2,900 تومان

موجود

چکیده

عملکرد بل ورادمنش درتبیین موضوعات اصلی تاریخ قرآن که به ترتیب عبارتند از:ارتباط،انتقال،حفظ ونگهداری،سازماندهی،کیفیت تلفظ وتاثیر لهجه ها،اصلاح شیوه ی نگارش وترجمه ،نیازمند نقدوبررسی است این مهم باتکیه برالگویی منطقی ومطلوب ماخوذ از نگارش های موجود تاربخ قران و در دوبخش غیر مستقل و مستقل و در قالب های شکلی و محتوایی صورت پذیرفته است ،نتیجه ارزیابی ها و نقد وبررسی ها با عناوین نقاط قوت و ضعف که در معنای علمی نقد نهفته است به صورت فهرست و جدول در پایان بخش ها و فصول عرضه شده است.

کلید واژه: تاریخ قرآن، نقدوبررسی، بل، رادمنش، نقد شکلی، نقد محتوایی

مقدمه:

 همانطور که از عنوان کتا ب آشنایی با علوم قرآن سيد محمد رادمنش پیداست  بایدمولف بر اساس آن تنها مطالب علوم  قرآنی را درج نموده باشد  اما نگاهی سطحی به فهرست مطالب کافی است تا روشن شود مولف نتوانسته بین  مباحث تاریخ قرآن ومباحث علوم قرآنی وتاریخ علوم قرانی  تفکیک قائل شود- البته این مشکلی است که در سطح عموم نیز وجود دارد و بعضی با نامگذاری تاریخ و علوم قران به نوعی –ولو ناقص – در مقام حل آن بر آمده اند – به طوری که این موضوع از اختصاص فصل «علوم قرآنی» در این کتاب به طرح مباحث علوم قرآنی کاملا هویداست!یعنی خود مولف هم نمی دانسته ذیل عنوانی انتخابی اش بایستی چه مطالبی را می گنجانده است.درمجموع به نظر می رسد که نسبت به «آشنایی با علوم قرآن»عنوان «تاریخ وعلوم قرآن»بهتر برازنده این کتاب باشد.نکته قابل توجه دیگر درنسخه شناسی این کتاب آن است که بخش عمده این اثر ترجمه آزاد کتاب موجز علوم القرآن داود عطار و بخش ديگر آن ترجمه كتابهاى ديگرى همچون« مباحث فى علوم القرآن» دكتر صبحى صالح است که سيد محمد رادمنش آن را به نام آشنايى با علوم قرآن‏ تلخيص و منتشر نموده است البته ذکراین نکته لازم است که نویسنده در بعضى از موارد مطالبى را از كتابهاى فوق كم و يا به آن اضافه نموده است. اما مولف نه درعنوان ونه روی جلد ونه حتی درمقدمه اشاره ای به این مطلب ننموده است [1] درحالی که رعایت اصل امانت که جزءضروریات اولیه درهر تالیفی است وجوب آن رامی طلبید

1نک: مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی،نرم افزار مشکاه الانوار،کتابشناسی آشنایی با علوم قرآن رادمنش

 

 

 

فهرست مطالب
فصل اول:کلیات 1
۱-۱- مشکل،مساله،هدف 2
۱-۲- ضرورت 2
۱-۳- پیشینه 2
۱-۴- فرضیه 3
فصل دوم : شناسایی تطبیقی آراءوروشهای بل ورادمنش درتبیین تاریخ قرآن 4
بخش اول : نقد وبررسی بخش غیر مستقل 5
1-۱- نقد وبررسی عناوین مولفان 6
1-2- نقد وبررسی نحوه تشکیل فصول و بخش های مولفان 7
1-3- نقد وبررسی کلیات مولفان 9
1-3-1- عدم توصيف دقيق مشکل ،مساله،هدف توسط هر دو مولف 10
1-3-۲- ضرورت تالیف کتاب درآمدی بر تاریخ قرآن از زبان مترجم نه مولف و عدم تبیین آن توسط رادمنش 11
1-3-۳- غفلت ازتبیین پیشینه وفرضیه درهردو کتاب 11
1-4- نقد وبررسی مقدمه های هسته مرکزی مولفان 13
1-4-1- نقدوبررسی تعریف تاریخ قرآن ازدیدگاه مولفان 14
1-4-2- بررسی مستقل و ابتدایی وجود شفاهی قرآن درهردو کتاب 14
1-4-3- بررسی مستقل و ابتدایی وجود کتبی قرآن 14
1-5- نقد وبررسی نحوه عرضه موضوعات اصلی تاریخ قرآن توسط مولفان –ترتیب این موضوعات 16
بخش دوم : نقد وبررسی بخش مستقل موضوعات اصلی تاریخ قرآن به ترتیب منطقی 21
۲-۲-۱- نقدوبررسی نحوه عملکرد مولفان درعرضه موضوع اصلی اول یعنی ارتباط 22
۲-۲-۱-۱- نقد شکلی نحوه عملکرد مولفان در عرضه مطالب این بخش 23
۲-۲-۱-۱-1- نقد و بررسی توجه مولفان به ارکان سه گانه ارتباط درعرضه موضوعات مربوط به این بخش 24
۲-۲-۱-۱-1-1- عدم اشاره صریح رادمنش به فرستنده وحی ونگاه مبهم وات دراین زمینه 25
۲-۲-۱-۱-1-2- معرفی پیامبر(ص)به عنوان گیرنده درنگاه هردو مولف 27
۲-۲-۱-۱-1-3- عدم تبیین معنای لغوی واصطلاحی وحی درهردوکتاب 28
۲-۲-۱-۱-2- سیر تبیین مباحث مربوط به سابقه ارتباط در نگاه مولفان 30
۲-۲-۱-۱-2-1- تبیین ارتباط خدا با انسانهای معمولی درهردو کتاب 31
۲-۲-۱-۱-2-2- تبیین ارتباط خدا با دیگر پیامبران (ع)غیر از نبی اکرم (ص) در قالب بحثی مشترک ومختصرتنها درکتاب رادمنش 33
۲-۲-۱-۱-3- سیر تبیین مباحث مربوط به زمینه های تحقق ارتباط در نگاه مولفان 35
۲-۲-۱-۱-3-1- بررسی یک مورد از علل زمینه ساز تحقق ارتباط با توجه به رکن گیرنده درکتاب رادمنش ودورشدن ازآنها درکتاب وات 36
۲-۲-۱-۱-3-2- بررسی یک مورد مشترک از علل زمینه ساز تحقق ارتباط با توجه به رکن پیام درهردو کتاب 38
۲-۲-۱-۲- نقد محتوایی نحوه عملکرد مولفان در عرضه مطالب این بخش 40
۲-۲-۱-۲-۳- بررسی صحت وسقم عملکرد مولفان در تبیین تحقق ارتباط 41
۲-۲-۱-۲-۳-۱- بررسی صحت وسقم عملکرد مولفان در تبیین نظرات موافقان 42
۲-۲-۱-۲-۳-۱-1- تبیین بعثت پیامبر(ص) در نگاه هردو مولف و غفلت رادمنش از تبیین سن آن حضرت 43
۲-۲-۱-۲-۳-۱-2- تعیین نوع و چگونگی دریافت نزول قرآن برپیامبر(ص) درکتاب رادمنش وعدم اظهارنظر وات 44
2-۲-۱-۲-۳-۱-3- اعتقادبه نزول دفعی درکتاب رادمنش وعدم جامع وکامل بودن مطالب آن درکتاب وات 45
۲-۲-۱-۲-۳-۱-4- نگرش بیشتروات به نزول تدریجی واندک توجه رادمنش به آن 46
۲-۲-۱-۲-۳-۱-5-تقدم نزول دفعی برتدریجی درنگاه رادمنش وعدم توجه به آن درکتاب وات 47
۲-۲-۱-۲-۳-۱-6- عدم توجه مولفان به نوع نزول قران در اولین نزول آن 48
۲-۲-۱-۲-۳-۱-7- تعیین بدون ذکردلیل اولین آیه وسوره نازل شده در نزول تدریجی درکتاب رادمنش وابهام این مسئله درکتاب وات 49
۲-۲-۱-۲-۳-۱-8- تعیین وقوع آغاز واکثر نزول تدریجی تنها درکتاب رادمنش 50
۲-۲-۱-۲-۳-۱-9- همزمانی نزول تدریجی با بعثت درکتاب رادمنش وعدم توجه وات به آن 50
۲-۲-۱-۲-۳-۱-10- تبیین تداوم ارتباط درنگاه رادمنش وعدم توجه به آن درکتاب وات 50
۲-۲-۱-۲-۳-۱-11- تعیین آخرین آیه یا سوره نازل شده درکتاب رادمنش وعدم توجه وات به این موضوع 52
۲-۲-۱-۲-۳-۲- بررسی صحت و سقم عملکرد مولفان در تبیین نظرات مخالفان 53
۲-۲-۱-۲-۳-۲-1- عدم نقدآراء مخالفان درهردو کتاب 54
۲-۲-۱-۲-۳-۲-2- عدم تمایزمیان آراء مخالفان درهردو کتاب 55
۲-۲-۱-۲-۳-۲-3- دفاع از دریافت صحیح پیامبر(ص) وعدم رد قاطعانه نظرات مخالفان درهردو کتاب 56
۲-۲-۱-۳- جدول ارزیابی عملکرد مولفان در عرضه موضوعات ارتباط 59
۲-۲-۲- نقدوبررسی نحوه عملکرد مولفان درعرضه موضوع اصلی انتقال 60
۲-۲-۲-۱- نقد شکلی نحوه عملکرد مولفان در عرضه مطالب این بخش 61
۲-۲-۲-۱-1- عدم توجه به عرضه موضوعات انتقال در کتاب رادمنش 62
۲-۲-۲-۱-2- عدم وجود ملاک ومعیار درمطالب مورد اشاره وات 62
۲-۲-۲-۲- نقد محتوایی نحوه عملکرد مولفان در عرضه مطالب این بخش 63
۲-۲-۲-۲-1- تایید نظریه انتقال شفاهی صرف دردیدگاه وات 64
۲-۲-۲-۲-2- وجود تفاوت و تناقض درجمع بندی وات ازبحث و بررسی قدرت حضرت برخواندن ونوشتن 65
۲-۲-۲-۲-3- نظریه نسخ وامکان تجدیدنظروات خدشه ساز انتقال قرآن توسط پیامبر 66
۲-۲-۲-۳- جدول ارزیابی عملکرد مولفان در عرضه موضوعات انتقال 68
۲-۲-۳- نقدوبررسی نحوه عملکرد مولفان درعرضه موضوع اصلی حفظ ونگهداری 69
۲-۲-۳-۱- نقد شکلی نحوه عملکرد مولفان در عرضه مطالب این بخش 70
۲-۲-۳-۱-1-افراد وشخصیت ها تنها ملاک مورد توجه هردو مولف درارائه موضوعات حفظ ونگهداری 71
۲-۲-۳-۱-1-1-کتابت مددکارحفظ وحافظه درنگاه وات 72
۲-۲-۳-۱-1-2- تبیین متفاوت مولفان از نقش ابزاری حافظه پیامبر(ص)درامرحفظ ونگهداری قرآن 72
۲-۲-۳-۱-1-3- تبیین نقش حافظه اطرافیان پیامبر(ص) درامرحفظ ونگهداری ازنگاه مولفان 74
۲-۲-۳-۱-1-4- تبیین نقش فصاحت وبلاغت واعجاز بیانی قرآن درامرحفظ ونگهداری تنها درکتاب رادمنش 75
۲-۲-۳-۱-1-5-نگاه متعارض مولفان به وجود خط در عهد رسول خدا(ص) 76
۲-۲-۳-۱-1-6-توجه به وضعیت خط درمکه ومدینه تنها درکتاب وات 76
۲-۲-۳-۱-1-7-عدم تعیین نوع خط درعهدرسول خدا(ص)درنگاه هردو مولف 79
۲-۲-۳-۱-1-8-نگاه تک بعدی مولفان به ابزار نگارش درعهد رسول خدا(ص) 79
۲-۲-۳-۲- نقد محتوایی نحوه عملکرد مولفان در عرضه مطالب این بخش 81
۲-۲-۳-۳- جدول ارزیابی عملکرد مولفان در عرضه موضوعات حفظ ونگهداری 83
۲-۲-۴- نقدوبررسی نحوه عملکرد مولفان درعرضه موضوع اصلی سازماندهی 84
۲-۲-۴-۱- نقد شکلی نحوه عملکرد مولفان در عرضه مطالب این بخش 85
۲-۲-۴-۱-1- عدم وجود ملاک ومعیار درتبیین موضوعات سازماندهی درهردو کتاب 86
۲-۲-۴-۲- نقد محتوایی نحوه عملکرد مولفان در عرضه مطالب این بخش 87
۲-۲-۴-۲-1- عدم جمع وتدوین قرآن درزمان رسول خدا(ص) درنگاه هردو مولف 88
۲-۲-۴-۲-2- اختلاف نظر مولفان در تعیین اولین سازمانده قرآن 91
۲-۲-۴-۲-3- تعیین توقیفی یا اجتهادی بودن ترتیب آیات وسور نزد رادمنش 94
۲-۲-۴-۲-4-وجود تعارض دراظهارات وات درباره توقیفی یا اجتهادی بودن سازماندهی اجزاء قرآن 94
۲-۲-۴-۲-5- عدم انطباق بین سور زمان خود حضرت رسول(ص)باسوردردسترس قرآن کنونی درنگاه وات 96
۲-۲-۴-۲-6- تفاوت سازماندهی قرآن علی(ع)با قرآن کنونی از نظر رادمنش 97
۲-۲-۴-۲-7- وات و نقدوبررسی جمع وتدوین قرآن در عصر خلفا 98
۲-۲-۴-۲-8-تایید امکان وقوع تحریف در سازماندهی قرآن درعصرپیامبر(ص)درکتاب وات 101
۲-۲-۴-۳- جدول ارزیابی عملکرد مولفان در عرضه موضوعات سازماندهی 103
۲-۲-۵- نقدوبررسی نحوه عملکرد مولفان درعرضه موضوع اصلی کیفیت تاثیر وتلفظ لهجه ها 104
۲-۲-۵-1- نقد شکلی نحوه عملکرد مولفان در عرضه مطالب این بخش 105
۲-۲-۵-۱-1- افراد وشخصیت ها تنها معیار مورد توجه هردو مولف 106
۲-۲-۵-۱-1- انگیزه عثمان از اتحاد مصاحف نقطه نظرمشترک هردو مولف 107
۲-۲-۵-۱-2- تبیین عملکردکمیته منتخب عثمانی واختلاف درتعیین تعداد اعضاء آن درهردو کتاب 107
۲-۲-۵-۱-3- تعیین سرنوشت سایر مصاحف درنگاه هردو مولف 109
۲-۲-۵-۱-4- تبیین کیفیت مصاحف عثمانی تنها درکتاب رادمنش 110
۲-۲-۵-۱-5-تعارض مولفان درتعیین تعداد مصاحف عثمانی 111
۲-۲-۵-۱-6- منبع یا منابع مصاحف عثمانی درکانون توجه وات نه رادمنش 112
۲-۲-۵-۱-7- عملکرد معکوس مولفان در تعیین سرنوشت مصاحف عثمانی 113
۲-۲-۵-۱-8- موضوعات پنهان مانده مشترک از دید هردو مولف 114
۲-۲-۵-۱-9- توجه به قرائات در عصر ابوبکربن مجاهد تنها درکتاب وات 114
۲-۲-۵-۲- نقد محتوایی نحوه عملکرد مولفان در عرضه مطالب این بخش 116
۲-۲-۵-۲-1- اشاره وات به کنار گذاشته شدن قرائت منسوب به حضرت علی(ع)توسط ابن مجاهد وعدم عملکرد رادمنش دراین زمینه 117
۲-۲-۵-۲-2- مهرتایید وات برسلامت مصاحف عثمانی ونسبت اتهام پذیرش تحریف قرآن به شیعه 117
۲-۲-۵-۳- جدول ارزیابی عملکرد مولفان در عرضه موضوعات کیفیت تاثیر وتلفظ لهجه ها 121
۲-۲-۶- نقدوبررسی نحوه عملکرد مولفان درعرضه موضوع اصلی اصلاح شیوه نگارش 122
۲-۲-۶-۱- نقد شکلی نحوه عملکردمولفان در عرضه مطالب این بخش 123
۲-۲-۶-۱-2- ملاک افراد و شخصیت ها مورد توجه هر دو مولف در ارائه موضوعات اصلاح شیوه نگارش 124
۲-۲-۶-۱-2-1- عصرابوبکر وعمر پنهان مانده از دید هردو مولف 125
۲-۲-۶-۱-2-2- نگارش قرآن درعصرعثمان تنها درکتاب رادمنش 125
۲-۲-۶-۱-2-3- نگارش قرآن درعصرعلی(ع)مورد توجه رادمنش 126
۲-۲-۶-۱-2-4- نگارش قرآن درعصر معاویه وزیادبن ابیه درنگاه هردو مولف 127
۲-۲-۶-۱-2-5- عصر عبدالملک بن مروان درنگاه هردو مولف 128
۲-۲-۶-۱-2- ملاک ویژگیهای خط موردغفلت هردو مولف درارائه موضوعات اصلاح شیوه نگارش 130
۲-۲-۶-۲- نقد محتوایی نحوه عملکردمولفان در عرضه مطالب این بخش 130
۲-۲-۶-۳- جدول ارزیابی عملکرد مولفان در عرضه موضوعات اصلاح شیوه نگارش 132
۲-۲-۷- نقدوبررسی نحوه عملکرد مولفان درعرضه موضوع اصلی ترجمه 133
۲-۲-۷-۱- نقد شکلی ،بررسی نحوه عرضه مطالب این بخش 134
۲-۲-۷-۱-1- معرفی اولین ترجمه لاتینی تنها درکتاب وات 135
۲-۲-۷-۱-2- توجه رادمنش به ترجمه قران به زبان فارسی 135
۲-۲-۷-۲- نقد محتوایی،بررسی نحوه صحت وسقم مطالب این بخش 136
۲-۲-۷-۳- جدول ارزیابی عملکرد مولفان در عرضه موضوعات ترجمه 137
نتیجه گیری 138
پیوست ها
کتابنامه 164

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه نقدوبررسی روشهای بل ورادمنش درتبیین تاریخ قرآن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا