2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

مقدمه

محيط پيرامون ما با وجود افراد، اشياء و رويدادهاي متعدد ومتنوع بسيار پيچيده است بعلاوه كنش متقابل وتغييرات مداوم موجود در عوامل مختلف پيچيدگي فزاينده‌اي را بر زندگي انسان تحميل مي‌كند. و انسان براي مقابله با اين همه تغييرات بدنبال يافتن راه‌حلهاي مناسب براي سازگاري است.

از آنجائيكه منابع خطر و ارضاء نياز ما نيز پيوسته در حال تغييرند. لازمة زندگي پويايي در سازگاري ارگانيسم با محيط است. و فرايندهاي يادگيري پويايي لازم براي ارگانيسم را فراهم مي‌كند تا بتواند با شرايط محيطي گوناگون به زندگي خود ادامه دهد. يعني علاوه براينكه محركهاي مختلف مثبت، منفي يا خنثي را بشناسد. رفتارهاي مناسب مقابل هر كدام از محركها را ياد بگيرد واين يادگيري به طرق مختلف از ابتداي زندي نوع بشر صورت گرفته است اما امروزه با تكامل زندگي بشر يادگيري عمومي و كسب دانش از طريق آموزش بخش مهمي از اطلاعات لازم براي سازگاري را در اختيار قرار مي‌دهد. (السون و هرگنهان،1997)

حجم اطلاعات از هر نوع كه باشد،چنان رو به افزايش است كه هر فرد در هر شغل و مقامي براي رفع نيازهاي فردي و شغلي خود نياز به مطالعه و صرف وقت زياد براي آن دارد. به اين ترتيب مطالعه وسيلة ارتقاء نوع بشر و ابزار انتقال علم ودانش است. ولي متأسفانه در جامعة ما هنوز فرهنگ مطالعه به عنوان يك نياز واقعي براي مردم به حساب نمي‌آيد. و حتي دانش‌آموزان ودانشجويان ما نيز كه مطالعه جزء اصلي و حرفه وزندگي آنهاست درست مطالعه نمي‌كنند. روش مطالعه فعال را نمي‌دانند، كند مي‌خوانند، به اندازه كافي مطالب را درك نمي‌كنند، به خوبي به ياد نمي‌آورند. نمي‌دانند چه بخوانند؟ چگونه بخوانند؟ و چگونه به خاطر بسپارند؟ از همه بدتر نمي‌دانند كه بد مي‌خوانند و اينهمه باعث گريز از مطالعه و عدم يادگيري مناسب از آن است.

 

فهرست

فصل اول

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 2

بيان مسأله………………………………………………………………………………………………. 3

اهميت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………… 7

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………. 9

گزاره‌هاي تحقيق (سؤال‌ها / فرضيه‌ها)……………………………………………………….. 10

معرفي نوع متغيرها و تعاريف عملياتي………………………………………………………… 10

 

فصل دوم

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 15

يادگيري از ديدگاه روانشناسي رفتارگرا…………………………………………………….. 16

يادگيري از ديدگاه روانشناسي شناختي………………………………………………………. 18

نظريه رشدشناختي پياژه…………………………………………………………………………… 20

نظريه يادگيري گشتالت…………………………………………………………………………….. 22

نظريه يادگيري معني‌دار كلامي………………………………………………………………….. 23

نظريه پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………. 26

راه‌بردهاي شناختي – فراشناختي………………………………………………………………. 30

راهبردهاي تكرار در تكاليف ساده يادگيري……………………………………………….. 33

راهبرد مرور ذهني در تكاليف پيچيده يادگيري…………………………………………….. 34

راهبرد بسط دهي در تكاليف پايه……………………………………………………………….. 36

راهبرد بسط دهي در تكاليف پيچيده…………………………………………………………… 37

راهبرد سازماندهي در تكاليف پايه……………………………………………………………… 38

راهبرد سازماندهي در تكاليف پيچيده يادگيري…………………………………………….. 39

فراشناخت……………………………………………………………………………………………….. 40

معلمان كارآمد…………………………………………………………………………………………. 46

پرورش مهارت‌هاي فكري…………………………………………………………………………. 47

پرورش مهارت‌هاي حل مسئله…………………………………………………………………… 48

مهارتهاي تدريس……………………………………………………………………………………… 52

دستورالعمل‌هاي قبل از مطالعه………………………………………………………………….. 57

دستورالعمل‌هاي بعد از مطالعه………………………………………………………………….. 60

دستورالعمل‌هاي جهت گسترش حافظه……………………………………………………….. 61

دستورالعمل‌هاي بهسازي حافظه……………………………………………………………….. 63

ادبيات پژوهش موجود در موضوع مورد مطالعه…………………………………………. 65

فصل سوم

1-3- روش تحقيق…………………………………………………………………………………… 74

2-3- جامعة مورد مطالعه………………………………………………………………………… 75

1-3-3- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه‌گيري…………………………………………. 75

2-3-2- ملاك انتخاب نمونه……………………………………………………………………… 76

4-3- ابزار پژوهش………………………………………………………………………………….. 76

1-4-3- معرفي ابزار……………………………………………………………………………….. 76

2-4-3- اعتبار آزمون……………………………………………………………………………… 78

5-3- روش نمره‌گذاري……………………………………………………………………………. 78

6-3- روش تجزيه و تحليل آماري…………………………………………………………….. 79

فصل چهارم

ميزان درآمد خانواده………………………………………………………………………………… 81

ميزان تحصيلات پدر آزمودنيها………………………………………………………………….. 82

ميزان تحصيلات مادر آزمودنيها………………………………………………………………… 83

شغل پدر…………………………………………………………………………………………………. 84

شغل مادر……………………………………………………………………………………………….. 85

توزيع فراواني دانش‌آموزان برحسب موفقيت تحصيلي………………………………….. 85

ميانگين انحراف استاندارد راهبردهاي يادگيري در دو گروه موق و ناموفق……. 87

بخش استنباطي………………………………………………………………………………………… 88

رابطه بين راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در رشته رياضي فيزيك با درس حسابان      89

رابطه بين راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در رشته رياضي فيزيك با درس فيزيك        91

رابطه بين راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در گروه علوم تجربي با نمره درس شيمي     92

رابطه بين راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در گروه علوم تجربي با نمره درس زيست‌شناسي     93

رابطه بين راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در گروه علوم انساني با درس جامعه‌شناسي  95

نوع راهبردهاي يادگيري كه دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته رياضي بكار مي‌برند چيست؟ 98

نوع راهبردهاي يادگيري كه دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم تجربي بكار مي‌برند چيست؟     99

تحليل مميز………………………………………………………………………………………………. 100

نوع راهبردهاي يادگيري كه دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم انساني به كار مي‌برند چيست؟  101

تحليل مميز………………………………………………………………………………………………. 101

فصل پنجم

بحث و نتيجه‌گيري……………………………………………………………………………………. 104

محدويت‌ها………………………………………………………………………………………………. 112

پيشنهادها………………………………………………………………………………………………… 113

منابع فارسي……………………………………………………………………………………………. 114

منابع انگليسي…………………………………………………………………………………………… 117

 

 

منابع فارسي

1- اتكينسون، ريتا. ل، اتكينسون، ريچارد. س وهيگارد، ارنست. ر(1375) «زمينه روانشناسي». ترجمة محمد تقي براهني و همكاران. تهران: انتشارات رشد.

2- امينيان. اميرحسين(1373). «بررسي شيوه‌هاي مطالعه و يادگيري دانشجويان پزشكي و غيرپزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد». پايان نامه كارشناسي ارشد تهران: دانشگاه علامه طباطبايي. دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي.

3- انصاري، رقيه(1376). «بررسي رابطة راهبردهاي يادگيري با خلاقيت دانش‌آموزان». پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكدة علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه تهران.

4- باصري، احمد(1374)، « بررسي مقايسه‌اي راهبردهاي يادگيري و مسند عليت دانش آموزان برجسته وعادي» پايان نامه كارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه تهران، دانشكدة علوم تربيتي و روان شناسي.

5- پاول اس، كاپلان(1381) روان شناسي رشد ترجمة مهرداد فيروز بخت

6- پيتركله، لورناچان(1372). «روشها و راهبردها در تعليم و تربيت كودكان استثنايي». ترجمة فرهاد ماهر تهران: نشر قومس.

7- خوش خلق، ايرج. (1374)، «بررسي رابطة جهتگيري هدفي معلمان با راهبردهاي يادگيري و اضطراب امتحان دانش‌آموزان». پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده روان شناسي و علوم تربيت.

8- دلاور، علي(1380)، مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني تهران انتشارات رشد

9- رابرت، ال. سولسو(1371) «روانشناسي شناختي». ترجمة فرهاد ماهر، تهران: انتشارات رشد.

10- رفوث، مري آن و ليندا و دوفابو، لئونارد (1375). « راهبردهاي يادگيري و يادسپاري». ترجمة علينقي (كمال) خرازي. تهران: نشرني.

11- سالاري فر، محمد حسين(1375). «بررسي نقش اجزاء دانش فراشناختي در حل مساله و پيشرفت تحصيلي». پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تهران، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي.

12- سرمد،زهره و بازرگان، عباس و حجازي،الهه(1376). «روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري». تهران. انتشارات آگاه.

13- سيف. علي اكبر (1373). روانشناسي پرورشي. «روانشناسي يادگيري وآموزش». تهران انتشارات آگاه.

14- عباباف، زهره(1374). «مقايسه راهبردهاي يادگيري دانش آموزان قوي و ضعيف 3 منطقه تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي.

15- گانيه،رابرت،م (1368) «شرايط يادگيري»، ترجمه نجفي زند، جعفر. تهران: انتشارات رشد.

16- گلاورجان. اي و برونينگ، راجر، اچ (1375) «روانشناسي تربيتي اصول و كاربرد آن». ترجمة علينقي خرازي، تهران مركز نشر دانشگاهي.

17- گيج نيت. ل و برلانير، ديويد. سي (1374) « روانشناسي تربيتي وروان شناختي». ترجمة حسين لطف آبادي و همكاران. مشهد انتشارات پاژو. حكيم فردوسي.

18- لفرانكويس، گاي(1375) «روانشناسي براي آموزش»، ترجمة شهني ييلاق، منيچه.تهران: انتشارات رشد.

19- كامكار، علي(1376). « مقايسة شيوه‌هاي مطالعه و يادگيري در دو گروه از دانشجويان قوي و ضعيف دانشگاه علوم پزشكي ياسوج». پايان نامه كارشناسي ارشد.تهران: دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي.

20- واحدي، شهرام(1376). «مقايسه راهبردهاي يادگيري در بين دانشجويان دو زبانه وتك زبانه». پايان نامه كارشناسي ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي.

21- هرگنهان، بي آر و السون، متيواچ (1376). «مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي يادگيري».تهران: نشر دوران.

22- هيلگارد، ارنست و باور، گوردن (1371) «نظريه هاي يادگيري» جلد اول، ترجمة براهني، محمد تقي. تهران: مركز نشر دانشگاهي.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه مقايسه راهبردهاي يادگيري دانش آموزان موفق وناموفق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا