2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

پایان نامه بررسی رابطه یاد گیرنده بودن سازمان و تعهد سازمانی

چکیده:

در دنیای امروز، وقتی با مفاهیمی نظیر مدیریت استراتژیک آشنا می شویم و نقاط قوت و نواحی قابل بهبود در داخل سازمانها و فرصت ها و تهدیدات فضای رقابت آمیز صنایع مختلف را مورد بررسی قرار می دهیم، ادارة سازمانها را پیچیده و دشوار می یابیم. در این شرایط راه حلهای پیشین پاسخگوی مسائل چالش بر انگیز امروز به ویژه در حوزة منابع انسانی نیست. در این میان نقش رهبران سازمان در استقرار نظام های دانش بنیان و تحوّل گرا با رویکرد آموزش و توسعة منابع انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر رضایت شغلی، انگیزش فردی، تعهد سازمانی و وفاداری کارکنان از موضوعاتی است که بقاء و توسعة سازمانها را تحت تأثیر قرار داده است.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه اعتقاد به یادگیرنده بودن سازمان و تعهد سازمانی در بین کارشناسان شرکت سهامی سیمان اصفهان پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی –  پیمایشی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساختة « ویژگی های سازمان یادگیرنده» و پرسشنامه «تعهد سازمانی» استاندارد شدة  آلن و مایر است که بین 50 نفر از کارشناسان شرکت سهامی سیمان اصفهان توزیع و جمع آوری شده و به ترتیب پایائی این پرسشنامه ها از طریق     آلفای کرونباخ 90/0 و 82/0 بدست آمده است.

داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی و ازطریق ضریب همبستگی و آزمون t  و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرا گرفت. فرضیه اصلی« بین میزان اعتقاد کارشناسان شرکت سیمان اصفهان به یادگیرنده بودن سازمان و تعهد سازمانیِ آنان رابطه معناداری وجود دارد.» با درجة آزادی 48 و در سطح اطمینان 99 درصد و خطای 1 درصد تأیید شد.

از 15 فرضیه فرعی، فرضیه های اول تا پنجم که به بررسی ارتباط مؤلفه های مختلف سازمان یادگیرنده (رشد و مهارت فردی، مدلهای ذهنی، چشم انداز مشترک، تفکر سیستمی و یادگیری تیمی) با تعهد سازمانی اختصاص داشت، تأیید شدند. درفرضیه های 6 الی 9 که رابطه سن و سابقة کار با اعتقاد به یادگیرنده بودن سازمان و تعهد سازمانی از نظر آماری مورد بررسی قرار گرفت و همچنین در فرضیه های 10 الی 13 که از سوئی تفاوت بین سرپرستان و سایر کارشناسان و از سوی دیگر تفاوت کارشناسان رسمی و قراردادی در میزان اعتقاد به یادگیرنده بودن سازمان و تعهد سازمانی از نظر آماری تجزیه و تحلیل شد، هیچکدام از فرضیه ها تأیید نشدند. فرضیه 14 « میزان اعتقاد به یادگیرنده بودن سازمان در بین کارشناسان در وضعیت مطلوبی است.» با استفاده از آزمون t  تک متغیره، تأیید شده و فرضیه 15 « میزان تعهد سازمانی کارشناسان در وضعیت مطلوبی است.» نیز   با استفاده از آزمون t  تک متغیره، تأیید نشد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی رابطه یاد گیرنده بودن سازمان و تعهد سازمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا