2,900 تومان

موجود

چکیده

شهر، مجموعه ای فرهنگی- کالبدی است که براساس نیازها، فعالیت‌ها ورفتارهای ساکنین آن شکل گرفته است. انسان‌ها بسته به نیازهای فردی یا گروهی خود فعالیت کرده والگوهای رفتاری خاص خودراعرضه می‌نمایند. لذافضاها وخصوصیات آنهاوابستگی شدیدی به نحوه فعالیت والگوهای رفتاری استفاده کنندگان آنهادارند.همان طورکه فضاها ازیک سو، آیینه تمام نمای فعالیت هاوالگوهای رفتاری یک جامعه می‌باشند،ازسوی دیگرفضاهابرفعالیتهاورفتارهای ساکنین تاثیرشدیدی می‌گذارند. به يقين آرامشي که از نماي مناسب شهري در پي استفاده‌ی صحيح از مبلمان شهري حاصل می‌شود، بي تأثير در زندگي شهروند امروزي نخواهد بود. ازاین رو این پژوهش بدنبال بررسی این سؤال است که:آیاتوجه به اصول برنامه ریزی وساماندهی مبلمان شهری ضرورت داردیاخیر؟پاسخگویی به سؤال مذکورباروش کتابخانه ای وبررسی مبانی نظری وپیشینه ی مربوطه صورت گرفته است.

یافته هاحاکی از آن است که تأکیدبر ساخت ومنظر شهری به بهترین نحو ومبلمان شهری مناسب وزیبا برای استفاده همه شهروندان خیلی ضروری ویکی از ارکان مدیریت شهری می‌باشد. هررفتاری که توسط انسان صورت می گیرداساساً متکی به فرهنگ است وفرهنگ به عنوان مجموعه دست آوردهای معنوی ومادی یک جامعه برمعماری وفضاهای شهری تأثیر می‌گذارد. جامعه شکوفا، توانمندوسالم نیاز به فضاهایی داردکه نه فقط درجهت آسایش ورفاه افرادوگروه هاعمل نموده، بلکه رفتارهای مطلوب راتشویق ورفتارهای ناشایست راازخوددورکند.

دراین راستابه غیراز عوامل تاثیرگذاردرشهرهامانندمحیط زیست شهری، حمل ونقل شهری، ایمنی شهری وبرنامه ریزی شهری، یک عامل بسیارمهم که تاثیرفزاینده وتعیین کننده ای بردیگرعوامل سازنده زندگی شهری دارد، معیارهاواصول برنامه ریزی وساماندهی مبلمان شهری است. ومبلمان شهری در صدد برآوردن نیازهای شهروندان در فضاهای شهری است.

واژگان : مبلمان شهری، مدیریت شهری

 

طرح موضوع و بیان مسئله

در دوره‌ی معاصر مشکلات کلان شهرها فقط در ازدياد جمعيت، ترافيک، گراني، اقتصاد و نابسامانی‌های زيست محيطي و … خلاصه نمی‌شود، بلکه انواع ناهنجاری‌های رفتاري، مشکلات اجتماعي و فشارهاي روحی و رواني ناشي از سيماي ناخوشايند بصري نيز خود دلايل کافي براي افزايش مسائل زندگي مدرن شهري و تنگ تر شدن عرصه بر جامعه‌ی امروزي است. به يقين آرامشي که از نماي مناسب شهري در پي استفاده‌ی صحيح از مبلمان شهري حاصل می‌شود، بي تأثير در زندگي شهروند امروزي نخواهد بود. به گونه اي که گاهي اين احساس، خستگي را از انسانِ خسته از کار و تلاش و هياهوي روزانه گرفته و با آرامشي پايدار، او را تا در منزل بدرقه می‌کند. لذا تأثيري که سيماي آرامش بخش شهري به او عطا کرده است، پشتوانه اي معنوي بر اي ارتباط خانوادگي و به ارمغان بردن اين حس به درون خانه می‌شود. با نگرشي اقتصادي و سودمندانه به اين مقوله، نتيجه اي به دست می‌آید که گاهي بسياري از طراحان مبلمان شهري، به ويژه در کشورهاي عقب مانده يا در حال توسعه، درصدد به وجود آوردن سيمايي از شهر هستند که آن‌ها را به سود بيش تر برساند، و کم تر به جزئيات و نيازهاي رواني، اجتماعي جامعه توجه دارند. اگرچه گاهي ناچار به رعايت استانداردهاي شهري می‌شوند، معمولاً اين مقررات را قوانيني دست و پاگير می‌دانند. لذا پرداختن به مسائلي همچون مبلمان شهري و تأثير عملکرد آن در سيما و هويت شهر را کاري عبث و يا حداقل دست و پاگير می‌دانند و به همين دليل حاضر نمی‌شوند بر سر مسائلي همچون موارد ياد شده ريسک اقتصادي را بپذيرند. در عصر حاضر، سيما و نمايي از شهر مورد توجه است که با طرح‌های بديع و مدرن، رنگ‌های گرم و تند و تابلوهاي رنگارنگ به همراه نورپردازی‌های شبانه، جذابيت خود را حفظ کرده و خودنمايي کند. بي توجه به اين که اين مبلمان شهري طراحي شده چه تأثيري در ذهن مخاطب شهري و شهروند ساکن شهر خواهد گذارد. در اين پژوهش سعي شده است ضرورت توجه به اصول ومعیارهای برنامه ریزی شهری با بيان نمونه‌هایی از مبلمان شهري موجود در داخل و خارج کشور، نوع استفاده از آن‌ها، مكان يابي و تأثير به جاي گذاشته بر محيط زيست نشان داده شود(نوریان، 1376).

شهر را می‌توان‌ موجود زنده‌ و پویا تصور کرد که‌ دارای‌ روح‌ و جسم‌ است‌ و مبلمان‌ شهری‌ مناسب‌ می‌تواند روح‌ این‌ شهر را تزیین،‌ و آرامش‌ بصری‌ به‌ شهروندان‌ القا کند. در فضای‌ مطلوب‌ شهری‌ با مبلمان‌ متناسب‌ شهری‌، شهروندان‌ علاوه‌ بر اینکه‌ به‌ فعالیت‌های‌ ضروری‌ می‌پردازند به‌ حضور در محیط‌ کوچه‌ و خیابان‌ نیز تمایل‌ زیادی‌ نشان‌ می‌دهند و چه‌ بسا که‌ پیاده‌روی‌ را به‌ عبوری‌ سریع‌ با اتومبیل‌ ترجیح‌ دهند. در این پژوهش سعی بر این است که که با شناخت و معرفی وضع موجود از لحاظ برخورداری از تجهیزات شهری، مکان یابی و تبیین عناصر مبلمان شهری در عرصه جهانی، راهکارها و استانداردهای نسبتاً قابل قبولی را نسبت به شرایط طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و کالبدی ارائه نماید. دراین مورد کمیته ای پیشنهادی، برای ایجادهماهنگی میان کلیه‌ی نهادها سازمان‌ها وشرکتها برای ارتقاء کیفی سیماومنظر شهرها تشکیل می‌شود.(جباری،1391).

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- طرح موضوع و بیان مسئله 2
1-2- ضرورت و اهداف پژوهش 3
1-3- روش تحقیق 5
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
2-1- تعاریف ومفاهیم 7
2-1-1- تعریف فضاهای شهری 7
2-1-2- انواع فضاهای شهری 8
2-1-3- مبلمان شهری تعاریف و انواع آن 9
2-1-4- اصطلاحات رایج برنامه ریزی و فضای شهری 11
2-1-5- خصوصیات طراحی بدنه های فضای شهری 11
2-1-6- عوامل مؤثردرنظم وهماهنگی دربدنه شهر 12
2-1-7- کاربرد تجهیزات و مبلمان شهری 13
2-1-8- اهمیت مبلمان درسیمای شهری 14
2-1-8-1- زیبایی شناسی و ایجاد روحیه اجتماعی 14
2-1-8-2 مبلمان شهری وهویت بخشی 14
2-1-8-3- توجه به محیط زیست وقدمت عناصر 15
2-1-9- ضوابط ومعیارها واصول برنامه ریزی وطراحی مبلمان شهری 16
2-1-9-1- ضوابط و معيارهای طراحی مبلمان شهری 16
2-1-9-2- شناسایی ویژگی هاوکیفیات انواع فضاهای شهری 17
2-1-9-3- شناسایی و برداشت انواع فعالیت‌ها و رفتارهای واقع درفضای شهری 17
2-1-9-4- معیارها واصول انتخاب مبلمان شهری 18
2-1-10- عوامل وابزارهای موثردربرنامه ریزی و ساماندهی مبلمان شهری 19
2-1-10-1- مكانيابي بهینه ی مبلمان شهري 19
2-1-10-2 – توجه به نیازهای جسمی وروحی شهروندان در برنامه ریزی مبلمان شهری 20
2-1-10-3- نقش مدیران ،حکومت هاوطراحان شهری 21
2-1-10-4 – توجه به ابزارفرهنگ وآداب ورسوم شهروندان ونقش سمبل هادرمبلمان شهری 22
2-1-10-5 – تأثیر اقلیم، فضای سبز، مصالح، رنگ و ویژگیهای هنری در مبلمان شهری 24
2-1-11- عناصر اساسي مبلمان شهري در مناسب سازي فضاي شهري 26
2-2- پیشینه تحقیق 28
2-3 – تجربیات 31
فصل سوم : جمع بندی و نتیجه گیری
3-1 – جمع بندی 34
3-2- بحث و نتیجه گیری 36
3-3- پیشنهادات 39
فهرست منابع 42

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه معیارها و اصول برنامه ریزی و ساماندهی مبلمان شهری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا