2,900 تومان

موجود

چکیده

عاطفه و محبت یکی از نیاز­های فطری است که خداوند آن را در نهان بشر به ودیعت نهاده است و بر­اساس این محبت و احساس است که انسان تمایل به زندگی جمعی و گروهی و رابطه با همنوعان خود دارد زیرا انسان ذاتاً خواستار دوست داشتن و دوست داشته شدن است البته گاهی روابط و محبت و علاقه از حد تعادل خود خارج شده و به سوی افراط و تفریط سوق پیدا می­کند. در محبت­های افراطی، روابط آن­چنان نزدیک شده که باعث آسیب­های فراوانی از جمله وابستگی­های متعدد شده است.

از طرفی کمبود و تفریطی برخورد کردن در موضوع محبت و عاطفه، فرد را دچار آسیب­های فراوانی می­کند بگونه­ای که بسیاری از صاحب­نظران ریشه­ی بیشتر آفات و مضرات را کمبود توجه و محبت نام برده­اند.

در این نوشتار سعی بر آن است تا روش­هایی برای کنترل و مهندسی نمودن روابط عاطفی و به بیان آسیب­های روابط عاطفی نیز پرداخته شود تا با بکارگیری این روش­ها، روابط و دوستی­های عاطفی را مدیریت و از آفات و آسیب­های آن جلوگیری گردد.

واژگان کلیدی: روابط، محبت، عاطفه، مدیریت

مقدمه

انسان بگونه­ای آفریده شده که فطرتاً تمایل به زندگی جمعی و گروهی دارد و از طرفی اسلام انسان را از رهبانیت و منزوی بودن از جمع را نهی فرموده است. انسان برای تأمین نیازهای خود، باید اجتماعی زندگی کند و روابطی که بین انسان­ها برقرار می­شود باید براساس مهر و عاطفه باشد تا با این محبت بتوانند به زندگی خود ادامه دهند زیرا زندگی بدون مهر و محبت مانند زندانی است که فرد نفسش به شماره می­افتد.

از دیرباز در جامعه بشری مسئله محبت و روابط عاطفی وجود داشته است و در این راستا صاحب­نظران آثاری را به همنوعان خویش عرضه نموده­اند اما آثار و خلقیات بشر همیشه دچار نقص و کاستی است از این­رو این تحقیقات و کتابها به درستی نتوانسته­اند به طور قطعی شرایط مساعدی را برای ارتباطات عاطفی و روابط دوستانه سامان دهند. ولی از آنجایی که خداوند انسان را آفریده و او را در این وادی پهناور رها نکرده و برای خلقتش هدفی معین نموده، برای همه­ی مسائل زندگی­اش، روش­ها و راهنمایی­هایی را فرستاده است که یکی از این مسائل، روابط عاطفی  و گستره و قلمرو و شیوه­های مدیریت کردن و آسیب­های عدم رعایت این موضوع می­باشد.

دین مبین اسلام برای هر امری حد اعتدالی را بیان فرموده و بشر را از افراط و تفریط برحذر نموده است تا مبادا گرفتار آسیب­ها و مضرات آن شود که یکی از این امور مدیریت روابط عاطفی و محبت به یکدیگر است. ولی متأسفانه برخی از افراد دل و گوش خود را به فرمایشات الهی نمی­سپارند و در نهایت در روابط عاطفی و دوستانه­ی خود یا دچار افراط شده و یا گرفتار تفریط می­شوند. برای مهندسی و مدیریت کردن روابط عاطفی، روش­ها و شیوه­هایی در دین اسلام بیان شده است که اگر افراد این شیوه­ها را رعایت کنند در روابط خود دچار شکست نمی­شوند.

 

 

عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….1
طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………2
عنوان تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….2
بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………2
پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..2
ضرورت و اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….3
سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..4
فرضيه¬هاي تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….4
روش و شیوه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………4
ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………4
بخش اول: تعاریف و کلیات…………………………………………………………………6
1-1-تعاریف(مفهوم شناسی کلیدواژه¬ها)………………………………………………………………….7
1-1-1-معنی لغوی واصطلاحی مدیریت……………………………………………………………………………..7
1-1-2-معنی لغوی و اصطلاحی روابط…………………………………………………………………………………………………..7
3-1-1-معنی لغوی و اصطلاحی عاطفی………………………………………………………………………………………………8
1-2-کلیات(موضوع شناسی)…………………………………………………………………………………9
1-2-1- رابطه و ابعاد آن‏………………………………………………………………………………………………..9
1-2-2- انواع روابط از نظر عرفا…………………………………………………………………………………….12
1-2-2-1-ارتباط با خدا…………………………………………………………………………………………………………………………..12
1-2-2-2-ارتباط با خود…………………………………………………………………………………………………………………………13
1-2-2-3-ارتباط با طبیعت…………………………………………………………………………………………………………………….13
1-2-2-4-ارتباط با دیگران…………………………………………………………………………………………………………………….13
1-2-3-رویکردی دیگر از ارتباط با توجه به آیات قرآن…………………………………………………14
1-2-3-1-ارتباط فرهنگى با دانشمندان………………………………………………………………………………………………..14
1-2-3-2-ارتباط اجتماعى با مردم…………………………………………………………………………………………………………15
1-2-3-3-ارتباط عاطفى با والدين………………………………………………………………………………………………………….15
1-2-3-4-ارتباط مالى با نيازمندان…………………………………………………………………………………………………………17
1-2-3-5-ارتباط فكرى در اداره جامعه………………………………………………………………………………………………….18
1-2-3-6- ارتباط همه جانبه با مؤمنان…………………………………………………………………………………………………20
1-2-3-7-ارتباط معنوى با اولياى خدا…………………………………………………………………………………………………..21
1-2-4-آثار ارتباط………………………………………………………………………………………………………22
1-2-4-1-آثار مادی ارتباط……………………………………………………………………………………………………………………..24
1-2-4-1-1-تفريح………………………………………………………………………………………………………………………………..24
1-2-4-1-2-طولانی شدن عمر……………………………………………………………………………………………………………….25
1-2-4-1-3-تعاون و همکاری…………………………………………………………………………………………………………………25
1-2-4-1-4-ایجاد یک پارچگی و وحدت……………………………………………………………………………………………….26
1-2-4-1-5-تبادل فکر……………………………………………………………………………………………………………………………27
1-2-4-2-آثار معنوی ارتباط…………………………………………………………………………………………………………………..27
1-2-4-2-1-هدايت………………………………………………………………………………………………………………………………..28
1-2-4-2-2-شناخت……………………………………………………………………………………………………………………………….29
1-2-4-2-3-فرو ریختن گناهان…………………………………………………………………………………………………………….29
1-2-4-2-4-آرامش روانی………………………………………………………………………………………………………………………30
1-2-5-محبت و ابعاد آن……………………………………………………………………………………………..31
1-2-6-انواع عاطفه و محبت………………………………………………………………………………………..35
1-2-6-1-محبت نسبت به خالق………………………………………………………………………………………………………………35
1-2-6-2- محبت نسبت به همنوع………………………………………………………………………………………………………..38
1-2-6-3- محبت نسبت به حیوانات…………………………………………………………………………………………………….41
1-2-7-آثار محبت………………………………………………………………………………………………………44
1-2-7-1-آثار فردی محبت و عاطفه………………………………………………………………………………………………………44
1-2-7-1-1- ایجاد تعادل روحی و روانی………………………………………………………………………………………………..44
1-2-7-1-2-جلوگیری از تنهایی……………………………………………………………………………………………………………..45
1-2-7-1-3- رشد معنوی………………………………………………………………………………………………………………………..46
1-2-7-1-4- ایجاد زمینه خودسازی………………………………………………………………………………………………………47
1-2-7-1-5- شکوفایی استعدادها…………………………………………………………………………………………………………..47
1-2-7-2-آثار اجتماعی محبت و عاطفه…………………………………………………………………………………………………48
1-2-7-2-1- ایجاد امتی واحد………………………………………………………………………………………………………………..48
1-2-7-2-2-زائل شدن غم ها…………………………………………………………………………………………………………………48
1-2-7-2-هدایت………………………………………………………………………………………………………………………………………49
1-2-7-2-4-تحکیم روابط جامعه…………………………………………………………………………………………………………..50
بخش دوم: روش¬های مدیریت روابط عاطفی……………………………………..51
2-1-روش¬ اعتقادی-علمی…………………………………………………………………………………………………………. 52
2-1-1- شناخت و آگاهی……………………………………………………………………………………………56
2-1-1-1- شناخت خود…………………………………………………………………………………………………………………………60
2-1-1-2-شناخت دوستان و اطرافیان…………………………………………………………………………………………………..64
2-1-2-نقش ایمان و باورهای قلبی………………………………………………………………………………69
2-1-2-1-کنترل نگاه……………………………………………………………………………………………………………………………….72
2-1-2-2- یادآوری معاد و قیامت……………………………………………………………………………………………………………76
2-1-2-3-شرم و حیاء……………………………………………………………………………………………………………………………..79
2-1-3-معتقد به حاضر و ناظر بودن خدا و ولی خدا بر اعمال انسان………………………………..83
2-2-روش رفتاری-عملی…………………………………………………………………………………… 85
2-2-1-روش الگوپذیری(نقش خانواده)…………………………………………………………………………85
2-2-2-شناخت نحوه¬ی ارتباط با دیگران……………………………………………………………………….96
2-2-2-1-رابطه انسان با انسان یاهمنوع(عدالت و احسان)…………………………………………………………………….98
2-2-2-2-رابطه انسان با والدين(احسان و رحمت)………………………………………………………………………………100
2-2-2-3-رابطه انسان با همسر و فرزندان (هدايت)…………………………………………………………………………….103
2-2-3-اجتناب از افراط و تفریط در دوستی(اجرای عدالت در دوستی)…………………………106
2-2-4- نقش کار کردن (فعالیت¬های جسمی)…………………………………………………………….114
بخش سوم: آسیب¬های روابط عاطفی……………………………………………..119
3-1- آسیب¬های افراطی عاطفی…………………………………………………………………………122
3-1-1-وابستگی……………………………………………………………………………………………………….123
3-1-1-1-عدم رشد فکری و عاطفی………………………………………………………………………………………………………126
3-1-1-2-وابستگی به مال دنیا……………………………………………………………………………………………………………..128
3-1-1-2-1-از کار انداختن حواس ظاهری و قوای باطنی…………………………………………………………………..129
3-1-1-2-2-حب دنیاگرایی بزرگ¬ترین مانع حب خدا………………………………………………………………………..130
3-1-1-3-عدم استقلال…………………………………………………………………………………………………………………………134
3-1-1-4- انحطاط اخلاقی و جنسی(روابط نامشروع)………………………………………………………………………….136
3-1-1-5-کوتاهی در انجام مسئولیت¬ها………………………………………………………………………………………………..140
3-1-2- گرفتارخودپسندی و عجب وغرور شدن…………………………………………………………..142
3-1-3- کم¬رنگ شدن عقائد دینی(به خطر افتادن اعتقادات)……………………………………….145
3-1-4- سرکوب شدن استعدادها……………………………………………………………………………….148
3-1-5- از دست دادن قدرت تعقل……………………………………………………………………………153
3-1-6- ایجاد حسادت……………………………………………………………………………………………..156
3-2-آسیب¬های تفریطی عاطفی………………………………………………………………………..161
3-2-1-روابط نامشروع………………………………………………………………………………………………161
3-2-2- انزوا و تنهایی………………………………………………………………………………………………162
3-2-3- به خطر افتادن سلامت جسمی و روحی-روانی………………………………………………..164
3-2-4-فرار از خانواده………………………………………………………………………………………………167
3-2-5-افت تحصیلی………………………………………………………………………………………………..169
نتیجه-گیری……………………………………………………………………………………………………………….173
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………..174

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه روابط عاطفی و مدیریت آن در آیات و روایات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا