2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

پیشگفتار

پیشرفت تکنولوژی سیستم های مدیریت پایگاه داده ها ، با توسعه تکنولوژی های محاسبات توزیع شده وپردازش های موازی همگام شده است. نتیجه این همگامی ، سیستم های مدیریت پایگاه داده های توزیع شده و موازی است .سیستم های پایگاهی توزیع شده ، مجموعه ای از چندین پایگاه داده های  منطقاً مرتبط است که دریک شبکه کامپیوتری گسترده شده اند .

اینگونه از سیستم های پایگاهی در عین دارا بودن مزایایی همچون :

 

 • سازگاري و هماهنگي با ماهيت سازمان هاي نوين
 • كارايي بيشتر در پردازش داده ها به ويژه در پايگاه داده هاي بزرگ
 • دستيابي بهتر به داده ها
 • اشتراك داده ها
 • افزايش پردازش موازي
 • كاهش هزينه ارتباطات
 • تسهيل گسترش سيستم
 • استفاده از پايگاه داده هاي از قبل موجود.

 

دارای معایبی نیز  می باشد. از جمله معایب آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 

 • پيچيدگي طراحي سيستم
 • پيچيدگي پياده سازي
 • كاهش كارايي در برخي موارد
 • هزينه بيشتر
 • مصرف حافظه بيشتر

 

معماري توزيع شده براي پايگاه داده ها ، با وجود اينكه مزاياي سيستم هاي پايگاهي را با مزاياي سيستم هاي توزيع شده يكجا مي كند ، ولي مسائل و مشكلات خاص خود را دارد. آنچه قابل يادآوري است اين كه ، انتخاب نوع معماري براي ايجاد نرم افزار كاربردي ،بايد كاملاً حساب شده باشد. اين انتخاب بايد بهترين حالت ممكن براي پاسخگويي به نياز هاي كاربران را داشته و در عين حال از نظر كارايي در حد مطلوبي قرار داشته باشد.

 

 

مطالعات نظري 7

فصل اول 8

 1. سيستم پايگاهي توزيع شده 9

تعاريف 9

 1. مزايا و معايب سيستم پايگاهي توزيع شده 13

2.1.       مزايا: 14

2.2.        معايب: 14

 1. چند سيستم نمونه 14
 2. يك اصل بنيادي 15
 3. دوازده قاعده فرعي 17

5.1.       خود مختاري محلي 17

5.2.       عدم وابستگي به يك مانه مركزي 18

5.3.       استمرار عمليات 18

5.4.       استقلال از مکان ذخيره سازي 19

5.5.       استقلال از چگونگي پارسازي داده ها 19

5.6.       استقلال ازچگونگي نسخه سازي داده ها 22

5.7.       پردازش در خواست هاي توزيع شده 24

5.8.       مديريت تراكنش هاي توزيع شده 24

5.9.       استقلال از سخت افزار 25

5.10.      استقلال از سيستم عامل 25

5.11.      استقلال از شبكه 25

5.12.       استقلال از DBMS. 26

 1. پايگاه داده هاي توزيع شده همگن و ناهمگن 26
 2. مشکلات سيستم هاي توزيع شده 26

7.1.       پردازش در خواست 27

7.2.       مديريت كاتالوگ 30

7.3.       انتشار بهنگام سازي 33

7.4.       كنترل ترميم 34

7.5.       كنترل همروندي 36

 1. گدار 38
 2. مقايسه سيستم هاي مشتري/خدمتگزار با سيستم هاي توزيع شده 40
 3. خلاصه 41
 4. نتيجه گيري 42

فصل دوم 43

 1. سيستم هاي پايگاه داده هاي توزيع شده و موازي 44
 2. توازي بين درخواست ها 46
 3. نگاهي دقيقتر به تکنولوژي پايگاه داده هاي توزيع شده وموازي 51

3.1.       سطح و نوع توزيع شدگي داده ها ومسئوليت ها در  DDBMSهاي مختلف 52

3.2.       پردازش و بهينه سازي درخواست 55

3.3.        کنترل همروندي (Concurency control) 63

3.4.       پروتکل هاي قابليت اطمينان 67

 1. خلاصه 77
 2. نتيجه گيري 78

فصل سوم 79

 1. تاريخچه 80
 2. جنبه هاياوراکل براي سيستم هاي توزيع شده 82
 3. خطوط اتصال پايگاه داده ها 82

3.1.        رده بندي database link بر اساس نحوه برقراري ارتباط 83

ضرورت استفاده از database link ها 83

3.2.        بکارگيري اسامي سراسري پايگاه داده هادر database link ها 84

3.3.        نامگذاري database link ها 85

3.4.        گونه هاي مختلف database link 85

3.5.        مقايسه کاربران ِ گونه هاي مختلف database link ها 86

3.6.        مثال هايي از تعريف database link در سيستم هاي توزيع شده پايگاه داده ها 87

 1. عمليات روي داده هاي ذخيره شده در پايگاه داده هاي توزيع شده اوراکل 88

فصل چهارم 89

 1. توزيع داده ها 90

1.1.       استراتژي هاي توزيع داده ها 90

1.2.        تخصيص داده ها 91

1.3.        طرح توزيع و تخصيص مناسب براي DDB خوابگاه دانشگاه شهيد بهشتي 91

1.4.        انتخاب طرح توزيع DDB خوابگاه دانشگاه شهيد بهشتي 91

 

 1. سيستم پايگاهي توزيع شده[1]

تعاريف

پايگاه داده: مجموعه اي است از داده هاي ذخيره شده و پايا، بصورت مجتمع (يكپارچه) (نه لزوماً هميشه بطور فيزيكي، بلكه حداقل بطورمنطقي)، بهم مرتبط، حتي الامكان با كمترين افزونگي، (داراي يك ساختار منطقي مبتني بر يك مدل داده اي و توصيف شده بويژه در محيط انتزاعي يعني در چارچوب همان مدل داده اي )، تحت مديريت يك سيستم كنترل متمركز، مورد استفاده يك يا چند كاربر از يك(يا بيش از يك)«سيستم كاربردي»،بطور همزمان و اشتراكي.]روحا83[

شبكه كامپيوتري: مجموعه اي از كامپيوتر ها، مسير ياب ها، ماهواره ها،اتصالات ارتباطي، كه از طريق آن مي توان به اطلاعات موجود در كامپيوترهاي مختلف عضو اين سيستم دسترسي پيدا كرد.

به زبان ساده سيستم پايگاه داده توزيع شده ، مزاياي تكنولوژي پايگاه داده و تكنولوژي شبكه را در خود جمع كرده است.البته اين يكپارچه سازي[2] ، با تمركز[3] تفاوت دارد.شكل زير گوياي اين مطلب است:

 

شكل 1- معماري توزيع شده پايگاهي،تركيبي از تكنولوژي هاي شبكه و پايگاه داده ها[TAMER99]

 • تعريف اول:

يك سيستم توزيع شده پايگاهي، شامل مجموعه اي از مانه هاست[4] که از طريق برخي المانهاي اتصال، بهم متصل مي باشد بطوريکه :

 • هر مانه خود يك سيستم پايگاه داده ها به معناي كامل مي باشد.
 • مانه ها به نحوي بهم متصل هستند كه كاربر هر مانه مي تواند به داده هاي هر مانه ديگر طوري دسترسي يابد كه منطقاً با حالتي كه تمام داده ها در مانه كاربر مربوطه قرار دارند، فرقي نداشته باشد.

با تعريف ارائه شده فوق از سيستم هاي پايگاه داده هاي توزيع شده ،مي توان فهميد كه سيستم پايگاه داده هاي توزيع شده، در واقع نوعي شيء مجازي[5] مي باشد كه مولفه[6]هاي آن بطور فيزيكي در تعدادي پايگاه داده هاي واقعي[7] مختلف در تعدادي مانه مجزا قرار دارد . ( در اصل DDB[8] ، اجتماع منطقي اين چند پايگاه داده واقعي مي باشد ).] [DATE2000

 • تعريف دوم:

سيستم توزيع شده پايگاهي، مجموعه اي از داده هاي ذخيره شده ( با ويژگي هاي بر شمرده در تعريف پايگاه داده ها)، كه منطقاً به يك سيستم تعلق دارند ، ولي در مانه ها ي مختلف يك يا بيش از يك شبكه توزيع شده اند. به عبارتي ديگر، مي توان گفت كه تعدادي پايگاه داده هاي ذخيره شده روي كامپيوتر هاي مختلف داريم كه از نظر كابران، پايگاه واحدي هستند. به بيان ديگر، مجموعه اي است از چند پايگاه داده منطقاً يكپارچه(مجتمع)،ولي بطور فيزيكي توزيع شده روي يك شبكه كامپيوتري.]روحا83[

شكل 2- يك سيستم پايگاه داده هاي توزيع شده

 

 • تعريف سوم:

يك سيستم پايگاهي توزيع شده(DDB) ،مجموعه اي است از چندين پايگاه داده هاي منطقاً بهم مرتبط از طريق يك شبكه كامپيوتري. سيستم مديريت پايگاه داده هاي توزيع شده(DDBMS)،نرم افزاري كه مديريت پايگاه داده هاي توزيع شده را فراهم مي آورد و«توزيع شدگي» را از ديد كاربران پنهان  مي

سازد.[TAMER99]

طبق تعريف فوق، سيستم پايگاه داده هاي توزيع شده، از مجموعه اي مانه در خواست کننده[9] ( با صفر يا بيشتر عضو فعال ) و يک مجموعه ناتهي از مانه داده[10] ها تشکيل شده است.

مانه هاي داده اي، قابليت نگهداري فيزيکي داده هاي سيستم را دارند در حاليکه مانه هاي درخواست کننده فاقد اين امکان هستند. در مانه هاي درخواست کننده تنها واسط[11] هايي وجود دارد که با اجراي آنها، داده هاي ذخيره شده در مانه هاي داده ها  بهتر و راحتتر بدست مي آيند.

شكل3- محيط[12] سيستم پايگاه داده توزيع شده[TAMER99]

همانطور که از شکل بالا مشخص است، بجز مانه1 که از نوع مانه درخواست کننده است، بقيه از نوع داده هستند.

اما حالت فوق، تنها حالت ممکن براي پايگاه داده هاي توزيع شده نيست. در نوع ديگري از معماري توزيع شده پايگاه داده ها، فرض مي شود هر مانه(مانه هاي «درخواست کننده» و «داده ها») بطور منطقي حاوي ]حداقل[يک ماشين مستقل است. بنابراين هر کدام از مانه ها داراي مخزن ذخيره سازي اوليه و ثانويه مستقل خود مي باشند. مانه ها، سيستم عامل هاي مستقل خود را (که مي توانند همگن يا ناهمگن باشند)دارند و هر يک قادر خواهند بود برنامه هاي کاربردي خود را بطور محلي احرا نمايند. مانه ها بوسيله يک شبکه کامپيوتري بهم متصل شده اند. تاکيد مي شود که اتصال بين مانه ها در اين نوع سيستم هاي توزيع شده، از نوع «اتصال ضعيف»[13] بين پردازنده ها است. منظور از اتصال ضعيف بين پردازنده آن است که هر پردازنده کلاک اختصاصي ، حافظه اوليه و ثانويه و سيستم عامل خود را دارد. در مقابل اين نوع اتصال، «اتصال قوي» بين پردازنده ها وجود دارد که در آن پردازنده ها از يک حافظه مشترک[14] و يک کلاک همگام استفاده مي کنند. سيستم عامل واحدي پردازنده ها و حافظه را مديريت مي کند. اتصال بين پردازنده از نوع مستقيم است نه از طريق يک شبکه ارتباطي.

گونه ديگري از سيستم هاي پايگاه داده ها وجود دارد که از جهاتي شبيه سيستم هاي پايگاه داده هاي موازي است. اين نوع DBMS ها DBMS هاي موازي کاملاً مستقل[15] ناميده مي شوند. در از DBMS هاي موازي، با بکارگيري معماري چند پردازنده اي، کارايي بالاتر و دسترس پذيري بيشتر را همراه با هزينه کمتر در مقايسه با ابر کامپيوترها خواهيم داشت.

معماري سيستم هاي پايگاه داده هاي موازي، جزئيات خاص خود را دارد که در محدوده اين نوشتار نمي گنجد.

 • تعريف چهارم:

يك سيستم محاسبات توزيع شده[16]،شامل تعدادي عناصر پردازشگر- نه لزوماً همگن- است كه از طريق يك شبكه كامپيوتري با هم در ارتباطند. يك سيستم توزيع شده پايگاه داده را مي توان منطقاً مجموعه اي چندگانه از پايگاه داده ها دانست كه روي يك شبكه كامپيوتري توزيع شده اند و DDBMS نرم افزار مديريت اين پايگاه داده توزيع شده است به نحوي كه توزيع شدگي سيستم را از ديد كاربر پنهان مي سازد.[CONN2002]

 • تعريف پنجم:

برخلاف سيستم هاي پايگاهي موازي[17] كه در آنها پردازشگرها كاملاً بهم متصل شده و يك  پايگاه داده واحد را تحت كنترل دارند، سيستم هاي پايگاهي توزيع شده از اتصال نسبتاً ضعيف مانه هايي كه هركدام بطور انحصاري ميتوانند عمل كنند تشكيل شده است.

هر مانه ممكن است در پردازش يك تراكنشي كه داده مورد نياز خود را از مانه(هاي) ديگر دريافت مي كند،  شركت كند.

تفاوت اصلي معماري سيستم پايگاهي متمركز با معماري سيستم پايگاهي توزيع شده در محل استقرار داده ها است. در معماري متمركز، داده ها بطور فيزيكي در يك رسانه ذخيره سازي قرار دارند در حاليكه داده هاي معماري توزيع شده در مانه هاي مختلف توزيع شده اند. همين توزيع داده ها در مانه هاي مختلف ، باعث تفاوت هاي زيادي در پردازش تراكنش ها و درخواست ها با معماري متمركز ايجاد نموده است.[SILB2002]

منظور از اينکه هر مانه داراي سيستم پايگاه داده کامل و مستقلي است اين است که : هر مانه پايگاه- داده هاي واقعيِ محلي[18] خود، كاربران، DBMS و نرم افزارها ي مديريت تراكنش ها[19] و مديريت ارتباط داده هاي[20] خود را دارد. خصوصاً، يك كاربر مي تواند عمليات روي داده هاي مانه خود را مانند حالتي كه مانه آن اصلاً عضو يك شبكه توزيع شده پايگاه داده ها نباشد، به همان شكل محلي و متمركز انجام دهد. ( حداقل مطلوب اين است. )] DATE2000  [ .

مولفه نرم افزاري [21] جديد در هر مانه (بطور منطقي)،گسترده اي از همان DBMS محلي و سيستم جديد كه تركيبي از مولفه هاي نرم افزاري و DBMS موجود است،همان سيستم مديريت پايگاه داده توزيع شده به حساب مي آيد] DATE2000  [.

درتعريف سيستم پايگاه داده هاي توزيع شده،فرض مي شود که مانه هاي سازنده سيستم، بطور فيزيکي از هم مجزا هستند، گرچه در اساس، مجزا بودن از نظر منطقي نيز کافي است(معمولا ًدر دنياي واقع چنين است که مانه ها از نظر جغرافيايي از هم جدا هستند).

مثلاً ممكن است دو مانه، کنار هم بر روي يك ماشين فيزيكي[22]  قرار گرفته باشند.

در بيشتر تحقيقات اوليه فرض بر توزيع جغرافيايي مانه ها بود، درحالي که بيشتر سازمانهاي تجاري اخير در راستاي توزيع محلي[23] فعاليت مي كنند كه در آن تعدادي مانه همگي در يك ساختمان و از طريق شبكه محلي بهم متصل شده اند.

[1]– Distributed database system

[2]– Integration

[3]– Centeralization

[4]– Site

[5] Virtual Object-

[6]– Component

[7]– Real database

4- در این نوشتار ازکوته نوشت های DDB وDDBMS بجای پایگاه داده های توزیع شده وسیستم مدیریت پایگاه داده های توزیع شده، استفاده می شود.

[9]– Query Site

[10] – Data Site

[11] – Interface

[12]–  Environment

[13] – Loosly interconnection

[14] – Shared Memory

[15] – Sharde-Nothing

[16] – Distributed computing system

[17]– Paralell database

[18]–  Local real database

[19]–  Transaction

[20]–  Data communication manager

[21]– Software component

[22] – Physical Machine

[23] – Local Distribution

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه طراحی و پیاده سازی پایگاه داده های توزیع شده همگن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا