2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

موضوع : بازيافت وخالص سازي گليسيرين از پساب

چكيده: در اين پايان نامه روش هاي مختلفي ازجمله كاربرد مواد لخته زن ، تبخير، تقطير ،‌مواد رنگبر ،‌جهت تصفيه سپاب مورد بررسي قرارگرفته هم چنين جهت كاهش كف در تقطير گليسيرين روش جديد به كار گرفته شده است.

در اين روش سپاب شامل كليسرول ، ابتداPH  آن با افزون هيدروكسيد كلسيم به حد متوسط 10-8 مي رسد. سپس تحت فشار 5-2 اتمسفر  و دماي C150-130 در ظرف تحت فشار قرار مي گيرد وعمل تبخير تحت فشار انجام مي شود. پس از آن محلول نسبتاً غليظ شده تحت خلأ كامل تغليظ مي گردد.

درمقايسه با مواردي كه تبخير در مرحله تحت فشار اتمسفر انجام مي گيرد . مقدار كف ايجاد شده در تبخير وتقطير تحت خلأ به ميزان زيادي كاهش مي يابد . برتري اين روش در عدم استفاده از مواد ضد كف ،‌سر  كاهش ميزان كف است.

 

فهرست مطالب

عنوان…………………………………. صفحه

فصل اول :

بازيافت………………………………..

تصفيه اوليه ……………………………

استفاده از زرين هاي تبادل نوين …………..

استخراج ……………………………….

تغليظ …………………………………

تقطير …………………………………

جاذب ها ……………………………….

فصل دوم

آزمايشات مربوط بازيافت وخالص سازي گليسرول….

تصفيه شيميايي اوليه……………………..

صاف كردن فيزيكي ………………………..

خنثي نمودن قليا ………………………..

اثر با لبخند زن ها ……………………..

افزودن لخته زن FeCl3 …………………….

جدا سازي رسوب درمرحله اول ……………….

افزون لخته زن . آلومينوم سولفات…………..

قليايي كردن محلول ………………………

تغليظ …………………………………

تغليظ درفشار اتمسفر …………………….

تغليظ در خلا…………………………….

تقطير گليسرول ………………………….

اثر باكربن اكتيو………………………..

بررسي مشكلات روش وانجام تغييرات …………..

فصل سوم

3-1)‌مقايسه كيفيت گليسرول ………………..

3-2) روش هاي انجام آزمون هاي جدول ………..

3-2-1) عددصابوني ……………………….

3-2-2) واكنش با سود o.in ………………….

3-2-3) واكنش با نيترات نقره ……………..

فصل چهارم :آزمايش هاي روي پساب

2-1) سنجش گليسرول ………………………

2-1-1) روش كار سنجش گليسرول ……………..

2-2 ) سنجش ميزان na?? در پساب با استفاده از روش مور ………………………………………

2-2-1) روش انجام آزمايش …………………

2-3) اندازه گيري قليادر سپاب …………….

2-4) اندازه گيري رطوبت در گلسرول (روش كارل نيشه )‌………………………………………

 

مقدمه : در بازيافت وخالص ساز گليسرول از سپاب مقالات وپپتيت هاي زيادي وجود دارد در اين مقدمه سعي شده است كه به ترتيب انجام كارهي مختلف برروي سپاب مقالات وپتنت ها طبقه بندي شوند. مثلاً چون بازيافت و افزايش مقدار بازيافت قبل از خالص سازي مطرح مي شود ابتدا مقالات آورده شده وبه ترتيب موضوعات ديگر آمده است.

 

فصل اول

بازيافت  در مورد بازيافت گلسيرول از سپاب در صنعت صابون سازي تحقيقاتي صورت گرفته است همچنين براي بازيافت يك روش پيوسته ابداع شده است . در اين روش ستوني با صفحات داراي سوراخ به كار برده شده است صابون و محلول قليايي به صورت دو جريان مخالف در ستون حركت نموده و بهتري بازيافت گلسيرول از صابون انجام مي گيرد. به طوريكه صابون خروجي از ستون (بالاي ستون)‌فقط داراي 501% گلسيرول مي باشد. صابون به طور معمول حدود 0.1% گلسيرول را در خود نگه مي دارد .مشخصات ستون :‌قطر 120 سانتي متر،‌ ارتفاع 57 متر وشامل 46صفحه با 5000 سوراخ 3 ميلي متري است. در بازيافت به تعيين ثابت توزيع گلسيرول بين صابون خام ولايه آبكي نيز پرداخته شده است. بحث اقتصادي بازيافت هم مورد مطالعه قرار گرفته است . در اين تحقيق بربازده توليد گلسيرول به عنوان تابعي از غلظت بحث شده است.

 

 

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا