2,900 تومان

موجود

چکیده:.

سازند نایبند با سن تریاس بالایی (نورین – رتین) واقع در ایران مرکزی در محل صدرآباد در شمال ندوشن با ضخامتی حدود 550 متر شامل تناوبی از نهشت‌های سیلیسی کلاستیک، ماسه سنگ و آهک می‌باشد. جهت مطالعه و شناسایی میکروفسیل‌های موجود در رسوبات تریاس فوقانی، بخش حوض‌خان از سازند نایبند در منطقه صدرآباد (غرب یزد)، سه برش (N, P, S) به صورت سامان‌مند نمونه‌برداری شد و از نمونه‌ها مقاطع بزرگ تهیه گردید. این سازند دارای فسیل‌های فراوانی از جلبک‌ها، اسفنج‌ها و فرامينيفرهاي بنتيک است و در این مطالعه توجه ویژه‌ای به اسفنج‌ها و فرامینیفرا شده است. ناحیه مورد مطالعه در غرب یزد، واقع در بخش خضرآباد – یزد و در 4 کیلومتری مسیر جاده آسفالته ندوشن – یزد قرار دارد. مشخصات طول و عرض جغرافیایی قاعده و بخش بالایی برش P عبارتست از  1″ E.31° 53′ 57.55″ N, 53° 41’5.8 و 31° 53′ 51.28″ N, 53° 41′ 15.36″ E پس از مطالعه مقاطع نازک تعداد 20 جنس و 12 گونه میکروفسیل فرامینیفرها تشخیص داده شد که عبارتنداز:

Aulotortus friedly, Aulotortus sp., Aulotortus tenuis, Aulotortus sinuosus, Aulotortus tumidus, Auloconus permodiscoides, Tetrataxis inflata, Duotaxis metula, Trochammina alpina, Sessil agglutinated foraminifer gen sp., indet., Agathammina austroalpina, Glomospirella sp., Glomospira sp., Ophthalmidium cf. exiguum, Planiinvoluta sp., Bačinella iregularis, Miliolipora cuvillieri, Sigmoilina sp., Duostomina sp., Austrocolomia sp., Pseudonodosaria sp., Nodosaria sp., Trocholina sp., Galeanella, sp. براساس مطالعات چینه‌شناسی سنگی و چینه‌شناسی زیستی در بخش بالایی هر سه برش در سنگ‌آهک‌های متوسط لایه تا ضخیم‌لایه اسفنج‌های هیپرکلسیفید که عمدتاً شامل 9 جنس با 11 گونه اسفیکتوزوا به شرح زیر داده شده است.

Amblysiphonella sp., Kashanella irregularis, Paradeningeria alpina, Paradeningeria cf. alpina, Paradeningeria sp., Senowbaridaryana raretrabeculata, Tabasia minima, Panormida. bisiphonata, Naybanella prosiphonata, Cryptocoelia wurmi. sphinctozoan sponge gen not detrmin.

7 جنس اینوزوا با 7 گونه شامل:Permocorynella maxima, Molengraaffia regularis, Preperonidella pilleri, Preperonidella iranica, Preperonidella sp., ?Preperonidella, Sestrostomella robusta, Anguispongia parva.                                                                     

سه گونه شته‌تید شامل:Chaetetid sponge gen. et sp.indet 1, Chaetetid sponge gen. et sp.indet 2, Chaetetid sponge gen. et sp.indet 3, Para chatietite.

و یک نمونه هگزاکتینلیدا در مقاطع نازک شناسایی شدند که رسوبگذاری در یک دریای کم عمق با رسوبگذاری غالب کربناته را نشان می‌دهد و گویای رمپ کربناته تریاس فوقانی در ناحیه است. کربنات‌های حاوی این اسفنج‌ها و فرامینیفرها در زمان نورین-رتین از تریاس پسین نهشته شده‌اند.

 

مقدمه

“مزوزوئیک، به عنوان دومین ائون فانروزوئیک، حدود 160میلیون سال از تاریخ کره زمین (225-65میلیون سال پیش) را به خود اختصاص می‌دهد. در این دوران، تحولات ژئودینامیکی کره‌ زمین در خور توجه است. به گونه‌ای که مزوزوئیک را دوران اشتقاق قاره‌ها و گسترش کف اقیانوس‌ها نام داده‌اند”.(آقانباتی 1386)

“دوران دوم یا مزوزوئیک به دوره‌های تریاس[1] که از کلمه یونانی تریاس به معنی (سه تایی) گرفته شده، ژوراسیک که از نام سرزمین ژورا واقع در سوئیس گرفته شده و کرتاسه[2] که از سرزمین کربناته شمال فرانسه و بلژیک[3] که به لاتین[4]  نامیده می‌شود.

دوره تریاس اولین و کوتاه‌ترین دوره از دوران مزوزوئیک که در حدود 40 میلیون سال از تاریخ زمین را به خود اختصاص داده و از سه قسمت پایینی، میانی و بالایی تشکیل شده است.

اشکوب‌های تریاس به ترتیب از قدیم به جدید عبارتند از:

-اشکوب‌های تریاس زیرین: (Griesbachian, Nammalian, Spathian)

-اشکوب‌های تریاس میانی: (Anisian, Ladinian)

-اشکوب‌های تریاس بالایی: (Carnian, Norian, Rhaetian)

رخساره‌های دوره تریاس دارای دو منشا می‌باشند، یکی رخساره‌های مردابی و قاره‌ای (تریاس آلمان) و دیگری رخساره‌های دریایی (تریاس آلپ)، تقسیمات تریاس آلمان قدیمی‌تر بوده و از سه گروه رخساره کاملا مشخص تشکیل شده که از بالا به پایین به ترتیب زیر قرار گرفته‌اند:

[1

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
مقدمه 2
1-1 اهداف تحقیق 5
1-2 مراحل انجام تحقیق 5
1-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 5
1-4 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 8
1-4-2 شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی و منابع اقتصادی منطقه 9
1-5 موقعیت و مشخصات و راههای ارتباطی برش‌های چینه نگاری مورد مطالعه 9
1-6 تریاس در ایران 12
1-7 تریاس در ایران مرکزی 13
1-8 تریاس پایینی – میانی در ایران مرکزی: 14
1-9 تریاس پسین در ایران مرکزی (سازند نایبند) 14
1-10 هم ارزی و گسترش جغرافیایی: 17
2-1 چینه‌‌‌‌شناسی سنگی رسوبات تریاس بالایی (سازند نایبند) 19
2-2 چینه‌شناسی سنگی برش P: 24
2-3 چینه‌شناسی سنگی برش N 27
2-4 چینه‌شناسی سنگی برش S 28
3-1 سیستماتیک اسفنجهای آهکی 32
مقدمه 32
3-1-1 خصوصیات یا ویژگی‌های عمومی اسفنجها 32
3-1-2 تقسیم بندی اسفنجها 33
3-1-3 اسفینکتوزوا، اسفنجهای حجرهدار 35
3-1-4 ساختمان و خصوصیت اسفینکتوزوئن 36
3-1-5 ترکیب مورفولوژیکی اسفینکتوزوئن 36
3-1-6 حجره حجره شدن اسکلت سخت، الگو و نظم حجرات 38
3-1-7 سیستم کانال آورنده در دیواره خارجی 39
3-1-8 ساختمان های داخلی 40
3-1-9 ترکیب ساختمانی اسکلت اسفینکتوزوئن 44
3-1-10 بازنگری سیستماتیک اسفینکتوزوئن 46
3-1-11 پخش و پراکندگی اسفینکتوزوئن‌ها 47
اسفنج‌های اسفینکتوزوا موجود در منطقه 50
Amblysiphonella sp. 50
Kashanella irregularis SENOWBARRI-DARYAN 2005 51
Panormida bisiphonata SENOBARI- DARYAN 2009. 52
Paradeningeria alpina Senowbari-Daryan & Schafer, 1979 53
Paradeningeria cf. alpina 54
Paradeningeria sp 54
Sphinctozoan sponges gen not detrmin 55
Senowbaridaryana raretrabeculata 55
Tabasia minima 56
Naybanella prosiphonata 56
Cryptocoelia wurmi 57
اسفنج‌های اینوزوا موجود در منطقه 58
Preperonidella pilleri. 58
Preperonidella iranica 58
Preperonidella cf iranica 59
Preperonidella sp ؟ 59
? Preperonidella 60
Sestrostomella robusta 60
Molengraaffia regularis 61
Permocorynella maxima 61
Anguispongia parva 62
Chaetetid sponge gen. et sp.indet. 1 64
Chaetetid sponge gen. et sp.indet. 2 65
Chaetetid sponge gen. et sp.indet. 3 65
Para chatietite 66
Hexactinellid sponge. et, sp. indet 66
5-1 تاریخچه زندگانی فرامینیفرها 70
5-2 رده بندی و موقعیت فرامینیفرها در دنیای موجودات زنده: 71
5-3 تولید مثل در فرامینیفرا 72
5-4 بومشناسی فرامینیفرا 73
5-5 ساختمان داخلی صدف 75
5-6 صدف یا پوسته در فرامینیفرها 75
5-6-1 صدفهای کیتینی 76
5-6-2 صدفهای آگلوتینا یا ماسهدار 76
5-6-3 صدف های سیلیسی 78
چینه‌نگاری زیستی و تکامل نژادی فرامینیفرهای Involutines در تریاس 79
5-6-4 فرامینیفر شناسایی شده در توالی رسوبات حوض خان (سازند نایبند) 79
Aulotortus sinuosus 80
Aulotortus friedli 80
Aulotortus tenuis 81
Aulotortus tumidus 81
Auloconus permodiscoides 82
Tetrataxis inflata 83
Duotaxis metula 83
Trochammina sp 84
Galeanella, sp 84
Trocholina sp 85
Nodosaria, sp 85
Pseudonodosaria sp. 86
Austrocolomia sp. 86
Duostomina sp 87
Sigmoilina, sp 87
Miliolipora cuvillieri 88
Bačinella iregularis 89
Ophthalmidium cf. exiguum 90
Glomospira, sp 90
Glomospirella sp 91
Agathammina austroalpina 91
نتیجه گیری: 92
آلبوم عکس‌های فرامینیفر‌های بنتیک موجود در منطقه 96
Plate 1 96
Plate 2 98
Plate 3 100
Plate 4 102
Plate 5 104
Plate 6 106
Plate 7 108
Plate 8 110
Plate 9 112
Plate 10 114
آلبوم عکس‌های اسفنج‌‌های آهکی 116
Plate 1 116
Plate2 118
Plate3 120
Plate 4 122
Plate 5 124
Plate 6 126
Plate 7 128
فهرست منابع 130
Reference 131

                            

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه مطالعه و شناسایی اسفنج‌ها و فرامینیفر‌های سازند نایبند (تریاس پسین) در ناحیه صدرآباد، شمال ندوشن، یزد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا