۲,۹۰۰ تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

پيشگفتار

تهران كه از سال1210 هـ .ق. آقا محمد خان قاجار آن را به پايتختي برگزيد در طول حيات سياسي- اجتماعي خود چنان رشد سريع و غافل گيرانه اي داشت كه كمتر كسي چنين تصوري برايش ممكن بود. تهران امروز كه به عنوان يكي از ابر شهرهاي دنيا محسوب مي شود و جمعيتي بالغ بر ده ميليون نفر را در خود جاي داده است، متأسفانه از گذشتة نه چندان دور خود، نشانه هاي كمي سراغ دارد.

تاريخچه تهران و شهرداري

تا سال 1284 هـ .ق. شهر تهران همچنان در حصار كهن شاه تهماسبي قرار داشت، و به حداكثر گسترش خود رسيده بود. افزايش روزافزون جمعيت ، كمبود زمين براي خانه سازي ، ايجاد و گسترش باغها و خانه هاي مسكوني در خارج حصار شهر، و سرانجام نياز به شهري كه درخور پايتختي ايران باشد، ناصرالدين شاه قاجار را بر آن داشت تا انديشة گسترش تهران را به مرحلة اجرا در آورد.

اجراي طرح توسعة تهران به عهدةميرزا يوسف مستوفي الممالك صدراعظم و ميرزا عيسي وزير دارالخلافه گذاشته شد. دراين دوره بود كه شهرداري معنا پيدا كرده و آغاز به كار كرد. كه در دوران ناصرالدين شاه قاجار نام آن احتسابيه بوده و رييس آن نيز شخصي به نام محمد كريم خان مختار السطنه بوده است.

جمعي از معماران ايراني و مهندسان خارجي زير نظر يك مهندس فرانسوي به نام بهلر طرح توسعة شهر را مهيا ساختند برابر طرح تازه شهر تهران را حصاري هشت ضلعي با دوازده دروازه محصور مي كرد.

كار توسعة شهر با ويران سازي با روي كهن، و پر كردن خندقهاي دور شهر آغاز شد، و ايجاد باروي جديد و كندن خندقهاي تازه به دور آن، و ساختن دروازه هاي نو بيش از ده سال به درازا كشيد. تهران جديد يكباره از نظر وسعت چندين برابرشد. محيط شهر از سه كيلو متر به نوزده كيلومتر ، و وسعت آن از چهار ميليون متر مربع به بيش از هيجده ميليون مترمربع رسيد. محله هاي قديمي به تدريج توسعه يافت، و با گشايشي كه با افزوده شدن زمينهاي تازه در كار شهر پديد آمد معابر ، باغها و خانه هاي جديد ساخته شد. بخش شمالي شهر از نظر آباداني پيشرفت و سرعتي روزافزون داشت، اما در بافت شهر كهنة تهران دگرگوني اساسي پديد نيامد. مشكلات بزرگي چون بي نظمي، تنگي و باريكي و پرپيچ و خمي كوچه ها و معابر، تاريك بودن آنها در شب، خاك آلود بودن در فصلهاي خشك ، و پر گل بودن آنها درزمستان و مشكلات بسيار ديگر همچنان در بخش كهنة شهر تهران موجود بود. اما در بخش شمالي شهر ايجاد خيابانهاي تاره چون لاله زار، علاءالدوله و مريضخانه و چراغ گاز و بناي ساختمانها وپاركها و ميدانها ي جديد چون پارك ظل السطان و عمارت مسعوديه، پارك و عمارت اتابك ، پارك امين الدوله، باغ وعمارت بهارستان و ميدانهاي توپخانه و مشق به تدريج به تهران چهرة يك شهر تازه بخشيد.

همزمان با توسعة شهر و در سالهاي پس از آن ابنية مهمي چون تكية دولت، دروازة دولت (درشمال ارگ در جاي دروازة ارگ) سر در الماسيه، موزه يا تالار سالم، ساختمان گالري، اندرون يا فرح آباد و… در داخل محوطة ارگ. عشرت آباد، سرخه حصار و كامرانيه نيز در خارج از تهران ساخته شد.

درفاصلة سالهاي 1248 تا 1309 هـ . ق. جمعيت تهران از 160000 تن به 250000 تن افزايش يافت. در همين سال شمار خانه هاي تهران به 18000 باب رسيد كه از اين تعداد 9000 باب آن در بخش جديد شهر ايجاد شده بود.

روند توسعة تهران در آغاز سدة چهاردهم هجري رو به آهستگي نها د تا جايي كه در طول پادشاهي مظفر الدين شاه يعني از سال 1313 تا 1324 هـ . ق. به جز ساختمان قصر فرح آباد آن هم در خارج از حصار شهر، بناي قابل توجه ديگري در نهران ساخته نشد. و از آن پس نيز تا پايان دورة سلطنت سلسلة قاجار به سبب ناپايداريهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ، تهران نه تنها روبه آباداني و گسترش نداشت، بلكه آنچه در طول سدة سيزدهم واوايل سدة چهاردهم هجري ساخته شده بود، روبه ويراني و فرسايش نهاد.

 

نقشه هاي تهران

نخستين نقشه برداري فني از تهران يك سال بعد از توسعة شهر يعني از سال 1285
هـ .ق. آغاز شد. مهندسان مدرسة‌دارالفنون زير نظر عبدالغفارخان نجم الملك مأمور انجام اين كار گرديدند. كار نقشه برداري د رمراحل مختلف و با همكاري گروههاي متفاوت در فاصلة سالهاي 1285 تا 1309 هـ .ق. كه نقشه به چاپ رسيد. ادامه يافت.

بررسي نقشة عبدالغفار خان، بهبودي وضع شهر سازي، ايجاد معابر و خيابانهاي منظم، پيدايش ميدانهاي وسيع ، ايجاد پاركها و باغهاي گسترده و بالاخره پديدار شدن محلات كم تراكم از نظر ساختماني را به خوبي آشكار مي سازد. اين بهبود و پيشرفت در بخش شمالي تهران بيشتر وچشمگير تر بوده است. پس از اين نقشه، نقشه هاي ديگري نيز از تهران تهيه گرديده، كه گسترش تدريجي تهران در آنها نشان داده شده است.

گذشته از اين نقشة جامع ، نقشه هاي ديگر كه نمايانگر شهر تهران و حومة آن است، و نقشه اي كه ساختمانهاي داخل ارگ تهران را نشان مي دهد، موجود است. رفته رفته  تهران به گسترش امروز رسيد و به 22 منطقه تقسيم شد است.

كه منطقه 5 شهرداري تهران از سال 1358 و پس از انقلاب به عنوان يكي از مناطق 22 گانه تهران محسوب و شامل مناطقي همچون كن، اكباتان ، جنت‌آباد، شهران و … مي باشد و جمعيتي بالغ بر 600 هزار نفر در اين منطقه سكونت دارند.

 

تعريف حسابداري

حسابداري بطور مختلفي بيان گرديده است ولي تعريفي كه در حال حاضر مورد قبول اكثر مولفان و متخصصان و اساتيد اين فن قرار گرفته است:

آنرا عبارت از: فن ثبت ، طبقه بندي وتلخيص فعاليتهاي مالي يك موسسه در قالب اعداد قابل سنجش بپول وتفسير نتايج حاصل از بررسي اين ارقام دانسته اند و دفترداري عبارت از فني است كه بوسيله آن عمليات پولي و عملياتي كه داراي ارزش پولي است در دفاتر مخصوص ثبت شده بطوريكه همواره نتايج مشروحه زير از آن حاصل گردد.

  • چه عملياتي در يك موسسه انجام گرفته است.
  • نتبجه اين عمليات در يك سال مالي چه بوده است.
  • وضع مالي موسسه دريك تاريخ و زمان معين چگونه است.
  • تفسير و تجربه و تحليل گزارشها و صورتحسابهاي مالي

بطوريكه از تعريف فوق برمي آيد، مرحله ثبت وطبقه بندي را دفترداري وتلخيص فعاليتهاي مالي و تفسير نتايج آنرا حسابداري ميگويند. در حقيقت حسابداري جنبه علمي دفتر داري راتشكيل ميدهد و شامل مراحل ثبت وطبقه بنديست.

دردفترداري مترادف از دفتر روزنامه براي ثبت و از دفتر كل براي طبقه بندي استفاده ميشود.

تعريف حسابداري براي شهردرايها كه جزئي از حسابداري دولتي ميباشد نميتواند از حدود ضوابط بيان شده در تعريف فوق خارج باشد، منتها كليه فعاليتهاي مالي سازمانهاي دولتي و شهرداريها بر اساس قوانين ومقررات وآئين نامه هاي مربوطه امكان پذير است و در نهايت در طبقه بندي وتلخيص فهاليتها اثر مستقيم خواهد داشت. به عبارت ديگر فن تركيب و تطبيق اصول وموازين متداول حسابداري از يك طرف با قوانين و مقررات مالي شهرداري از طرف ديگر اساس «اصول حسابداري شهرداريها در ايران» را تشكيل ميدهد.

خصوصيات حسابداري شهرداري ها

حسابداري شهرداريها در مقام مقايسه با حسابداري بازرگاني جزئي از حسابداري دولتي ميباشد و كليه خصوصيات قائل شده در كتب و منابع مختلف حسابداري دولتي در مورد حسابداري شهرداريها نيز صادق است ولي حسابداري شهرداريها در مقايسه با حسابداري دولتي داراي ويژگي خاص ميباشد.

دستگاه هاي اجرائي دولتي كه اعتبار بودجه برنامه اي آنان از محل اعتبار بودجه كل كشور تامين و پرداخت ميگردد، ايجاد كننده تعهدات و پرداخت كننده  هزينه هاي انجام شده خواهند بود و هزينه هاي انجام شده را دردفاتر خود ثبت مينمايند و در آمد دولت در دستگاه ديگري (خزانه داري كل) متمركز ميگردد.

درصورتيكه در شهرداريها حسابداري در آمد و هزينه در يك واحد مالي مجتمع در دفاتر منعكس خواهد شد.

 

درآمد و هزينه

درصورتيكه دراثر يك فعاليت مالي افزايشي در سرمايه يك موسسه ايجاد گردد اين افزايش در سرمايه را «درآمد» و در صورتيكه در اثر يك فعاليت مالي كاهش در سرمايه موسسه پديد آيد اين كاهش در سرمايه را «هزينه» گويند. درپايان دوره مالي حسابهاي در آمد و هزينه موسسات بازرگاني كه بحساي موقت يا اسمي موسومند بحساب سود و زيان بسته خواهند شد تاسود يا زيان و در نهايت «ارزش ويژه» موسسه تعيين شود.

درصورتيكه در حسابداري شهرداريها بجاي حساب سود وزيان از حسابي بنام حساب «در آمد و هزينه» جهت بستن حسابهاي موقت و تعيين «مازاد» ويا «كسر» خالص استفاده ميشود و در آمد شهرداري براي يك دوره مالي نسبت به هزينه هاي انجام شده همان دوره درقالب اين حساب محاسبه ومشخص ميگردد، شهرداريها با توجه به نوع فعاليت ووظايف قانوني خود از جمله موسسات خدماتي، غير انتفاعي وفاقد سرمايه ميباشند لذا مازاد خالص آنان در بودجه مصوبه سال بعد بعنوان مازاد تخصيص نيافته منعكس خواهدشد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا