2,900 تومان

موجود

چکیده:                            

پژوهش حاضر تاثیر هشت هفته پیاده­روی و تمرین در آب با شدت­های مختلف بر حافظه سالمندان مرد را مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری پژوهش مردان 60 تا 75 سال شهر تهران می باشند و تعداد اعضاء نمونه در پژوهش حاضر 10 نفر برای هر گروه می باشد که بطور داوطلبانه از میان جامعه آماری انتخاب شدند. از دو پروتکل تمرینی(پیاده­روی و تمرین در آب) با دو شدت 30تا40درصد(کم) و 40تا60درصد(متوسط) طی 18 جلسه و در هر جلسه 45دقیقه، استفاده شد. به منظور سنجش همگن بودن آزمودنی­ها از پرسشنامه اطلاعات فردی و پیش­آزمون حافظه وکسلر بهره گرفته شد و پس از مداخله تمرینی نیز به منظور بررسی وضع حافظه آزمودنی­ها مجدداً از آزمون حافظه وکسلر بعنوان پس­آزمون استفاده شد. با توجه به این­که همگن بودن واریانس گروه­ها یکی از پیش­فرض­ها برای انجام تحلیل واریانس می­باشد، برای بررسی این پیش­فرض، از آزمون لِون استفاده شد. نتایج آزمون لِون معنادار نشد که در نتیجه گروه­ها از لحاظ واریانس، گروه­های همگنی هستند. بنابراین، می­توان از آزمون تحلیل واریانس یک­طرفه استفاده نمود. با استفاده از آزمون تحلیل واریاس یک راهه تأثیر گروه­های تمرینی بر روی حافظه سالمندان سنجیده شد که نتایج حاکی از معنادار بودن تأثیر تمامی گروه­های تمرینی بود. همچنین  آزمون تعقیبی LSD نشان داد که اختلاف بین انواع مختلف شدت تمرینی در یک نوع تمرین و نیز انواع مختلف تمرین­های هوازی با یک شدت خاص معنادار نبود. نتایج نشان می­دهد که تمرینات هوازی تأثیری مثبت و معنادار بر حافظه سالمندان مرد دارد و این تأثیرگذاری مستقل از نوع و شدت فعالیت­های هوازی می­باشد.

واژگان کلیدی: حافظه، سالمند، تمرینات هوازی، نوع تمرین، شدت تمرین

مقدمه

امروزه و در چند سال اخیر شاهد آن هستیم که شاخه­های جدید علوم ورزشی یکی پس از دیگری در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی معتبر جهان رشد و توسعه می­یابند. یکی از این شاخه های جدید رفتار حرکتی است که خود شامل بخش های تخصصی دیگری از جمله رشد و تکامل و یادگیری حرکتی است. رشد و تکامل حرکتی مطالعه­ی تغییراتی است که در رفتار حرکتی در سراسر طول عمر رخ می دهد، فرآیندهایی که باعث این تغییرات می شوند و عوامل مؤثر بر این تغییرات. اگرچه این تعریف به طور وسیعی پذیرفته شده است ولی معمولا به لحاظ عملی کاربردی نیست(5). رشد حرکتی به طور سنتی حوزه ی مطالعه ای بوده است که در آن بر دوره ی کودکی تأکید عمده­ای شده است. اکثر متخصصین رشد حرکتی تمرکز خود را بر روی دوران کودکی گذاشته­اند و درباره­ی تغییرات حرکتی و عوامل رشد حرکتی در  بزرگسالی اظهار بی اطلاعی می کنند(15). مساله حافظه یکی از مهمترین مسائل جوامع بشری بخصوص در دوره ساالمندی می باشد. اندیشه ها و مفاهیم در ذهن محصول کار حافظه است . ادراکات، افکار و حرکات ما از همین منبع سرچشمه می گیرد(1). تضعیف پردازش اطلاعات که در سرتاسر سال­های بزرگسالی جریان دارد و جنبه های متعدد شناخت را در سنین پیری تحت تأثیر قرار می دهد(14) همچنین محققین معتقدند که فرآیند پیری در بافت مغز با کاهش تعداد نرون­ها و کاهش چگالی سلولی همراه است که کاهش تعداد نرون های مغزی ممکن است به کاهش ظرفیت عملکردی مغز منجر بشود و در نتیجه ساختمان و عملکرد هیپوکمپ متعاقب افزایش سن دچار تغییرات بارزی می­گردد و قدرت حافظه در سنین سالمندی کاهش می­یابد(4). بنابراین سلامتی مغز یکی از اهداف مهم زندگی انسان­هاست که جهت دست یافتن به این هدف ورزش می تواند کارساز باشد. مطالعات انجام شده بر روی انسان و حیوان نشان می دهد که ورزش باعث به تأخیر انداختن فرایند پیری، افزایش طول عمر،  عملکرد مغز( شامل افزایش شکل­پذیری سیناپسی و افزایش یادگیری و حافظه)، افزایش فعالیت­های الکتریکی هیپوکمپ(به علت تغییر فعالیت نرونی و نروترانسمیتری) و کمک به بهبودی بیماری های ناشی از سالمندی می شود بنابراین از مهمترین عوامل حفظ سلامتی جسم و ذهن برای سالمندان، فعالیت جسمانی منظم می باشد و به عنوان یکی از 15 اولویت تغییر رفتار به وسیله گروهی از متخصصان از بیش از 150 سازمان ملی برای رسیدن به سلامت تا سال 2012 تدوین گردیده است

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2) بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-3) ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-4) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-5) فرضیه¬های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-6) روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-6-1) پروتکل تمرینی ورزش هوازی با شدت¬های مختلف ……………………………………………………………………………..11
1-7) تعریف واژه¬ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………………………………13
1-7-1) تعاریف مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-7-2) تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
2-1) مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-1-1) سالمندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-1-2) انواع حافظه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-1-3) آناتومی یادگیری و حافظه………………………………………………………………………………………………………………………28
2-1-4) نوروآناتومی هیپوکمپ ……………………………………………………………………………………………………………………………31
2-1-5) ورودی¬ها و خروجی¬های هیپوکمپ…………………………………………………………………………………………………………35
2-1-6) هیپوکمپ و حافظه ………………………………………………………………………………………………………………………………..37
2-1-7) ورزش و حافظه ………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-1-8) فواید ورزش در آب ………………………………………………………………………………………………………………………………..43
2-1-9) ورزش در آب برای چه کسانی؟ …………………………………………………………………………………………………………….48
2-1-10) فواید تمرین در عمق آب …………………………………………………………………………………………………………………….49
2-1-11) پیاده¬روی و فواید آن ……………………………………………………………………………………………………………………………50
2-1-12) راه رفتن و تقویت عملکرد مغز ……………………………………………………………………………………………………………51
2-1-13) موارد مورد توجه هنگام پیاده¬روی ………………………………………………………………………………………………………53
2-1-14) رابطه حافظه و افزایش سن …………………………………………………………………………………………………………………55
2-1-15) عوامل موثر بر حافظه سالمندان ………………………………………………………………………………………………………….56
2-2) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………58
2-2-1) تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………….58
2-2-2) تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………………………59

فصل سوم: روش¬شناسی تحقیق
3-1) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
3-2) جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-3) روش کار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
3-4) متغییرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..67
3-4-1) متغییرهای مستقل ………………………………………………………………………………………………………………………………..67
3-4-2) متغییر وابسته …………………………………………………………………………………………………………………………………………67
3-5) روش آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
4-1) تجزیه و تحلیل توصیفی داده¬ها …………………………………………………………………………………………………………………70
2-4) آزمون فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….75
4-2-1) فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
4-2-2) فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
4-2-3) فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
4-2-4) فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………………79
4-2-5) فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………………………………………………………………..80
4-2-6) فرضیه ششم …………………………………………………………………………………………………………………………………………..81
4-2-7) فرضیه هفتم …………………………………………………………………………………………………………………………………………..82
4-2-8) فرضیه هشتم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….83

فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
5-1) خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….86
5-2) بحث و بررسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
5-3) نتیجه¬گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………92
5-4) پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..93
5-4-1) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………93
5-4-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………………………….93
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
پیوست¬ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه تاثیر هشت هفته پیاده¬روی و تمرین در آب با شدت¬های مختلف بر حافظه سالمندان مرد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا