۲,۹۰۰ تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

چكيده

گرايش به فرهنگ بيگانه ، اكنون به عنوان يك معضل اجتماعي، فرهنگي، سياسي، در آمده است. تحقيقات نشان داده اند كه در اين گرايش عوامل متعددي نقش دارند.

تحقيق حاضر به منظور بررسي عوامل گرايش نوجوانان دبيرستانهاي شهر تهران به فرهنگ بيگانه انجام شده است. براي اجراي اين تحقيق، ابتدا بر اساس روش ليكرت، مقياسي به منظور سنجش نگرش به فرهنگ بيگانه ساخته شد، سپس براساس مطالعات نظري، پرسشنامه عوامل تهيه گرديد. پرسشنامه و مقياس مزبور، همزمان بر روي 400 نفر از دانش آموزان دختر و پسر دبيرستانهاي شهر تهران اجرا شد. پس از جمع آوري يافته ها و تجزيه و تحليل آنها، بطور خلاصه نتايج زيربدست آمد:

جنسيت در نگرش نوجوانان دختر و پسر به فرهنگ بيگانه اثر ندارد. وضعيت اعتقادي نوجوانان وخانواده ي آنها و شيوه ي تربيتي، در نگرش آنان به فرهنگ بيگانه مؤثر است. رسانه هاي گروهي در نگرش پسران بي تاثير، ولي در دختران اثر دارد. چگونگي گذران اوقات فراغت ، وضع اقتصادي خانواده، در نگرش دختران به فرهنگ بيگانه مؤثر ولي در پسران بي تاثير است. سن در نگرش نوجوانان مؤثر نيست. موقعيت محلي دبيرستانهاي نواحي مختلف، در نگرش دانش آموزان دختر به فرهنگ بيگانه تاثير دارد، اما در نگرش پسران، بي اثر است.

نتايج پژوهش حاضر، عوامل تربيتي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را بر نگرش نوجوانان به فرهنگ بيگانه تاييد مي‎كند.

 

مقدمه

«خروج از فرهنگ بدآموز غربي و نفوذ و جايگزين فرهنگ آموزنده اسلامي- ملي و انقلاب فرهنگي در تمام زمينه ها و درسطح كشور، آنچنان محتاج تلاش و كوشش است كه براي تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت كشيد و با نفوذ عميق و ريشه دار غرب مبارزه كرد»

(امام خميني (ره)، صحيفه نور، 19/9/63)

فرهنگ محصول پيشرفته و پيچيده عقل وذهن انسان فرآورده نيروي خلاقيت و آفرينندگي و «تفكر انتزاعي» و ادراك  و يادگيري است  فرهنگ كليد ارتباط عميق و ثمربخش و حيات آفرين همه آدميان ، همه علماء و دانشمندان همه مخترعان و همه مختصصان و همگان و همگان است براي برقراري ارتباط با زندگي، جامعه ، با والدين، فرزند، همسر، با دوست، با استاد و معلم و مربي، با هستي ، با ديگران حتي خود. لذا اگر فرهنگ حذف شود و اگر هركس از فرهنگ و تحلي فرهنگي، محروم شود همانند گل و گياهي خواهد بود كه از نور آفتاب و آب به عنوان مايه حيات دور مانده است. گل و گياه بدون آب و روشنايي، يعني هيچ، يعني تهيه شده از خود مساله ي گرايش به فرهنگ بيگانه امروزه افكار عده زيادي را در كشورهاي مختلف جهان به خود مشغول كرده است. و هم اكنون در بعضي از كشورها به عنوان يك معضل فرهنگي، اجتماعي و سياسي، در آمده است. دانشمندان علوم روان شناسي و ترتبيتي و علوم اجتماعي، رهبران جوامع، والدين، بيان و معلمان، هر كدام از جهتي علاقمند به شناخت علت ها و عامل هاي ايجاد كننده اين مساله هستند. در كشور ما سابقه اين مساله به گذشته اهي بسيار دور بر ميگردد. ولي شدت مساله ي گرايش به فرهنگ بيگانه به آغاز مشروطيت و تاسيس دار الفنون و موسسات ديگر غربي برمي گردد.

پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ، استكبار جهاني به سركردگي امريكا،  مبارزات جدي و سازمان يافته خود را به اشكال گوناگون، از قبيل محاصره اقتصادي جنگ تحميلي عراق عليه ايران و نيز حمله و هجوم تمام عيار فرهنگي، بر عليه انقلاب اسلامي و ارزشهاي معنوي آن آغاز كرده است، و ثمره اين شبيخون فرهنگي را در احياي فرنگي مآبي، گرايش به ارزشهاي غيراسلامي و غيرمعنوي و … در بين افراد جامعه اسلاميمان، شاهد هستيم.

بنابراين، در برخورد با مساله ي گرايش به فرهنگ بيگانه، علماي روان شناسي تربيتي و اجتماعي بايد از راه حلهاي مناسب و سازنده اي را به منظور پيشگيري و ايمن سازي ارائه نمايند، و به تدريج فرهنگ اسلامي – ملي را جانشين فرهنگ بيگانه كرده، از صدمات آن بر قشر فعال و آسيب پذير جامعه، يعني نوجوانان و جوانان جلوگيري كنند زيرا از جمله پيامدهاي گرايش به فرهنگ بيگانه ، فاجعه غربزدگي و بي هويتي نوجوانان است كه در جوامع شرقي به صورت هاي مختلف در قرنهاي اخير، بروز و ظهور كرده است.

بنابراين قبل از هر چيز بايد دامنه تحقيقات و مطالعات در اين زمينه، افزايش يابد، زيرا با كمال تاسف بايد گفته شود كه تحقيق در اين زمينه سابقه چنداني ندارد، و علي رغم اهميت مساله، فعاليتهايي كه در اين رابطه قبل از انقلاب انجام شده است، هر چند ظاهران علمي اند ولي ترجمه كتابهاي غربي بوده و راه حلهاي جوامع غربي را دارند و يا متناسب بافت فرهنگي اجتماعي زمان طاغوت مي باشند.

پس از انقلاب اسلامي نيز، كمتر تحقيق جامعي درباره مسايل و مشكلات نوجوانان و جوانان مخصوصاً در بعد فكري و فرهنگي انجام گرفته است. و حال آكه مساله گرايش به فرهنگ بيگانه و تهاجم فرهنگي، اكنون بعد سياسي نيز پيدا كرده است، و تا آنجا كه ما به تحقيقات انجام شده دست يافته ايم، تا كنون سه تحقيق در اين زمينه انجام شده است محدود بودن تعداد پژوهشها مويد آنست كه بايد تحقيقهاي متعددي در اين زمينه صورت گيرد، تحقييق حاضر نيز در راستاي اين منظور انجام شده است.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                  صفحه

چكيده …………………………………

تشكر و قدر داني ………………………..

تقديم …………………………………

فصل اول: مقدمه………………………….

1-1- بيان مساله ………………………..

2-1-  اهداف تحقيق……………………….

3-1- اهميت مساله ……………………….

4-1- تعاريف اصلاحات مهم ………………….

5-1- تعريف عملياتي اصلاحات………………..

6-1- خلاصه ……………………………..

فصل دوم: پيشينه تحقيق……………………

پيشگفتار ………………………………

 • تعريف، ابعاد و اجزاي نگرش ……………..
 • مقايسه بين نگرش و مفاهيم مشابه …………
 • تاريخچه گرايش به فرهنگ بيگانه در كشورهاي اسلامي

3-1- دوره غربگرايي در كشورهاي اسلامي ………

الف- دوره غربگرايي در تركيه ……………..

ب- دوره غربگرايي و غربزدگي در مصر…………

ج- دوره غربگرايي در ايران ……………….

4- دوره غربزدگي ………………………..

الف- دوره غربزدگي در تركيه ………………

ب- دوره غربزدگي در ايران (رضا شاه، محمدرضا شاه) و اقدامات آنها

5- دوره نهضت بازگشت به خويشتن…………….

نهضت بازگشت به اسلام در بعضي از كشورهاي اسلامي

نهضت بازگشت به اسلام در تركيه …………….

نهضت بازگشت به اسلام در ايران …………….

آثار و پيامدهاي گرايش به فرهنگ بيگانه …….

ريشه ها و زمينه هاي گرايش به فرهنگ بيگانه …

نيازها و ويژگيهاي نوجوانا ……………….

ويژگيهاي نوجوانان ………………………

تاثيرات محيط اجتماعي در رشد و شخصيت……….

تاثير دوستان و همسالان بر رفتار نوجوانان……

عوامل گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه براساس مطالعات و تحقيقات انجام شد……………………………………. ه

خلاصه…………………………………..

فصل سوم: روش شناسي ……………………..

3-1- روش تحقيق …………………………

3-2- جامعه تحقيق و نمونه ………………..

3-3- ابزار تحقيق ……………………….

3-4- نحوه تهيه مقياس و نمره گذاري آن ……..

3-5- روش اجرا: (الف- مطالعه مقدماتي ب- اجراي نهايي)

روايي و پايايي …………………………

3-6- روشهاي آماري ………………………

خلاصه ………………………………….

فصل چهارم: يافته هاي تحقيق وتجزيه و تحليل اطلاعات

پيشگفتار ………………………………

 • آزمون سوال يك ………………………..
 • آزمون سوال دو ………………………..
 • آزمون سوال سه ………………………..
 • آزمون سوال چهار ………………………
 • آزمون سوال پنج ……………………….
 • آزمون سوال شش…………………………
 • آزمون سوال هفت ………………………
 • آزمون سوال هشت ……………………….
 • يافته هاي ديگر ……………………….

خلاصه و نتيجه گيري ………………………

فصل پنجم: خلاصه، نتيجه گيري و بحث …………

پيشگفتار ………………………………

 • خلاصه و نتيجه گيري……………………..
 • بحث …………………………………
 • محدوديت هاي تحقيق …………………….
 • رهنمودهاي تحقيق……………………….

الف- توصيه به والدين، معلمان و مربيان در رابطه با كودكان و نوجوانان ………………………………………

ب- توصيه به كارگزاران عالي كشور و متوليان امور آموزشي و پروشي و فره……………………………………… نگي

 • پيشنهادها…………………………….
 • منابع………………………………..
 • پيوست ها (پرسشنامه )…………………..

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه بررسي و شناخت عوامل مؤثر در گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه بين دانش آموزان دختر و پسر دوره دبيرستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا