2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

مقدمه

توسعة اقتصادي همواره متضمن منافع مادي و تكنولوژي و آزاديهاي متنوع است و از طرف ديگر بي‌عدالتي، تخريب فرهنگي، مسائل زيست محيطي و تخريب طبيعت و از همه مهمتر بي‌محتوي شدن زندگي و عدم معياري براي يافتن حقيقت و ارزشهاي واقعي را به ارمغان آورده است.

در بيان تبيين مفاهيم توسعة اقتصادي بيش از همه چيز بايد انسان و ارزشهاي والاي انساني محور قرار گيرد. اگر تعيين سيماي انسان و ارزشهاي انساني و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهاي توسعه قرار گيرد، ديگر هر تعريفي از توسعه كه صرفاً اقتصادي، فني، سازماني يا مديريتي باشد، كافي نخواهد بود. در اين شرايط ما نياز به حكمتي داريم كه با علوم ما سنخيت داشته باشد. حكمتي كه ديدگاه وسيع‌تري را از هدفهاي زندگي انساني و تلاشهاي انساني ارائه كرده و براي فرموله كردن الگوي توسعه رهنمون بدهد.

عوامل و زمينه‌هاي مختلفي در غرب باعث توسعه اقتصادي شد. دستاوردهاي علمي و صنعتي غرب، محصول تلاشهاي انسان غربي در تلقي جديد از خدا و دين و دنيا است و محصول يك فرايند تاريخي چند قرني است. از اين جهت، شناخت توسعه اقتصادي در غرب مستلزم شناخت مباني هستي شناسي، انسان شناختي، جامعه شناختي ، سياسي و اقتصادي است.

فرض موجود در اين تحقيق اين است كه علت اساسي توسعه اقتصادي در غرب ، عمل عقلايي و پويايي علم و تكنولوژي كه خود ناشي از درك جديد نيست. انسان و ارزشهاي انساني است. در اين راستا نگاهي به برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تطبيق ديدگاه اسلام با مباني توسعه اقتصادي در غرب، خطوط كلي توسعه اقتصادي مبتني بر رشد، عدالت، پايداري و كارايي مطلق را جلوه گر مي‌سازد.

هدف اين تحقيق نيز عبارتند شناخت مباني نظري توسعه اقتصادي در غرب واستفاده از نكات مثبت آن و لزوم توجه بيشتر به مباني اقتصادي از ديدگاه اسلام مي‌باشد.

 

بخش اول – كليات

فصل اول – مفاهيم رشد و توسعه

معمولاً در كتابهاي مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به كار برده و اغلب اين دوعنوان مترادف در نظر مي‌گيرند. در حالي كه هر يك از اين دو داراي معني خاص براي خود است. براي وضوح بيشتر مفاهيم رشد و توسعه را به شرح ذيل تعريف مي‌كنيم:

الف- تعريف رشد:

رشد مترادف واژه Growth بوده و در معني مطلق «تغيير كمي هر متغير در مدت مشخص» اطلاق مي‌گردد. مثلاً قد يك فرد طي يك سال از 150 سانتي متر به 155 سانتي متر افزايش يابد، گفته مي‌شود كه قد آن شخص 5 سانتي متر رشد داشته است يا توليد گندم از 10 ميليون تن در سال قبل به 11 ميليون در سال جاري افزايش يافته است، حال اگر اين معني و مفهوم به كل توليدات كالاها و خدمات نهايي جامعه در يك مدت معين و مشخص تعميم داده شود، به آن «رشد اقتصادي» گويند. بنابراين «تغيير در ميزان توليد كالاها و خدمات نهايي توليد شده در جامعه در يك مدت معين را رشد اقتصادي گويند».[1]

ب- تعريف توسعه:

توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهري آن سطح فرهنگي بالا، رفاه نسبي و استاندارد بالاي درآمد براي اكثريت عظيمي از يك جامعه است. از لحاظ مفهوم علمي توسعه، «تحول تدريجي در ساختار فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه است كه متضمن رشدي خودجوش ، مستمر و فراگير در توليد است.»[2]

[1] – چمعي از نويسندگان، توسعه اقتصادي، ج اول، (‌تهران : انتشارات شبنم، ج اول، 1382)، ص 3

[2] – همان،ص 4

 

فهرست مطالب

مقدمه ………………………………… 1

بخش اول : كليات ……………………….. 3

فصل اول : مفاهيم رشد وتوسعه ………….. 3

الف – تعريف رشد …………………. 3

ب – تعريف توسعه …………………. 3

فصل دوم : تعاريف توسعه اقتصادي درغرب ….. 5

الف- توسعة سرمايه داري …………… 5

ب – توسعه از ديدگاه اقتصاددانان نئوليبرال ……………………………….. 5

ج – تعريف اومانيستي و اصالت انسان …. 6

فصل سوم : تئوري توسعة اقتصادي از ديدگاه انديشمندان ……………………………. 8

الف – آدام اسميت ………………… 8

ب – جان استوارت ميل ……………… 10

ج – كارل ماركس ………………….. 11

د- آرتور لوئيس ………………….. 13

فصل چهارم : معيارهاي اندازه گيري توسعه اقتصادي ……………………………………… 15

الف- درآمد ملي يا توليد ناخالص ملي … 15

ب – درآمد ناخالص سرانه ملي ……….. 15

ج – رفاه اجتماعي ………………… 16

د – شاخص‌هاي اجتماعي ……………… 16………………………………..

بخش دوم: مباني نظري توسعه اقتصادي درغرب و تطبيق آن با قانون اساسي…………………………. 17

  فصل اول : مباني خداشناسي …………… 17

الف – علت پيروزي دنياگرايي ……….. 18

1- نارسايي مفاهيم كليسايي در مورد خدا و ماوراء الطبيعه ……………….. 18

2- خشونت‌هاي كليسا …………….. 19

ب – راه حل غرب براي نجات دين ……… 19

1- تفكيك بين قضاياي ايماني و عقلي . 19

2- فلسفة دئيسم يا خداشناسي طبيعي .. 20

فصل دوم : مباني انسان شناسي ………….. 22

الف – اومانيسم يا مكتب اصالت انسان … 22

ب – فرد گرايي فلسفي………………. 23

1- تجربه گرايي ……………….. 23

2- ناكافي بودن ابزار حس و عقل در شناخت …………………………….. 24

ج – مكتب اصالت فايده و لذت ( فرد گرائي اخلاقي) ……………………………….. 25

 

فصل سوم : مباني سياسي و اجتماعي ……… 29

الف – سكولاريزم (جدايي دين از سياست) .. 30

ب- ناسيوناليسم ………………….. 31

ج – مساوات گرايي ………………… 33

د- آزادي ……………………….. 34

  فصل چهارم : مباني اقتصادي ………….. 35

الف- مالكيت خصوصي ……………….. 35

ب – آزادي اقتصادي ……………….. 37

ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد ……… 39

د – مسئله توزيع …………………. 40

نتيجه ………………………………… 43
فهرست منابع……………………………. 45

 

فهرست منابع:

1- جمعي از نويسندگان، توسعه اقتصادي، ج اول، (‌تهران : انتشارات شبنم، چ اول، 1382).

2- خاكبان، سليمان، درآمدي براسلام، توسعه و ايران ( قم: نشر حضور، چ اول، 1375) .

3- گريفتن، كيت، راهبردهاي توسعه اقتصادي، ترجمه محمد حسين هاشمي، (تهران: نشر ني، 1375)

4- قديري اصل، باقر، سير انديشه اقتصادي، ( تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1364).

5- دايانا، هانت ، نظريه‌هاي اقتصادي توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد، (تهران: نشر ني، 1376)

6- قاضي ، ابوالفضل ، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ج اول، ( تهران : انتشارات دانشگاه تهران: 1373)

7- قره باغيان، مرتضي، اقتصاد رشد و توسعه، جلد اول ، (تهران: نشر ني، چ اول، 1371)

8- آرتور لوئيس، ويليام، برنامه ريزي توسعه: اصول سياست اقتصادي ، ترجمه سيد غلامرضا شيرازيان ، (تهران: سازمان برنامه و بودجه ، چ اول ،1370)

9- خاتمي، سيد محمد ، از دنياي شهر تا شهر دنيا ، ( تهران: نشرني، 1373)

10- مطهري، مرتضي، علل گرايش به ماديگري، مجموعه آثار ، ج1، ( انتشارات صدرا، 1368)

11- آربلاستر، آنتوني، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، ( تهران : نشر مركز، 1367)

12- فرانكنا، ويليام كي، فلسفه اخلاق، ترجمه هادي صادقي، ( تهران: نشر كتاب طه ، چ دوم ، 1383)

13- شومپتر. جوزف، تاريخ تحليل اقتصادي، ترجمه فريدون فاطمي، ( تهران: نشر مركز، 1375)

14- نمازي، حسين، نظامهاي اقتصادي ، ( تهران : انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1374)

15- نقوي، علي محمد، جامعه شناسي غربگرايي،( تهران: انتشارات اميركبير، 1363)

16- كوزنتس ، سيمون، رشد نوين اقتصادي، ترجمه مرتضي فره، باغيان، (تهران : رسا، 1372)

17- جوادي آملي، عبدالله فلسفه حقوق بشر، ( تهران : نشر اسراء ، چ اول ،1375)‌

18- روستو، والت ويتمن، نظريه پردازان رشد اقتصادي، ترجمه مرتضي قره باغيان، (تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1374)

19- گلدمن، لوسيس، فلسفه روشنگري، ترجمه شيوا كاوياني، (تهران: نشر نقره، 1366)

20- لاژوژي، ژوزف، نظامهاي اقتصادي، ترجمه شجاع الدين ضيائيان، (تهران:دانشگاه تهران، 1355)

21-  عظيمي، حسين، مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران، (تهران: نشر ني، چ اول، 1371)

22- گزارش سه دهه «توسعه انساني» و چشم انداز آن در دهه 90 ، ترجمه محسن اشرفي، اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره 17

23- نمازي ، حسين،«مقايسه تاثير آموزه خداشناسي در شكل گيري اصول نظام اقتصادي اسلام وسرمايه داري» ، مجله اقتصاد، دانشگاه شهيد بهشتي، ش 2، تابستان 1372

24- حداد عادل، غلامعلي، «سكولاريزم و دينداري»، نشريه طب و تزكيه، شماره 10 و 11،  زمستان 1372 و بهار 1373

 

 

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا