۲,۹۰۰ تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

مقدمه:

با پيدايش شيمي داروئي با تلفيق شيمي آلي سنتيتك، جنبه‌هاي فارماكلوژيك و اهداف باليني به تحولي شگرف در علم داروسازي منتهي شد. تهيه تركيبات رهبر توسط علم شيمي و تطبيق آن با مقاصد درماني بوسيله مطالعات باليني مسير تحقيقات را به سمت توليد دسته‌هاي داروئي جديد سوق داده است. بي‌شك موفقيت علم پزشكي در سال‌هاي اخير تا حد زيادي مرهون اين كشفيات است. البته پيشرفت در اين زمينه به دور از مشكلات نبوده و عدم هماهنگي واحدهاي مختلف از جمله «باليني» در پذيرش و استفاده از داروهاي جديد و يا بهره‌مند نبودن از روش‌هاي كنترل‌ شده موانعي بر سر راه تحقيقات به حساب مي‌آمدند.

پزشكي امروز جهت بكارگيري روش‌هاي مطلوب به داروهائي با طيف اثر انتخابي‌تر و  عوارض جانبي كمتر نيازمند است و اين امر به جز در سايه تلاش‌هاي متخصصان شيمي داروئي محقق نخواهد شد، روندي كه در تمام طول تاريخ علي‌رغم معضلات محدوديت‌ها و موانع بيشمار به همت دانشمنداني فرزانه به بهترين نحو پيش رفته و در آينده نيز تداوم خواهد يافت.

 

فهرست مطالب

مقدمه………………………….. 1

فصل اول: كليات

1-1- اكسيم‌ها و كاربرد آنها……………… 2

1-1-1- اثر اكسيم به عنوان آنتي دوت………. 4

الف) ساختار شيميائي و ويژگي اكسيم‌ها……… 11

ب) فارماكوكينتيك اكسيم‌ها……………….. 14

ج) سميت اكسيم‌ها……………………….. 15

د) خاصيت فعاليت بخشي مجدد در In- Vitro……… 17

هـ) خاصيت احياكنندگي در In-Vivo…………… 20

و) اثربخشي درماني اكسيم‌ها………………. 25

ز) توصيه‌هاي باليني…………………….. 30

1-1-2- اثر اكسيم‌ها به عنوان آنتي دوت سموم ارگانو فسفره   32

الف) مكانيزم عمل آفت كش‌هاي ارگانو فسفره….. 32

ب) تابلوي باليني مسموميت با آفت كش‌هاي ارگانو فسفره  34

ج) درمان مسموميت با آفت كش‌هاي ارگانو فسفره.. 37

1-1-3- اكسيم با كاربرد علف‌كش……………. 38

1-1-4- اثر ضد قارچي اكسيم‌ها…………….. 39

الف) معرفي قارچ‌ها……………………… 39

ب) شيمي درماني بيماري‌هاي قارچي………….. 41

ج) آزول‌هاي ضد قارچ…………………….. 43

د) فارماكوفور آزول‌هاي ضد قارچي………….. 44

هـ) مكانيزم اثر آزول‌ها…………………. 48

و) طراحي آزول‌هاي جديد ضد قارچ  (آنالوگ هاي اكسي كونازول) 51

1-1-5- اثر اكسيم در درمان بيماري انگلي لشمانيوز 55

1-1-6- تركيبات آنتي‌بيوتيك با ساختار اكسيم… 57

الف) تعريف آنتي‌بيوتيك‌ها………………… 57

ب) منابع آنتي‌بيوتيك‌ها………………….. 60

ج) مكانيزم اثر آنتي‌بيوتيك‌ها…………….. 60

د) آنتي‌بيوتيك‌هاي بتالاكتام………………. 63

1-1-7- اثر اكسيم در درمان بيماري آلزايمر…. 67

الف) علت‌شناسي بيماري آلزايمر……………. 68

ب) درمان بيماري آلزايمر………………… 68

1-1-8- مشتقات اكسيم با خاصيت ضد تشنج…….. 70

الف) فيزيوپاتولوژي صرع……………… 72

ب)اتيولوژي صرع………………………… 74

ج) دارو درماني صرع…………………….. 75

1-1-9- مشتقات اكسيم با خاصيت مهار كنندگي پمپ سديم ـ پتاسيم   78

1-1-10- اكسيم با خاصيت مهاركنندگي آنزيم Cytp450 79

فصل دوم: بخش نظري

2-1- تلاش براي سنتز 2-(4-ترسيوبوتيل-1- سيكلوهگزنيل)-4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون. 81

2-1-1- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط اسيدي 82

2-1-2- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط اسيدي با حلال تولوئن82

2-1-3- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط بازي 83

2-1-4- روش خالص سازي كتون سنتز شده…….. 84

الف) انتخاب حلال……………………….. 85

ب) انحلال……………………………… 86

ج) صاف كردن محلول داغ………………….. 87

د) تبلور……………………………… 87

هـ) صاف كردن………………………….. 88

و) خشك كردن بلور‌ها…………………….. 89

2-2- تلاش براي سنتز اكسيم از 2-(4- ترسيوبوتيل-1- سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون………………… 90

3-1- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط بازي…….. 91

3-2- عمل جداسازي كتون مورد نظر توسط كريستال‌گيري مجدد 92

3-3- طيف‌هاي كتون سنتز شده……………. 95

3-4- بررسي و نتيجه گيري…………….. 106

3-5- تلاش براي سنتز اكسيم از كتون ساخته شده در مرحله 3-1- 107

3-6- عمل جداسازي اكسيم مورد نظر توسط كريستال‌گيري مجدد    108

3-7- طيف‌هاي اكسيم سنتز شده……………… 110

3-8- بررسي و نيتجه‌گيري…………………. 115

خلاصه انگليسي………………………….. 116

منابع………………………………… 117

 

[1]. T.W.Greene and P.G.H.Wuts , Protective Groups in Organic Synthesise Wiley , New York , (1991).

[2]. C.O.Kappe.Tetra hedron , 49 , 6937 , (1993).

[3]. H.Firouzabadi , N.Iran poor , F.Kiaee zadeh and J.Toofan , Tetrahedron , 42 ,719 , (1986).

[4]. I.M.Baltork and Sh.Poushirbani , Synth.Commun. 26 , 1 , (1996).

[5]. A.R.Hajipour and N.Mahboub khah, J.Chem. Reserch , 122 , (1988).

[6]. A.demir , G.Tanyeh , O.Sesenoglu , S.Demic , Tetra hedron Lett , 37 , 1 , 407 , (1996).

[7]. L.G.Donadma and W.Z.H.Heldt , Organic Reactions , 11 , (1960).

[8]. Robert.Conley and Raymond.J.Lange , J.Org.Chem. , 28 , 210 , (1963).

[9]. G.Leclerc , A.Mann , C.Camille , G.Wermuth , Jurnal of Medical

Chemistry , 20 ,12 , 1657 , (1991).

[10]. آسيب بدني در جنگ خردل ـ گوگردي، دكتر حسين الياسي، مركز اطلاع رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي، (1372).

[11]. ش.م.ر ـ بهداري كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، شناخت سلاحهاي شيميائي و درمان عوارض حاصل از آنها، دارو و درمان، (1366).

[12]. R.A.W,Rosychuk and K.V.Fieseler , Veterinary Dermatology , 12 , 13 , (2001).

[13]. J.Kassa , Jurnal of Toxicology , Clinical Toxxicology , 40 , 803-816 , (2002).

[14]. Martin K.Johnson , Dag Jacobsen , Tim J.Meredith , Peter Eyer Andrew J.Heath , Emergency Medicine , 12 , 22 , (2000).

[15]. Baji , H.Flammang , M.Kimny , T.Gasques , F.Compagnon , P.L.Delcourt , Eur.J.Med.Chem , 30 , 617-626 , (1995).

[16]. Lovey , R.G.Elliott , A.J.Kaminski , J.J.Loebenberg , J.Med.Chem , 35 , 4221-4229 , (1992).

[17]. Tafi , A.Anastassopoulou , J.Med.Chem , 39 , 1227-1235 , (1996).

[18]. Griffith , R.Tracy , Antifungal drugs.In:Foye s Priciples of Medicinal Chemicstry , 5th Edition , 891-903 , (2002).

[19]. Korolkovas , Essntials of Medicinal Chemistry , 2nd Edition , 680-694 , (1988).

[20]. Sheppart , D.Lampiris , Basic and Clinical Pharmacology , 7th Edition , 780-787.

[21]. Lyman , Walsh , Drugs , 44 , 9-35 , (1992).

[22]. Formtling , Drugs of Today , 20 , 325-349 , (1984).

[23]. Lwata , K.Yamashia , I.Uehara , H.Hozawa , Chemotherapy , 38 , 435-443 , (1990).

[24]. A.R.Martin , Wilson and Gisvolds Text book of organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry , 10th Edition , 185-196 , (1998).

[25]. Rossello , A.Bertini , S.Lapucci , A.Macchia , M.Martinelli , A.Rapposelli , S.Herreros , E.Macchia , J.Med Chem. , 45 , 4903-4912 , (2002).

[26]. Ji , H.Zhou , Y.Zhang , M.Zhu , J.Song , Y.Lu , J.Zhu J.Med.Chem. , 43 , 2493-2505 , (2000).

[27]. Yoshida , Y.Aoyama , Biochem.Pharmacol. , 36 , 229-235 , (1987).

[28]. Mixich ,V.G.Thiele , Drug Res. , 29II , 1510-1513 , (1979).

[29]. Rossi , R.Carpita , A.Piergiorgio , P.Manniana , L.Valensin , Tetrahedron , 55 , 11343-11364 , (1999).

[30]. Tuncbilek , M.Bozdag , O.Ayhan-Kiilcigil , G.Altanlar , N.Buyukbingol , E.Ertan , Drug Res. , 49 II , 853-857 , (1999).

[31]. F.Dorn , Chem.Abst. , 97 , 163017c , (1982).

[32]. Ankhimwala , M.D.Naik , Chem.Abst. , 115 , 91889d , (1991).

[33]. AlNakib , T.Bezjak , V.Meegan , M.J.Chandy , Eur.J.Med.Chem , 25 , 455-462 , (1990).

[34]. Rane , D.F.Fishman , A.G.Pike , Synthesis , 8 , 694-695 , (1984).

[35]. C.Fest , K.J.Schmidt , The chemistry of organophosphorus pesticides , (1973).

[37]. Tomi Jarvinen , Simon L.Croft , T.Garnier , Bioorganic and

Medicinal Chemistry , 12 , 3497-3502 , (2004).

[38]. مبادي آنتي بيوتيك‌ها، رونالد راينر، دكتر عباس شفيعي، دكتر  قنبر پور، انتشارات دانشگاه تهران، (1371).

[39]. ميكروب‌شناسي داروئي، وب هوگو، آ.د. راسل، دكتر صديقه فضلي، انتشارات دانشكده علوم پزشكي مشهد، (1371).

[40]. Boyd R.F. , Hoerl B.G. , Basic medical microbiology , 4th Edition ,

(1998).

[41]. شيمي درماني (فارماكولوژي ضد ميكروب‌ها و ضد سرطان‌ها)، ثميني، دهپور، شريف‌زاده، چاپ اول، (1374).

[42]. فارماكولوژي كاتزونگ، ترور، كاتزونگ، ترور، منصور ميرزائي، چاپ دوم، (1378).

[43]. فارماكولوژي گات، گات، بهرام قاضي جهاني، منوچهر بشيريان، بيژن جهانگيري، جلد دوم، چاپ اول، (1371).

[44]. اطلاعات و كاربرد باليني آنتي بيوتيك‌ها، رحيمي‌نژاد، اجتماعي، چاپ اول، (1373).

[45]. Remington , The saince and Practice of pharmacy , 20th Edition , (2000).

[46]. Evans DA. , Funkenstein H.H. , Albert  M.S. , JAMA , 262 , 2551-2556 , (1989).

[47]. R.Katzma , Amagor Killer , Arch. Neurol , 33 , 217-218 , (1976).

[48]. P.Davies , Aj.Malony , Lancet , 2 , 1457-1459 , (1976).

[49]. R.Mayeux , M.Sano , N.Engl.J.Med , 34 , 1670-1679 , (1999).

[50]. A.I.Bush , Current opinion in Psychiat , 14 , 341-348 , (2001).

[51]. Current opinion in Therapeutic patent , 3(10) , 1555-1557 , (1993).

[52]. اصول طب داخلي هاريسون، بيماري‌هاي مغز و اعصاب، آقاجاني، آينده‌سازان، (1370).

[53]. بررسي ديدگاه‌هاي تازه در دارو درماني اپي لپسي، ارضي، گله‌دار، معاونت پژوهشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، چاپ اول.

[54]. فارماكوتراپي صرع، ثميني، مجله‌ رازي، سال چهارم، شماره6، (تير 1372).

[55]. فارماكولوژي پايه و باليني، برترام، كاتزونگ، باقرزاده، رفوگران، پاك كار، درخشان، انتشارات شهر آب ويرايش پنجم، جلد اول، (1371).

[56]. اطلاعات داروئي باليني داروهاي ژنريك ايران، جاويدان نژاد، حاجي بابائي، مركز نشر دانشگاهي ويرايش دوم، جلد دوم، (1370).

[57]. Tina Martin , Sharon Lobert , Bioorganic and Medicinal Chemistry , 12 , 3307-3312 , (1999).

[58]. Chem.Abst. , Vol:85 , 149 , 36b , (1976).

[59]. Schoen , K.Wolf , R.Arzneim-Forsch , Chem. Abst. , Vol:78 , 2574d , (1973).

[60]. W.Wayne and H.Adkins , J.Am.Chem. soc , 62 , 3401 , (1940).

[61]. Christophe Bochu , Axel Couture and Pierre Grandclaudon , J.Org Cem , (1988).

[62]. F.A.Davis , M.Serajul Maque and R.M.Preslarski , J.Org.Chem , 54 , 2021 , (1989).

[63]. شيمي آلي تجربي نوين، رابرتس، گيلبرت، ردوالد، وينگرو، هوشنگ پيرالهي، مركز نشر دانشگاهي، (1370).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آماده پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4- ترسيوبوتيل – 1 سيكلوهگزنيل) – 4 ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا