۲,۹۰۰ تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

مقدمه

خشكي، خطري جدي براي توليد موفق ذرت در سراسر جهان محسوب مي شود. منابع آب شيرين در جهان محدوده بوده، و با افزايش جمعيت جهان نياز به استفاده از آب بيشتر مي شود و لذا منابع آب بطور فزآينده اي مورد تهديد قرار گرفته، و از آنجاكه بخش كشاورزي عمده ترين مصرف كننده آب بشمار ميرود، هر گونه صرفه جويي در اين بخش كمك مؤثري به توليد بهينه محصولات زراعي خواهد كرد . با در نظر گرفتن روند افزايش جمعيت جهان كه طبق پيش بيني هاي سازمان ملل، اين جمعيت در سال 2050 ميلادي به 4/14 ميليارد نفر خواهد رسيد  . بنابراين ضرورت توليدات غذايي جهت تامين نيازهاي مرتبط امري اجتناب ناپذير است.

ذرت گياهي است گرمسيري كه بدليل ويژگيهاي زياد از جمله قدرت سازگاري با شرايط اقليمي گوناگون مورد توجه توليد كنندگان قرار گرفته بطوريكه ذرت از نظر سطح زير كشت مكان، زراعت آن بعنوان يك گياه پر محصول جهت تأمين كالري مورد نياز بشر بطور مستقيم و غير مستقيم از اهميت ويژه اي برخوردار است . توليد ذرات در جهان در سال 2002 ، 589/189/602 تن بود . حدود 17 درصد سطح زير كشت جهاني ذرت آبياري مي شود كه از اين مقدار حدود 40 درصد مواد غذايي حاصل مي شود .

در ايران تقريباً 70 درصد مساحت كشور را اقليم خشك و نيمه خشك شامل مي شود كه متوسط بارندگي ساليانه آنها كمتر از 300 ميليمتر است

از آنجائيكه مرحله گلدهي ذرت به عنوان حساسترين مرحله رشد و نمو ذرت با گرم ترين ماه سال ( تيرماه ) مطابقت دارد و معمولاً نزولات آسماني در اين موقع از سال رخ نمي دهد و از طرفي حداكثر نياز آبي محصولات رايج منطقه ( پنبه ، چغندر قند ، گوجه ) به همين زمان ارسال مربوط مي شود و ظرفيت شبكه هاي آبياري ، زراعت را در وضعيتي قرار داده كه فواصل آبياري ذرت طولاني شده و عملكرد كاهش مي يابد . ذرت در آب و هواي نيمه خشك مديترانه اي براي نيل به عملكرد دانه بالا نياز به آبياري تكميلي دارد .

خصوصيات مورفولوژي و فيزيولوژي زيادي ، در مقاومت به خشكي موثر هستند كه به عنوان شاخص هاي مورد انتخاب توصيه شده اند . براي مثال بسته شدن روزنه ها ، كاهش سطح برگ ، افزايش كارايي فتوسنتز ، رسوب چربيها ، توسعه سيستم ريشه اي ، مقاومت در برابر انتشار گازها ، تغيير در مقدار تركيبات آلي ، قندي و ازته ،اسيد آمينه پرولين ، تنظيم پتانسيل اسمزي ، تغييرات سرعت رشد نسبي ، و سرعت رشد محصول از اين جمله مي باشند.

با توجه به خصوصيت اصلي زراعت در مناطق با محدوديت منابع آبي و لزوم گسترش سطح زير كشت با هدف افزايش محصولات زراعي در اين مناطق ، و با توجه به اينكه آبياري يكي از نيازهاي مهم توليدات كشاورزي محسوب مي شود . دستيابي به ژنوتيپ هاي محتمل به شرايط دشوار با كارايي بالاي مصرف آب ضروري بنظر مي رسد .

بنابراين شناسايي مراحلي از رشد كه در آنها به آب كمتري نياز است و حذف آبياريهاي غير ضروري و نيز تعيين مراحل حساس به قطع آب و همچنين يافتن ژنوتيپ هاي محتمل به تنش آبي باعث افزايش كارايي مصرف آب همراه با افزايش سطح زير كشت و نهايتاً عملكرد اقتصادي خواهد شد . مطالعات جدي پيرامون شرايط نامساعد محيطي و عكس العمل گياهان نسبت به آنها از سال 1941 در دنيا شروع شده است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

مقدمه…………………………………. 1

1-    ذرت………………………………… 4

1-1. منشاء و تاريخچه ذرت………………… 4

2-1. اهميت محصول ذرت……………………. 5

3-1. طبقه بندي ذرت……………………… 6

4-1. ويژگيهاي انواع ذرت…………………. 8

5-1. فنولوژي ذرت……………………….. 10

1-5-1. جوانه زني و سبز كردن ذرت………….. 10  2-5-1. مرحله سبز كردن تا ظهور گل آذين نر….. 11

3-5-1. مرحله تشكيل گل آذين نر تا ظهور تارهاي ابريشمي……………………………….. 11

4-5-1. مرحله تشكيل تارهاي ابريشمي تا رسيدن دانه 12

6-1. رشد و نمو…………………………. 13

1-1-6-1. ريشه………………………….. 13

2-1-6-1. برگ…………………………… 13

2-6-1. رشد اندام هاي زايشي………………. 14

7-1. خاك مناسب ذرت……………………… 15

8-1. دماي موردنياز……………………… 15

9-1. رطوبت موردنياز…………………….. 16

10-1. تنشهاي محيطي……………………… 17

11-1. خشكي و تنش خشكي…………………… 18

12-1. اثرات عوامل طبيعي اقليمي بر روي نياز آبي گياهان………………………………… 20

13-1.اثرات فيزيولوژيك تنش آب…………….. 22

14-1. تنش خشكي در مرحله رشد رويشي گياه ذرت … 27

15-1.تنش خشكي و رشد زايشي ذرت …………… 30  16-1. تنش خشكي و اثرات آن بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد………………………………… 32

17-1.ساير صفات مرتبط با خشكي…………….. 37

1-17-1.محتويات نسبي آب برگ (RWC)………….. 37

2-17-1. پايداري غشاي سيتوپلاسمي…………… 38

18-1. مكانيزمهاي مقابله با تنش هاي خشكي…… 40

1-18-1. مقاومت به خشكي………………….. 40

2-18-1.فرار از خشكي…………………….. 40

3-18-1.اجتناب از خشكي…………………… 41

4-18-1. صفات مرتبط با اجتناب از خشكي……… 41

7-4-18-1. مكانيزم هاي روزنه اي…………… 41

2-4-18-1. افزايش بازده فتوسنتزي………….. 42

3-4-18-1. كاهش مساحت برگ………………… 43

4-4-18-1. وفور ومحل روزنه ها…………….. 43

5-4-18-1. سيستمهاي كارآمد ريشه…………… 43

6-4-18-1. نسبت زياد ريشه به شاخه…………. 44

5-18-1. تحمل خشكي………………………. 44

6-18-1. مكانيزم هاي تحمل خشكي……………. 45

1-6-18-1. اجتناب از صدمات ناشي از كاهش رشد… 45

2-6-18-1. تحمل در مقابل گرسنگي…………… 45

3-6-18-1. اجتناب در مقابل از بين رفتن پروتئين ها……………………………………… 45

19-1. چگونگي ازريابي مقاومت به خشكي………. 45

20-1. تنش خشكي و شاخص برداشت…………….. 47

21-1. كارايي مصرف آب……………………. 48

         نتيجه گيري و پيشنهادات…….. 49

         منابع و ماخذ …………….. 50

 

منابع و ماخذ مورد استفاده:

 • اهدايي، ب. 1373. انتخاب براي مقاومت به خشكي در گندم. مقالات كليدي اولين كنگره زراعت و اصلاح نباتات. دانشكده كشاورزي كرج دانشگاه تهران.
 • احمدي، ج و خ، زينالي خانقاه و م. ع، رستمي. ر. چوگان. 1379. بررسي مقاومت به خشكي در هيبريدهاي ديررس تجارتي ذرت. مجله علوم كشاورزي ايران.
 • احمدزاده، الف. 1376. تعيين بهترين شاخص هاي مقاومت به خشكي در لاين هاي برگزيده ذرت. پايان نامه كارشناسي ارشد اصلاح نباتات. دانشكده كشاورزي تهران.
 • آذري كي، م.ت. 1381. اثر تنش خشكي برروي عملكرد و اجزاء عملكرد ذرت در مغان. پايان نامه كارشناسي ارشد زراعت. دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز.
 • بي نام. مطالعات جامع بهنگام. 1379. كشت و صنعت و دامپروري مغان.
 • بي نام. 1382. وضعيت توليد ذرت در كشور و ضرورت اجراي طرح ذرت. وزارت جهاد كشاورزي (معاونت زراعت).
 • حكمت شعار، ح . 1372. فيزيولوژي گياهان در شرايط دشوار (ترجمه). چاپ اول. انتشارات نيكنام.
 • خدابنده، ن. 1369. غلات. انتشارات دانشگاه تهران.
 • خواجه پور، م. 1373. اصول و مباني زراعت. انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اصفهان.
 • رستگار، م. 1371. ديمكاري. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين.

30- مقدم، ع و م. ح. هادي زاده. 1379. عكس العمل هيبريدهاي ذرت و لاين هاي والدي آنها به خشكي با استفاده از شاخص هاي مختلف به تنش. نشريه نهال بذر. 1(3): 270-255.

31- مودب شبستري، م.و م. مجتهدي. 1369. فيزيولوژيكي گياهان زراعي (ترجمه). انتشارات مركز نشر دانشگاهي.

32- نورمحمدي، ق. ع. سيادت، ع. كاشاني. 1380. زراعت غلات. جلد اول. چاپ سوم. انتشارات دانشگاه چمران

33- نيشابوري، م. 1369. جزوه درسي رابطه آب و خاك. دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز.

 1. Abrecht, D.G and P.S.Carberry. 1991. The influence of water deficit prior tassel initiation on maize growth. Field Crops Res. , 31:55-69

35- Baldinii, M.,G. Vannuzzi., M.Turi and D.G.Sanches. 1997. Results of physiological selection approach to improve drought resistance in sunflower. Genet.a Slecht. 33(3):181-195.

36- Bolanas , J. and L. Martinaz. 1993. Eight cycles of selection for drought tolerance in low land tropical maize. Responses in droughtadptive physiological and morphological trait. Field Crop Res. 31:269-286.

37- Budiarti, S.G. 1997. Green house and field test of maize varieties for drought tolerance. Simposioum Nasional dan kongres. PERIPI (Indonesia). 24-25

38- Boyer, J. S. 1996. Advances in drought tolerance in plants. Agron. 56: 187-217.

39- Basseti, P.and M.E. Westgate. 1993. Water deficit affects receptivity of maize silks. Crop Sci. 33.227-282.

40- Cavero, J., E., Playan, N.Zapate and J.M.Faci. 2001. Simulation of maize grain yield variability withen a surface Irrigater Field. Agron. J.93: 773-782.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا