2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

مقدمه

در سالهاي اخير، مجازات حبس ، موضوع ايرادات فراواني قرار گرفته است . به همين جهت، مساله جايگزين ساختن حبس با مجازاتهاي مناسبتر ديگري كه از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدي مطرح گرديده است. اگرچه اين مساله در مورد تمام بزهكاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهميت است ليكن با توجه به ويژگيهاي اطفال بزهكار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به اين دسته و نيز افزايش نرخ بزهكاري اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص اين گروه ، مستلزم توجه بيشتري است.

بدين ترتيب، در اين نوشته، انواع مجازاتهاي جايگزين ، شرايط و نحوه اجرا، مزايا و معايب و ساير مسائل پيرامون آنها در مورد اطفال بزهكار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت كه ضمن بحثهاي كلي در خصوص آلترناتيوهاي حبس كه بسياري از آنهادر مورد بزرگسالان نيز قابل استفاده مي باشد، توجهي ويژه به واكنشهاي متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهكار خواهد داشت.

علاوه بر اين، چندي است كه موضوع مجازاتهاي جايگزين، خصوصاً در مورد اطفال بزهكار، در ايران نيز مطرح شده و مسوولين امر نيز با برگزاري همايشها و سمينارهاي متعددي علاقه خود را به اين موضوع، ابراز نموده اند و حتي لوايحي نيز جهت ايجاد و اجراي آلترناتيوها تنظيم شده است. از طرف ديگر در حوزه بين المللي نيز مساله بزهكاري اطفال و نحوه واكنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه هاي متعددي نشان داده كه براي اين امر، اهميت ويژه اي قائل است.

لذا در اين نوشته علاوه بر بحثهاي كلي مطروحه در مورد انواع جايگزينها، مقررات داخلي ايران در اين خصوص با مقررات موجود در اسناد بين المللي مورد تطبيق قرار خواهند گرفت.

 

 

  عنوان  
  مقدمه  
       1 – طرح مساله  
       2- تحقيقات و مطالعات قبلي  
       3- ضرورت تحقيق  
       4- فرضيه ها  
       5- روش تحقيق  
       6- طرح كلي پايان نامه و روش طرح مطالب  
  كليات:  
       الف – سير تاريخي مجازات اطفال  
             1 – دوره باستان و ميانه  
             2- دوره معاصر  
             3- دوره باستان و پس از آن در ايران  
       ب – مفاهيم ، واقعيتها و ضرورتها  
            1- طفل و مسئووليت كيفري  
            2- بزهكاري اطفال و طفل بزهكار  
          3- علل بزهكاري  
            4- اهميت بزهكاري  
       ج – هدف از مجازات اطفال  
       د – اصول مورد تاكيد در تعيين مجازات اطفال  
               1- تناسب جرم و مجازات
               2- تفريد مجازات
              3- لزوم تفسير كودك مدارانه قوانين جزايي
              4- ضرورت دوري از برچسب زني
               5- توجه به حق مشاركت طفل در تعيين سرنوشت خويش
         هـ – مجازاتهاي جايگزين حبس
               1- فلسفه پيدايش
               2- تاريخچه و مفهوم
               3- فوايد و شرايط
                4- انواع
                5- زمينه هاي اجرا
   
 
    بخش اول – جايگزينها به عنوان مجازات اصلي
         فصل اول– سپردن طفل به والدين يا سرپرستان قانوني با الزام به تاديب
    گفتار اول – ماهيت، شرايط و اهداف  
    گفتار دوم – حقوق كيفري ايران  
    گفتار سوم – اسناد بين المللي  
         فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد
    گفتار اول – ماهيت، شرايط و اهداف  
    گفتار دوم – مزايا و معايب  
  گفتار سوم – حقوق كيفري ايران    
  گفتار چهارم – اسناد بين المللي    
       فصل سوم – مجازاتهاي شفاهي  
       فصل چهارم – الزام به شركت در كلاسهاي آموزشي و
حرفه اي
 
  گفتار اول – حقوق كيفري ايران    
  گفتار دوم – اسناد بين المللي    
     فصل پنجم – حكم حضور در مركز مراقبت  
       فصل ششم – سازش با مجني عليه وجبران ضررو زيان وي  
       فصل هفتم – خدمات عام المنفعه  
  گفتار اول – تاريخچه    
  گفتار دوم – ماهيت    
  گفتار سوم- شرايط و الزامات    
  گفتارچهارم – مزايا و معايب    
  گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران    
  گفتارششم – اسناد بين المللي    
       فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الكترونيك  
       فصل نهم – محروميتها و ممنوعيتهاي اجتماعي و حقوقي  
  گفتاراول – ماهيت ، شرايط و اهداف    
  گفتار دوم – مزايا و معايب    
  گفتار سوم – حقوق كيفري ايران    
  گفتارچهارم – اسناد بين المللي    
       فصل دهم – جزاي نقدي  
  گفتاراول – تاريخچه    
گفتاردوم – مفهوم و اوصاف    
  گفتارسوم – انواع    
       مبحث اول – جزاي نقدي ثابت    
       مبحث دوم – جزاي نقدي نسبي    
       مبحث سوم – جزاي نقدي روزانه    
  گفتار چهارم – مزايا و معايب    
  گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران    
  گفتارششم – اسناد بين المللي    
  بخش دوم – جايگزينهادر مرحله اجراي حبس  
       فصل اول – نظام نيمه آزادي  
  گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا    
  گفتار دوم – مزايا و معايب    
  گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي    
  گفتار چهارم – حقوق كيفري ايران    
  گفتار پنجم – اسناد بين المللي    
       فصل دوم – استفاده از زندانهاي باز  
  گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا    
گفتار دوم – مزايا و معايب    
  گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي    
  گفتارچهارم – حقوق كيفري ايران    
  گفتار پنجم – اسناد بين المللي    
       فصل سوم – كيفرهاي پايان هفته اي  
  گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا    
  گفتار دوم – مزايا و معايب    
  گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي    
  گفتارچهارم – حقوق كيفري ايران    
  گفتار پنجم – اسناد بين المللي    
       فصل چهارم – حبس در منزل  
  گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا    
  گفتار دوم – مزايا و معايب    
  گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي    
  گفتارچهارم – حقوق كيفري ايران    
  گفتار پنجم – اسناد بين المللي    
       فصل پنجم – تعليق  
گفتار اول – تعريف و فلسفه    
  گفتار دوم – انواع    
  گفتار سوم – مزايا و معايب    
  گفتار چهارم – حقوق جزاي اسلامي    
  گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران    
       مبحث اول – سابقه تاريخي    
       مبحث دوم – شرايط    
       مبحث سوم – آثار    
       مبحث چهارم – وظايف مقام قضايي    
       مبحث پنجم – فسخ    
  گفتار ششم – اسناد بين المللي    
       فصل ششم – آزادي مشروط  
  گفتار اول – تعريف و فلسفه    
  گفتار دوم – تاريخچه    
  گفتار سوم – مزايا و معايب    
  گفتارچهارم – حقوق جزاي اسلامي    
  گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران    
     مبحث اول- سابقه تاريخي    
       مبحث دوم- شرايط    
       مبحث سوم- آثار    
  گفتار ششم – اسناد بين المللي    
  نتيجه گيري  
  منابع و ماخذ  
  پيوستها  
چكيده انگليسي  

 

 

منابع و ماخذ

الف – كتابها

1) آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات ارشاد اسلامي، تهران، 1369.

2) آشوري، محمد، جايگزينهاي زندان يا مجازاتهاي بينابين، چاپ اول، نشر گرايش، تهران، 1382.

3)                        ، عدالت كيفري ، چاپ اول، انتشارات كتابخانه گنج دانش، تهران، 1376.

4) آنسل ، مارك، دفاع اجتماعي، ترجمه محمد آشوري و علي حسين نجفي ابرندآبادي، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران،  تهران، 1375.

5) احمدي ابهري، محمد علي ، اسلام و دفاع اجتماعي، چاپ اول، مركز انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم، قم 1377 .

6) اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي، چاپ دوم، نشرميزان، تهران، 1378.

7) ايبراهمسن، ديويد، روانشناسي كيفري، ترجمه پرويز صانعي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه ملي ايران، تهران، 1357.

8) براهني، محمد تقي، لغت نامه روانشناسي ، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، 1372.

9) بولك، برنار، كيفرشناسي، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي، چاپ دوم، انتشارات مجد، تهران، 1375.

10) پرادل، ژان، تاريخ انديشه هاي كيفري، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، 1381.

11) حكمت، سعيد، روانشناسي جنايي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه ملي ايران، تهران، 1346.

12) خليلي، مهيار، تاريخ كشتار و آزار در ايران، چاپ اول، انتشارات امير كبير، تهران، 1359.

13) دانش، تاج زمان، دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي، چاپ اول، نشر ميزان، تهران، 1378.

14)                         ، اطفال و جوانان بزهكار، چاپ اول، انتشارات موسسه خدمات فرهنگي رسا، 1374.

15)                        ، حقوق زندانيان و علم زندانها، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،1372.

16) سازمان اصلاحات جزايي بين المللي، رويه عملي در زندان، انتشارات راه تربيت، تهران، 1381.

17) سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، مجموعه سخنرانيها و ميزگردهاي برگزار شده در همايش تحليل آثار و بررسي احكام جديد دادگاههاي اطفال، چاپ اول، انتشارات راه تربيت، تهران، 1380.

18)                                                                 ، مجموعه مقالات و سخنرانيهاي اولين همايش بين المللي بررسي راههاي جايگزين مجازات حبس، چاپ اول، انتشارات راه تربيت تهران، 1381.

19) شامبياتي، هوشنگ، بزهكاري اطفال و نوجوانان، چاپ هفتم، انتشارات ژوبين، تهران، 1377 .

20) شكري، رضا، نگرشي بر حقوق جزاي عمومي (تقريرات حقوق جزاي عمومي دكتر محمد باهري و ميرزا علي اكبر خان داور)، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران،1380.

21) شمس، علي، پژوهشي درباره زندانباني اسلامي، چاپ اول، انتشارات اداره كل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان خراسان ، مشهد، 1375.

22) صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، چاپ هفتم، انتشارات كتابخانه گنج دانش، تهران،1376.

23)                        ، قانون و شخصيت ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1344.

24)                        ، حقوق و اجتماع، جلد اول ، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه ملي ايران، تهران، 1353.

25) صلاحي، جاويد، كيفر شناسي، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه ملي ايران، تهران، 1354

26)                          ، اخذ تصميم درباره كودكان و نوجوانان بزهكار و ناسازگار، چاپ اول، انتشارات گوتنبرگ، تهران، 1353.

27) عباچي، مريم، حقوق كيفري اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، 1380.

28) عبادي، شيرين، حقوق كودك تطبيقي ، چاپ اول، انتشارات كانون، تهران، 1376.

29) عبدي، عباس، آسيب شناسي اجتماعي (تاثير زندان بر زنداني)، چاپ اول، انتشارات نور، تهران، 1371.

30) علومي، رضا، بزهكاران جوان، چاپ اول، انتشارات امير كبير، تهران، 1348.

31) علي آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي ، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات فردوسي، تهران، 1368.

32) غفوري غروي، سيد حسن، انگيزه شناسي جنايي: پژوهشي درباره بزهكاري اطفال  و نوجوانان در ايران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه ملي ايران، تهران، 1359.

33) گسن، ريموند، جرم شناسي نظري، ترجمه مهدي كي نيا، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، 1374.

34)                          ، جرم شناسي كاربردي، ترجمه مهدي كي نيا، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، 1370.

35) گلدوزيان، ايرج، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، چاپ دوم، نشر ميزان، تهران، 1378.

36) ماتيوس، راجر و پتيرفرانسيس، زندانها در هزاره سوم، ترجمه ليلا اكبري،چاپ اول، انتشارات راه تربيت، تهران، 1381.

37) مظلومان، رضا، حقوق جزا و جرم شناسي ، چاپ دوم، بي‌نا، تهران، 1353.

38) منصور، محمود، زمينه بررسي بزهكاري كودكان و نوجوانان ، چاپ اول، انتشارات شركت سهامي چهر، تهران، 1356.

39) منوچهريان، مهرانگيز، چرا اطفال ناسازگار مي شوند و چه بايد كرد، چاپ سوم، انتشارات موسسه عالي حسابداري، تهران، 1344.

40) نجفي ابرندآبادي، علي حسين و حميد هاشم بيگي، دانشنامه جرم شناسي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 1374.

41) نجفي توانا، علي، نابهنجاري و بزهكاري اطفال و نوجوانان، چاپ اول، انتشارات راه تربيت،  تهران، 1381.

42) نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، چاپ پنجم، انتشارات كتابخانه گنج دانش، تهران، 1380.

43) وليدي، محمد صالح، مختصر النافع حقوق جزاي عمومي ، چاپ اول، انتشارات خط سوم، تهران، 1378.

44) هومن، احمد، زندان و زندانيها، چاپ اول، چاپخانه دانشگاه تهران، 1339 .

ب- مقالات و نشريات

1) آزمايش، سيد علي، « اطفال بزهكار را چگونه بايد درمان كرد»، نشريه حقوق مردم، سال هفتم، شماره 31.

2) اردبيلي، محمد علي، «جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران»، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 12-11.

3) بوريكان، ژاك، « اطفال بزهكار و بزه ديده در حقوق فرانسه»،´ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي، مجلة تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي، سال اول، شماره دوم.

4) دادبان، حسن، «تعليق اجراي كيفر»، مجله كانون وكلا، سال دهم، شماره 6.

5) دانش، تاج زمان، « الزام  اطفال و نوجوانان بزهكار به اشتغال به كارهاي عام المنفعه»، مجله حقوقي ، شماره 26 .

6) سيگل، لري، «نظريه واكنش اجتماعي برچسب زني و تعارض«، ترجمه جعفر محمدپور، مجله امنيت، شماره 11 و 12.

7) صندوق كودكان سازمان ملل متحد، نشريه اينوچنتي دايجست، شماره 3 (دادرسي ويژه نوجوانان).

8) ظهيري، سهيلا،«سيستم جنايي نوجوانان هندوستان» ، مجله اصلاح و تربيت ، سال ششم، شماره 71 و 72.

9) عيسي پور، ابراهيم،«مجازاتهاي جايگزين»، مجله اصلاح و تربيت، سال اول، شماره 11 و 12.

10) كاشفي اسماعيل زاده، حسن، «نظريه هاي عدالت كيفري صغار»، نشريه امنيت، سال چهارم، شماره 9 و 10.

11) گودرزي، محمد رضا و عباس جوانفر،«زندان زدايي، راهكارها و شيوه هاي باز اجتماعي كردن»،مجله اصلاح و تربيت، سال دوم، شماره 17.

12) مجله قضايي و حقوقي دادگستري، شماره 38 (بهار 1381) ، ميزگرد وارسي جايگزينهاي مجازات زندان .

13) محمدي، داود، «حبس و جايگزينهاي حبس» ،مجله اصلاح و تربيت ، سال دوم، شماره 6.

14) معظمي، شهلا، «پيشگيري از تكرار جرم»، مجله اصلاح و تربيت، سال ششم، شماره 64.

15) مير محمد صادقي، «بررسي قوانين دادرسي نوجوانان در ايران » ،مجله اصلاح و تربيت، سال هفتم، شماره 73 و 74.

16) نور بها، رضا، «مسووليت جزايي در قانون مجازات اسلامي» ،مجله تحقيقات حقوقي، شماره 9.

ج – پايان نامه ها

1) برادران نصيري، هژبر، مسئوليت اشخاص حقوقي در حقوق ايران و فرانسه: مطالعه ضمانت اجراهاي معمول نسبت به اشخاص حقوقي ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق ، 1382.

2) جاني پور، علي كرم، جانشينهاي مجازات زندان، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، 1375.

3) رضا علي، محسن، شيوه هاي نگهداري بزهكاران نوجوان در حقوق ايران و انگلستان، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نراق، 1378.

4) ساكي، بهروز، بررسي تطبيقي سياست جنايي سازمان ملل متحد و ايران در قبال بزهكاري صغار، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس، 1377.

5) ظهيريان، محمد مهدي، بررسي تطبيقي مسووليت كيفري و دادرسي اطفال در حقوق ايران و انگليس، پايان نامه كارشناسي ارشد، مجتمع آموزش عالي قم، 1376.

6) عمونيا، اكبر، سياست جنايي ايران در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1381.

7) كاشاني مهر، علي اكبر، سياست جنايي ايران در قبال بزهكاري كودكان و نوجوانان، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، 1371.

8) گل پرور، حسن ، بررسي تطبيقي مسووليت كيفري و دادرسي اطفال در حقوق ايران و انگليس، پايان نامه كارشناسي ارشد، مجتمع آموزش عالي قم، 1378.

9) مباركي، ثريا، بررسي تاثير ملاقاتهاي حضوري نوجوانان با خانواده در جلوگيري از رفتارهاي نابهنجار در كانون اصلاح و تربيت،  پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد واحد رودهن، 1376.

د – جزوات

1) آشوري، محمد، تقريرات درس جرم شناسي، دوره كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، سال تحصيلي 73-1372.

2) اردبيلي، محمد علي، تقريرات درس جامعه شناسي جنايي، دوره كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي ، سال تحصيلي 80-1379.

3) مير محمد صادقي، حسين، تقريرات درس حقوق جزاي عمومي 2، دانشگاه امام صادق ، سال تحصيلي 76-1375.

4) نجفي ابرند آبادي، علي حسين، تقريرات درس حقوق جزاي عمومي 2، تهيه و تنظيم مهرداد رايجيان اصلي، دوره كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 79-1378.

5)                                                ، تقريرات درس جرم شناسي ، گردآوري توسط بتول پاكزاد،دوره كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 73-1372.

6)                                                ، تقريرات درس جرم شناسي(كنترل و واكنش اجتماعي)، تهيه و تنظيم عباس تدين، دانشگاه امام صادق، بهار 1381 .

هـ – مقررات داخلي و اسناد بين المللي

1) آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي.

2) قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378.

3) قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338.

4) قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوب 1337.

5) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370.

6) قانون مجازات عمومي مصوب 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي .

7) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.

8) قطعنامه شماره 33/40 مجمع عمومي سازمان ملل متحد تحت عنوان حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد براي دادرسي ويژه نوجوانان (مقررات بيژينگ) ، 1985 م.

9) قطعنامه شماره 250/44 مجمع عمومي سازمان ملل متحد (كنوانسيون حقوق كودك) ، 1989 م.

10) قطعنامه شماره 110/45 مجمع عمومي سازمان ملل متحد تحت عنوان حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد در رابطه با اقدامات غير سالب آزادي (قواعد توكيو ) ، 1990 م .

11) قطعنامه شماره 112/45 مجمع عمومي سازمان ملل متحد تحت عنوان رهنمودهاي سازمان ملل متحد براي پيشگيري از بزهكاري نوجوانان (رهنمودهاي رياض)، 1990 م .

12) قطعنامه شماره 113/45 مجمع عمومي سازمان ملل متحد تحت عنوان مقررات سازمان ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي، 1990 م .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا