2,900 تومان

موجود

چکیده

سبک دلبستگی[1] مفهومی است که توسط بالبی[2] (1996) برای تبیین رابطه ی کودک-والد در خلال نخستین سال های زندگی کودک معرفی شد.

که بلوغ[3] به عنوان بحران در اجتماعی شدن نوجوانان محسوب می شود. دوران بحران[4] زمان ویژه ای در تحول می باشد و آن هنگامی است که یک رویداد زندگی بیشترین تأثیر را بر شخص می گذارد(آقا محمدیان،1384، ص 219).

اجتماعی شدن نیز به فرآیندی اشاره دارد که تربیت کودک برای سازگاری با ارزشها[5]، هنجارها[6]، نقشها[7] و سنن اجتماعی[8] آغاز می شود. هدف اصلی در اجتماعی شدن شایستگی، آموختن رفتار مطلوب و سازگاری مناسب در دوران بزرگسالی می باشد(همان،ص220).

پژوهش حاضر شامل 100 دانش آموز دختر با دامنه ی سنی 15تا17 سال است که از طریق روش نمونه گیری مرحله ای انتخاب شدند. هم چنین این پژوهش در مقوله ی مطالعات همبستگی قرار می گیرد. سبک دلبستگی توسط پرسشنامه سبک دلبستگی هازان[9] و شیور[10] (AAQ) و بلوغ اجتماعی توسط پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو[11] اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون پارامتریک[12] همبستگی پیرسون[13] استفاده شد.

 

 

 

کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

دلبستگی یک واژه روان شناختی[14] است که رابطه عاطفی– اجتماعی فرزند و مادر در میان است رابطه اولیه مادر و فرزند دلبستگی را ایجاد می کند. وقتی مادر بی تفاوت  یا طرد کننده باشد مشخصه ی  دلبستگی بر محور فقدان اعتماد بر خود و دیگران شکل می گیرد.  بر این اساس سبک دلبستگی محصول تجربه ی  واقعی فرد در مورد حساسیت، پاسخگو بودن و حضور فعال و منظم نگاره ی دلبستگی (مادر) در خلال سالهای نوزادی، کودکی و نوجوانی می باشد(بالبی،1973،ص56).

بالبی معتقد است که دلبستگی در طول زمان دارای ثبات نسبی است، بدین معنی که روابط بعدی فرد را با همسالان، دوستان و… را پیش بینی می کند و در رشد سالم و تأمین بهداشت روانی[15] فرد اهمیت ویژه ای دارد(گلی نژاد،1380،ص74).

زندگی آرام و بی دغدغه ی  کودکی با فرا رسیدن دوران بلوغ به یکباره دگرگون می شود . ابتدا نوجوان تصویر ذهنی خاصی از بدن خویش پیدا می کند این تصویر ذهنی با تصویری که خود از خویش دارد در آینه می بیند متفاوت است و شامل برداشت جسمانی همراه با خصوصیت روانی می شود. تصویر ذهنی از بدن به تدریج به توصیف ذهنی از وجود خود تشکیل مفهوم خود[16] می انجامد. مفهوم خود یک هیئت سازمان یافته از ادراک مربوط به خود است که در سطح آگاهی قرار دارد (احمدی،1378،ص25).

موضوع نوجوانی و بلوغ در روند رشد انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که این مرحله از حیات یک فرد، نه دوره کودکی است با ویژگی هایش و نه دوره بزرگسالی است با خصوصیات ویژه خود(اخوت،1387،ص19).

بلوغ را به طور کلی به منزله ی  دوره ای از حیات انسانی تلقی می کنند که «مرحله بی قراری و نابسامانی »است. مرحله ای از زندگی فرد که  در آن ، این نابسامانی ها و آشفتگی ها اجتناب ناپذیر است . اما واقعیت این است که در این گونه اندیشیدن در مورد بلوغ اندکی افراطی و غیر قابل قبول می باشد. چرا که وقتی کودک از محیط سر شار از آرامش ، امنیت و محبت یک خانواده به حیات خویش ادامه می دهد این دوره آشفتگی و نابسامانی را به خوبی و بدون هیچ گونه نظم و اختلالی سپری خواهد کرد و پا به عرصه مرحله ی  بعدی زندگی یعنی دوره ی  بزرگسالی خواهد گذاشت(همان،ص20) .

عده ای از روان شناسان ، دوره ی  بلوغ و نوجوانی را به اعتباری دوران آشوب ، طغیان و سرکشی نام نهاده اند. منظور از ذکر این واژه در مورد بلوغ، این تصور است که نوجوانان افرادی سرکش و آشوبگر هستند بلکه نظر آنها در این مورد به انقلاب درونی دوران بلوغ متوجه است و نه جنبه ی ظاهری و خارجی آن. چرا که در این مرحله تغیرات فیزیولوژیکی با تغییراتی در رفتار توأم بوده و نوجوان در تطابق و سازش با محیط دچار اشکال می شود(محمدیان،1373،ص12).

2-1-بیان مسئله

دلبستگی یک پیوند عاطفی است که با تمایل به جستجو در مجاورت یک فرد یا شیء ماندن به ویژه در موقعیت های استرس زا[17] مشخص می شود(بالبی،1973،ص14).

دلبستگی پیوند هیجانی پایدار بین دو فرد است. به طوری که یکی از طرفین کوشش می کند نزدیکی یا مجاورت با موضوع دلبستگی را حفظ کرده و به گونه ای عمل کند تا مطمئن شود که ارتباط ادامه می یابد، بالبی معتقد است که این گره های هیجانی متقابل که به نزدیکی مادر و کودک منجر می شود، نخستین تجلیات دلبستگی محسوب می شوند. دلبستگی نگه دارنده ی نزدیکی متقابل بین دو فرد در تمام مراحل زندگی است، هم چنین اظهار می دارد که پیوند کودک به مادر حاصل فعالیت تعدادی از نظام های رفتاری است که در آن نزدیکی و مجاورت به مادر یک نتیجه ی قابل پیش بینی است. بالبی در تأکید بر اهمیت ارتباط مادر- کودک معتقد است آنچه که برای سلامت روانی کودک ضروری است، تجربه ی ارتباط گرم، صمیمی و مداوم با مادر است. به عقیده ی او بسیاری از اشکال آزردگی ها و اختلالات شخصیت حاصل محرومی کودک از مراقبت مادرانه و یا عدم ثبات دلبستگی کودک با چهره ی دلبستگی است(خانجانی،1379،ص96).

بلوغ اجتماعی[18] پايه واساس زندگی هر فرد را تشكيل می دهد. منظور از بلوغ اجتماعی تأثير متقابل فرد با ديگران وپذيرش نقش های اجتماعی است بلوغ اجتماعی بدين معنی است كه فرد بتواند با اتكاء به خود و بدون استمداد از ديگران، از عهده ی انجام كارهای خود در موقعيت ها و وضعيت های اجتماعی برآيد. خانواده در شكل گيری بلوغ اجتماعی در دوره ی نوجوانی نقش مهمی دارد(احمدوند،1382،ص220).

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1-مقدمه 2
2-1-بیان مسئله 3
3-1-اهمیت و ضرورت پژوهش 5
4-1-اهداف پژوهش 7
5-1- فرضیه های پژوهش: 7
6-1- متغیرهای پژوهش 8
فصل دوم پیشینه ی نظری و پژوهشی 12
1-2- مقدمه 13
2-2-پیشینه ی پژوهش 13
1-2-2- نظریه ی دلبستگی 13
2-2-2- نظریه ی بلوغ اجتماعی 15
3-2-پیشینه ی نظری 16
1-3-2- سبک های دلبستگی 16
1-1-3-2- تعریف سبک های دلبستگی 16
2-1-3-2- دلبستگی در نظام بالبی 17
3-1-3-2- دلبستگی در بزرگسالان 18
4-1-3-2- ویژگی های طبقات دلبستگی بزرگسالان 18
1-4-1-3-2- بزرگسالان ایمن 18
2-4-1-3-2- بزرگسالان ناایمن 19
5-1-3-2- مقایسه ی دلبستگی کودک و بزرگسال 20
6-1-3-2- پیامدهای دلبستگی 21
2-3-2- بلوغ اجتماعی 21
1-2-3-2- مفاهیم بلوغ اجتماعی 22
1-1-2-3-2- خود شناسي و انسان شناسي و جامعه شناسي 22
2-1-2-3-2- آداب اجتماعي و در كنار آن مفهموم رابطه اجتماعي 23
3-1-2-3-2- نياز شناسي، حق شناسي ، گذشت ،درك ،وفاداري، دادن فرصت بخود و ديگران 24
2-2-3-2- اهمیت بلوغ 25
4-2- مبانی نظری 26
1-4-2- نظریه ی اریکسون 26
2-4-2- نظریه ی کردار شناسی 26
3-4-2- نظریه ی لووینگر 27
5-2- پژوهش های داخلی و خارجی 27
1-5-2- تحقیقات در ایران 27
2-5-2- تحقیقات در خارج 29
فصل سوم روش شناسی پژوهش 31
1-3- مقدمه 32
2-3- روش تحقیق 32
3-3- جامعه ی آماری 32
4-3- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 33
5-3- ابزار جمع آوری اطلاعات 33
1-5-3- پرسشنامه دلبستگي بزرگسالان هازن و شيور 33
2-5-3- پرسشنامه بلوغ اجتماعی 34
6-3- نحوه ی سنجش متغیرها 37
7-3- روش آماری و تحلیل داده ها 37
فصل چهارم: یافته های تحقیق ” توصیف و تحلیل ” 38
مقدمه: 39
4-1- سن پاسخگویان 40
4-2- جنسیت پاسخگویان 41
4-3- آماره های توصیفی ابعاد متغیر سبک دلبستگی 42
4-4- آماره های توصیفی ابعاد متغیر بلوغ اجتماعی 45
دوم: تحلیلی یافته های تحقیق 49
فرضیه اول: 49
فرضیه دوم: 50
فرضیه سوم: 51
فرضیه چهارم: 52
فرضیه پنجم: 53
فرضیه ششم: 54
فرضیه هفتم: 55
فرضیه هشتم: 56
فرضیه نهم: 57
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 59
1-5-بحث ونتیجه گیری 60
منابع 62
ضمائم 66
پرسشنامه سبك دلبستگي 67

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه تعیین رابطه ی سبک های دلبستگی با بلوغ اجتماعی دختران دبیرستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا