2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

اصول حسابداري 1

حسابداري: يكي از فعاليتهاي خدماتي است كه نقش آن : شناسايي، اندازه گيري ، ثبت ، طبقه بندي و ارائه ي اطلاعات كمي با كيفيت و ماهيت مالي مؤسسات است به منظور آنكه امكانات لازم برا ي قضاوت آگاهانه و تصميم گيري هاي اقتصادي توسط استفاده كنندگان از اطلاعات مالي ،  فراهم شود.

واحدهاي اقتصادي:

 به دو دسته تقسيم مي شوند كه 1) انتفاعي ، 2) غير انتفاعي

  • انتفاعي: به واحدهايي اطلاق مي شود كه هدف آنها كسب سود و درآمد است كه بر دو نوع است: 1) تجاري، 2) خدماتي
  • تجاري: واحدهايي كه به خريد و فروش كالا مي پردازند و سود كسب مي نمايند.
  • خدماتي: توسط اشخاص حقيقي و حقوقي تأسيس مي گردند و به واحدهايي اطلاق مي شود كه درازاي ارائه ي خدمات به مشتريان درآمد كسب مي نمايند. مانند: بانك ها، بيمه ، حسابرسي

2) غيرانتفاعي:

هدف اين واحدها كسب سود نيست و در راستاي منافع جامعه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي تأسيس مي گردند مانند: كميته امداد ، طرح شهيد رجايي، هلال احمر

معامله: داد وستدي كه بين دو طرف انجام مي گيرد را معامله مي نامند كه بين دو نفر شخص حقيقي است.

سند حسابداري :

 نوشته يا ورقه اي است كه براي ثبت يك يا چند رويداد مالي در دفاتر طبق ضوابط خاصي صادر مي شود و نشان دهنده بدهكار يا بستانكار حساب مي باشد ، و سند حسابداري يا سند روزنامه ناميده مي شود وسيله اي براي ثبت عمليات مالي دردفاترقانوني با توجه به نياز مؤسسه به طرق مختلفي ستون بندي مي شود.

ادامه دارد…

 

اصول حسابداري 2

سيستم:

1) عبارت است ازتعدادي عنصركه بايكديگر ارتباط هايي دارند. 2) عبارت است ازمجموعه ي چيزهايي كه بين اعراض آنها روابطي وجود دارد داشته اند. 3)‌ عبارت است ازكليتي ذهني يا عيني كه ازاجزاي وابسته بهم تشكيل شده است. 4) مجموعه اي ازفرآيندهاي گوناگون كه دراين مجموعه ي روابط علت و معلولي وجود دارد.

اجزاء تشكيل دهنده ي يك سيستم:

 1) داده(In put)  ، 2) فرآيند عمليات (Processing)   ، 3) بازده (Out put)  ،  4) بازخور (Feed back)   ،  5) محيط سيستم (Enviorment)

خواص و صفات هرسيستم:

 1) كليت سيستم (Holism)  : حاصلجمع تعدادي ازاجزاي مجزا نيست بلكه ارتباط موجود بين اجزاي نحوه ي تركيب و چگونگي سازمان يافتگي اجزاست كه كليت سيستم را به وجود مي آورد.

2)تناسب اجزاء: تناسب اجزاء بايكديگر از مشخصات بارزهرسيستم است.

3) سيستم به عنوان چرخش رويدادها ( Systems as cycles of events )  : سيستم ها هريك بنحوي محصول خود را به خارج صادرو با صادرشدن بازده ي سيستم مجدداً براي تجديد فعاليت از محيط خود نيرو و مواد كسب مي نمايند.

4) حالت نيل به كمال : سيستم ها درطول زمان روبه پيچيدگي و كمال مي نهند.

5) آنتروپي منفي (Negative Entropy) : اين حالت ناشي ازوجود بي نظمي درسيستمها است ويك قانون كلي درطبيعت است كه براساس آن هرنوع سازماني به سمت بي نظمي ومرگ مي رود.

6) حالت پايداروتعادل دروني پويا(the steady and dynamic Homestasis) : ورود انرژي براي توقف كردن افزايش آنتروپي به منظورحفظ پايداري وثبات درمبادله ي انرژي است. همواره يك جريان ورود انرژي و خروج بازده درسيستم وجود دارد امّا مشخصه ي اصلي سيستم درجه ي انرژي متبادله و نيز ارتباط بين اجزاء ثابت مي ماند.

سيستم حسابداري :

1) عبارت است ازمجموع روشها و دستورالعمل هايي كه جهت جمع آوري وسازماندهي اطلاعات مالي مؤسسه بكارمي رود. 2) يك سيستم اطلاعاتي كه اطلاعات مالي مورد نيازرا آماده و فراهم كند.3) عبارت است ازمجموعه اي ازاجزاء به هم پيوسته درداخل يك مؤسسه كه آثارمالي رويدادهاي آن مؤسسه به صورتها وگزارشهاي مالي تبديل مي كند.

اجزاي متشكله ي سيستم حسابداري:

الف ـ فرم ها : اين قسمت شامل فرم مدارك اوليه،‌ اسناد حسابداري ودفاترو فرم گزارشات مالي وآماري وسايرفرم هايي كه درهرمؤسسه موجب جريان يافتن كارها وارتباط مختلف عمليات مي گردد.

ب ـ سازمان : سازمان دادن كاركنان درتشكيلاتي مناسب عامل اساسي دربهره گيري درست ازخدمات كاركنان مي باشد.

پ ـ روش ها (Procedures) : درهرسيستم عملياتي كه درمراحل مختلف به منظورانعكاس فعاليت هاي بازرگاني وصنعتي براي كسب اطلاع ازچگونگي امور ودسترسي به نتايج حاصل نسبت به كليه ي فرم ها اعمال مي گردد.

ج ـ وسايل و تجهيزات(Equipments)  : درهرسيستم حسابداري ثبت، نگهداري وپردازش اطلاعات مالي توسط وسايل انجام مي گيرد وشامل :‌1) ابزارو وسايل ثبت مانند: مداد وقلم، ماشين تحرير، دستگاه فرم نويس. 2) ‌وسايل بايگاني مانند: فاكتورهاي خريدوصورت حسابها.

  • وسايل محاسبه مانند: ماشين حساب ، ماشين نواردار، كامپيوتر.

ويژگي هاي سيستم حسابداري:

1) اقتصادي بودن (cost – effectivens) : كه اطلاعات مالي موردنيازباكمترين هزينه فراهم شود.

2) عملي بودن (practi cability) : كه عمليات پيش بيني شده درسيستم با نيروي انساني، منابع و وسايل و تجهيزاتي كه به سهولت قابل دستيابي است انجام گيرد.

3) سادگي (simpilicity)  : پردازش اطلاعات با كمترين اقدام وبا استفاده ازساده ترين وسايل ممكن انجام پذيرد وسوابق ومدارك واطلاعات مورد نياز سريع وآسان دراختيارقرارگيرد.

4) صحت(accnracy)  : كه اطلاعات مالي (صورتها و گزارشات مالي و…) كه ازطريق سيستم فراهم مي آيد بدون اشتباه وهرچه بيشتربه واقعيت عيني متكي و نزديك باشد.

5) انعطاف پذيري (fle xibility)  : كه سيستم توانايي فراهم آوردن اطلاعات موردنيازرا درشرايط تغييركاروفعاليت اقتصادي داشته باشد وبتواند با تغييرقوانين ومقررات واصول وروشهاي حسابداري و تغييرسازمان واحد اقتصادي به سادگي تعديل شود.

6) كفايت كنترل هاي داخلي (adequateinterndconty)  : كه سيستم بايد شامل روش هايي باشد كه با اجزاي آن مديريت بتواند عمليات را به سهولت هدايت و نظارت كند و احتمال وقوع اشتباه و تقلب وسوء استفاده واستفاده ي نادرست ازدارايي هاي واحد اقتصادي را به حداقل برساند.

ادامه دارد…

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا