2,900 تومان

موجود

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تبیین ارتباط بین استفاده از فن آوری اطلاعات با درجه تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بود. از بین جامعه آماری 634 نفری کارمندان تمام وقت فدراسیون های ورزشی، با استفاده از جدول مورگان نمونه 242 نفری انتخاب شد و در این راستا دو پرسشنامه فن آوری اطلاعات ( IT ) و ابعاد سازمان یادگیرنده (DLOQ ) بین نمونه ها توزیع و 212 پرسشنامه دریافت شد. این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی و با روش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. پایایی ابزارهای تحقیق از طریق آزمون ضریب آلفای کرنباخ محاسبه شد که برای پرسشنامه فن آوری اطلاعات برابر 946 /. و برای پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده برابر 974/. به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمارتوصیفی و استنباطی ( کولموگراف اسمیرنوف، آزمون t تک نمونه ای و همبستگی پیرسون ) استفاده شد. نتایج نشان داد که  درجه تحقق هیچیک از ابعاد سازمان یادگیرنده  در فدراسیون های ورزشی در حد مطلوبی نمی باشد و وضعیت یادگیری در سطح ضعیفی است و همچنین ارتباط مثبت و معنا داری بین فن آوری اطلاعات و درجه تحقق یادگیری مداوم ( 0= p، 323/0r=)، گفت و شنود (0= p، 317/0r= )، یادگیری تیمی (0= p، 309/0r=)، سیستم های ادغام شده (0= p، 463/0r=)، توانمند سازی (0= p، 392/0r=)، پیوند با سیستم (0= p، 429/0r=) و رهبری راهبردی (0= p، 457/0r=) در فدراسیونهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.

کلمات کلیدی   

فن آوری اطلاعات، یادگیری مداوم، جستجو و گفت و شنود، یادگیری تیمی، سیستم های ادغام شده، توانمند سازی، پیوند با سیستم، رهبری راهبردی

مقدمه

دنيا، بويژه دنياي سازمان‌ها، حالت ثبات ندارد. ما تغييراتي را شاهديم كه نه تنها سريع‌تر از گذشته به وقوع مي‌پيوندد بلكه ناپيوسته‌اند. چنين تغييراتي تداوم ندارند و از توالي منطقي نيز پيروي نمي‌كنند. در عصر عدم تداوم تغييرات، تقريباً قطعي است كه آنچه در گذشته به خوبي كار مي‌كرد، در آينده به هيچ وجه كارگر نخواهد بود( 8)

به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر می بریم تفاوت بسیاری میان سازمان های امروزی و گذشته وجود دارد، یکی از ویژگی های اساسی سازمانهای جدید شکل گیری آنها بر مبنای یادگیری است. بنابراین مدیران و کارکنان، همواره در حال یادگیری بوده و مهارتهای جدید کسب می کنند چرا که قدرت هر سازمان متناسب با میزان آموزش دائمی مدیران و کارکنان آن است.

دیوید گاروین[1] )1993) در پاسخ به اینکه چرا برنامه های بهبود مستمر شکست خورده اند می گوید: “بیشتر شرکت ها در به دست آوردن یک واقعیت اساسی شکست خورده اند؛ بهبود مستمر نیازمند تعهد نسبت به یادگیری[2] است”. (35)

مفهوم اطلاعات در طول تاريخ سازمان‌ها از اهميتي حياتي برخوردار بوده است. شعار «اطلاعات، قدرت است» صحت و اعتبار خود را پيوسته در طول تاريخ ثابت كرده است. با توجه به اين استعاره و برطبق مكتب فكري پردازش اطلاعات، سازمان‌هایی وجود دارند تا اطلاعاتي را پردازش كنند كه امكان تصميم‌گيري اثربخش‌تر را براي آنها فراهم مي‌كند. شامبرز[3]، معتقد است كه «قواعد جديد رقابت به سازمان‌هايي نياز دارد كه براساس تغيير و نه ثبات شكل مي‌گيرند، به طور شبكه‌اي و نه سلسله مراتبي خشك سازماندهي مي‌شوند، براساس وابستگي شركا و نه خودكفايي تشكيل مي‌شوند و بر پايه مزيت تكنولوژيكي و نه ساختارهاي سنتي قديمي ايجاد مي‌شوند» (44)

 

 

فهرست مطالب

صفحه عنوان
فصل اول: طرح تحقیق
2 1-1- مقدمه
3 1-2- بیان مسئله
6 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
7 1-4- روش تحقیق
8 1-5- متغیر ملاک و پیش فرض
8 1-6-چارچوب نظری تحقیق
8 1-7- اهداف پژوهش
9 1-8- فرضیه های پژوهش
10 1-9- محدودیت های تحقیق
10 1-10- پیش فرض های تحقیق
10
1-11- تعریف واژه های تحقیق ( مفهومی و عملیاتی)
فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات تحقیق
15 2-1- مقدمه
16 2-2- سازمان‌ها در عصر اطلاعات
17 2-3- اطلاعات
18 2-4- اطلاعات در سازمان
19 2-5- آيا از تركيب مفهوم تكنولوژي و اطلاعات مي‌توان به تكنولوژي اطلاعات دست يافت؟
20 2-6- فن‌آوري اطلاعات
23 2-7- ديدگاه‌هاي مختلف به فن آوري اطلاعات
23 2-7-1- طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي
25 2-7-2- عناصر فناوري اطلاعات در ديدگاه محدود (چارچوب مفهومی تحقیق)
28 2-8- سیر تاریخی نظریه‌ها تا سازمان یادگیرنده
29 2-9- جهت گيريهاي جديد: يادگيري سازماني و نظريه آشوب
29 2-9-1- يادگيري سازماني
31 2-9-2- نظریه آشوب
31 2-10- سازمان یادگیرنده
33 2-11- تعريف سازمان يادگيرنده
39 2-12- اصول سازمان يادگيرنده
39 2-12-1- تسلط يا قابليت هاي شخصي
40 2-12-2- مدل‌هاي ذهني
42 2-12-3- ايجاد تصوير آرماني مشترك
43 2-12-4- فراگيري تيمي
45 2-12-5- و اما پنجمین فرمان(تفكر سيستمي)
48 2-13- مدل‌های سازمان یادگیرنده
48 2-13-1- مدل ايده‌ال سازمان يادگيرنده
51 2-13-2- مدل توسی و اسمیت(1999) برای ارزيابي سازمان يادگيرنده
55 2-13-3- مدل فاشاپار (2003): سازمان يادگيرنده رقابتي
58 2-13-4- مدل OLMs – مكانيسيم‌هاي يادگيري سازماني
60 2-13-5- مارکوارت (2002): مدل سيستمي سازمان يادگيرنده
65 2-13-6- مدل سازمان یادگیرنده از نظر ریچارد.ال. دفت
70 2-13-7- ویژگی های سازمان یادگیرنده از دیدگاه استیفن رابینز
70 2-13-8- ویژگی های سازمان یادگیرنده از نظر چارلز هندی
72 2-14- تاریخچه یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
74 2-15- دیدگاه‌های مختلف به سازمان یادگیرنده
74 2-15-1- تفکر سیستمی
75 2-15-2- دیدگاه یادگیری
75 2-15-3- دیدگاه استراتژیک
76 2-16- سنجش سازمان یادگیرنده (شالوده نظری تحقیق)
78 2-17- مدل سنجش درجه تحقق سازمان یادگیرنده: مدل تلفيقي سازمان يادگيرنده
81 2-18- موانع ایجاد سازمان یادگیرنده
83 2-19- رابطه فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی
85 2-20- پيشينة تحقيق
86 2-20-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور
92 2-20-2- تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور
فصل سوم : روش تحقیق
100 3-1- مقدمه
100 3-2- روش تحقیق
100 3-3- جامعه‌ی آماری
101 3-4- نمونه آماری
101 3-5-نوع نمونه‌گیری
101 3-6- متغیرهای تحقیق
102 3-7- ابزار گردآوری اطلاعات
104 3-8- روایی و اعتبار( پایایی) پرسشنامه ها
106 3-9- روش‌های آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری داده ها
108 4-1- مقدمه
108 4-2- توصیف یافته های تحقیق.
108 4-3- توصیف آزمودنی¬ها
110 4-3-1- جنسیت
111 4-3-2- سن
112 4-3-3- وضعیت تاهل
113 4-3-4- مدرک تحصیلی
114 4-3-5- وضعیت استخدامی
115 4-3-6- سابقه خدمت
116 4-4- توصیف شاخص¬ها
116 4-4-1- توصیف شاخص های مربوط به فن آوری اطلاعات
117 4-4-2- شاخص¬های ابعاد سازمان یادگیرنده
124 4-5- توصیف متغیر های تحقیق
125 4-6- تحلیل داده¬ها
126 4-7- آزمون فرضیه ها
126 4-7-1- آزمون فرضیه 1
128 4-7-2- آزمون فرضیه 2
130 4-7-3- آزمون فرضیه 3
132 4-7-4- آزمون فرضیه 4
134 4-7-5- آزمون فرضیه 5
136 4-7-6- آزمون فرضیه 6.
138 4-7-7- آزمون فرضیه 7
140 4-8- نتیجه در یک نگاه
فصل پنجم: بیان یافته ها و پیشنهادات
142 5-1- مقدمه
142 5-2- خلاصه تحقیق
144 5-3- خلاصه یافته های تحقیق
146 5-4- بحث و نتیجه گیری
150 5-5- پیشنهادات برگرفته از تحقیق
152 5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
153 منابع و مؤاخذ
159 ضمایم

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه تبیین ارتباط میزان استفاده از IT با درجه تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا