2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

مقدمه:

بيماري كرونر قلب سرآمد علل مرگ دركشورهاي پيشرفته اقتصادي است بنابر اين موضوع بسياري از مطالعات اپيدميولوژيك مي باشد اين واژه كه با بيماري ايسكميك قلب مترادف مي باشد توسط سازمان جهاني بهداشت به عنوان «ناتواني قلب ـ حاد يا مزمن ـ ناشي از كاهش يا توقف خونرساني به ميوكارد همراه با روند بيماري در سيستم سرخرگي كرونر» تعريف شده است. بيماري كرونر قلب معمولاً به مشابه تصلب يا آتروم (Atheroma) مي باشد اين حالت شامل رسوبات چربي در ديواره سرخرگ است كه به آهستگي اندازه آن زياد شده و مجراي سرخرگ را تنگ مي‌كند اينها ممكن است كلسيفيه شده يا زخمي شوند و سطح اوليه اي را براي  تشكيل ترومبوزفراهم آورند كه مي توانند آمبوليزه شوند يا مجرا را مسدود نمايند. تنگي شديد سرخرگ به وسيله آتروم، ترومبوز و يا اسپاسم باعث ايسكمي و انفاركتوس ناحيه اي از ميوكارد مي شود كه زمينه ساز آريتمي هاي كشنده قلبي است.

انواع بيماريهاي كرونر قلب شامل موارد زير مي باشد: (Athero Sclrosis)

1ـ آترواسكلروز: پاسخ فيبروپروليفراتيو التهابي به آسيبهاي وارده به آندوتليوم عروق كه در واقع يك اصطلاح كلي براي ضخيم و سخت شدن ديواره شرياني مي باشد.

2ـ آنژين صدري: (Angina pectoris)

عبارت است از يك سندرم باليني به علت ايسكمي ميوكارد كه با جملات ناراحتي يا احساس فشار در ناحيه جلوي قلبي مشخص مي گردد به طور تيپيك با فعاليت تشديد يافته  و با استراحت يا نيتروگليسيرين  زير زباني تسكين پيدا مي‌كند كه خود آنژين به سه دسته تقسيم مي شود كه عبارتند از:

a ـ آنژين پايدار (Stable Angina)

b ـ آنژين ناپايدار (Unstable Angina)

c ـ آنژين پرينز متال يا واريانت (Prinz metals Angina  or Variant Angina)

3ـ انفاركتوس ميوكارد

انفاركتوس ميود كارد(MI ) Myocardial infarction

تعريف: عبارت است از نكروز ايسكميك ميو كارد كه معمولاً در اثر كاهش ناگهاني جريان خون كرونري سگماني از ميوكارد به وجود مي آيد اين بيماري به بيماري كرونر قلب اختصاص دارد.

پاتو فيزيولوژي:

انفاركتوس ميو كارد عموماً زماني رخ مي‌دهد كه پس از بروز انسداد تروميوتيك در يكي از شريانهاي كاروتيد جريان خون كرونري به طور ناگهاني مختل مي گردد. تنگي شديد اما با گسترش كند شريانهاي كرونري معمولاً زمينه ساز بروز انفاركتوس حاد نيست در عوض ترمبوز شريان كاروتيد به طور سريع ودر محل آسيب عروقي باعث انفاركتوس حاد مي شود در بيشتر موارد انفاركتوس زماني پديد مي آيد كه يك پلاك آترواسكلروتيك دچار پارگي شده يا زخمي مي گردد كه در اين مواقع در محل پارگي يك ترومبوز ديواره اي تشكيل شده و سبب انسداد شريان كرونري مي شود. اصولاً MI يك بيماري بطن چپ است و لي آسيب حاصل مي تواند به بطن راست يا دهليزها نيز گسترش يابد. معمولاً انفاركتوس بطن راست از انسداد شريان كرونري راست يا شريان سيركمفلكس چپ ناشي مي شود. و با فشار پرشدگي بالاي بطن راست مشخص مي گردد و غالباً با ركورژ يتاسيون شديد دريچه تري كوسپيد و برون ده قلبي پايين همراه است. در هر بيمار دچار انفاركتوس تحتاني ـ خلفي وهيپوتانسيون يا شوك و Jvp برجسته بايد انفاركتوس بطن راست را در نظر داشت. در انفاركتوس هاي ترانس مورال تمام ضخامت ميوكارد از اپيكارد تا آندو كارد درگير مي شود و در روي ECG با امواجQ  غير طبيعي مشخص مي گردد. انفاركتوس هاي غير ترانس مورال ياساب آندوكارد از عرض جدار بطن تجاوز نكرده و فقط در سگمان ST و موج T  ناهنجاري ايجاد مي كنند . انفاركتوس هاي ساب آندوكارد معولاً  داخلي ميوكارد را در گير مي كند. آنجا كه فشار وارده بر جدار بيشتر بوده و جريان خون ميوكارد در مقابل تغييرات به دنبال گردش خون قابليت آسيب پذيري بيشتري دارد. هم چنين ممكن است به دنبال هيپوتانسيون طولاني به هر علت نيز انفاركتوس ساب آندوكارد اتفاق افتد از آنجا يي كه  نمي توان به طور باليني وسعت آناتوميك نكروز را تعيين كرد لذا انفاركتها را از لحاظ الكتروفيزيولوژي به انواع (Q-wave) و(non Q wave) تقسيم مي كنند.

 

فهرست:

مقدمه……………………………………………………………………………… 5

پاتو فيزيولوژي……………………….. 6

اتيولوژي ……………………………. 9

عوامل خطر……………………………. 10

تظاهرات باليني……………………….. 11

يافته هاي آزمايشگاهي …………………. 13

تشخيص ………………………………. 14

درمان ………………………………. 15

عوارض……………………………….. 15

اپيدميولوژي: ………………………… 16

شيوع ……………………………….. 16

عوامل تعيين كننده وفور بيماري …………. 17

پيشگيري اوليه ……………………….. 24

پيشگيري ثانويه ………………………. 24

پيشگيري ثالثيه ………………………. 26

فرايند پرستاري ………………………. 27

تغذيه ………………………………. 34

آماردر جهان و ايران ………………….. 38

آمار در بيمارستان شهيد لبافي نژاد………. 57

منابع……………………………….. 78

منابع فارسي:

1-هاريسون،  تنسلي راندولف (1385)، اصول طب داخلي بيماريهاي قلب و عروق، چاپ اول، انتشارات نوردانش

2-گروه مؤلفان انجمن قلب آمريكا، جوزف الپرت (1383) مباحث برگزيده قلب (5دقيقه مشاوره) چاپ اول، انتشارات حيان

3-برونر وسودارث (1381) درسنامه پرستاري برونر و سودارث قلب وعروق و خون، چاپ اول، تهران، نشر سالمي

4-مهندس داريوش كوهي كمالي (1377) كنترل كلسترول، چاپ اول، تهران، انتشارات فارابي

5-فرانس جي (1375)كاربرد تغذيه باليني، تغذيه درسلامت و بيماري، چاپ اول، جلد دوم شركت سهامي انتشار

6-باربارا جانسون فلچر (1375) ورزش براي قلب و تندرستي، چاپ دوم، انتشارات چهر

7-مرك مينوال (1374) تشخيص ودرمان بيماريهاي قلب وعروق، چاپ اول، انتشارات چهر

78

8-هاريسون (1371) اصول طب داخلي هاريسون بيماريهاي قلب وعروق، چاپ اول، تهران، نشر البرز

9-دكتر دي.ال.ميلر.دكترآر.دي.تي فارمر(1370) اپيدميولوژي بيماريها، چاپ اول، تهران، نشر علوم دانشگاهي

10-دكتر اماميان، از قلب خودمراقبت كنيم، انتشار راستان

منابع انگليسي

1)Robert C. Shlant M.D et.al (1994), Hurst’s the Heart 8 th edition, Newyork, International publisher.

2) Susan G.Dudek RD.CON, BS (2001), Nutrition Essentials for nursing practice, 4 th edition, virginia Date publisher

3) Shanti Mendis et. al (2005) Bulletin of the world Health Organization

4) Eastern Mediterranean Health journal (2003),VOL9

Http://www.who.int

79

http:// www.whqlibdoc. who.int

 

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا