2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آدمي از سپيده دم ظهور بر اين كره خاكي و از آن هنگام كه دوران شكارگري دانه‌ها و ميوه‌ها را پشت سر گذاشت و براي تهيه غذاي كافي به كشاورزي پرداخت، هماره درگير نبردي بي‌امان با عواملي بوده است كه بعضي تندرستي و بقاي او را با ايجاد بيماري‌هاي گوناگون به چالش طلبيده اند و برخي با نابودسازي قوت و غذاي او قطحي و مرگ‌هاي ناشي از گرسنگي و بي غذايي را باعث شده‌اند.

كشتار بي رحمانه و گسترده بيماريهاي همه‌گيري همچون طاعون، وبا، مالاريا، تب زرد، سل و … در دوران‌هاي گذشته گهگاه نسل بشر را حتي تا آستانه نيستي و نابودي بوده است و زيان‌هاي وسيع آفات و بيماري‌هاي گياهي نظير ملخ، سن، بيماري‌هاي قارچي و ….  با ايجاد قطحي‌هاي هولناك، مرگ‌هاي دسته جمعي ناشي از گرسنگي را به دنبال داشته است. در تاريخ بشري تلفيق زيان‌هاي اين دو گروه كرارا ديده شد كه فجايع سهمگيني آفريده است.

تا حدود يك قرن پيش، به واقع بشر پس مانده خوار سفره آفات و بيماري‌هاي گياهي بود كه حاصل دسترنج او در كشتزارها و انبارها را نابود مي‌ساخت و تنها از اوايل قرن بيستم ميلادي، بشر توانسته است به كمك دانش و فناوري، مبارزه موثري را با اين عوامل آغاز كند.

تحقيقات گياه پزشكي و جستجو براي يافتن راه‌حل‌هاي موثر در مبارزه با آفات كشاورزي زماني ممكن شد كه انسان بر خلاف گذشته اين عوامل را سرنوشت محكوم و گريزناپذير ندانست بلكه عوامل طبيعي به شمار آورد كه مي‌توان به كمك هوش و دانش بر آنها چيره شد.

به واقع تحقيقات گياه پزشكي حاصل تفكر نوين و نگرش جديد انسان به طبيعت پيراموني است  و گياه پزشكان امروزه بخش مهمي از مسئوليت سنگين تامين خوراك بيش از 6 ميليارد نفوس بشري را بر دوش دارند.

گياه پزشك ايراني بايد هم فون و فلور طبيعي ايران را مد نظر داشته باشد و هم گونه‌هاي وارداتي را كه اكثرا بومي‌شده‌اند مورد بررسي قرار دهد و هم به موجودات زنده‌اي كه مداوما از مبادي ورودي رسمي و يا از مرزهاي طولاني كشور به صورت غير قانوني (از جمله آفات و بيماري‌ها و علف‌هاي هرز قرنطينه‌اي) وارد مي‌شوند در چالش باشد. در مطالعه جانوران و حشرات و گياهان و غيره هم بايد فون و فلور Afrotropical و هم  با منطقه oriental‌و هم با منطقه پاله آركتيك (كه بخش اعظم سرزمين در آن قرار دارد) آشنا باشد كه عناصر فراواني از هر سه منطقه اصلي جغرافيايي جانوري (zoo geography) در ايران وجود دارند توجه به اين پيچيدگي‌ها، دشواري كار و مسئوليت سنگين گياهپزشكان ايران را به خوبي نشان مي‌دهد.

 

فهرست مطالب:

فصل 1: توضيح درباره موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياه

مقدمه

تاريخچه موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي

توضيح وظايف اساسي موسسه

تشكيلات موسسه

بخش تحقيقات آ‍فت كش‌ها

بخش تحقيقات حشرات زيان آور به گياهان

بخش تحقيقات علف‌هاي هرز و انگل‌هاي گلدار

بخش تحقيقات سن گندم

بخش تحقيقات بيماري‌هاي گياهان

بخش تحقيقات رده‌بندي حشرات

بخش تحقيقات جانور شناسي كشاورزي

بخش تحقيقات ؟ شناسي گياهي

بخش تحقيقات مبارزه بيولوژيك

بخش تحقيقات ويروس شناسي و بيماري‌هاي ويروسي گياهي

بخش تحقيقات شناسايي رستني‌ها

بخش تحقيقات بيولوژي مولكولي و بيوتكنولوژي

نيروي انساني

طرح‌هاي تحقيقاتي

انتشارات

منابع فصل

فصل 2: معرفي محل كارآموزي

معرفي محل كارآموزي

فصل 3: كليات

كليات

فصل 4: پرپاراسيون ميكروسكوپي حشرات و اقاله كردن حشرات

اقاله كردن حشرات

تهيه پرپاراسيوني از حشرات كوچك

منبع اين فصل

فصل 5: آزمايشات مربوط به مگس سفيدگلخانه‌اي و پروژه مربوط به آن

مقدمه

مراحل رشدي

مرفولوژي مراحل رشدي

دموگرافي و دنيامسيم جمعيت

پروژه مگس سفيدگلخانه‌اي

مگس سفيد

سم آندوسولفان و مبارزه شيميايي با مگس‌هاي سفيد گلخانه‌اي

انواع آندوسولفان

عسلك پنبه

كنه دو نقطه‌اي

شپشك آرد آلو ساحلي

منابع اين فصل

فصل6: پروژه سن گندم و تاثير روي كاهش سن‌زدگي در مزرعه آسيب‌ديده توسط اين آفت

زيرراسته ناجور بالان

كليد شناسايي خانواده‌هاي مهم سن‌ها

رده‌بندي‌ سن‌ها

الف: زيرراسته سن‌هاي آبزي

ب: زير راسته سن‌هاي خاكز

سن گندم

پروژه سن گندم و تاثير سوم روي كاهش سن زدگي روي مزرعه آسيب ديده

مواد و روش‌ها

نتايج

بحث

نتيجه اين آزمايشات

منابع اين فصل

فصل هفتم: پروژه مگس قهوه‌اي جاليز و جداول مربوط به آن بعد از تاثير سموم مربوطه

مگس قهوه‌اي جاليز

24 SC Tracer

دپيتركس 80% SP

موسپيلان 4/20%

مگس خربزه

سرخرطومي هندوانه

منابع اين فصل

فصل هشتم: آزمايشات جهت بررسي اثرات سموم بر روي درصد جوانه‌زني بذور كلزا

آزمايشاتي جهت بررسي اثرات سموم بر روي درصد جوانه‌زني بذور كلزا

فصل نهم: UAV،GPS،GIS‌ و نقش آنها در حفظ نباتات

مقدمه

ابعاد كشاورزي دقيق

امكان بالقوه وجود آفات در كشت دقيق

PIPM‌درون مرون مزرعه

سيستم‌هاي حس كننده از راه دور UAV

تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به  عكس‌هاي حاصله از دستگاه UAV

PIPM‌در سطوح وسيع

اطلاعات منطقه‌اي

اطلاعات مربوط به مقياس محلي

سيستم حمايت از تصميم

ذخيره و بازيافت GIS

به كارگيري GIS و IPM‌حشرات

IPM و تكنولوژي حشرات

منابع اين فصل

 

 

منابع فارسي:

  • كتاب پنجاه و هشتمين سالگرد تأسيس موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي از سال 1322 تا 1380، انتشارات موسسه تحقيقات افات و بيماري‌هاي گياهي.
  • نوري، نوشري، 84-1383. گزارش كارآموزي. گروه گياهپزشكي، دانشكده كشاورزي، دانشاه آزاد اسلامي واحد ورامين، پيشوا.
  • حجت، سيدحسين، 1375. حشرات (راهنمايي جمع‌آوري و شناسايي). انتشارات اميركبير.
  • جرلينگ، دن، سفيد بالك‌ها: بيواكولوژي، وضعيت آفتي و مديريت آنها. ترجه پرويز شيشه‌بر، 1381، انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز.
  • ميركريمي، اسدالله، و اسماعيلي، مرتضي، و آزمايش فرد، پروانه، 1374. حشره‌شناسي كشاورزي: حشرات، كنه‌ها، جوندگان و نرم‌تنان زيان‌آور و مبارزه با آنها. موسسه اتنشارات و چاپ دانشگاه تهران
  • بهداد، ابراهيم، 1381. حشره‌شناسي مقدماتي و آفات مهم گياهي ايران نشر يادبود.
  • مصلي‌نژاد، هادي، و نوروزيان، مريم، و محمدبيگي، احمد. فهرست آفات، بيماري‌هاي گياهي، علف‌هاي هرز مهم و سموم توصيه شده. وزارت جهاد كشاورزي و حفظ نباتات.
  • نوروزيان، مريم. فهرست سموم مجاز كشور. انتشارات سازمان حفظ نباتات.
  • شيخي، گرجان،‌عزيز، 1383. گزارش نهايي طرح ملي تحقيقاتي اثر شبه هورمون جواني (آدميرال) بر كنترل پوره‌هاي معمولي گندم. موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي، سازمان تحقيقات آموزش كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “كارآموزي مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آ‍فات گياهي بانضمام UAV،GPS ،GIS و نقش آنها در حفظ گياهان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا