2,900 تومان

موجود

چكيده

توسعه‌ي اقتصادي فرآيندي است كه محور اصلي آن را رشد توليد ناخالص ملي تشكيل مي‌دهد. برنامه‌ريزي توسعه با اين هدف صورت مي‌گيرد كه امكانات و منابع ملي را در جهت رشد هرچه بيشتر توليد كالاها و خدمات مورد نياز تجهيز نمايد. اما تلاش براي توليد بيشتر با بهره‌گيري گسترده‌تر از تمامي منابع اعم از منابع انساني، سرمايه فيزيكي و منابع طبيعي همراه است. به عبارت ديگر هنگامي كه نرخ رشد اقتصادي به طرز محسوس بالا مي‌رود، فشار فزاينده‌اي بر منابع وارد مي‌گردد. و مواد خام و انرژي بيشتري به مصرف مي‌رسد. از این رو چنانچه امكان بهره برداري بيشتر از هر يك از منابع ياد شده به موازات رشد توليد مهيا نباشد، توليد با تنگنا رو به رو مي‌گردد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط علی بین مصرف فراورده های نفتی و رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی 1355  تا 1390 است. نتایج نشانگر از عدم وجود رابطه کوتاه مدت بین این دو متغیر و در عین حال وجود و اثبات اثر گذاری مصرف فرآورده های نفتی در بلند مدت بر رشد تولید داخلی کشور است. بعلاوه  رابطه یکطرفه کوتاه مدت و بلند مدت بین تولید ناخالص داخلی و مصرف فرآورده های نفتی وجود دارد.

به این ترتیب می توان گفت که در اقتصاد ایران تولید از انحرافات مصرف این فراورده ها جلوگیری می کند ولی امکان تصحیح حرکت تولیدی در اقتصاد ایران بوسیله اهرم کنترلی مصرف فرآورده های حاصل از نفت وجود ندارد.

 

کلید واژه: رشد اقتصادی، مصرف انرژی، الگوی تصحیح خطای برداری

 

مقدمه

همان طور که جدال های جهانی بواسطه بحران اقتصادی جهانی و بحران های مالی ظهور کردند، کشورها در جستجوی راه حل هایی برای بهبود عملیات اقتصادی داخلی خود برآمدند. تقاضا و قیمت انرژی جهانی در طی بحران اقتصادی به صورت ارتجاعی درآمده اند و در کشورهایی با عوامل بالقوه برای تولید انرژی منجر به تصمیم گیری های سیاسی در جهت تولید و قیمت فروش انرژی شدند. اگرچه بخش انرژی به منزله ی سهمی از GDP در اکثر کشورها به حساب می آید و البته برای برخی از کشورها که در آمد نفت و گاز آن ها زیاد است به عنوان موتور رشد اقتصادی عمل می کند. انرژی یک ورودی برای هر تولید کالا و خدمات در اقتصاد محسوب می شود[1]. به همین دلیل قیمت های پایدار و معقول انرژی برای حفظ و گسترش رشد اقتصادی در مناطق مختلف دنیا مفید هستند.

اگر عوامل افزاينده مصرف انرژي را در نظر بگيريم ، نرخ فزاينده رشد جمعيت ، افزايش نرخ رشد اقتصادي و نيز تقاضاي براي بهبود و تغيير در ساختارهاي اقتصادي و استاندارهاي زندگي ، همه در كشورهاي در حال توسعه مصداق پيدا مي كند.

افزايش رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه ، در حال حاضر به يكي از نگراني هاي جهان غرب تبديل شده است ، چه اينكه ، اين  افزايش دليلي بر مصرف فزاينده انرژي و آلوده ساختن محيط زيست بشري است.  در دسترس بودن و ارزان بودن منابع سوخت فسيلي ( در مقايسه با ديگر منابع انرژي) براي توليد انرژي مورد نياز جهت برنامه هاي توسعه طلبانه در كشورهاي در حال توسعه ، و پايان پذير بودن اين منابع از يك طرف و آلاينده بودن آن براي محيط زيست از جانب ديگر ، نگراني هاي موجود را توجيه مي كند.

براي رسيدن به نرخ رشد مناسب و پايدار و نيز بهبود وضع استاندارهاي زندگي در كشورهاي در حال توسعه ، عرضه مناسب و كافي انرژي از اصول تغيير ناپذير مي باشد. اغلب اين كشورها ، براي تأمين انرژي خود وابسته به واردات نفت مي باشند ( در برخي حتي تا بيش از 30 درصد كل واردات كشور را تشكيل مي دهد) از يك طرف تأمين منابع مالي مورد نياز براي واردات اين طلاي سياه[2] و از طرف ديگر ، آلودگي  زياد  سوخت هاي ناشي از  نفت و مشتقات آن و منابع رو به پايان جهان از اين يار قديمي توسعه ، فشار مضاعفي بر دولت و به تبع آن بر مردم جهت تغيير رويه مصرف انرژي و نيز پيگيري ، جستجو و استفاده از منابع پاك و پايان ناپذير و نيز ارزان تر ، وارد مي آورد.

دسترسی کشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت اساسی دارد و پژوهش های جدید نشان داده که بین سطح توسعه یک کشور و میزان مصرف انرژی آن، رابطه مستقیمی برقرار است. با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی، دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود. در این میان شبکه های گسترده ای از تولید کنندگان و توزیع کنندگان نیز باعث افزایش اثربخشی گروه انرژی در رشد اقتصادی کشورها شده اند.

سير تحولات اقتصادي در قرون اخير با كاربرد متنوع انرژي در ارتباط بوده است اما در دهۀ هفتاد ميلادي تكانه‌هاي نفتي همراه با ركود اقتصادي در غرب سبب شد نقش انرژي در تحولات اقتصادي جايگاه ويژه‌اي پيدا كند. رابطه بين رشد اقتصادي و مصرف فرآورده‌هاي نفتي، بحث ديگري در اين زمينه است كه در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. در اين فصل ابتدا تاريخچه مطالعاتي كوتاهي از تحقيق‌هاي انجام شده مورد توجه قرار مي‌گيرد و سپس اشاره‌اي به بيان مسئله، چارچوب نظري، اهداف تحقيق، فرضيه‌ها و در آخر واژگان كليدي يا همان اصطلاحات مي‌شود.

  1. Input

[2]. افزايش و عدم ثبات قيمت و  كاهش منابع موجود نفتي خود به تنهايي باعث نگراني و تشويش دايمي  مصرف كنندگان مي باشد.

 

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چكيده 1
فصل اول 2
کلیات تحقیق 2
مقدمه 3
1-1- بيان مسئله 4
2-1- اهداف تحقیق 5
3-1- پرسش تحقيق 6
4-1- فرضيه‌هاي تحقيق 6
5-1- واژگان كليدي يا اصطلاحات 6
فصل دوم 9
پیشینه تحقیق و مبانی نظری 9
مقدمه 9
الگوهای رشد اقتصادی 13
رشد اقتصادی و مصرف انرژی؛ مبانی نظری تحقیق 15
اثر افزایش قیمت انرژی بر ساختار تولید و رشد 18
توسعه و مصرف انرژی در كشورهای توسعه یافته 19
رشد اقتصادی و مصرف انرژی در كشورهای توسعه یافته 21
3-3-2- توسعه و مصرف انرژی در كشورهای در حال توسعه 24
4-3-2- رشد اقتصادی و مصرف انرژی در كشورهای در حال توسعه 27
4-2- ساختار انرژی در ایران 28
مصرف فرآورده‌های نفتی 28
شدت انرژی 30
6-2 – مصرف سرانه انرژی 31
7-2- مروری بر مطالعات انجام شده 32
1-7-2- مطالعات انجام شده در خارج از كشور 32
مطالعات داخلی انجام شده 36
خلاصه ای از تحقیقات انجام گرفته 39
فصل سوم 41
روش تحقیق 41
مقدمه 42
1-3- پرسش تحقیق 42
2-3- فن یا تکنیک تحقیق 42
3-3- طرح تحقیق 42
4-3- اعتبار 42
5-3- روایی 43
6-3- جامعه آماری 43
7-3- طرح تحليلي 43
1-7-3- مفهوم پایایی 43
8-7-3-الگوی خود توضیح برداری و همجمعی : روش جوهانسن 65
9-7-3- آزمون مرتبه جمعی بودن متغیرهای الگو 68
10-7-3-تعیین تعداد وقفه های بهینه و شکل الگوی تصحیح خطای برداری 69
11-7-3- آزمون رتبه ماتریس 70
12-7-3- تشخیص وجود روند در آمار 72
13-7-3-اعمال قیدهای خطی بر روابط همجمعی 75
14-7-3- آزمون برونزای ضعیف 75
نمایش مدل مورد استفاده در تحقیق 78
فصل چهارم 78
برآورد مدل مورد نظر و بررسی نتایج حاصله 78
4- 1 مقدمه 79
4-2 ارائه داده های آماری بر اساس فرضیات تحقیق 81
4-3 آزمونهای همجمعی 82
نتیجه گیری 89
فصل پنجم 90
نتیجه گیری و پیشنهادات 90
مقدمه 91
1-5-نتیجه گیری بر اساس پرسش ها یا فرضیات تحقیق 91
2-5-پیشنهادات 92
فهرست منابع: 94

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه فرآورده های نفتی و رشد اقتصادی ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا