2,900 تومان

موجود

  • مقدمه

هر ایینی در همه اجزا تشکیل دهنده اش باالضروره شامل رمزی است و بر عکس هر رمزی بر کسی که با استعدادها و فضائل لازم در ان امعان نظر کند اثرهایی میگذارد که بسیار شبیه به اثر ایین به معنی واقعی کلمه است . همچنین میتوان گفت که ایین همان رمز است که فعلیت در امده است و هر کردار ایینی رمزی است که به عمل در امده است . اصولا ایین و رمز دو جنبه از یک واقعیت هستند که این واقعیت در غایت امر چیزی نیست جز تناظراتی که همه مراتب وجودی جهان را به هم مرتبط می کند . در کویر ،معماری به عنوان اثر هنری در اصل به فعلیت در امده رموزی است که سالها به صورت سنت از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و باعث وحدت و یکپارچگی معماری چند صد ساله ایرانی و اسلامی شده است .باشد که تا پایان بر همین طریق پیش رود و وحدت همچنان باقی ماند و این فرهنگ را حفظ کند .   پرستش سرزمین و تقدس خاک ،خواه به دلیل اعتقاد کلی به زاده شدن همه چیز و هر چیز از خاک و بازگشت به ان،خواه به دلیل باور به این که ( زمین )همزاد با ( همه وجود مادی جهان )، (فراز افریده )هر مزد است که (افریدگان را به صورت مادی افریده ،از روشنی بیکران اتش ،از اتش باد از باد اب ،از اب زمین )نزد ایرانیان دوران باستان ،امری شناخته شده به شمار می اید .ایرانیان باستان اب را ،که یکی از عناصر چهارگانه ای میدانستند سازنده جهان هستی به تمام ابعاد ،نمی الودند و با شناختی که به سختی های مربوط به اماده سازی ان برای بهره دهی داشتند ،به حراست از ان همت می کردند .

نظر اجمالی به سابقه طولانی و ممتد معماری ایرانی بیانگر ان است که در دوران قبل از اسلام معماران ایران زمین از ذوق ،هنر و استعداد درخشان و شجاعت کم نظیری برخوردار بوده اند .تا بدانجا که ارتور پوپ شرق شناس مشهور معتقد است که برخی از اثار به جای مانده از ان دوران از نظر ماهیت و ابعاد چشمگیر پهلو بر اهرام مصر می زند .

هنر معماری ایران با تداوم کم نظیرش در طول تاریخ بیان کننده نحوه اندیشه جهان بینی باورها و اعتقادات مذهبی و نسبتهای مردمان این سرزمین است .توجه به نیازمندیهای روحی در معماری اسلامی از مشخصات بارز ان است .شکوه معماری ایران جلوه ای از عظمت تاریخ و دینداری است و می توان گفته که ایرانیان حرمت نهادن به معنویت و دوری گزیدن از مادی گرایی و اعتقاد به تعالیم مذهبی درطول تاریخ به ویژه دوران اسلامی با تلاش و همت استادکاران معمار و هنرمندان و افراد خیر و گاه شاهان و حکمرانان که خواهان معنویت و خداپرستی بوده اند یادگاری هایی با شکوه در معماری به جای گذاشته اند .معماری ایران دارای استمراری بوده که هر چند بار بر اثر کشمکش داخلی و یا هجوم خارجی دستخوش فترت یا انحراف موقتی شده با این موضوع همه به سبکی دست یافته که با هیچ سبک دیگری اشتباه نمیشود . ترکیب جدیت و سادگی شکل در این معماری موجب ایجاد اندیشه ای انی میشود .حال ان که درک ارایش واغلب نسبت های دقیق مستلزم ملاحظات بیشتری است .

بر اساس یک براورد کلی در ایران بیش از یک میلیون اثر یادمانی و تاریخی وجود دارد که از میان انها  بیش از 4500اثر به ثبت رسیده است .این بدان معناست که به طور متوسط در هر 5/1 کیلومتر مربع از پهنه کشور یک اثر یادمانی یا تاریخی که ارزش دیدن داشته باشد وجود دارد.

موزه محلی برای نمایش اثار گذشتگان است .این اثار در قالب هنرهای دستی ،اشیاء و لوازم زندگی بشر گذشته است نمایشگر نوع فرهنگ و تمدن نحوه زندگی و تمام ان شناخت ها و اگاهی هایی که توسط این اثار از گذشته خویش داریم .

شاید در نگاه اول فکر یک موزه معماری به نظر عجیب بیاید و اصلا این سوال مطرح است که ایا میتوان معماری را در محلی به نام موزه نگهداری کرد .

انچه مسلم است لزوم مکانی که بتوان مردم و متخصصین را به یاد گذشته فراموش شده خویش از جمله معماری غنی و با ارزش خود بیاندازد احساس میشود .موزه فضایست برای نزدیکی مروم با معماری و متخصصین معماری و بلعکس ،امروز یکی از دلایل عمده سیر معماری ما این نکته است .

از زمانی که مردم از مقوله معماری جداافتاده اند معماری ما نتوانسته ان طور که شایسته است رخ بنماید. معماری ما هر گاه مانند دینمان مردمی شود و مردموار گردد ترقی میکند وو به روزگار خوش گذشته باز میگردد و از ان نیز پیشی میگیرد در این پروژه تمام اجزاء موزه در مورد معماری کار میکنند و با هم پیوند خورده اند و قصدشان پیوند مردم با متخصصان معمار و اشنایی با یکدیگر میباشد مردم بسوی موزه جلب میشوند با معماری گذشته مان اشنا می گردد و در طی مسیری خاص و یادمانی به معماری معاصر خویش مینگرند حال انها هستند که باید در مورد ان قضاوت کنند در طی مسیری خاص هر لحظه امکان ورود به موزه فراهم است این پروژه به خاطر اهمیت موضوعی اش و پرداختن به یکی از اساسی ترین الزامات وجودیش و به خاطر کارکرد خاصش موزه اب نام گرفته است .چنین مجموعه هایی نه تنها به همسویی معماری ما در عین کثرت بلکه به حضور واقعی مردم و رونق دادن به معماری را رقم خواهد زد .مگر نه اینکه معماری هر قومی اینه تمام نمای فرهنگ ان قوم است و نشان دهنده تمامی شخصیت ثمره تمدن ان قوم پس فرهنگ مجموعه ای از دستاوردهای معنوی و مادی انسان است که در همه جوامع بشری وجوددارد و مهمترين عاملی که بين جوامع گوناگون تمايز ايجاد می کند بوسيله آن می توان جوامع وحتی افراد متعلق به آن را شناخت همين فرهنگ است اين فرهنگ ها در پرتو زندگی اجتماعی و تجارت گرانبهای نسلهای متعدد انسانی به صورت مجموعه پيچيده ای شکل گرفته واز نسلی به نسل ديگر منتقل می شود.

بنابراين با توجه به اين امر مفهوم ميراث فرهنگی باگذشت زمان تغيير کرده وامروز با شرايط بومی ارتباط تنگاتنگی دارد.درگذشته به ميراث به چشم يک شی ماندگار نگاه شد اما مفهوم امروزه آن آميزه ای پيچيده از طبيعت و تاريخ ،آداب و رسوم زبان و سنتها است.نگاه امروز به موزه ها صرفا نگاه تاريخی نيست .امروزه موزه معنای يک مجتمع فرهنگی است و هر شی موزه ای پيامی برای بازديد کنندگان دارد.موزه يک نهاد دائمی با هدف ارائه خدمات فرهنگی-آموزشی وهنری به عموم جامعه است.موزه ها مجاز به گردآوری آثار،نگهداری ،نمايش ومبادله آثارمتعلق به خود می باشند.

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
تقدیر و تشکر و سپاس …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول
1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
2-1بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
3-1ضرورت طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5
4-1هدف طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
5-1تاریخچه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
6-1روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
فصل دوم ادبیات تحقیق
موزه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9 1-2
2-2 تعریف موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-2-2تعریف لغوی موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
2-2-2 تعریف اصطلاحی موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
3_2هدف نمایش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
4-2 تاریخچه موزه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
1-4-2 تاریخچه موزه در جهان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12
13 2-4-2 تاریخچه موزه در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5-2 موزه در بینش اسلامی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
6-2 انواع موزه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
1-6-2 موزه های تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15
2-6-2 موزه‌های علمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15
3-6-2 موزه‌های تخصصی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15
4-6-2 موزه‌های منطقه‌ای………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16
5-6-2 موزه‌های فضای آزاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16
6-6-2 موزه هاي مردم شناسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16
7-6-2 كاخ موزه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
8-6-2 موزه هاي هنري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
9-6-2 موزه علوم و تارخ طبيعي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17
10-6-2 موزه هاي سيار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
11-6-2 پارك موزه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17
12-6-2 موزه هاي نظامي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18
13-6-2 موزه هاي انديشمندان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
7-2 نقش موزه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
8-2 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………19
9-2 اهداف موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20
10-2 عمده فعاليتهاي موزه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

فصل سوم بررسی نمونه
1-3موزه ایران باستان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
1-1-3 ساختمان موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23
2-1-3ویژگی ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
2-3 موزه هنرهای معاصر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
1-2-3معماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
3-3 موزه ی ملی ايران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
4-3 موزه گوگنهایم بیلبائو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29
5-3 موزه میلواکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..32
6-3 موزه گوگنهايم نيويورك………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33
7-3 موزه شيشه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34
8-3جدول نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

فصل چهارم مبانی نظری طراحی
1-4 نقش آب در معماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………37
2-4 نقش آب در معماری ایران باستان………………………………………………………………………………………………………………………………………39
3-4 آب و روانشناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
4-4 آب و انعكاس سطح آب ساكن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
5-4 طراحی آب در سبك‌های مختلف………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

فصل پنجم برنامه ریزی معماری
1-5 برنامه فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
2-5 خصوصیات فیزیكی ساختمان موزه با عملكرد صحیح……………………………………………………………………………………………………….46
3-5 موازین طراحی موزه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
4-5 ترويج و تبليغ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
5-5 حجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
6-5 فضاي واقعا عمومي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49
7-5 برنامه عملکردی و فیزیکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49
1-7-5 عرصه بندی کل مجموعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49
1-1-7-5 عرصه عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49
2-1-7-5 عرصه خصوصی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49
3-1-7-5 عرصه عمومی- خصوصی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-7-5 عرصه معرفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50
3-7-5 عرصه اداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
4-7-5 عرصه پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
5-7-5 عرصه آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
6-7-5 عرصه خدمات رفاهی و عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………………….51
7-7-5 عرصه خدمات پشتیبانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
8-5 ساختار علمی یک موزه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
1-8-5 تعریف: نقش حیاتی موزه-ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………54
2-8-5 موزه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
9-5 اساسنامه موزه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55
1-9-5 بستر سازی مناسب در يك موزه……………………………………………………………………………………………………………………………………55
10-5 نحوة ارائه و چیدمان آثار در موزه-ها………………………………………………………………………………………………………………………………….56
11-5 چگونگي گردآوري اشياء……………………………………………………………………………………………………………………………………………………56
12-5 امكانات و تجهيزات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………56
13-5 ساختمان موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
14-5 كادر اداري موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
15-5 گروه واكنش به بحران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
16-5 طراحی موزه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
17-5 چیدمان تخصصی موزه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
1-17-5 چیدمان های موزه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
18-5 مطالعات تخصصی موزه ای……………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
19-5 طراحی و ساخت تجهیزات موزه……………………………………………………………………………………………………………………………………….60
20-5 كيفيت طراحي موزه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
1-20-5 طراحی عمومی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
2-20-5 نحوه استقرار و نصب اشياء نمايشی………………………………………………………………………………………………………………………………61
3-20-5 نورپردازي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………62
1-3-20-5 نورپردازي طبيعی (نور روز) …………………………………………………………………………………………………………………………………….62
3-20-5 تهویه موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
4-20-5 تأسیسات مکانیکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
5-20-5 تأسیسات برقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
معرفی زمینه (کلی) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64 21-5
1-21-5 شهر یزد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………64
2-21-5 اطلاعات کلی شهرستان یزد……………………………………………………………………………………………………………………………………..64
3-21-5 مردم شناسی شهرستان یزد…………………………………………………………………………………………………………………………………………65
4-21-5 جغرافیای طبیعی شهرستان یزد…………………………………………………………………………………………………………………………………..65
5-21-5 اقلیم و آب وهوای شهرستان یزد………………………………………………………………………………………………………………………………….65
ره اورد( سوغاتی) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66 6-21-5

7-21-5 اطلاعات بادها و … ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
8-21-5 نیازهاي حرارتی یزد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………67
22-5 يزد گنجينه سنت و هنر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68
1-22-5 معماري يزد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
2-22-5 فرهنگ يزد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
3-22-5 آب وهوا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
23-5 نگاهي کوتاه و اجمالی به استان یزد…………………………………………………………………………………………………………………………………68
24-5 تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری………………………………………………………………………………………………………………………………69
26-5 معرفی زمینه (جزئی) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
1-26-5 تحلیل سایت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………70
2-26-5 فرصت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
3-26-5 محدوده سايت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
4-26-5 شیت تحلیل سایت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
5-26-5 شیت بندی دستی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

فصل ششم
1-6روند طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
2-6مدارک طراحی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
3-6منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….88

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه موزه اب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا