2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

چکیده

به منظور بررسی تأثیر عوامل مدیریتی اعم از تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی بر عملکرد گله های مرغ مادر گوشتی درخصوص تعداد سرانه جوجه گوشتي تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز) پژوهش حاضر بر روی يك سویه از مرغ های مادر گوشتی موجود در کشور صورت گرفت. در این پژوهش اطلاعات مربوط به دوره پرورش و تولید 12 گله مرغ مادر گوشتي از سویه مورد پژوهش جمع آوری گردید، از این رو اطلاعات جمع آوری شده حاصل عملکرد 000/330 قطعه مرغ و 000/50 قطعه خروس گله مادر گوشتي بود. متغییرهای مربوط به تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی
و محیطی در قالب متغییرهای مستقل و تعداد سرانه جوجه گوشتي تولیدی در قالب متغییر وابسته و با استفاده از تجزیه رگرسیون مورد مطالعه قرار گرفت.

رابطه انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه (کیلوکالری/ پرنده) از جیره غذایی آغازین و رابطه میزان یکنواختی وزن بدن در سن 20 هفتگي در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی با جوجه گوشتی تولیدی مثبت و معنی دار بود (05/0 p<). همچنین رابطه پروتئین خام مصرفی سرانه (گرم/ پرنده) در کل دوره پرورش و رابطه میزان یکنواختی وزن بدن در زمان تحریک نوری در دوره پرورش خروس گله هاي مادر گوشتی با جوجه گوشتی تولیدی مثبت و معنی دار بود (05/0 p<)، رابطه میزان تراکم در واحد سطح آشیانه (مترمربع) خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره پرورش با جوجه گوشتی تولیدی منفی و
معنی دار بود (05/0 p<).

رابطه انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه (کیلوکالری/ پرنده) در کل دوره توليد و در زمان اوج تولید تخم مرغ
گله های مرغ مادر گوشتی در دوره تولید با جوجه گوشتی تولیدی مثبت و معنی دار بود (05/0 p<). همچنین رابطه پروتئین خام مصرفی سرانه (گرم/ پرنده) در کل دوره تولید و رابطه پروتئین خام مصرفی سرانه (گرم/ پرنده/ روز) خروس گله های مادرگوشتی در دوره تولید با جوجه گوشتی تولیدی منفی و معنی دار بود (05/0 p<)، رابطه سن خروس گله های مادر گوشتی در زمان رسیدن به حداکثر مدت روشنایی در دوره تولید با جوجه گوشتی تولیدی مثبت و معنی دار بود (05/0 p<).

معادلات بدست آمده از تجزیه رگرسیون براساس تعداد جوجه گوشتی تولیدی، بیانگر بزرگتر بودن ضرایب معادلات رگرسیون آمینواسیدهای قابل هضم نسبت به آمینواسیدهای کل (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره پرورش و تولید مرغ
و خروس گله های مادر گوشتی بود (05/0 p<).

افزایش میزان سختی کل، باقیمانده تبخیر و قلیائیت کل آب مصرفی باعث کاهش سرانه جوجه گوشتی تولیدی شد، بطوریکه رابطه متغییرهای مذکور با جوجه گوشتی تولیدی منفی و معنی دار بود (05/0 p<).

مقدمه:

با دقت نظر در توان توليدي سويه هاي مرغ مادر گوشتی، ارائه شده توسط شركت هاي اصلاح نژاد بدون شك محسوس بودن تفاوت در خصوص عملكرد توليدي گله های مرغ مادر گوشتي در مزارع مرغ مادر گوشتی و توان توليدي اعلام شده توسط شركت هاي اصلاح نژاد كننده قابل تأمل است (82).

شركت هاي اصلاح نژاد كننده و شركت هاي پرورش دهنده مرغ مادر گوشتي انتظاراتي در رابطه با عملكرد توليدي گله هاي مادر گوشتي دارند، با وجود اين كه مرغ هاي مادر گوشتي از توان ژنتيكي بالايي برخوردار مي باشند، اما عملكرد آنها نظير آنچه كه انتظار مي رود نيست. بنابراين در ارزيابي نتايج نامناسب جنبه هاي متعددي بايد مورد توجه قرار گيرد. ارزيابي عملكرد مادران گوشتي كار ساده اي نيست، تنوع فنوتيپي هر صفت به دو بخش تنوع ژنوتيپي و محيطي تقسيم مي شود. دستيابي به يك صفت خوب و ايده آل نيز مستلزم مطلوب بودن هر دو عامل مي باشد. اشتباه رايج اكثر شركت ها اين است كه تصور مي كنند گله هايشان توان ژنتيكي خود را تحت هر شرايط محيطي بروز مي دهند، اما در عمل بايستي همگام با بهبود توان ژنتيكي، شرايط محيطي نيز ارتقاء يابد. اصولاً دو گروه از عوامل در دستيابي به توليد مؤثر دخالت دارند. بخش اول توان ژنتيكي بوده كه در ارتباط با خود پرنده است، بخش دوم شامل عوامل مديريتي است كه انسان و تنوع محيطي نقش عمده اي بر آن دارند كه متأسفانه پرنده در مورد اخير هيچ دخالتي ندارد. بهگزيني و انتخاب گله هاي مرغ مادر گوشتی براي دستيابي به جثه بزرگتر و عملكرد بالاتر نتاج منجر به سنگين شدن مرغ هاي مادر گوشتی در هزاره جديد شده است كه اين امر موجب عريض تر شدن سطح سينه و كاهش توانايي در جفتگيري مطلوب و فعاليت عمومي پرنده مي شود، در نهايت موارد ذكر شده اثر منفي بر توليد گله مادر گوشتی (جوجه) و سلامت گله دارند. لذا مرغ مادر گوشتی سنگين تر به تمهيدات مديريتي گسترده تري از قبيل فضاي در نظر گرفته شده در سطح آشيانه، فضاي دانخوري، سطح تهويه و…. نياز خواهد داشت (81 و 82 و 109).

برنامه هاي تغذيه اي گله هاي مرغ مادر گوشتي در هزاره جديد نيازمنديهاي گله را از نظر مواد مغذي به نحو بهتري تأمين
مي كند، در ضمن در مقابل تغييراتي كه در آينده به واسطه اصلاح نژاد و بهبود ژنتيكي در نيازمنديهاي گله های مرغ مادر گوشتي پديد مي آيد، انعطاف پذيري بيشتري دارد. از بسياري جهات اساس برنامه هاي تغذيه خروس هاي گله های مادر گوشتي مشابه مرغ ها مي باشد با اين وجود به دليل اختلاف ژنتيكي بين آنها، تفاوت هايي نيز وجود دارد. در چنين برنامه هاي تغذيه اي ميزان مصرف هر ماده مغذي تحت تأثير رشد و ميزان توليد و تركيب جثه مرغ و خروس گله هاي مادر گوشتی اصلاح نژاد شده است. محدوده عملكرد يك سويه مرغ مادر گوشتي متأثر از ساختار ژنتيكي خاص آن سويه مي باشد. در كنار اين ساختار تعريف شده ژنتيكي مي توان با اعمال روش هاي مديريتي عملكرد سويه را به منظور بهينه سازي صفات مورد توجه در بازار تغيير داد، دستيابي به اين هدف در گرو طراحي برنامه هاي مديريتي نوين توسط متخصصان علوم تغذيه و مديران مزارع مرغ مادر گوشتی با استفاده از معيارهاي جديد مي باشد (2 و 37 و 38).

به منظور برنامه ريزي مطلوب و استفاده بهينه از منابع موجود در صنعت طيور كشور، لازم است كه كليه حلقه هاي زنجيره توليد اعم از لاين، اجداد، مادر و آميخته هاي گوشتي تجاري مورد توجه قرار گيرند. با توجه به پيشرفت هاي چشمگير در بهگزيني و افزايش توان ژنتيكي درگله هاي مرغ مادر گوشتی و تغيير در نيازمندی هاي مواد مغذی و محيطي گله هاي مرغ مادر گوشتی امروزي، جهت استفاده از بالاترين توان ژنتيكي گله هاي مرغ مادر گوشتی بدون شك بايد معيارهاي متفاوتي نسبت به گذشته در خصوص تأمين كردن نيازمندیهای مواد مغذی و محيطي گله هاي مرغ مادر گوشتی لحاظ نمود. بهگزيني در گله هاي لاين گوشتي شامل برقرار نمودن تعادل دقيقي بين سرعت رشد بهينه و حفظ توانايي توليد مثل مي باشد. متأسفانه اين دو صفت رابطه معكوسي با هم داشته، از اين رو متخصصين ژنتيك و اصلاح نژاد گله های لاین گوشتي بايد از شاخص هايي كه در برگيرنده مهمترين عوامل مورد نظر دست اندرکاران صنعت طیور گوشتی است استفاده كنند. در شركت هاي توليدكننده گوشت مرغ، صفات مربوط به سرعت رشد از اهم مسائل در انتخاب سويه هاي تجاري مي باشد در حالي كه براي شركت هاي مستقل توليدكننده تخم مرغ قابل جوجه كشي يا جوجه يكروزه، غالباً صفات توليد مثلي از قبيل تعداد تخم مرغ، باروري و قابليت جوجه در آوري حائز اهميت است. بديهي است كه صفات توليدي مذكور متأثر از عوامل ژنتيكي و عوامل محيطي متعددي است. با توجه به تغييرات ژنتيكي در سويه هاي مرغ مادر گوشتي موجود در كشور و لزوم استفاده از معيارهاي جديد در تأمين نيازمنديهاي گله هاي مرغ مادر گوشتي، پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل مديريتي در گله هاي مرغ مادر گوشتي كشور به منظور ارائه الگوي مديريتي مناسب در جهت بهينه تر شدن توليد و اقتصادي كردن آن خصوصاً در زمينه افزايش سرانه توليد جوجه های هر مرغ مادر گوشتی به ازاي تعداد مرغ مادر گوشتی موجود در شروع دوره تخمگذاري مي باشد. با عنايت به اين كه گله هاي مرغ مادر گوشتي موجود در كشور به عنوان توليد كننده جوجه يكروزه گوشتي فعاليت دارند، لذا بايد برنامه ريزي لازم در اين بخش از توليد صنعت طيور به گونه اي صورت گيرد كه عملكرد مناسبي در نتايج آن حاصل شود.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-2- فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

فصل دوم: بررسی منابع

تاريخچه صنعتي شدن مرغ در دنيا و ايران………………………………………………………………………………………………………… 4

تغذیه گله هاي مرغ مادر گوشتی …………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2-1- تغذیه گله هاي مرغ مادر گوشتی در دوره رشد………………………………………………………………………………………… 8

2-1-1- احتیاجات انرژی جوجه های در حال رشد…………………………………………………………………………………………. 8

2-1-2- احتیاجات پروتئین جوجه های در حال رشد………………………………………………………………………………………. 8

2-1-3- محدودیت خوراک……………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-3-1- محدودیت کیفی خوراک……………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-3-2- محدودیت کمی خوراک………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-1-3-2-1- تغذیه هر روزه………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-3-2-2- تغذیه یک روز در میان……………………………………………………………………………………………………………… 13

2-1-4- تغذیه پیش از تخمگذاری………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-4-1- سوخت و ساز کلسیم……………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-1-4-2- وزن و جثه بدن……………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-1-4-3- ترکیبات بدن………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-1-4-4- وزن تخم مرغ و جوجه درآوری…………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2- تغذیه گله هاي مرغ مادر گوشتی در دوره تولید……………………………………………………………………………………….. 19

 

عنوان                                                                                                                                 صفحه

2-2-1- احتیاجات انرژی قابل سوخت و ساز گله هاي مرغ مادر گوشتی در دوره تولید……………………………………… 20

2-2-2- احتیاجات پروتئین خام و آمينو اسيد گله هاي مرغ مادر گوشتی در دوره تولید……………………………………… 28

2-3- مدیريت گله هاي مرغ مادر گوشتی………………………………………………………………………………………………………… 32

2-3-1- مدیریت یکنواختی سازی وزن بدن…………………………………………………………………………………………………….. 32

2-3-2- مديريت برنامه نوري…………………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-3-3- مدیریت کنترل شرایط محیطی…………………………………………………………………………………………………………… 36

2-3-3-1- جهت قرار گرفتن آشیانه ها (شرقی- غربی و شمالی- جنوبی)…………………………………………………………. 36

2-3-3-2- ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی و مزرعه………………………………………………………………. 37

2-3-3-3- تراکم در واحد سطح آشیانه گله های مادر گوشتی…………………………………………………………………………… 38

2-4- مدیریت کیفیت آب در مزارع مرغ مادر گوشتي………………………………………………………………………………………. 38

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- محل انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

3-2- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

3-3- واحد آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

3-4- نرم افزار مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

3-5- نحوه جمع آوری اطلاعات لازم برای پژوهش…………………………………………………………………………………………. 39

3-5-1- اطلاعات دوره پرورش گله های مادر گوشتی………………………………………………………………………………………. 40

3-5-1-1- تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی…………………………………………. 40

3-5-1-2- تمهیدات مدیریتی در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی………………………………………….. 41

3-5-1-3- تمهیدات محیطی در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی……………………………………………. 41

3-5-2- اطلاعات دوره تولید گله های مادر گوشتی………………………………………………………………………………………….. 42

عنوان                                                                                                                                 صفحه

3-5-2-1- تمهیدات تغذیه ای در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی…………………………………………….. 42

3-5-2-2- تمهیدات مدیریتی در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی……………………………………………… 43

3-5-2-3- تمهیدات محیطی در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی……………………………………………….. 43

3-5-3- نمونه برداری از آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی (جهت آزمایش شیمیایی)…………………………………….. 44

3-5-3-1- انجام آزمایش تعیین کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی…………………………………………. 44

3-5-3-1-1- سختی کل………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

3-5-3-1-2- سختی کلسیم…………………………………………………………………………………………………………………………… 44

3-5-3-1-3- سختی منیزیم…………………………………………………………………………………………………………………………… 45

3-5-3-1-4- سختی کلر……………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

3-5-3-1-5- باقیمانده تبخیر…………………………………………………………………………………………………………………………. 45

3-5-3-1-6- معادل NaCl…………………………………………………………………………………………………………………………… 46

3-5-3-1-7- تعیین قلیائیت کل……………………………………………………………………………………………………………………… 46

3-5-4- تعیین میزان مواد مغذی جیره های غذایی مصرفی در دوره پرورش و تولید گله های مرغ مادر گوشتی……. 46

3-6- تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

3-6-1- ضریب همبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………… 47

3-6-2- تجزیه واریانس…………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

3-6-3- روابط رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-7- متغیيرهای بررسی شده در دوره پرورش و تولید گله های مادر گوشتي……………………………………………………… 48

3-7-1- متغيیرهای بررسی شده در دوره پرورش مرغ مادر گوشتی (1 تا 22 هفتگی)…………………………………………. 48

3-7-2- متغيیرهای بررسی شده در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی (1 تا 22 هفتگی)……………………….. 48

3-7-3- متغيیرهای بررسی شده در دوره تولید مرغ مادر گوشتی (23 تا 64 هفتگی)…………………………………………… 49

3-7-4- متغيیرهای بررسی شده خروس گله های مادر گوشتی در دوره توليد (23 تا 64 هفتگی)………………………… 50

عنوان                                                                                                                                 صفحه

3-7-5- متغيیرهای بررسی شده درخصوص میزان مصرف سرانه آمینواسیدها (متيونین و متيونین + سیستئین و ليزین) در دوره پرورش و تولید مرغ و خروس گله های مادرگوشتی…………………………………………………………………………………………………………………………… 50

3-7-6- متغيیرهای بررسی شده در خصوص کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مادرگوشتی……………………………… 50

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی (1 تا 22 هفتگی)………………………………… 52

4-1-1- اثر تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش گله های مرغ مادرگوشتی………………………………………………………… 52

4-1-1-1- اثر انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین گله های مرغ مادر گوشتی…………… 52

4-1-1-2- اثر انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه تا زمان تحریک نوري گله هاي مرغ مادر گوشتی……………. 54

4-1-1-3- اثر مدت زمان استفاده از جیره غذایی آغازین گله های مرغ مادرگوشتی…………………………………………… 55

4-1-2- اثر تمهیدات مدیریتی در دوره پرورش گله های مرغ مادرگوشتی…………………………………………………………. 56

4-1-2-1- اثر یکنواختی وزن بدن گله های مرغ مادرگوشتی در سن 20 هفتگی………………………………………………… 56

4-1-3- اثر تمهیدات محیطی در دوره پرورش گله های مرغ مادرگوشتی…………………………………………………………… 59

4-1-3-1- اثر وضعیت مرزعه پرورش گله های مرغ مادرگوشتی در خصوص تعداد گله (تک سنی- چند سنی)…… 59

4-1-3-2- اثر میزان تراکم در واحد سطح آشیانه گله های مرغ مادرگوشتی در دوره پرورش………………………………. 61

4-1-4- اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی………………………… 62

4-2- متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی (1 تا 22 هفتگی)…………………………… 64

4-2-1- اثر تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی………………………………………………….. 64

4-2-1-1- اثر خوراک مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین خروس گله های مادر گوشتی………………………………… 64

4-2-1-2- اثر پروتئین خام مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین خروس گله های مادر گوشتی…………………………. 66

4-2-1-3- اثر کل پروتئین خام مصرفی سرانه در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی…………………………….. 68

4-2-2- اثر تمهیداتی مدیریتی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی…………………………………………………… 69

عنوان                                                                                                                                 صفحه

4-2-2-1- اثر یکنواختی وزن بدن خروس گله های مادر گوشتی در زمان تحریک نوری……………………………………. 69

4-2-3- اثر تمهیدات محیطی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی…………………………………………………….. 71

4-2-3-1- اثر وضعیت مزرعه پرورش خروس گله های مادر گوشتی در خصوص تعداد گله (تک سنی- چند سنی)……….. 71

4-2-3-2- اثر میزان تراکم در واحد سطح آشیانه خروس گله های مادرگوشتی در دوره پرورش…………………………. 73

4-2-4- اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی……………………. 74

4-3- متغییرهای بررسی شده در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی (23 تا 64 هفتگی)………………………………….. 76

4-3-1- اثر تمهیدات تغذیه ای در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی…………………………………………………………… 76

4-3-1-1- اثر کل انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه در دوره تولید مرغ مادر گوشتی………………………………. 76

4-3-1-2- اثر انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه مرغ مادر گوشتی در زمان اوج تولید تخم مرغ……………….. 79

4-3-2- اثر تمهیدات مدیریتی در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی……………………………………………………………. 80

4-3-2-1- اثر مدت زمان روشنايي گله هاي مرغ مادر گوشتی در بلوغ جنسي…………………………………………………… 80

4-3-2-2- اثر نسبت اوليه خروس به مرغ گله هاي مادر گوشتی در شروع تخمگذاري……………………………………….. 82

4-3-3- اثر تمهيدات محيطي در دوره توليد گله هاي مرغ مادر گوشتی…………………………………………………………….. 83

4-3-3-1- اثر ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی گله هاي مادر گوشتی …………………………………….. 83

4-3-4- اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره تولید گله هاي مرغ مادر گوشتی……………………………. 85

4-4- متغییرهای بررسی شده خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره تولید (23 تا 64 هفتگی)…………………………….. 87

4-4-1- اثر تمهیدات تغذیه ای خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره تولید……………………………………………………… 87

4-4-1-1- اثر کل پروتئین خام مصرفی سرانه خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره تولید………………………………… 87

4-4-1-2- اثر پروتئین خام مصرفي سرانه (در روز) خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره توليد……………………….. 90

4-4-2- اثر تمهیدات مدیریتی خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره تولید………………………………………………………. 91

4-4-2-1- اثر سن خروس گله هاي مادر گوشتی در زمان رسیدن به حداکثر مدت روشنایی در دوره تولید ………… 91

4-4-2-2- اثر نسبت خروس به مرغ گله هاي مادر گوشتی در حداکثر جوجه درآوری……………………………………….. 93

عنوان                                                                                                                                 صفحه

4-4-3- اثر تمهیدات محیطی خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره تولید………………………………………………………… 94

4-4-3-1- اثر ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی گله هاي مادر گوشتی …………………………………….. 94

4-4-4- اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره تولید……………………….. 96

4-5-1- متغییرهای بررسی شده درخصوص مصرف سرانه آمينو اسيدها (متيونين و متيونين + سيستئين و ليزين) در دوره پرورش مرغ و خروس گله هاي مادر گوشتی (1 تا 22 هفتگي)………………………………………………………………………………………………………………….. 98

4-5-1-1- اثر میزان مصرف سرانه آمينو اسيدها (متيونين و متيونين + سيستئين و ليزين) در دوره پرورش گله هاي مرغ مادر گوشتی با معیار کل و قابل هضم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

4-5-1-2- اثر میزان مصرف سرانه آمينو اسيد ها (متيونين و متيونين + سيستئين و ليزين) در دوره پرورش خروس گله هاي مادر گوشتی با معیار کل و قابل هضم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

4-5-2- متغییرهای بررسی شده درخصوص مصرف سرانه آمينو اسيدها (متيونين و متيونين + سيستئين و ليزين) در دوره تولید مرغ و خروس گله هاي مادر گوشتی (23 تا 64 هفتگي)………………………………………………………………………………………………………………………. 104

4-5-2-1- اثر میزان مصرف سرانه آمينو اسيدها (متيونين و متيونين + سيستئين و ليزين) در دوره تولید گله هاي مرغ مادرگوشتی با معیار کل و قابل هضم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

4-5-2-2- اثر میزان مصرف سرانه آمينو اسيدها (متيونين و متيونين + سيستئين و ليزين) خروس گله هاي مادرگوشتی در دوره تولید با معیار کل و قابل هضم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

4-6- متغییرهای بررسی شده درخصوص کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی مورد پژوهش………. 111

4-6-1- اثر کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی …………………………………………………………………….. 111

4-6-1-1- اثر میزان سختی کل……………………………………………………………………………………………………………………… 111

4-6-1-2- اثر میزان باقیمانده تبخیر………………………………………………………………………………………………………………. 113

4-6-1-3- اثر میزان قلیائیت کل…………………………………………………………………………………………………………………….. 113

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………… 115

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 128

خلاصه انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 136

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 صفحه

2-1- اثر زمان شروع محدوديت غذايي يك روز در ميان در عملكرد مرغ مادر گوشتي……………………………………….. 14

2-2- اثر تأمين مقدار مساوي خوراك در برنامه يك روز در ميان يا هر روزه در رشد نيمچه خروس گله هاي
مادر گوشتي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-3- تأثير جيره غذايي پيش از تخمگذاري بر توليد مرغ هاي مادر گوشتي در فاصله 23 تا 56 هفتگي…………………. 18

2-4- تأثير تغذيه پيش از تخمگذاري بر وزن بدن مرغ مادر گوشتي…………………………………………………………………… 18

2-5- انرژي قابل سوخت و ساز جيره هاي غذايي كه با نيمچه هاي لگهورن و مادر گوشتي تعيين شده اند…………… 22

2-6- تأثير انرژي قابل سوخت و ساز اختصاص يافته بر عملكرد مرغ هاي مادر گوشتي (21 تا 61 هفتگي)………….. 24

2-7- تأثير عملكرد خروس بالغ گله هاي مادر گوشتي در ارتباط با ميزان مصرف انرژي قابل سوخت و ساز…………. 25

2-8- تأثير ميزان انرژي قابل سوخت و ساز مصرفي خروس گله هاي مادر گوشتي بين 25 تا 48 هفتگي بر
وزن 48 هفتگي………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

2-9- تأثير پروتئين خام جيره غذايي بر درصد بارروي مرغ هاي مادر گوشتي تا سن 64 هفتگي………………………….. 29

2-10- تأثير وزن و يكنواختي وزن بدن گله هاي مرغ مادر گوشتي بر درصد باروري و تعداد جوجه توليدي…………. 33

2-11- تأثير سن گله هاي مرغ مادر گوشتي در زمان تحريك نوري بر ميزان توسعه دستگاه  توليدمثلي در
زمان بلوغ جنسي……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

2-12- تأثير تحريك نوري نيمچه هاي مادر گوشتي در سن 120 تا 160 روزگي بر روي ميزان جوجه توليدي………. 35

2-13- تأثير تحريك نوري نيمچه هاي مادر گوشتي در وزن 2 يا 8/1 كيلوگرم بر ميزان تخم مرغ توليدي……………… 36

4-1- رابطه رگرسيون کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز) با تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش گله هاي مرغ مادر گوشتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

4-2- تجزیه خوشه ای انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه از جیره غذايي آغازین گله هاي مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)……………………………………………………………………………………………………………………….. 53

 

عنوان                                                                                                                                 صفحه

4-3- تجزیه خوشه ای انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه تا زمان تحریک نوری گله هاي مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)……………………………………………………………………………………………………………………….. 54

4-4- تجزیه خوشه ای مدت زمان استفاده از جیره غذایی آغازین گله هاي مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

4-5- رابطه رگرسيون کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودي مرغ روز) با تمهیدات مدیریتی در دوره پرورش گله هاي مرغ مادر گوشتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

4-6- تجزیه خوشه ای یکنواختی وزن بدن گله هاي مرغ مادر گوشتی در سن 20 هفتگي با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

4-7- رابطه رگرسيون کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودي مرغ روز) با تمهیدات محیطی در دوره پرورش گله هاي مرغ مادر گوشتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

4-8- تجزیه خوشه ای وضعیت مزرعه پرورش گله هاي مرغ مادر گوشتی درخصوص تعداد گله (تک سنی- چند سنی) با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)……………………………………………………………………………………………………………………….. 60

4-9- تجزیه خوشه ای میزان تراکم در واحد سطح آشیانه گله هاي مرغ مادر گوشتی در دوره پرورش با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

4-10- رابطه رگرسيون کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودي مرغ روز) با تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره پرورش گله هاي مرغ مادر گوشتی…………………………………………………………………………………………………………… 63

4-11- رابطه رگرسيون کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودي مرغ روز) با تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش خروس گله هاي مادر گوشتی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

4-12- تجزیه خوشه ای خوراک مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین خروس گله هاي مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

4-13- تجزیه خوشه ای پروتئین خام مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین خروس گله هاي مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

عنوان                                                                                                                                 صفحه

4-14- تجزیه خوشه ای کل پروتئین خام مصرفی سرانه در دوره پرورش خروس گله هاي مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

4-15- رابطه رگرسيون کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودي مرغ روز) با تمهیدات مدیریتی در دوره پرورش خروس گله هاي مادر گوشتی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

4-16- تجزیه خوشه ای یکنواختی وزن بدن خروس گله هاي مادر گوشتی در زمان تحریک نوری با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

4-17- رابطه رگرسيون کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودي مرغ روز) با تمهیدات محیطی در دوره پرورش خروس گله هاي مادر گوشتی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

4-18- تجزیه خوشه ای وضعیت مزرعه پرورش خروس گله هاي مادر گوشتی درخصوص تعداد گله (تک سنی- چند سنی) با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)………………………………………………………………………………………………………….. 72

4-19- تجزیه خوشه ای میزان تراکم در واحد سطح آشیانه های خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره پرورش با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

4-20- رابطه رگرسيون کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودي مرغ روز) با تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره پرورش خروس گله هاي مادر گوشتی……………………………………………………………………………………………………… 75

4-21- رابطه رگرسيون کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودي مرغ روز) با تمهیدات تغذیه ای در دوره تولید گله هاي مرغ مادر گوشتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

4-22- تجزیه خوشه ای کل انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه در دوره تولید گله هاي مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

4-23- تجزیه خوشه ای انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه گله هاي مرغ مادر گوشتی در زمان اوج تولید تخم مرغ با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)……………………………………………………………………………………………………………………….. 79

4-24- رابطه رگرسيون کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودي مرغ روز) با تمهیدات مدیریتی در دوره تولید گله هاي مرغ مادر گوشتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81

عنوان                                                                                                                                 صفحه

4-25- تجزیه خوشه ای مدت زمان روشنایی گله هاي مرغ مادر گوشتی در بلوغ جنسی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

4-26- تجزیه خوشه ای نسبت اولیه خروس به مرغ گله هاي مادر گوشتی در شروع تخمگذاری با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

4-27- رابطه رگرسيون کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودي مرغ روز) با تمهیدات محیطی در دوره تولید گله هاي مرغ مادر گوشتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

4-28- تجزیه خوشه ای ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی گله هاي مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

4-29- رابطه رگرسيون کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودي مرغ روز) با تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره تولید گله هاي مرغ مادر گوشتی………………………………………………………………………………………………………………. 86

4-30- رابطه رگرسيون کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودي مرغ روز) با تمهیدات تغذیه ای خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

4-31- تجزیه خوشه ای کل پروتئین خام مصرفی سرانه خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره تولید با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

4-32- تجزیه خوشه ای پروتئين خام مصرفي سرانه (در روز) خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره تولید با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

4-33- رابطه رگرسيون کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودي مرغ روز) با تمهیدات مدیریتی خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

4-34- تجزیه خوشه ای سن خروس گله هاي مادر گوشتی در زمان رسیدن به حداکثر مدت روشنایی در دوره تولید با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)……………………………………………………………………………………………………………………….. 92

4-35- تجزیه خوشه ای نسبت خروس به مرغ گله هاي مادر گوشتی در حداکثر جوجه درآوری در دوره تولید با کل جوجه تولیدي براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

عنوان                                                                                                                                 صفحه

4-36- رابطه رگرسيون کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودي مرغ روز) با تمهیدات محیطی خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

4-37- تجزیه خوشه ای ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی گله هاي مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

4-38- رابطه رگرسيون کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودي مرغ روز) با تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره تولید…………………………………………………………………………………………………….. 97

4-39- رابطه رگرسيون کل مصرف سرانه آمينو اسيد ها (متیونین و متیونین+ سيستئين و لیزین) با معیار کل در دوره پرورش گله هاي مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)……………………………………………………………………………. 99

4-40- رابطه رگرسيون کل مصرف سرانه آمينو اسيد ها (متیونین و متیونین+ سيستئين و لیزین) با معیار قابل هضم در دوره پرورش گله هاي مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)………………………………………………………………… 99

4-41- تجزیه خوشه ای کل مصرف سرانه آمينو اسيد لیزین براساس معیار کل در دوره پرورش گله هاي مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)……………………………………………………………………………………………………………………….. 100

4-42- تجزیه خوشه ای کل مصرف سرانه آمينو اسيد لیزین براساس معیار قابل هضم در دوره پرورش گله هاي مرغ مادرگوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)………………………………………………………………………………………………………….. 100

4-43- رابطه رگرسيون کل مصرف سرانه آمينو اسيد ها (متیونین و متیونین+ سيستئين و لیزین) با معیار کل در دوره پرورش خروس گله هاي مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)………………………………………………………………… 102

4-44- رابطه رگرسيون کل مصرف سرانه آمينو اسيد ها (متیونین و متیونین+ سيستئين و لیزین) با معیار قابل هضم در دوره پرورش خروس گله هاي مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)…………………………………………………………. 102

4-45- تجزیه خوشه ای کل مصرف سرانه آمينو اسيد لیزین براساس معیار کل در دوره پرورش خروس گله هاي مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)………………………………………………………………………………………………………….. 103

4-46- تجزیه خوشه ای کل مصرف سرانه آمينو اسيد لیزین براساس معیار قابل هضم در دوره پرورش خروس گله هاي مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)……………………………………………………………………………………………….. 103

عنوان                                                                                                                                 صفحه

4-47- رابطه رگرسيون کل مصرف سرانه آمينو اسيد ها (متیونین و متیونین+ سيستئين و لیزین) با معیار کل در دوره توليد
گله هاي مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)……………………………………… 105

4-48- رابطه رگرسيون کل مصرف سرانه آمينو اسيد ها (متیونین و متیونین+ سيستئين و لیزین) با معیار قابل هضم در دوره توليد گله هاي مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)………………………………………………………………… 105

4-49- تجزیه خوشه ای کل مصرف سرانه آمينو اسيدهای متیونین+ سيستئين براساس معیار کل در دوره تولید گله هاي مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)……………………………………………………………………………………………….. 106

4-50- تجزیه خوشه ای کل مصرف سرانه آمينو اسيدهای متیونین+ سيستئين براساس معیار قابل هضم در دوره تولید گله هاي مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)…………………………………………………………………………………….. 106

4-51- رابطه رگرسيون کل مصرف سرانه آمينو اسيد ها (متیونین و متیونین+ سيستئين و لیزین) با معیار کل خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره تولید با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)……………………………………………………………………………. 108

4-52- رابطه رگرسيون کل مصرف سرانه آمينو اسيد ها (متیونین و متیونین+ سيستئين و لیزین) با معیار قابل هضم خروس
گله هاي مادر گوشتی در دوره تولید با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید)……………………….. 108

4-53- تجزیه خوشه ای کل مصرف سرانه آمينو اسيد لیزین براساس معیار کل خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره تولید با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید) ……………………………………………………………………………………………………………………… 109

4-54- تجزیه خوشه ای کل مصرف سرانه آمينو اسيد لیزین براساس معیار قابل هضم خروس گله هاي مادرگوشتی در دوره تولید و کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید) …………………………………………………………………………………………………………. 109

4-55- رابطه رگرسيون کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز) با میزان سختی کل و باقیمانده تبخیر و قلیائیت کل آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی مورد پژوهش………………………………………………………………………………………. 112

4-56- تجزیه خوشه ای میزان سختی کل آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی (براساس موجودی مرغ در شروع تولید)         112

4-57- تجزیه خوشه ای میزان باقیمانده تبخیر آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی (براساس موجودی مرغ در شروع تولید)   113

عنوان                                                                                                                                 صفحه

4-58- تجزیه خوشه ای میزان قلیائیت کل آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی (براساس موجودی مرغ در شروع تولید)        114

5-1- نتایج حاصله از ضریب همبستگی و تجزیه واریانس درخصوص متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش گله هاي مرغ مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز)………………………………………………………………… 128

5-2- نتایج حاصله از ضریب همبستگی و تجزیه واریانس درخصوص متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش خروس
گله هاي مادر گوشتی با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز)……………… 129

5-3- نتایج حاصله از ضریب همبستگی و تجزیه واریانس درخصوص متغییرهای بررسی شده گله هاي مرغ مادرگوشتی در دوره تولید با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز)………………………………………………………………… 130

5-4- نتایج حاصله از ضریب همبستگی و تجزیه واریانس درخصوص متغییرهای بررسی شده خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره تولید با کل جوجه تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز)………………………………………………………………… 131

5-5- ارتفاع از سطح دریا (متر) در محل مزارع مرغ مادر گوشتی و کارخانه جوجه کشی گله هاي مورد پژوهش…… 132

5-6- ارتفاع از سطح دریا (متر) در مراکز استانهای کشور…………………………………………………………………………………. 133

5-7- میزان خوراک (گرم)، انرژی قابل سوخت و ساز (کیلوکالری)، پروتئین خام (گرم)، مصرفی در 4 گروه گله هاي مادر گوشتی مورد پژوهش به ازای تولید 1 قطعه جوجه گوشتی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز) در دوره تولید (23- تا 64 هفتگي)   134

5-8- میزان خوراک (گرم)، انرژی قابل سوخت و ساز (کیلوکالری)، پروتئین خام (گرم)، مصرفی توصیه شده در کتابچه راهنمای پرورش سویه مورد پژوهش به ازای تولید 1 قطعه جوجه گوشتي براساس (موجودی مرغ مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز) در دوره تولید (23-64 هفتگی)     134

5-9- میزان خوراک (کیلوگرم)، انرژی قابل سوخت و ساز (کیلوکالری)، پروتئین خام (كيلوگرم)، سرانه مصرفی در 4 گروه
گله هاي مادر گوشتی مورد پژوهش از سن 23 تا 64 هفتگي (مرغ و خروس)……………………………………………………… 135

5-10- میزان خوراک (کیلوگرم)، انرژی قابل سوخت و ساز (کیلوکالری)، پروتئین خام (كيلوگرم) ، سرانه مصرفی توصیه شده در کتابچه راهنمای پرورش سویه مورد پژوهش در طول دوره تولید 23 تا 64 هفتگي (مرغ و خروس)………………………………………………. 135

 

منابع

1- اسماعيلي ، م.، 1361 نقش جوجه‌كشي در صنايع مرغداري . انتشارات اميركبير. تهران.

2- پناهي ، م .، 1371. فيزيولوژي و مديريت مرغ مادر گوشتي مسن . مجله چكاوك . شماره 14. صفحه 10-15.

3- پوررضا، ج .، 1370. تغذيه مرغ. جلد اول. انتشارات اركان اصفهان.

4- پوررضا ، ج .، و م . ادريس . ، 1378. اثر نمك طعام غذا و آب بر عملكرد مرغان تخمگذار. مجله علوم و فنون كشاورزي ايران . جلد دوم . شماره سوم . صفحه 38 –45.

5- پوررضا ، ج .، و همكاران . ، 1376. اثر مواد جامد محلول (T.D.S) آب بر عملكرد جوجه‌هاي گوشتي. مجله علوم و فنون كشاورزي ايران . جلد سوم. شمار چهارم . صفحه 25-29.

6- دستار، ب.، 1384. ضرورت استفاده از ضرایب قابلیت هضم اسیدهای آمینه مواد خوراکی در جیره نویسی طیور. مجله چکاوک. شماره 67. صفحه 75-90.

7- رضايي، ع.، ا. سلطاني .، 1377. مقدمه‌اي بر تحليل رگرسيون كاربردي . انتشارات مركز نشر دانشگاه صنعتي اصفهان.

8- ركني ، ح .، 1380. ارزيابي عملكرد مزارع مرغ مادر گوشتي استان تهران. پايان‌نامه دكتري، دانشكده كشاورزي ، دانشگاه تربيت مدرس.

9- زاغري ، م .، 1381. تعيين ليزين قابل هضم مورد نیاز جوجه گوشتي آرین و استفاده از معیار قابلیت هضم در توازن آمینواسیدهای جیره جوجه های گوشتي. پايان‌نامه دكتري، دانشكده كشاورزي ، دانشگاه تهران.

10- زاغري ، م . ، ا . جعفري اروري . ، 1382. پرورش مرغ مادر گوشتي. ترجمه . انتشارات مؤسسه فرهنگي انتشاراتي آيه. تهران.

11- شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور . ، 1381. راهنماي مديريت و پرورش مرغ مادر آرين.

12- شرکت مرغ اجداد زربال.، 1381. راهنمای مدیریت پرورش مرغ مادر راس.

13- شركت مرغ اجداد نيكو طيور.، 1380 . راهنماي مديريت پرورش مرغ مادر لوهمن.

14- صادقي قهرودي ، م .، 1375. مقايسه اثرات سطوح مختلف انرژي جيره بر روي توان توليدي گله‌هاي مرغ مادر. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده كشاورزي. دانشگاه تهران.

15- فرخوي ، م .، م . صانعي . ، 1377. نقش پروتئين در تغذيه طيور . انتشارات واحد آموزش و پژوهش معاونت كشاورزي سازمان اقتصادي كوثر . تهران .

16- فرخوي ، م .، م . صانعي . ، 1377. راهنمای کامل پرورش طيور. انتشارات واحد آموزش و پژوهش معاونت كشاورزي سازمان اقتصادي كوثر . تهران .

17- كينيو ، ه .، 1369 . چگونه قابليت جوجه درآوري را در خروسهاي گله‌هاي مادر گوشتي بهبود ببخشيم . خلاصه مقالات اولين سمينار بين‌المللي طيور. صفحه 481 – 484 .

18- گليان ، ا .، م . سالار معيني . ، 1378. تغذيه طيور . ترجمه . انتشارات واحد آموزش و پژوهش معاونت كشاورزي سازمان اقتصادي كوثر . تهران .

19- مركز آمار ايران .، 1382. سالنامه‌ي آماري كشور. دفتر انتشارات و اطلاع‌رساني . تهران.

20- مركز آمار ايران .، 1382. نتايج سرشماري از مؤسسات پرورش مرغ مادر گوشتي. دفتر انتشارات و اطلاع‌رساني . تهران.

21- مركز آمار ايران .، 1382 . نتايج سرشماري از مؤسسات جوجه‌كشي كشور. دفتر انتشارات و اطلاع‌رساني . تهران.

22- مدرسي دره ، س.، 1372. مطالعه صفات توليدمثلي مادران مرغ گوشتي. پايان‌نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده كشاورزي ، دانشگاه تهران.

23- يحيي‌زاده ، هـ .، 1382. اصول مديريت در واحدهاي جوجه‌كشي. ترجمه . انتشارات نوربخش. تهران.

 

24- Adeyemo, A.l & O.G.Longe, 1996. performance of Layers fed on four Levels of dietary energy. Journal of Applied Animal Research, 10: 91-94.

25- Al- saffar, A . A., S.P.Rose., 2002. The response of Laying hens to dietary amino acids. World poultry science, vol 58:207-235.

26- Attia,Y.A, K.A.Yamani & W.H.Burke,1993. Daily energy allotment and reproductive performance of  broiler breeder males. Poultry science,  vol 72:42-50.

27- Attia, Y.A, W.H. Burke, K .A. Yamani ,LS. jensen , 1995. Daily energy allotments and performance of broiler breekers.1). Males. Poultry science, vol 74 : 247-260.

28- Attia, Y.A , W.H.Burke, K .A. Yamani, L.S. jensen, 1995. Daily energy alltments and performance of broiler breeders. 2). Female.poultry science,  vol 74: 261-270.

29-Balanave, D., 1993. Influence of saline drinking water on egg shell quality and formation. World poultry, vol 49 : 210 –215.

30-  Barton, L., 1996. Relevance of water quality to broiler and turkey performance. Poultry science,vol 75 : 854-856.

31-Bartov, I., 1994. Attempt to achieve Low-weight broiler breeder by severe growth depression during various periods up to 6 weeks of age food allocation below the recommendations there after. Poultry science, vol 35 : 573-584.

32- Bennett, C.D & S.Lesson, 1989. Growth of broiler breeder pullets with skip – a – day versus daily feeding. Poultry science ,vol 68 : 836 – 838.

33-Bennett, C.D & S.Leeson ,1989. water usage of broiler breeders. Poultry science, vol 80 :617- 621.

34- Bennett, C.D & S.Lesson, 1990. Body composition of the broiler breeder pullet. Poultry science ,vol 67 : 715-720.

35-Bennett, C.D & S.Leeson,1990. Influence of energy Intake on development of broiler breeder pullets. Can.j.Ani.Sci.70:259-266.

36-Bornstein, S.,S. Hurwitz & Y. Lev., 1979. The amino acid and energy requirements of broiler breeder hens. Poultry science, vol 58: 104.

37-Brake, J.,1999. Feeding the modern female broiler breeders. World poultry. Elsevier, vol. 15, No. 11, pp : 16-18.

38-Brake, J., 1999. Modern feed management for the male bird. World poultry. Elsevier, vol. 15, No . 12 , pp : 16-18.

39- Brown, B.,1993.Improving broiler breeder performance in hot weather. Poultry Digest , 10-14.

40-Buckner, R.E. & T.F.savage ., 1986. The effect of feeding 5,7 and 9 percent crude protein diets to caged broiler breeder males. Nutr . Rep. Int, 34 : 967.

41- Burk, W .& L.S.Jensen ,1994. Energy restrietion of breeder hens affects performance. Arbor Acres Review 37 (1 ) .

42- Butcher, G. D.et.al , 1998. Mg in commercial Layers still a world – wide problem . world poultry – Elsevier special Issue , p : 27.

43-Calderon,V.M & L.S.Jensen,1990. The requirement for sulfur amino acid by Laying hens as influenced by protein concentration . poultry science, vol 69 : 934-944.

44-Carey, C.,1996. Avian Energetics and Nutritional Ecology. 1TP International Thomson publishing, pp:30-35.

45-Cason, J.A & G.ware ,1990. Analysis of flock egg production curves using generalized growth functions. Poultry science, vol 69 : 1046-1069.

46-Cater, T. A., R.E. Sneed, 1998. Driking water quality for poultry, poultry science technology Guide. Extention poultry science – Ralergh , NC. WWW . poultry news. Com.

47-Cave, N.A.G., 1984. Effect of a high – protein diet fed prior to the onset of Lay on performance of broiler breeder pullets. Poultry science, vol 63: 1823-1827.

48- Charles, D.D., 1986. Tempera ture for broiler. World poultry science. Association journal 142.pp: 249-258.

49- Counotte, G., 2000. understanding the quality of drinking water. World poultry science, vol 16 : 34-36.

50-Counotte, G., 2000. The quality of water. World poultry science, vol 16 : 36-40.

51-Curnow, R.N & R.V. Toren Beek , 1996. Optimal diets for egg production . British poultry science, vol 37 : 373-382.

52-Czarick, M.,M.Lacy, G.van wicklen. (2000). Breeder pullet houses: The challenges of environmental control. Poultry Digest. Oct 2000, pp : 24-28.

53-Daghir, N.J.,1995. poultry production in hot climates. CAB International, pp : 47, 103 –108, 112 , 229-235.

54-D’Alfonso, T.H, H.B. Manbeck & W.B. Roush, 1994. Quality control of nutritional and environmental factors in Laying hen production. Paper American society of Agricultural Engineers. 28 pp (Abstr).

55- Decuypere, E.,V.Bruggeman & Th.krip., 1998. Broiler Breeder: A physiological paradox. Poultry International, Agust 1998. pp : 22-26.

56-Douglus, C.R. & R.H.Harms., 1982. The influence of low-protein grower diets on spring housed pullets. Poultery science, vol 61: 1885.

57-Eitan, Y & M.Soller, 1993. Two way selection for thrshold body weight at first egg in broiler breeder female. 3. Reproductive performance under various levels of feed restriction. Poultry science, 72 : 1813 – 1822.

58-Fancher, Bl., 1993. Developingfeeding programs for broiler nutrition . poultry Digest , p . `18.

59-Fanimo, A.O.,1996. Effects of feeding varying protein and energy levels on the performance and egg puality of layers in the tropies. International jour. Of Animal science , vol 11 : 1 , 209-212.

60-Fantana, E.A,W.D.Weaver & H.P.Vankrey,1990. Effects of various feeding regimens on reproduction in broiler breeder males. Poultry science, vol 69 : 209-216.

61-Fisher, C.,1995. Response of laying hen to amino acids in: Amino acids in farm animal nurtrition. CAB International. London. U K.

62- Fisher, C.,1998.Amino acid requirements of broiler breeders. Poultuy science vol 77 : 124-133.

63-Ghazikhanian, Y.,M.Blamd.,1995. successful biosecurity programs safeguard poultry health. Poultry Times. 31, pp : 22-23.

64- Grizzle, J., M. Iheanacho, A.sazton & j. Broaden, 1992. Nutritional and environmental factors involved in egg shell quality of laying hens. British poultry science , 33 : 781 – 794.

65- Halle, I.,H. Jeroch, & G.Gebhardt., 1984. untersuchumgen zur eiwieissrerwertung sowie zum Rohprotein – und Aminosaurenbedarf der broeler henne. Arch. Tierernaehr. 34 : 833.

66- Harma, R.H. & H. R.wilson ., 1987. Life cycle feeding of broiler breeders explorde. Feedstuffs 50 ( may 25 ) : 14.

67-Harms, R.H.,1992. Adetermination of the order of limitation of amino acid in a broiler breeder diet.
J. Appl . Pout. Res, 1 : 410 –414.

68- Harms, R.H., F.J. Ivey., 1993. Performance of commerical laying hens fed various supplemental amino acid in a corn – soybean meal diet.J.Appl. poultry Res.2 : 273 – 282.

69- Harms, R.H. & G.B.Russell.,(1994). A comparison of the ioavailability of Dl – methionine and MHA for the commercial laying hen. J.Appl. poult. Res, 3 : 1-6.

70- Harms, R.H., & G.B.Russel, 1995. A re– evaluation of the protein and lysine requirement for broiler breeder hens. Poultry science, vol 74 : 581 –584.

71- Harms, R.H. & G.B. Russell., 1995. Re – evaluation of the methionine and protein requirements of the broilr breeder Hen. Poultry science , vol 174 : 1349-1355.

72- Harms, R.H,G.B.Russell.,1998. performance of commerical layers when returned to a complete diet after receiving a diet deficient in an amino acid. journal of Applied Poultry Research. 7 : 175 – 179.

73- Harms, R.H., G.B. Russell, H. Harlow & F. J. lvey, 1998. The in fluence of methionine on commercial laying hens. Jourmal of Applied Poultry Research. 7 : 1 , 45 – 52.

74- Hocking, P.M.,1989. Effect of dietary crude protein concentration on semen yield and quality in male broiler breeder fowls. Poultry science, vol 30 : 935 – 945.

75- Hocking, P. M. , 1993. Effects of body weight at sexual maturity and the degree and age of restriction during rearing on the ovarion follicular hierarchy of broiler breeder female. Poultry science , vol 34 : 793-801.

76-Hocking, P.M.,1994. Effect of body weight at photostimulation and subsequent food intake on ovarion function at first egg in broiler breeder female. Br. Poultry science, vol 35 : 819.

77- Hocking, P.M., 1996. Role of body weight and food Intake after photostimulation on ovarian function at first egg in broiler breeder females. Poultry science, vol 37 : 841-851.

78- Hoking, P.M., A.B. Gilbert., 1990. The realationship bet ween dietary crude protein , body weight, and fertility in natural mated broiler breeder Male. Poultry science, vol 31 : 743 – 757.

79-Hocking, P.M. & R.Bernard.,1997. Effects of dietary crude protein content and food intake on the production of semen in two lines of broiler breeder males. Poultry science, vol 38 : 199-202.

80- Hurwitz, s. & S.Bornstein.,1977. The protein and amino acid requirements of laying hens : Experimental evaluation of models of calculation. 1. Application of two models under various conditions. Poultry  science. vol 56. 969 –978.

81- Ibrahim, D.M., 1998. Evaluation of broiler breeder production efficiency. World poultry – Elsevier , vol 14 : pp : 35 – 37.

82- Ibrahim, D.M.,1998. Flocks may show major differences in performance . world poultry – Elsevier . vol 14 . pp : 37-39.

83- Jiang, X., A. F. Groen & W. Brascamp., 1998. Economic values in broiler breeding . poultry science, vol 77 : 934-943.

84-Kapoor, V., V.P. sharma , K. pradhan, R.S. Thakur & V.P.Saxena., 1991. Effect of dietary protein levels and some supplemental amino acids on the  performance of laying hens. Indian Journal. Of Animal Nutrition, 8: 4, 249 –252.

85- Keshavarz, K., 1984. The effect of different dietary protein leveds in the rearing and laying periods on performance of white leghorn chickens. Poultry science, vol663 : 2229.

86- Keshavarz, K .,2000. Have you recently examined the water quality and water management on your farm. Department of animal science cornell university. U.S.A.

87- King, A. L., 1996. water quality and poultry production. Poultry science, vol 75: 852-853.

88- Klasing, K.C., 1998. comparative Avian Nutrition. CAB International. wallingford . Uk, pp: 125 – 135 , 210 – 230.

89- Kwakkel, R.R.,F.L.S.M.Dekoning , M.W.A. verstegen & G. Hof., 1991. Effect of method and phase of nutrient restriction during rearing on productive performance of light hybrid pullets and hens. Poultry science, vol 32 : 747.

90-Leeson, S., 1992. Feeding programs for broiler breeder hens a major challenge. Poultry Digest, Feb ,p: 24-42.

91- Leeson, S., 1993. Life-cycle feeding programs for egg production. recent advances in animal nutrition in Australia , pp : 254-256 (Abstr).

92- Leeson, S., 2002. what motivates chickens to eat specific nutrients. World poultry- Elsevier, vol 18 , pp : 15-16.

93-Leeson, S. & J.D.summers., 1979. step-up protein diets for growing pullets. Poultry science, vol 58 : 681.

94- Lewin, K. C., 1996. Is there aparagon for feeding broiler breeder at , after peak. Poultry digest. feb , pp: 22-27.

95- Lewis, C., 1993. Broiler breeder females: Maximize the productivity. Poultry Digest september. 1993 : 22-30.

96- Lewis, P.D., M.G. Macleod & G.C.perry., 1994. Effects of lightion regimen and grower diet energy concentration on energy expenditure, fat deposition and body weight gain of laying hens. British poultry science, vol 35 : 3, 407-415.

97- Lien, R. J. & T. Yuan., 1994. Effect of delayed light stimulation on egg production of broiler breeder pullets of low body weight. J.Appl. poult . Res, 3: 40-48.

98- Lopez, G. & S. Leeson, 1992. Manage broiler breeder pullets to reduce seasonal variations . poultry Digest . sept, p. 31 –35.

99- Lopez, G., S.Leeson, 1993. Low protein diets for broiler breeders. Poultrt Digest.  Septe,p : 34-37.

100- Lopez, G. & S.Leeson, 1994. Nutrition and broiler breeder performance. A review with emphasis on response to diet protein. J. Appl . poult. Res, 3 : 303-312.

101- Lopez, G. & S.Leeson, 1995. Response of broiler breeders to low-protein diets. 1. Adult breeders performance. Poultry science, vol 74 : 685 – 695.

102-Markes, H.L., 1984. water and feed intake. Poultry science, vol 66: 1895-1898.

103-Nahm, K.H., C.W.Carlson., 1998. The possible minimum ehicken nutrient requirements for proteccting the environment and Improving cost efficiency. Asian – Australian your. Of Animal sci, 11 : 755-768.

104-Nathanael, A. S., J.L. Sell., 1980. Quantitative measurment of lysine requirement of the laying hen. Poultry science, vol 59 : 594 – 597.

105-National Research council ( N.R.C)., 1994. : Nutrient Reqrirements of poultry. Ninth edition. National academy press washington, D.C.

106-Nett, C.D.,1993. Measuring table egg shell quality with one specific gravity salt solution. J. Appl. Poult. Res, 2: 130-134.

107-Novak, C.H., Yakout & S. scheidler., 2000. The effect of dietary lysine level and TSAA: lysine ratio on egg production parameters and egg yield. The Nebraska poultry Report , 21.

108-Pinchasov, Y., D.ualili  & N.Yonash, H.klandorf., 1993. Effect of feed restriction using self-restricting diets on subsequent performance of broiler breeder female. Poultry science , vol 72 : 613-619.

109-Portsmouth, J., 1999. Feeding broiler breeding stock into the next millennium. World poultry-Elsevier, vol 15. pp : 21-24.

110-Provimi, P., 1999. Chickens need more protein. World poultrt-Elsevier. Vol 15.pp: 17-18.

111-Reddy, V.R., 1989. Effect of varying dietary protein levels during starter and grower stages on subsequent production performance of egg type chicken. Indian jour, of poultry science. Vol 24 : 159-165.

112-Renema, R.A., F. E. Robinson, M. Newcombe & R.I. Mckay., 1999. Effects of Body weight and feed allocation During sexual Maturation in broiler breeder hens. 1. Growth and  carcass characteristics. Poultry science, vol 78: 619 – 628.

113-Reyington, W.H., E. T. moran  & G.R. Mcdanieol, 1991. performance of broiler breeder males given low protein feed. Poultry science, vol 70 : 139-145.

114-Robinson, F.E., 1991. Management for contorol of ovarian development in broiler breeder, Roostech.

115-Robinson, F.E., 1993. what happens when you over feed breeder hens. Poultry Digest, Agust,p: 24-25.

116-Robinson, F.E., N.A. Robinson & T.A.scott, 1991. Reproductive performance growth rate and body composition of fullfeed versus feed- restieted broiler hens. Can. J. Ani. Sci, 71 : 549-556.

117-Robinson, F.E.,R.A.Renema., L. Bouvier, J. J. feddes, J.L. wilson , M.Newcombe  & R.I.Mckay., 1998. Effects of photostimrlatory lighting and feed allocation in female broiler breeders . 1. Reproductive development. Can.J.Anim. sci, 76 : 603-613.

118-Robinson, F,E., R.A.Renema, L.Bouvier, J. J . feddes, M.j.zuidhof, J.L.wilson , M. Newcombe  & R.I.Mckay., 1998. Effects of photostimulatory lighting and feed allocation in female broiler breeders. 2.(Egg and chick production characteristics. Can.J.Anim. sci, 76: 615-623.

119-Robinson, F.E.,T.A.wautier, R.T. Hardin , N. A. Robinson, J.L.wilson, M. New combe  & R.I. Mckay., 1996. Effects of age at photostimulatory on reproductive. Efficiency And carcass characteristics. 1. Broiler breeder hens. Can. J. Anim. Sci. 76: 275-282.

120 – Robinson, Yu, M.W., F.E. & A.R.Robblee., 1992. Effect of feed allowance during rearing and breeding on female broiler breeders. 1 . growth and carcass characteristics. Poultry science, vol 71 : 1739 –1749.

121- Robinson, Yu, M.W., F.E., R.G. Charles & R. Weingardt., 1992. Effect of feed allowance during rearing and breeding on female broiler breeder. 2. Ovarion morphology and production. Poultry science, vol 71: 1750-1761.

122-Sakomura, N.K., H.S.Rostagno, P.B.Soares & G.sanchez., 1993. Estimation of equations for predicting the nutritional energy requirements of broiler breeders and laying hens. Revista Da Sociedade Brasileira De Zootecnia. 22 : 5, 723-731.

123-Samara, M.H., K. R. Robbins  & M.O. Smith., 1996. Interaction of feeding time and temperature and their relationship to performonce of the broiler breeder hen. Poultry science, vol 75 : 34 – 41.

124-Sandilands, v., B.y Tolkamp, C.J. savory & I. Kyriazakis., 2004. Broiler breeder : potential alternatives to restricted feeding. 2004 spring meeting of the wpsa uk branch. pp : s 33-s34.

125-Schutte, J. B. & W.smink., 1998. Requirement of the laying hen for apparent fecal digestible laysine. Poultry science, vol 77 : 697-701.

126-Shanawany, M.M., 1993. Ahemeral lighting and reproductive efficiency in breeding flocks. World poultrty. Sci. J. , 49: 213-220.

127-Sohail, s.s., M.M. Bryant & D.A.Roland., 2003. Influnce of adding synthetic lysine in corn-soy diets for commercial leghorns. Int. poultry science, vol 2 : 335 –340.

128-Spies, A.A.B., F.E.Robinson, R.A.Renema, J.J. R. Feddes, M.J.Zuidhof & R.C.Fitzsimmons., 2000. The effeets of  body weight and long ahemeral days on early production parameters  and morphological characteristies of broiler breeder hens. Poultry science, vol 79 : 1094-1100.

129- Spratt, R.S. & S.Leeson., 1987. Broiler breeder performance in Response to  diet protein and energy. Poultry science, vol 66. pp : 683-693.

130-Stadelman, W.J., 1999. The incredibly functional egg. Poultry science. vol 78 : 801-811.

131-Vaughters, P.D., G.M.pesti, B. Howarth. Jr. 1987. Effects of feed composition and feeding schedule on growth and development of broiler breeder males. Poultry science, vol 66 : 134.

132-Vodela, J.K., J.A.Renden, S.D.Lenz, W.H.Mcelhenney & w.kemppainen., 1997. Drinking water contaminants ( Arsenic , Cadmirm, lead, Bensen , and Trichloroethylene). 1-Interaction of contaminants with nutritional status on general performance and immume function in broiler chickens. Poultry science, vol 76 : 1474-1492.

133-Vodela, J.K.,S.D.Lenz,J.A.Renden,W.H.Mcelhenney & W.kemppainen., 1997. Drinking water contaminants (Arsenic , cadmiuc , Lead, Benzen, and Trichloroethylene). 2. Effects on reproductive performace egg quality, and embryo toxicity in broiler breeders. Poultry science , vol 76: 1493-1500.

134-Waldroup, P.W. & H.M.Hellwig., 1995. Methionine and total sulfur amino acid requirements influenced by staye of production. journal. Applied poultry Research, 3 :1-6.

135-Walsh, T.J., J.Brake,. 1997. The effect of nutrient intake during rearing of broiler breeder females on subsequent fertility. Poultry science, vol 76 : 297-305.

136-Walsh, T.J., J.Brake,. 1999. Effect of feeding programe and crude protein intake during rearing on fertility of broiler breeder females. Poultry science , vol 78 : 827-832.

137-Wathes, C.M & E.R.charles., 1994. Livestock housing. Cab International, U.K. cambridge, pp : 249-272.

138- Wilson, H. R. , F. Mather & D.R. Ingram., 1989. Factors affecting fertility and hatchability in broiler breeders. Zootecnica International, vol 2 : 36-37.

139-Wilson, H.R.,L.O. Rowland.Jr & R.H.Harms., 1971. use of low protein grower diets to delay sexaual maturity of broiler breeder males. Poultry science, vol  12 : 157-163.

140-Wilson, J. L., G.R. Mc daniel & C.D. sutton., 1987. Dietary protein levels for broiler breeder Males. Poultry science, vol 66:237-242.

141-Wilson, J.L., G.R. Mc daniel, C.D.sutton & J.A.Renden., 1987. semen and carcass cvaluation of broiler breeder males fed low protein . poultry science, vol  66 : 1535.

142-Wilson, J.L., L.M.krista, G.R. Mc daniel & C.D.sutton., 1988. correlation of broiler breeder male semen production and testes morpholoy . poultry science, vol 67 : 660-668.

143-Winton, A.L. , K.B.winton.,1996. Poultry eggs. Agro Botanical publishers, p : 5.

144-Wiseman, J., P. C. Garnsworthy., 1999. Recent Developments in poultry Nutrition. 2. Nottingham university press. 21-35.

145–Yamamoto, T., L.R.Yumeja, H.Hatta & M. kim., 1997. Hen eggs : Their basic and applied science . CRC press, Inc. florida.

146-Yuan, T., R.J.Line & G.R.Mcd aniel., 1994. Effects of increased rearing period body weights and early photostimulation on broiler breeder egg production . poultry sciene, vol 73 : 792-800.

147-Zhang, X., W.D.Berry, G.R.Mc daniel, D.A Roland, p.Llu, C. calvert, R.Wilhites., 1999. Body weight and semen production of broiler breeder males as influenced by crude protein levels and feeding regimens during rearing. Poultry science, vol 78 : 190-196.

148- Zuidhof, M.J., F.E.Robinson, J.feeds & R. Hardin., 1995. The effects of nutrient dilution on the well being and performance of female broiler breeders. Poultry science, vol 74 : 441 – 445.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسي تأثير عوامل مديريتي بر صفات اقتصادي گله‌هاي مرغ مادر گوشتي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا