2,900 تومان

موجود

چکیده:

هدف از اين مطالعه مشخص نمودن چالش‌ها وراهکارهای مدیریت زیر ساخت‌های شهری یزد‌در حوزه آب وفاضلاب ،برق ،گاز با تاکیدبر مدیریت واحد شهری شهرداری ودر ادامه اولویت بندی آ نها می‌باشد.در مديريت شهري ،حوزه کالبدي و زيرساخت يکي از مهم ترين حوزه‌هاي فعاليت می‌باشد و به لحاظ تنوع فعاليت‌در آن و تحقق مهمترين نياز شهروندان، پرهزينه ترين حوزه است بطوریکه شهروندان به تنهایی از عهده انجام آن بر نمی‌آیندودر شهرهای بزرگ دنیا ازاهمیت قابل توجهی برخورداربوده و‌در قانون جامع مديريت شهري بخش عمده اي از مواد قانوني به خود اختصاص داده است .

فرآيند انجام مطالعات مبتني برروش کتابخانه اي و ميداني است. ابتدا با تبيين و تشريح وضعيت موجوداعم ازوظایف شهرداری وقوانین موجود ،نسبت به آسيب شناسی آن وشناسایی چالش‌ها وراهکارها اقدام شده است وهمچنین به بررسي مباني نظري و مطالعات تطبيقي انجام شده‌در شهرهاي سئول، توکيو، پاريس و استانبول پرداخته شده است ودرادامه با توزیع پرسش نامه نسبت به جلب نظر متخصصین ومردم عادی جهت اولویت بندی چالش‌ها وراهکارهای پیشنهادی اقدام شده است لازم به ذکر است چالش‌ها‌در چهارگروه چالش‌های عمومی،چالشهای مدیریتی ،چالشهای اقتصادی،فرهنگی وسیاسی ارائه شده ودر مقابل راهکارهایی همچون اجرای تونل مشترک،شهرالکترونیک،مدیریت واحدشهری والگوبرداری ازبهترین شهرهای دنیاپیشنهادگردیده وبرمبنای تجزیه وتحلیل داده‌های پرسش نامه‌ها با استفاده از روش ……‌در نرم افزارSPSS اولویت بندی شده اند. ودر پایان با توجه به موارد فوق نسبت به ارائه مهمترین چالش‌ها وهمچنین راهکارها‌در حوزه مدیریت زیرساخت‌های آب وفاضلاب وبرق وگاز شهر یزد اقدام شده است.

کلمات کليدي: زيرساخت‌هاي شهري، شهر الکترونیک، خدمات شهري ،تونل مشترک،مدیریت واحد شهری(مدیریت یکپار چه شهری)، قانون جامع مديريت شهري

  

مقدمه:

زيرساختهاي شهري شامل تمامي عناصري است كه تأمين نيازهاي مختلف شهروندان را‌در زمينه‌هاي مختلف سكونت، فعاليت، استراحت، فراغت وبطور كلي بالا بردن كيفيت زندگي شهري برعهده دارند. به عبارتي، مجموعه عناصرفيزيكي موجود و لازمي كه كاركردهاي مختلف شهري را ميسر مي سازند وباعث تركيب وتشكيل فضاهاي شهري مي‌گردند، زير ساختهاي شهري ناميده مي‌شوند. بعبارت ديگر زير ساختها تسهيلات و خدماتي هستند كه براي بسياري ازفعاليت‌هاي اقتصادي، بنيادي بوده و جزو تكميل كننده زندگي‌درجامعه شهري مي‌باشد.زيرساختهاي شهري تأمين كننده آسايش ورفاه شهروندان هستند و براساس ماهيت خود اموري از زندگي شهري اندكه شهروندان به تنهايي از عهده تأمين آنها بر نمي آيند واز اين رو نياز به سازماندهي دارند. (حافظ نظامي ،1389)

حال جواب این سوال که ضرورت وجود مدیریت موثر زیر ساخت‌ها چیست. را اینطور می توان تشریح کرد که شهرهاي بزرگ علاوه بر اینکه محل حمل و نقل روزانه میلیونهاتن کالا، جابجایی میلیونها نفر از شهروندان‌در سطح شهر ازطریق سیستم حمل و نقل عمومی و … می‌باشند،‌در واقع کانال زیرزمینی عظیمی براي عبور تأسیسات خدمات شهري نظیر آب،فاضلاب، برق، تلفن، گاز و … محسوب می‌شوند.  (هاشمی وهمکاران ،1389)

کلان شهرها دائما‌در حال رشد هستند و زیرساختهاي برق، مخابرات، آب و فاضلاب که‌در زیر خیابانهاي شهر کار شده اند نیاز به توسعه، سرویس و نگه داري و تعمیرات برنامه ریزي شده و یا اضطراري دارند. (خانزادي و خزائني ،1387)

حفاري‌هاي پي‌درپي‌دريك منطقه، وارد آمدن خسارت به ساير شبكه‌هاي تأسيساتي، از بين رفتن زيرسازي خيابان‌ها و معابر و همچنين دوباره كاري‌هاي گوناگون بخشي از مشكلات به شمار مي روند. اين حفاريها ضمن تخريب شبكه معابر ازنظر بصري نيز ناخوشايند است وحتي پس از ترميم نوارهاي حفاري شده نيز بعلت عدم زيرسازي مناسب، سطح ناهموار معبر ومنظر نامطلوب آن، شهروندان را آزار مي دهد. (حافظ نظامي ،1389)

هدف از اين مطالعه مشخص نمودن چالش‌ها وراهکارهای مدیریت زیر ساخت‌های شهری یزد‌در حوزه آب وفاضلاب ،برق ،گاز با تاکیدبر مدیریت واحد شهری شهرداری می‌باشد.

در راستاي اين مطالعه سئوالات زير مطرح گرديده است.

سوالهای زیر‌در قالب چالش‌های عمومی ، مدیریتی ، اقتصادی ، فرهنگی وسیاسی وهمچنین راهکارهای پیشنهادی مطرح شذه است.

 

چالش‌های عمومی

 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در یاري شهروندان ‌در ارزیابی آگاهانه از عملکرد مدیریت شهري چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در بالا بردن كيفيت زندگي شهري و تأمين آسايش ورفاه شهروندان  چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در کاهش حفاري‌هاي پي‌درپي‌دريك منطقه، که باعث، از بين رفتن زيرسازي خيابان‌ها و معابر و می گردد.چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در کاهش حفاري‌هاي پي‌درپي‌دريك منطقه، که باعث، از بين رفتن زيرسازي خيابان‌ها و معابر و می گردد.چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در کاهش مزاحمتهای  انکار ناپذیر ودر حین حال اجتناب ناپذیر براي زندگی عادي و روزمره شهروندان چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در کاهش اتلاف وقت طولانی شهروندان‌در ترافیک انبوه چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در اصلاح منظر شهری از لحاظ بصری چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در افزایش رضایت مردم از کاهش دوباره کاری‌ها چقدر می‌باشد؟

چالش‌های مدیریتی

 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در افزایش قوت مدیریت شهري‌دراداي مسؤلیت پاسخگویی و حفظ فراهم سازي سازو کارهاي اعمال مدیریت کارا و اثربخش چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در توسعه وتعمیرات به موقع  زیرساخت‌های آب وفاضلاب وبرق وگاز چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در کاهش خسارت به ساير شبكه‌هاي تأسيساتي چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در کاهش فرسودگي بافت شهر چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در افزایش آمادگی ‌در سوانح طبيعي(سيل ، زمين لرزه، گردباد، طوفان،رعد و برق، آتش سوزي و…)، و عوامل مخاطرات انساني (تهاجمات دشمن، آشوبهاي داخلي وخياباني)چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در افزایش جلب مشاركت و همكاري شهروندان‌در مديريت و نظارت برارگانهاي متولي چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در بهبود خدمات چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در ایجاد نظام‌درآمدي پايدار که سبب مي‌شود مدیران با خيال راحت، وظيفه خدمت رساني جاري و معمول شان را انجام دهند چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در‌در کاهش پروژ ه‌هاي نیمه تمام چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در کاهش محدوديتهاي اجرايي‌در محيط شهري براي اخذ مجوزهاي لازم از نهادهاي متفاوت و گاه متضاد چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در رفع محدوديت بخش عمومي برای پروژه‌هایی با اهمیت‌در جامعه شهري ومورد نظر مديريت شهري چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در وجود يك نقشه جامع براي تأسيسات كه قدرت پيش بيني و برنامه ريزي را به مجريان بدهد چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در‌در رفع محدودیت تصمیم گیری دستگاه‌های مختلف چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در‌در کاهش تعدد دستگاه‌های مختلف چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در‌در جلوگیری از زمین گیر شدن مدیران ودر ادامه غافل ماندن از تعمیرات وبازسازی به موقع چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در مدیریت بحران کم آبی یزد چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در جداسازی آب فضای سبز چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در کاهش زمان رسیدگی به مشکلات چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در کاهش تعدد قبوض آب وبرق وگاز چقدر می‌باشد؟

چالش‌های اقتصادی

 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در افزایش حجم سرمایه گداری‌در تاسیسات آب وبرق وگاز چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در افزایش جلب گردشگران و سرمایه گذاران چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در ارتقا کیفیت تسهيلات و خدماتي بنيادي براي بسياري ازفعاليت‌هاي اقتصادي چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در فراهم بودن زيرساختهاي شهري مناسب و ارزان قيمت‌در راستای جلب سرمايه گذاري‌هاي  اقتصادي چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در توسعه پايدار اقتصادي چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در تبدیل ساخت وبهر ه برداري از تأسيسات زيرساختي به عنوان فرصت اقتصادی چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در کاهش هزینه‌های شهر یزد.چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در ادغام‌درآمدهای آب وبرق وگاز واجرای پروژه‌های مناسب تر چقدر می‌باشد؟

چالش‌های فرهنگی وسیاسی

 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در بررسي و لحاظ كردن تأثيرات موثر اجتماعي –فرهنگي فراتراز اجراي پروژه چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در امکان سنجي پروژ ه‌ها بر رشد يا تضعيف يك منطقه چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در لحاظ اهميت این مسأله كه تأثيرات جنبي پروژه با آنكه مي تواند ظاهر اقتصادي يا اجتماعي داشته باشد،پتانسيلي براي تضادهاي سياسي و مخالفت ذينفعان پروژه مي باشد چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در انسجام زيست محيطي چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در رفاه اجتماعي چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در زنده شدن مدیریت یک پارچه شهری چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در‌در استفاده از پتانسیل شورای شهر چقدر می‌باشد؟
 • نقش مدیریت زیر ساخت‌ها‌در‌در ایجاد زمینه تا شوراها نیز جایگاه واقعی خود را پیداکنند چقدر می‌باشد؟

 

راهکار‌ها

 • ضرورت احداث تونل مشترک‌در شهر یزد با توجه بافت زمین چقدر است
 • ضرورت تشکیل شهر الکترونیک‌در راستای رسیدن به مدیریت زیرساخت‌ها چه اندازه می‌باشد
 • ضرورت تشکیل مدیریت واحد شهری (مدیریت یکپارچه شهری)‌در راستای رسیدن به مدیریت زیرساخت‌ها چه اندازه می‌باشد
 • ضرورت الگو برداري از مديريت شهرها ی موفق دنیا چه اندازه می‌باشد

در اين راستا هدف ازپژوهش تدوين وتنظيم الگوي مطلوب مديريت  زیر ساخت شهري‌دریزد كه‌در پنج فصل آن به شرح زيرتنظيم شده است:

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

1 فصل اول: کلیات تحقیق 4
1.1 مقدمه 4
1.2 اهمیت موضوع: 4
1.3 بیان مسئله: 5
1.4 هدف: 8
1.5 سئوال/فرضیه: 8
1.5.1 چالش‌های عمومی 8
1.5.2 چالش‌های مدیریتی 9
1.5.3 چالش‌های اقتصادی 10
1.5.4 چالش‌های فرهنگی وسیاسی 11
1.5.5 راهکار‌ها 11
1.6 روش کار: 11
1.7 تعر یف واژه‌ها واصطلاحات: 12
2 فصل دوم:ادبیات تحقیق 14
2.1 بخش اول:مبانی نظری تحقیق 14
2.1.1 مقدمه 14
2.1.2 مروری اجمالی برسیرقانونی مدیریت شهری‌در ایران 15
2.1.3 شورای اسلامی‌در قانون اساسی 17
2.1.3.1 جایگاه شورای شهر‌در ایران 17
2.1.3.2 هدف از تشکیل شورای اسلامی 17
2.1.3.3 شخصیت حقوقی شورای اسلامی 18
2.1.3.4 وظایف واختیارات شورای اسلامی شهر‌در قانون اساسی 18
2.1.3.4.1 وظايف شوراي شهر‌در حوزه سياست گذاري، قانون گذاري، برنامه ريزي و نظارت 19
2.1.3.4.2 وظايف شوراي شهر‌در امور سازماني، تشكيلاتي و مالي 19
2.1.3.4.3 وظايف شوراي شهر‌در امور فني و عمراني 20
2.1.3.4.4 وظايف شوراي شهر‌در امور خدماتي 20
2.1.3.5 اهداف شورای اسلامی با استناد به قانون اساسی 21
2.1.4 شهرداري 23
2.1.4.1 وظايف و ماموريتهاي اصلي شهرداري چيست؟ 23
2.1.4.2 تعریف شهرداری 26
2.1.4.3 حکمروایی شهرداری‌ها‌در جهان 26
2.1.4.4 حکمروایی شهرداری‌ها‌در ایران 28
2.1.4.5 مهمترین وظایف شهرداری‌ها ‌در راستای تحقق حکمروایی 29
2.1.4.6 وظایف شهرداری‌ها‌در ایران 32
2.1.4.7 وظایف شهرداری‌ها‌در ایران طبق قوانین موجود 34
2.1.4.8 وظايف شهرداري بر اساس قانون شهرداري )ماده ۵۵) 34
2.1.4.8.1 بخش عمراني 34
2.1.4.8.2 بخش خدماتي 34
2.1.4.9 وظايف شهرداري بر اساس قانون شهرداري 35
2.1.4.10 وظايف شهرداري‌ها بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه 37
2.1.5 گسترش وظايف شهرداري‌ها بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه 39
2.1.5.1 تقسیم بندی کلی وظایف شهرداری‌ها 39
2.1.5.1.1 فعالیت‌های کالبدی 39
2.1.5.1.2 فعالیت‌ها ی اقتصادی 41
2.1.5.1.3 فعالیت‌های فرهنگی-اجتماعی 41
2.1.5.1.4 فعالیت‌های سیاسی 45
2.1.5.2 تعاریف مفاهیم اصلی حوزه کالبدی وزیرساختی 46
2.1.5.2.1 زیرساخت‌های عمومی شهر 46
2.1.5.2.2 تاسیسات شهری شامل آب وفاضلاب،برق وگاز 46
2.1.5.2.3 عمران شهری 47
2.2 بخش دوم:مطالعات تطبيقي 48
2.2.1 مقدمه 48
2.2.2 توکیو 48
2.2.2.1 کلیات 48
2.2.2.2 مشخصه جمعیت شناسی 51
2.2.2.3 مشخصه اقتصادی 51
2.2.2.4 ساختار اداره شهر 53
2.2.2.5 دولت کلان شهر توکیو 53
2.2.2.5.1 ارکان قانون گذاری(شورای کلان شهر توکیو) 53
2.2.2.6 ارگان اجرايي 55
2.2.2.6.1 فرماندار 55
2.2.2.6.2 ساختار سازماني 56
2.2.2.6.3 واحدها وادارات زیر نظر کلان شهر توکیو 57
2.2.2.7 شهرداری‌های منطقه ای 62
2.2.2.7.1.1 ارتباط دولت مرکزی ودولت‌های محلی 62
2.2.2.7.1.2 مشارکت دولت مرکزی‌در امورمحلی 63
2.2.2.7.1.3 خدمات وکارکرد‌های دولت کلان شهر توکيو 63
2.2.2.7.1.4 – خدمات آتشنشاني، آبرساني 65
2.2.2.7.1.5 – عمليات مشترک 65
2.2.2.7.1.6 – برنامه‌هاي کمک رساني TMG 65
2.2.2.7.1.7 درآمدها 66
2.2.2.7.1.8 هزینه‌ها 66
2.2.2.7.1.9 سیستم مالی کلان شهر توکیو 67
2.2.2.8 قوانین ومقررات 72
2.2.2.9 شرایط انتخابات‌در دولت‌های محلی 75
2.2.2.10 حدود واختیارات قانونی دولت‌های محلی 76
2.2.3 سئول 80
2.2.3.1 مقدمه 80
2.2.3.2 مشخصه‌های جمعیت شناسی 80
2.2.3.3 سیستم مدیریت شهری سئول 80
2.2.3.4 ساختار اداره شهر 81
2.2.3.4.1 شورای کلان شهر سئول 81
2.2.3.4.2 ترکیب شورا 82
2.2.3.4.3 اختیارات ووظایف شورا 83
2.2.3.4.4 شهردار 84
2.2.3.4.5 ساختار سازمانی 84
2.2.3.4.6 شهرداری‌های منطفه ای 85
2.2.3.4.7 سیاست گذاری 87
2.2.3.4.8 بودجه وتامین مالی 89
2.2.3.4.9 سیستم دولت کلان شهر 90
2.2.3.4.9.1 درآمدها 90
2.2.3.4.9.2 هزینه‌ها 91
2.2.4 پاریس 91
2.2.4.1 مقدمه 91
2.2.4.2 تقسیمات کشوری‌در فرانسه 93
2.2.4.3 مشخصه جمعیت شناسی 95
2.2.4.4 سیستم مدیریت کلان شهر پاریس 95
2.2.4.5 ساختار اداره شهر 96
2.2.4.5.1 فرماندار 96
2.2.4.5.2 استاندار 96
2.2.4.5.3 شورای شهر 96
2.2.4.5.4 کابینه شهردار 98
2.2.4.5.5 شهرداران وشوراهای مناطق 99
2.2.4.5.6 واحد‌ها وادارات زیرمجموعه شهرداری 100
2.2.4.5.7 فعالیت‌ها وخدمات شهرداری 100
2.2.5 استانبول 104
2.2.5.1 مقدمه 104
2.2.5.2 تقسیمات کشوری‌در ترکیه 105
2.2.5.3 شهراستانبول 106
2.2.5.4 مشخصه جمعیت شناسی 106
2.2.5.5 مشخصه اقتصادی 107
2.2.5.6 سیستم مدیریت شهری کلان شهراستانبول(IMM) 107
2.2.5.7 تقسیمات شهری استانبول 108
2.2.5.7.1 ساختار اداره شهر 109
2.2.5.7.2 شورای شهر 109
2.2.5.7.3 ترکیب شورا 109
2.2.5.7.4 وظایف شورا 110
2.2.5.7.4.1 ترکیب کمیته 111
2.2.5.7.4.2 ساختار سازمانی 112
2.2.5.7.5 سازمان‌ها وشرکت‌های وابسته 112
2.2.5.7.5.1 شهرداری‌های منطقه ای 113
2.2.5.7.5.2 درآمدهای شهرداری استانبول 115
2.2.5.7.5.3 مخارج شهرداری 116

جدول ‏2 1انواع مدل‌های مدیریت شهری ومزایا ومعایب آنها 31
جدول ‏2 2اشیوه‌های انتخاب شهردار 32
جدول ‏2 3ا وظایف شهرداری‌های شهرهای مهم جهان 32
جدول ‏2 4 انواع فعالیت‌ها وخدمات شهری 47
جدول ‏2 5 واحدها وادارات اصلی دولت کلان شهر توکیو 69
جدول ‏2 6جزئیات هزینه دولت کلان شهرتوکیو(به تفکیک هدف) 83
جدول ‏2 7جزئیات هزینه دولت کلان شهرتوکیو(به تفکیک نوع) 83
جدول ‏2 8مقایسه شکست هزینه‌های دولت کلان شهرتوکیو 83
جدول ‏2 9توزیع کارکرد‌های اجرایی دولت‌های محلی ومرکزی 87
جدول ‏2 10جزئیات انتخابات دولت‌های محلی‌درژاپن 89
جدول ‏2 11مشخصات مساحتی وجمعیتی سئول 93

شکل ‏2 1سلسله مراتب شورای اسلامی طبق قانون مصوب 1361 26
شکل ‏2 2موقعیت جغرافیایی ناحیه‌ها واستان‌های ژاپن 61
شکل ‏2 1 انواع سیستم دولت محلی‌در ژاپن 62
شکل ‏2 4 شاخص تولیدناخالص داخلی کلان شهرتوکیودرمقایسه باکشورهای جهان 64
شکل ‏2 5 جمعیت کلان شهر توکیو‌در مقایسه با سایر کلان شهرها جهان 64
شکل ‏2 6 مقایسه شاخص‌های مختلف استان توکیو باکشورژاپن 65
شکل ‏2 7 شورای کلان شهرتوکیو 66
شکل ‏2 8 ارتباط متقابل فرماندار وشورای کلان شهرتوکیو 67
شکل ‏2 9 ساختارسازمانی دولت‌های استانی‌درژاپن 68
شکل ‏2 10 ساختارسازمانی دولت کلان شهرتوکیو(ازابتدای آوریل2010) 69
شکل ‏2 11 ساختارسازمانی اداره بخشهای ویژه کلان شهرتوکیو 74
شکل ‏2 1 ساختار شکست‌درآمدهمه دولت‌های محلی(سال محلی2007) 78
شکل ‏2 12 تقسیم بندی انواع مالیات‌های محلی 81
شکل ‏2 13 روند‌درآمدهای مالیاتی کلان شهرتوکیو 82
شکل ‏2 14 نحوه سازماندهی دولت‌های محلی‌درژاپن 90
شکل ‏2 15 ساختارشورای کلان شهرسئول 97
شکل ‏2 16 ساختارسازمانی دولت کلان شهرسئول 100
شکل ‏2 1 سیستم مالیات محلی‌درکشورکره 105
شکل ‏2 18 سیستم مالیات محلی‌درکشورکره 107
شکل ‏2 19 موقعیت مکانی26استان فرانسه وشهرپاریس 109
شکل ‏2 20 سلسله مراتب تقسیمات کشوری فرانسه 111
شکل ‏2 21 کابینه شهرداری پاریس 116
شکل ‏2 22 سلسله مراتب مدیریتی شهرپاریس 117
شکل ‏2 23 نحوه تخصیص عملیاتی به بخش‌های مختلف 121
شکل ‏2 23 نحوه انجام سرمایه گذاری‌های شهرداری پاریس 121
شکل ‏2 25 سلسله مراتب تقسیمات کشورترکیه 123
شکل ‏2 25 ناحیه‌های هفت گانه کشورترکیه 123
شکل ‏2 27 سهم احزاب سیاسی ترکیه‌در شورای کلان شهراستانبول 129
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- اهمیت موضوع 4

منابع فارسي 45
منابع انگلیسی 46

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه چالش‌ها وراهکارهای مدیریت زیر ساخت‌های شهری ‌در حوزه آب وفاضلاب ،برق ،گاز با تاکید بر مدیریت واحد شهری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا