2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

پيش گفتار :

به طور كلي موضوعات مختلفي پيرامون ما و در محيط حقوق بين الملل جهت بررسي و مطالعه وجود دارد كه بسياري از آنها مي توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اينكه كداميك از موضوعات براي بررسي عميق تر مناسب است شكي نيست كه بايد به ارتباط آن با منافع حياتي تر ابناء بشر توجه نمود. در شرايط كنوني موضوعاتي از قبيل اقتصاد بين الملل، سازمانهاي بين المللي، روابط حقوقي بين دولتها و حقوق بشر و موارديكه در بطن اين مقولات جاي گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوييم از مهمترين مسائل) بين المللي و حقوق بين الملل مي باشند. براي انتخاب عنواني كه بتواند آنقدر مهم باشد كه موضوع يك پايان نامه قرار گيرد و از طرف ديگر بيشترين ارتباط را با مقوله هاي فوق الذكر داشته باشد، بايد كوشش و كنكاش دقيقي نمود و صد البته از نيروي فكر نيز به خوبي بهره برد. از ديگر سوي با توجه به مليت و هويت ايراني ما اين دقت عمل مي تواند ما را به سمت و هدف جزئي تر و مشخص تري رهنمون سازد.

بدين ترتيب نگارنده در پي اين اهداف خود را در چهارچوب مشخصي كه يك سازمان بين المللي كه درارتباط با حقوق بين الملل داراي جنبه هاي اقتصادي نيز باشد قرار داد و به اين چهارچوب يك ويژگي ديگر نيز اضافه كرد كه همانا ارتباط قوي با ايران بود. از مجموع همه اين اوصاف و ويژگي ها تصور مي كنم تقريباً اكثريت ما به يك نتيجة واحد برسيم برآيندي كه همه اوصاف فوق را در بر مي گيرد.

اكو ECO

سازمان همكاريهاي اقتصادي (منطقه اي) Economic – Cooperation- Organization

 

 

بخش اول- كليات

 

فصل اول- فلسفه پيدايش و تاريخچه

اكو سازماني بين المللي با ويژگي اقتصادي است كه مقر آن در ايران قرار دارد و به بيان واضح تر ايران از مهمترين اعضاء و مؤسسين آن است.

ملاحظه خواهيد كرد كه با نگاهي به نام، اساسنامه و ظرفيت كشورهاي عضو چه از لحاظ جمعيتي و چه از لحاظ منابع طبيعي و وسعت، اكو بسترهاي فراواني در جهت تنظيم روابط منطقه اي و توسعه اقتصادي كشورهاي عضو دارد كه اگر چه از آنها استفاده نمي شود يا حداقل كمتر استفاده مي شود مي تواند اين سازمان را به يكي از كانونهاي قدرت منطقه اي چه از لحاظ اقتصادي و چه از منظر سياسي تبديل نمايد.

پس از جنگ دوم جهاني كشورها عمدتاً در تب و تاب ايجاد همكاري هاي منطقه اي و احراز يك امنيت فكري و رواني از اين طريق براي خود بودند و به همين هدف سازمانهاي منطقه اي گوناگوني تأسيس كردند.

بدون شك ايران كه يكي از كشورهاي زخم خورده از اين جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثني نبود و از آنجائي كه بسترهاي بسيار زيادي براي رشد اقتصادي ايران معطل و بلااستفاده مانده بود نياز به يك سازمان اينچنيني كه از يك طرف امنيت خاطر فوق و از طرف ديگر بارور نمودن استعدادهاي بالقوه كشور از طريق همكاري با كشورهاي قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور كار خود قرار داد و بدين ترتيب با همكاري و همياري دو كشور مسلمان همسايه يكي از غرب و ديگري از شرق و با تكيه بر نظريه همگرايي – اكو يك ديدگاه منطقه اي – اقدام به تأسيس RCD- در حقيقت بستر تشكيل سازمان اكو نمود.

 

«اكو و تحولات آن»

پيشگفتار………………………………. 1

بخش اول –  كليات……………………….. 2

فصل اول- فلسفه پيدايش و تاريخچه………….. 2

مبحث اول- نظريه همگرايي…………………. 3

مبحث دوم- عوامل مؤثر در پيدايش…………… 4

1-عامل جغرافيايي……………………….. 5

2- ضرورتهاي سياسي و امنيتي ……………… 5

3-مقتضيات نظام بين المللي……………….. 6

4- اشتراكات فرهنگي- تاريخي و مذهبي……….. 6

5-منافع اقتصادي همكاريهاي چند جانبه و دو جانبه 7

6-همكاري در استفاده از منابع مالي و اعتباري بين المللي براي پروژه هاي

مشترك…………………………………. 8

مبحث سوم- تاريخچه………………………. 10

فصل دوم- اهداف و اولويتها……………….. 12

مبحث اول- اهداف سازمان اكو………………. 12

مبحث دوم- اولويتهاي همكاري………………. 13

فصل سوم- تشكيلات………………………… 15

مبحث اول- اركان………………………… 15

الف- شوراي وزيران………………………. 16

ب- شوراي قائم مقامان……………………. 16

ج- شوراي برنامه ريزي……………………. 17

د- كميته هاي فني……………………….. 17

ه- دبيرخانه……………………………. 18

وظايف دبيركل…………………………… 18

و- سازمانهاي تخصصي……………………… 19

مبحث دوم- بودجه………………………… 20

فصل چهارم- اعضاء……………………….. 21

مبحث اول- نحوه عضوگيري………………….. 21

عضويت در سازمان………………………… 21

مبحث دوم- علل و انگيزه هاي اصلي اعضا براي پيوستن به اكو………………………………… 22

مبحث سوم- اعضا و نحوه مشاركت آنان در سازمان.. 24

مبحث چهارم- ويژگي و نحوه مشاركت اعضاء اكو…. 25

الف- ايران…………………………….. 25

ب- پاكستان…………………………….. 26

ج- افغانستان…………………………… 28

د- قزاقستان……………………………. 29

ه- تركمنستان…………………………… 31

و- تركيه………………………………. 33

ز- آذربايجان…………………………… 35

ح- قرقيزستان…………………………… 36

ط- ازبكستان……………………………. 37

ي- تاجيكستان…………………………… 38

مبحث پنجم- نماي كلي از روابط تجاري بين اعضاي اكو……………………………………… 38

بخش دوم- تحولات اكو……………………… 41

فصل اول- سير تكوين سازمان اكوپ…………… 41

مبحث اول- اكو پيش از پذيرش اعضاي جديد…….. 41

الف- مختصري از تاريخچه RCD………………. 41

ب- سازمان، تشكيلات و اهداف آر سي دي……….. 42

ج- تحولات آر سي دي RCD…………………… 42

كنفرانس ازمير………………………….. 44

مبحث دوم- سازمان اكو پس از پذيرش اعضاء جديد.. 46

الف- پروژه ها………………………….. 49

ب- مؤسسات تخصصي وابسته به اكو……………. 50

مبحث سوم- توسعه روابط اكو با سازمانهاي بين المللي……………………………………… 57

الف- سازمان ملل متحد و سازمانهاي تخصصي وابسته به آن……………………………………. 60

 • روابط با كميسيون اقتصادي، اجتماعي آسيا اقيانوس آرام (اسكاپ)………………………… 61
 • روابط با سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو)…………………………………… 62
 • روابط با صندوق كودكان سازمان ملل………. 63
 • روابط با ساير سازمانهاي تخصصي سازمان ملل.. 63

ب- روابط باساير سازمانهاي منطقه اي و اتحاديه هاي اقتصادي……………………………….. 64

 • سازمان كنفرانس اسلامي و سازمانهاي تخصصي آن. 64

2- روابط با ساير اتحاديه هاي اقتصادي……… 65

2-1- اكو و روابط آن با اتحاديه هاي جنوب شرق آسيا (آسه آن)………………………………. 65

2-2- اتحاديه اروپا……………………… 66

مبحث چهارم- نقش كمي و كيفي جمهوري اسلامي در تحول و گسترش اكو……………………………… 67

فصل دوم- اكو و رويكرد به مسئله مواد مخدر….. 70

مبحث اول- دلايل رويكرد…………………… 70

الف- دلائل ناظر بر توليد و پخش……………. 71

ب- دلائل ناظر بر ترانزيت و مصرف…………… 72

مبحث دوم- مهمترين فعاليتهاي اكو در زمينه مبارزه با مواد مخدر……………………………… 74

الف- فاز اول پروژه DCCU…………………. 75

ب- فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل……… 77

فصل سوم- برسي ابعاد حقوقي اكو……………. 78

مبحث اول- بررسي حقوقي اكو از ديدگاه بين المللي 78

الف- مفهوم مشروعيت……………………… 78

ب- مفهوم مشروعيت در حقوق بين الملل……….. 79

 • هدف………………………………… 81
 • كشورهاي عضو…………………………. 81
 • چهارچوب داخلي سازمان…………………. 82

مبحث دوم- بررسي اكو از منظر نظام حقوق داخلي ايران……………………………………… 83

الف- جايگاه اكو از منظر مشروعيت………….. 83

ب- مشروعيت اكو از نگاه حقوق داخلي ايران…… 85

مبحث سوم- مقايسه اجمالي وضعيت حقوقي اكو با اتحادية اروپا…………………………………. 88

الف- تشكيلات……………………………. 88

ب- اعضا……………………………….. 89

ج- مقايسه فرهنگي……………………….. 90

د- شخصيت حقوقي…………………………. 91

هـ – مصونيت ها و مزايا………………….. 91

فصل چهارم- چشم انداز اكو با نگاهي به گذشته… 93

مبحث اول- ارزيابي عملكرد اكو…………….. 94

الف- مخالفان……………………… 94

ب- موافقان……………………….. 94

 • عدم اقبال آر سي دي………………. 95
 • روند كند تكميل برنامه هاي اقتصادي…. 96
 • كمبود بودجه و تأمين مالي طرحهاي اكو.. 99
 • عدم تجانس وضعيت اقتصادي اعضا با يكديگر 100

مبحث دوم- موانع گسترش اكو………….. 100

الف- موانع خارجي………………….. 101

 • مواضع روسيه در قبال اكو………….. 101
 • مواضع كشورهاي غربي در قبال اكو……. 104

ب- موانع داخلي……………………. 106

 • عدم برنامه ريزي بهينه متناسب با امكانات و اهداف اصلي……………………… 106
 • كمبود قدرت……………………… 109

مبحث سوم- توسعه جغرافيايي اكو………. 110

نتيجه گيري……………………….. 116

منابع……………………………. 119

منابع فارسي

 • نظريه همگرايي در حقوق بين الملل،
 • نظريه هاي متعارض در روابط بين الملل جيمز دوثرتي، رابرت فالتزاگراف، ترجمه عليرضا طيب، وحيد بزرگي.
 • اكو يك ديدگاه منطقه اي ، كامبيز شيخ حسيني دفتر مطالعات سياسي و بين الملل وزارت خارجه
 • بولتن شماره 46 دفتر امور اكو، آخرين وضعيت روابط اكو با سازمانهاي بين المللي منطقه اي و تخصصي ، بهمن 1374
 • سازمان همكاري منطقه اي ( اكو ) 1377 دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه
 • اكو و همگرائي منطقه اي ، انتشارات دانشگاه تهران دكتر الهه كولائي ،1379
 • سازمانهاي پولي و مالي بين المللي، دكتر اصغر مشبكي انتشارات جهاد دانشگاهي چاپ چهارم 1383
 • گزارشات كارشناسي تهيه شده در اداره امور اكو ، وزارت خارجه 1382-1378
 • كتاب سبز اكو دفتر امور وزارت خارجه، 1378
 • نمايي از توانائيهاي انساني و منابع اقتصادي ، موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه ،1372 سازمان همكاري منطقه اي اكو
 • اكو، ابزار موثر همكاري منطقه اي ، وزارت امور خارجه ، بولتن خبري1381
 • بولتن ماهانه اداره امور اكو، وزارت خارجه ، شماره 8-6 بهار 81
 • سايت Eco, secretariat.com
 • بولتن اكو، وزارت خارجه شماره19، آبان ماه 1672
 • بولتن اقتصادي خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران شماره 191-25/8/73
 • بولتن اقتصادي خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران شماره 248 آبان 72
 • سازمان كنفرانس اسلامي تهران موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،1372
 • وزارت خارجه بولتن اكو، شماره 14، خرداد 72
 • آشنايي با بانك توسعه اسلامي ، معاونت امور بين الملل وزارت امور اقتصاد و دارائي تهران بانك صادرات ايران، 1372
 • روزنامه اطلاعات مورخ 18/2/1372
 • روزنامه همشهري مورخ 28/7/73
 • بولتن اكو وزارت خارجه اسفند 72 شماره 23
 • پژوهشنامه اي درباره بحران جهاني مواد مخدر و … دكتر سيد حسين اسعدي انتشارات سازمان تبليغات اسلامي
 • اعتياد و شخصيت، ژان پروژه، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي ترجمه توفان محمد كاني
 • عملكرد سازمان همكاري اقتصادي منطقه اي ( اكو) نسبت به موضوع مواد مخدر نشريه همراه ، شهريور 82 محمد نريماني
 • اكو يك ديدگاه منطقه اي بولتن وزارت خارجه 1382
 • پيامدهاي پولشوئي و راهبردهاي كنترلي با رويكرد به اسناد بين المللي ، پولشوئي احد باقرزاده
 • جزوه درسي حقوق بين الملل معاهدات دكتر هدايت الله فلسفي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
 • حقوق بين الملل عمومي دكتر ضيائي بيگدلي انتشارات گنج دانش 1381
 • جزوه درسي سازمانهاي منطقه اي ترجمه و تلخيص دكتر منصور وفائي كارشناسي ارشد سال تحصيلي 82-1381 دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز.
 • خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران روسيه، روند بازگشت به قلمرو سابق 11/8/73
 • روزنامه ايران، مورخ 4/21/73
 • تنظيم معاهدات در حقوق كنوني ايران، دكتر سيد حسن عنايت، مجله حقوقي دفاتر خدمات حقوقي بين المللي شماره هفتم ، 1365، صفحه 110 .
 • حقوق اساسي انتشارات دانشگاه تهران، جعفر بوشهري، 1361، انتشارات دانشگاه تهران.
 • به سوي يك اكوي گسترده تر، كرامت پورسلطان، جامعه سالم، شماره 11، فروردين 73 .

منابع انگليسي و پايان نامه

– John Drew Doing busines in The European Community, London, 1992.

– Regional Trade blocks Trade Creating or diverting Financial & development March

1995

– Financial Times all Trading to gerher No. 51 , 1993 , John murray.

بررسي وضعيت همكاري هاي اقتصادي منطقه اي در خليج فارس با توجه به نظريه همگرائي جواد حيدري پايان نامه درجه كارشناسي ، دانشكده روابط بين الملل وزارت خارجه

اقدامات اكو در رابطه با مبارزه با مواد مخدر . صباح محتشمي زاده پايان نامه كارشناسي ارشد 83-82

بررسي ابعاد حقوقي اكو و تحولات آن، محمد رضا نديري، پايان نامه كارشناسي ارشد 83-82

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه مقاله جامع سازمان اكو و تحولات آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا