند و چه عواملي در ايجاد آن مؤثرند، حوزههاي تحقيقاتي بسياري را به خود اختصاص داده است. در ادبيات موجود ساختار مالكيـت، سـاختار سـرمايه و نقدينگي از جمله عوامل مؤثر بر ارزش شركت ها مطرح است . پس از مطرح شدن بحث حاكميت شركتي در دهه 1990 مـيلادي و مسـائل مربـوط به تركيب و هويت مالكين شركت ها، توجه به ساختار مالكيت شـركت هـا نيـز مطـرح شد و بعد از آن بورس هاي اوراق بهـادار، سـرمايه گـذاران و تصـميم گيرنـدگان اصـلي شركت ها مسائل مربوط به ساختار مالكيت شركت ها را مـورد توجـه قـرار د ادنـد . در كشورمان نيز با توجه تدوين پيشنويس آييننامه نظام راهبري شركت ها و توجه بيشـتر به نقش مالكين در نظارت و كنترل بر اعمال مديران شركت ها و همچنين بحـث تغييـر مالكيت شركت ها پس از اجراي خصوصيسازي؛ مباحث مربوط بـه سـاختار مالكيـت بيش از پيش مطرح گرديد. از طرفي تعيين تركيب بهينه ساختار سرمايه، يكي از اهـداف و تصميمات اصلي مديران شركت ها در جهت رسيدن به هـدف حداكثرسـازي ثـروت سهامداران بوده و اقتصاددانان، مديران شـركت هـا و سـرمايه گـذاران سـاختار سـرمايه شركت ها را همواره مورد توجه قرار ميدهند. موجودي نقد (نقدينگي ني) ز با توجـه بـه تاثيرات متفاوت آن (هم ميتواند با سرمايهگذاري در پروژههاي سودآور موجـب بهبـود عملكرد و افزايش ارزش شركت شده و هم ميتواند با سـرمايه گـذاري در پـروژه هـاي داراي ريسك زياد موجب كاهش ارزش شركت شود) همواره مورد توجه سـرمايه گـذاران بالقوه و مديران شركت ها بوده است. بنابراين سؤال اصلي مطرح در اين پـژوهش ايـن است كه آيا ساختار مالكيت، ساختار سرمايه و نقـدينگي بـر ارزش بـازار شـركت هـاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير دارد؟ با رسيدن بـه جـواب ايـن سـؤال مديران و تصميمگيرندگان اصلي شركت اقدامات مناسبتري در جهـت افـزايش ارزش شركتها انجام خواهند داد. اعتباردهندگان و سرمايهگذاران نيز با شـناخت ميـزان تـاثير عوامل مذكور خواهند توانست نسبت به واكنشهاي بـازار و محتـواي اطلاعـاتي اقـلام سود و زيان شناخت بهتري كسب نمايند.

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پروپوزال تاثير ساختار مالكيت، ساختار سرمايه و نقدينگي بر ارزش بازار شركت ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا