2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

مقدمه (طرح تحقيقاتي)

1- طرح موضوع:

به دنبال كاهش نفوذ استعمار غرب در اوايل قرن بيستم و گسترش موج استقلال طلبي در جهان سوم ، ديدگاههاي متفاوتي نيز در مورد دين و سياست در بين ملل اسلامي ظهور كرد. گروهي كه مشحون پيشرفت غرب شده بودند اينگونه تصور مي كردند كه دين عامل عقب ماندگي مسلمانان است.در مقابل گروهي نيز عقب ماندگي ملل مسلمان را نه به خاطر اسلام، بلكه ناشي از عدم اجراي شريعت اسلام ،دور شدن از اسلام واقعي و روي آوردن به مكاتب بيگانه مي دانستند.اين طرز تفكر ايشان را وا داشت تا اسلام را دوباره به عنوان يك دين كامل و جهان شمول معرفي كرد و در كنار آن نيز براي بر قراري حاكميت تعاليم شريعت واسلام بر زندگي سياسي و اجتماعي خود وارد عمل شوند. تلاش اين متفكران اصول گرا را مي توان در جنبشهايي همچون اخوان المسلمين در مصر، جماعت اسلامي پاكستان و برخي جنبشهاي اسلامي در ايران و ديگر كشورهاي اسلامي مشاهده كرد.از جمله اين متفكران مي توان به حسن البناء، مودودي ،سيدقطب، امام خميني و دكتر شريعتي اشاره كرد كه نقش رهبري فكري و عملي اين جنبشها را بر عهده گرفتند.

از طرف ديگر امروزه مساله بنياد گرايي اسلامي و جنبشهاي اصول گرايي اسلامي،نه تنها يك موضوع منطقه اي، يا مربوط به جهان اسلام نمي باشد بلكه موضوعي است جهاني و به خصوص بعد از وقايع يازدهم سپتامبر و حمله آمريكا به افغانستان و عراق،روزي نيست كه خبري از آن در رسانه هاي گروهي جهان منتشر وپخش نگردد.ريشه هاي بنياد گرايي اسلامي امروزي را بايذ در انديشهه هاي اخوان المسلمين مشاهده كنيم.سيد قطب رهبري تبديل بنياد گرايي محافظه كارانه اخوان المسلمين به افراط گرايي جوان سازمان آزادي بخش اسلامي (التكفيروالهجره)وسازمان (الجهاد)را بر عهده داشته است.بنابراين شايد بتوان ادعا كرد كه شناخت انديشه هاي وي تا حدودي راه شناخت جنبشهاي نوين اسلامي دهه 70به بعد راهموار مي سازد.

علل انتخاب موضوع:

مهمترين مسئله ان است كه تفكرات سيد قطب وبرداشت هاي او از اسلام و تشكيل حكومت اسلامي (شيوه مبارزه با دستگاه حاكم) بسيار شبيه به تفكرات امام خميني مي باشد.به نظر اينجانب بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مدتها قبل از پيروزي انقلاب اسلامي با تفكرات رهبران اخوان المسلمين به ويژه سيد قطب آشنايي داشتند .از اين لحاظ اين موضوع برايم جالب و حائز اهميت بوده است.

سئوال اصلي:

انديشه سيد قطب چه بوده و چه تاثيري بر جنبشهاي اسلامي بعد از خود داشته است؟

سئوالات فرعي:

1- سيد قطب در چه محيط سيلسي اجتماعي مي زيسته ونقش آن در شكل گيري افكار و انديشه هاي او چه بوده است؟

2- چارچوب ايدئولوژي اسلامي از ديدگاه سيد قطب چيست؟

3- سيد قطب چه تاثيري بر جنبشهاي اسلامي اخير در مصر و احيانا در ديگر بلاد اسلامي داشته است؟

 

فرضها:

اين پژوهش شامل دو فرض است:

1- سيد قطب از جمله متفكران اسلامي مي باشدكه معتقد به لزوم رستاخيز يا احياي اصول اسلامي مي باشد.

2- سيد قطب از اعضاي جنبش اخوان المسلمين بوده و همانطور كه خود مي‌گويد به اهداف وآرمانهاي اين جنبش وفادار است.

فرضيه تحقيق:

سيد قطب نقطة انشعاب در جنبشهاي اسلامي معاصر به حساب آمده ورهبري تبديل جنبشها از يك شيوة محافظه كارانه به شيوة انقلابي و جهادي را برعهده داشته است.

روش تحقيق:

روش تحقيق ما منابع كتابخانه اي مي باشد.

سازماندهي تحقيق :

اين پژوهش شامل سه فصل است.پس از مقدمه كه به بيان وطرح موضوع پرداخته شده در فصل اول زندگي سيد قطب و محيط سياسي و اجتماعي كه وي درآن مي زيسته اشاره مي كنيم ودر فصل دوم به انديشه ي قطب در باب جامعة ايده آل ،ايدئولوژي اسلامي و نظر او در مورد مكاتب فكري ديگر از جمله كمونيسم و سرمايه داري پرداخته و راه حل انقلابي كه سيد قطب براي رسيدن به اين جامعه ايده آل ارائه مي دهد مورد بررسي قرار مي گيرد. در فصل سوم نيز ضمن اينكه مروري خلاصه وار بر انديشه هاي سيد قطب خواهيم داشت ،به تأثير انديشه هاي وي بر جنبشهاي اسلامي معاصر در مصر وديگر كشورهاي اسلامي خواهيم پرداخت ودرپايان به يك  نتيجه گيري كلي مي رسيم.

 

‹‹فهرست مطالب››

عنوان                                                  صفحه

پيشگفتار …………………………. 1

مقدمه ( طرح تحقيقاتي )……………… 2

طرح موضوع ………………………… 2

علل انتخاب مو ضوع………………….. 3

سؤال اصلي ………………………… 3

سؤالات فرعي ……………………….. 3

فرضها ……………………………. 4

فرضيه تحقيق……………………….. 4

روش تحقيق ………………………… 4

سازماندهي تحقيق……………………. 4

فصل اول : زندگينامة سيد قطب ………… 5

شرح حال سيد قطب تا پيش از پيوستن به اخوان المسلمين ……………………………… 5

سيد قطب و اخوان المسلمين …………… 7

منابع فصل اول……………………… 9

فصل دوم : انديشه هاي بنياد گرانه ي سيد قطب ……………………………………… 10

مبحث اول: جامعه ايده آل از ديدگاه سيد قطب 11

 

«امت اسلامي » و ويژگي هاي آن ………… 11

جامعه ايده آل صدر اسلام و تقابل آن با جاهليت ……………………………………… 12

فلسفه و تضاد آن با ايدئولوژي اسلامي ….. 13

«عبوديت» و «الوهيت » زير بناي ايدئولوژي اسلامي ……………………………………… 13

ديدگاه قطب نسبت به مسلكها و ايدئولوژيهاي ديگر ……………………………………… 14

ناسيوناليسم ………………………. 14

كمونيسم و سرمايه داري………………. 14

مبحث دوم : «جاهليت » از ديدگاه سيد قطب.. 15

جاهليت و غير قابل اصلاح بودن آن ……… 15

مبحث سوم : رستاخيز اسلامي راه حل سيد قطب 16

دعوت و شرايط دعوت كننده به اسلام …….. 16

جهاد از ديدگاه سيد قطب …………….. 17

منابع فصل دوم …………………….. 18

 

فهرست منابع ومأخذ:

1-كوپل. ژيل، پيامبر و فرعون. تر جمه ي دكتر حميد احمدي، تهران، انتشارات كيهان، 1366

2-حاج سيد جوادي، اخوان المسلمين در مصر در امتحان تاريخ از حسن البناء تاسيد قطب، تهران، انتشارات ميثاق، 1358

3- قطب،سيد، چراغي بر فراز راه، ترجمة حسن اكبري مرزناك، تهران.انتشارات امت،بي‌تا

4-دهقان نسب، اكبر. عدالت اجتماعي در اسلام، انتشارات امير كبير

5-قطب ،سيد. آينده در قلمرو اسلام

6-محموديان، محمود. جنبشهاي اسلامي مصر در دو دهه اخير و عوامل تقويت كنندة آن ،دانشگاه امام صادق (ع)، ( پايان نامه )، 1368

7-دكمجيان، هراير. جنبشهاي اسلامي در جهان عرب، ترجمه ي آقاي دكتر حميد احمدي،

انتشارات كيهان، 1366

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا