2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

« منطق فازی »

ﭼﮑﯿﺪه

 

در دنیای واقعی پیرامون ما انسان ها مفـاهیم نـادقیق و ابهام آمیز بسیاری وجود دارد.برای بیان و تحلیـل ایـن گونـه مسائل اطلاعات دقیق و کافی در دسترس نمـی باشـد.بـرای حل این مشکل از استدلال انسانی استفاده مـی کنـیم.بـرای مثال جمله “هوا گرم است” را در نظر بگیریـد.هـیچ کمیتـی برای گـرم بـودن هـوا مطـرح نیسـت تـا بتـوان آن را انـدازه گرفت.با استفاده از استلال تقریبی انسان می توان جملات را تعریف و ارزش گذاری کرد،قـابلیتی کـه کـامپیوتر از آن بـی بهره می باشد.در سیسـتم هـایی بـا پیچیـدگی بـالا و عـدم قطعیت زیاد که اطلاعات دقیقی در دسترس نیسـت رویکـرد استدلال تقریبی فازی مطرح می شود که بـه سیسـتم هـای فازی معروفند.ورودی در این سیستم های فـازی مـی توانـد اطلاعات فازی(نادقیق) باشند وپردازش سیسـتم نیزبـا بهـره گیــری از اســتدلال تقریبــی و بــه طــور فــازی انجــام میشود.پروفسور لطفی زاده در سال 1265برای اولـین بـار بـا نظریه مجموعه های فـازی مقـدمات مـدل سـازی اطلاعـات نادقیق واستدلال تقریبی با معادله های ریاضی را که در نـوع خود تحولی عظـیم در ریاضـیات ومنطـق کلاسـیک بوجـود آورد

 

کلیدواژگان:

ارزیابی عملکرد، سیستم فازي، ارزشیابی تحصیلی، مدیریت مشارکتی، کارایی

 

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا