2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

چكيده

پژوهش حاضر به منظور بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رويدادي بود واز طريق نمونه‎گيري در دسترس، 60نفر زن وشوهر (30زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47سوالي رضايت زناشويي Enrich وماتريسهاي پيشرونده ريون بود.فرضيه تحقيق با استفاده از روش همبستگي پيرسون مورد بررسي قرار گرفت ونتيجه ،در سطح اطمينان 99%دو فرضيه تحقيق يكي مبني بر رابطه بين رضايت زناشويي وهوش مردان وديگري مبني بر رابطه رضايت زناشويي وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضيه تحقيق بعدي با استفاده از روش t استودنت مورد بررسي قرار گرفت ونتيجه ،هردو در سطح اطمينان 99%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واين نتايج حاصل شد،بين رضايت زناشويي مردان وزنان وهمچنين بين هوش مردان وزنان تفاوت معناداري وجود ندارد.

 

مقدمه

پيامبر اكرم (ص) فرمودند:هيچ چيز نزد خدا محبوبتر از خانه اي كه به ازدواج آباد شود نيست و هيچ چيز نزد خدا منفورتر از آشيانه‌اي كه در اسلام بوسيله طلاق از هم بپاشد نيست(مشكيني، 1359 ، ص182).

همسر‌گزيني، ازدواج، تشكيل خانواده، فرزند و تربيت او همه مراحلي از امتحان بزرگ الهي است كه يكي پس از ديگري از راه مي‌‌رسند و آدمي باكوله بار معرفت و اختيار، چنگ در ريسمان توكل الهي مي‌زند تا به اوج قله‌هاي پر غرور تكامل قدم نهد و خود را بر كشد ، تا در نهايت راههاي پر پيچ و خم زندگي مقام والاي (و رضوان من الله اكبر )را احراز نمايد. ادارة زندگي مشترك و تدبير نيكوي خانواده، همچون ساير امور نيازمند دانش كافي،دل اگاهي و بصيرت است. موفقيت در اين حوزه،مجاهدت و سعي وافر مي‌طلبد ،تا بتواند بارقه‌هاي هدايت الهي را به سوي خود جذب كند،خانواده متعادل،يكي از آرمانهاي تشكيل زندگي و آرزوي برتر هر زوج جواني است (شرفي ،1377،ص 14).

زناشويي و تاسيس زندگي مشترك خانوادگي يك خواسته طبيعي است. كه غرائزش در وجود انسانها نهاده شده‌است و اين خود يكي از نعمتهاي بزرگ الهي است (اميني،1363،ص 3).

يكي از انگيزه‌هاي زيبا و متعالي بشر ،گرايش او به تشكيل خانواده و داشتن فرزند است . زندگي خانوادكي بشر صددرصد طبيعي است .به اين معني كه آفرينش انسان به گونه‌اي است كه او را به طور فطري و طبيعي به سوي تشكيل كانون خانوادگي و داشتن فرزند سوق مي‌دهد . شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه انسان در تمام طول تاريخ،زندگي خانوادگي داشته است (سادات ،1377،ص 17).

انديشمنداني كه تاريخ را از سر بصيرت مطالعه كرده‌اند بر اين باورند كه در طول تاريخ هيچ رسم و قانوني به اندازه همسر گزيني و تشكيل خانواده اهميت نداشته است . علـت اين حقيقت آن است كه ازدواج يك امر نوعي است نه شخصي. يعني هدف آن بقاوپرورش واستمرار نوع بشر است (سادات  ،1377، ص 18).

پس از تشكيل خانواده زن و مرد از روي عشق و محبت در خدمت يكديگر در مي‌آيند و هر يك خود را وقف آسايش و راحتي ديگري مي‌كند . در مرحلة بعد، اين دو در خدمت پرورش و رفاه فرزندان قرار مي‌گبرند وبه اين ترتيب از حصار تنگ خودخواهي تنها براي خود كاركردن و جز خود كسي را نديدن ، تا حدي خارج مي‌شوند ، عواطف  و ويژگيهاي روحي آنها با قرار گرفتن در محدودة اين پيوند صيقل مي‌خورد و جز خود ، دغدغة كس ديگري نيز در درون آنها بوجود مي‌آيد . اين تمرين مناسبي براي مبارزه با خودبيني و خودخواهي است كه اولين شرط رشد و كمال آدمي به حساب مي‌آيد . بسياري از نيازهاي اساسي انسان در خانواده تأمين مي‌شود : نياز زيستي و غريزي به جنس مخالف ، نياز به محبت ، عاطفه ، نياز به داشتن فرزند و0000 (سادات ، 1377، ص 19 ) .

امروزه اختلال در نظام مقدس خانواده و بي‌اعتنايي به اصول ضروري و ارزشهاي آن است كه پايه هاي اصلي خود زمين را به تباهي كشيده و دوران معاصر را به نام (بيگانگي انسان از انسان ) كه به بيماري غير قابل علاج  (بيگانگي انسان از خويشتن ) منتهي گشته است ، سزاوار نموده‌است . توقع يك جامعة صالح و مجتمع قابل تفسير با (حيات اجتماعي معقول) بدون اصلاح نظام خانواده كاملاً بيجا و خلاف حقيقت است (انصاريان ، 1377 ، ص 3 ) .

در جامعة ما اهميت آشنايي با و ظايف و حقوق همسران و راه و رسم زندگي زناشويي آن‌چنان كه بايد براي همگان روشن نشده و آموزش قبل از ازدواج جايگاه لازم خود را نيافته است . لازم است زوجين قبل از تشكيل خانواده با شركت در كلاسهاي آموزشي ويژه ، با مطالعه كتابهاي مفيد و كسب اطلاعات از افراد صاحبنظر ، آگاهيهاي لازم را كسب كنند . با  اين گونه آموزشهاي اوليه مي‌توان از بروز بسياري از مشكلات در خانواده‌ها پيشگيري كرد (سادات ، 1377 ، ص 42 ) .

طلاق كاخ سعادت زوجين را ويران مي‌كند و براي فرزندان محنت و رنج پديد مي‌آورد . سرنوشت كودك تيره مي‌شود و او از هر يتيمي ، يتيم تر مي‌شود . امكان اينكه زوجين خود پس از طلاق به راحتي برسند ، بسيار كم است . خلاصه آنكه كودك بيش‌از پدر و مادر قرباني حادثه طلاق است و بر عقل چنين والديني كه فقط به فكر خويشند و فرزند را فراموش مي‌كنند بايد شك كرد (قائمي ، 1368 ، ص 254 ) .

از نگاه نافذ امام علي (ع) مؤمن كسي است كه عليرغم قلبي غمگين ، چهره‌اي پر‌نشاط دارد و اين بهترين ميزان و ضابطه براي ارزيابي لياقت زن يا شوهر در زندگي مشترك است. براي تعادل در زندگي ، بايد چون چشمه از درون جوشيد و خرمي و زيبايي آفريد و به ديگران مسرت حيات عرضه نمود . بايد دستي از آستين همت بيرون آورد و گرد و غبار افسردگي را از چهره‌ها (به ويژه همسر) زدود و گل لبخند را بر لبان آنان ، روياند (شرفي ، 1377 ، ص 108 ) .

 

 

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………… صفحه

چكيده

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

 

فصل اول :گستره علمي موضوع پژوهش

1- موضوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 4

2- هدفهاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 4

3- امكان بررسي موضوع پژوهش واهميت آن …………………………………………………………………………… 5

4- سؤالهاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 5

5- فرضيه‎هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 6

6- متغيرها وتعريف عملياتي آنها………………………………………………………………………………………………….. 6

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

 

فصل دوم:ادبيات وپيشينه تحقيق

تعريف رضايت……………………………………………………………………………………………………………………………… 10

تعريف رضايتمندي زناشويي………………………………………………………………………………………………………….. 11

ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

تعريف ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

فوائد ازدواج…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

ازدواج دختر وپسر ريشه‎هاي دوران كودكي ………………………………………. 14

افكار مسموم ……………………………………………………………….. 17

بهداشت رواني ………………………………………………………………. 17

بهداشت رواني از ديدگاه اسلام وعرفان ………………………………………….. 20

مهمترين عوامل براي ازدواجهاي موفق…………………………………………… 20

پختگي رواني ورشد عاطفي فكري طرفين………………………………………… 20

طرز تفكر وعقايد وتمايلات …………………………………………………….. 21

طرز تلقي ونگرشها …………………………………………………………… 22

عقايد مذهبي ……………………………………………………………….. 23

اختلافات طبقاتي ……………………………………………………………. 23

ميزان تحصيلات …………………………………………………………….. 24

توافق وطرز فكر درباره امورجنسي ……………………………………………… 24

تولد فرزند…………………………………………………………………… 25

تعداد فرزندان……………………………………………………………….. 26

اخلاق ……………………………………………………………………… 26

دخالت اطرافيان وبستگان ……………………………………………………… 27

تفاوت سني بين زن وشوهر …………………………………………………… 27

رابطه با اوليا ………………………………………………………………… 28

ويژگيهايي كه در امر زناشويي نقش منفي دارد…………………………………….. 29

وجوهي از اختلافات زناشويي ………………………………………………………………………………………………………. 31

نيازهاي احساسي زن ومرد…………………………………………………………………………………………………………….. 31

چگونه مي‎توان در زندگي خوشبخت بود……………………………………………………………………………………… 32

نياز اساسي ازدواج موفق………………………………………………………………………………………………………………… 33

نقش زن در زندگي امروز ……………………………………………………………………………………………………………… 35

زن در نقش همسري …………………………………………………………………………………………………………………….. 35

موقعيت زن در اسلام ……………………………………………………………………………………………………………………. 36

ازدواج از نظر اسلام………………………………………………………………………………………………………………………… 37

سختگيري در مسئله ازدواج………………………………………………………………………………………………………….. 38

اهداف والاي ازدواج در اسلام……………………………………………………………………………………………………….. 38

معيارهاي انتخاب همسر ………………………………………………………………………………………………………………. 40

خواستگاري……………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

مهريه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

جهيزيه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

عقد وعروسي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

حقوق زن وشوهر……………………………………………………………………………………………………………………………. 45

رفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

گفتار………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

هدف زندگي ازديد قرآن ………………………………………………………………………………………………………………. 46

اساس رابطه زناشويي از نظر قرآن كريم …………………………………………………………………………………….. 47

خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

تيپهاي خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

خانواده متزلزل . ……………………………………………………………………………………………………………………………. 50

خانواده متعادل……………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

خانواده متكامل……………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

ويژگيهاي ارتباط سالم زن و شوهر……………………………………………………………………………………………….. 51

ويژگيهاي ارتباط ناسالم زن و شوهر……………………………………………………………………………………………… 52

توصيه‎هايي براي زن وشوهرها………………………………………………………………………………………………………. 53

شيوه‎هاي كاربردي براي رسيدن به تفاهم ………………………………………………………………………………….. 53

طلاق…………………………………………………………………………………………………………… 54

خانواده گسسته …………………………………………………………………………………………………………………………. 56

اختلافات خانوادگي ……………………………………………………………………………………………………………………….. 56

تاثير فروپاشي ازدواج وجامعه………………………………………………………………………………………………………… 57

انواع عوارض بعد از طلاق……………………………………………………………………………………………………………… 58

تدابير اسلام براي پيشگيري از طلاق…………………………………………………………………………………………… 59

هوش………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

تعريف هوش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

وضعيت هوش در سازمان واعمال ذهني …………………………………………………………………………………….. 63

هوش عملي وهوش نظري…………………………………………………………………………………………………………….. 64

هوش واستعدادهاي ديگر………………………………………………………………………………………………………………. 65

ماهيت عامل g ……………………………………………………………………………………………………………………………… 67

تست هوش چيست……………………………………………………………………………………………………………………….. 67

بهره هوشي (هوشبهر )چيست………………………………………………………………………………………………………. 67

بهره هوشي وتوانائيهاي ديگر ذهني………………………………………………………………………………………………. 69

ماهيت هوش …………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

الف- هوش بعنوان توان درك رابطه…………………………………………………………………………………………….. 71

ب- هوش بعنوان توان سازگاري با موقعيتهاي جديد…………………………………………………………………. 71

پ- هوش بعنوان ظرفيت يادگيري ……………………………………………………………………………………………… 72

ت- هوش بعنوان قدرت وتفكر انتزاعي ………………………………………………………………………………………. 72

عوامل موثر در رشد هوش ……………………………………………………………………………………………………………. 72

نقش محيط ووراثت در تشكيل هوش………………………………………………………………………………………….. 73

1- وراثت وهوش……………………………………………………………………………………………………………………………. 73

2- ازدواج ميان خويشاوندان وهوش ……………………………………………………………………………………………. 75

3- هوش چگونه به ارث ميرسد……………………………………………………………………………………………………. 75

4- محيط وهوش……………………………………………………………………………………………………………………………. 75

5- نقش زمان در تشكيل هوش……………………………………………………………………………………………………. 76

6- عوامل محيطي موثر در رشد هوش………………………………………………………………………………………… 77

آزمون استانداردشده هوش……………………………………………………………………………………………………………. 78

آزمونهاي هوش ……………………………………………………………………………………………………………………………… 80

آزمونهاي گروهي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

آزمونهاي فردي هوش…………………………………………………………………………………………………………………….. 82

ديدگاه نظري مختلف از مفهوم هوش…………………………………………………………………………………………… 83

نظريه‎هاي معاصر هوش…………………………………………………………………………………………………………………. 84

الف: نظريه‎هاي عاملي هوش………………………………………………………………………………………………………….. 85

نظريه دوعاملي اسپيرمن………………………………………………………………………………………………………………… 86

نظريه سلسله مراتبي………………………………………………………………………………………………………………………. 87

نظريه چند عاملي ترستون…………………………………………………………………………………………………………….. 88

نظريه سه بعدي گيلفورد……………………………………………………………………………………………………………….. 89

نظريه كتل درباره هوش متبلور وهوش سيال……………………………………………………………………………… 90

نظريه دوسطحي جنسن………………………………………………………………………………………………………………… 91

ب: نظريه‎هاي فرايند مداري هوش……………………………………………………………………………………………….. 92

نظريه شناختي پياژه درباره هوش………………………………………………………………………………………………… 93

نظريه بازنمايي برونر……………………………………………………………………………………………………………………….. 95

مروري بر نتايج تحقيقات به عمل آمده در زمينه رضامندي زناشويي درداخل وخارج كشور….. 95

خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 107

 

فصل سوم: فرايند روش شناختي بررسي تجربه موضوع

1-انتخاب نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………. 114

1-1- جامعه مورد بررسي……………………………………………………………………………………………………………… 114

2-1 روش نمونه گيري ………………………………………………………………………………………………………………… 115

3-1 نمونه منتخب…………………………………………………………………………………………………………………………. 115

2-ابزار وروش اجراي پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 115

1-1 ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

2-2 آزمون رضايتمندي زناشويي ENRICH…………………………………………………………………………… 115

3-2روش نمره گذاري پرسشنامه رضايتمندي زناشويي ENRICH………………………………………. 119

4-2آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون RAIVEN……………………………………….. 120

5-2شيوه نمره گذاري ماتريسهاي پيشرونده ريون RAIVEN…………………………… 120

6-2 روش اجراي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 121

3-طرح پژوهش وروشهاي آماري………………………………………………………………………………………………….. 121

1-1- معرفي طرحهاي پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 121

1-2-روشهاي آماري وتحليل داده‎ها ……………………………………………………………………………………………. 121

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122

 

فصل چهارم:ارائه وتحليل نتايج كمي

1-يافته‎هاي توصيفي …………………………………………………………………………………………………………………….. 123

2-يافته‎هاي مربوط به تحليل نتايج در چار چوب فرضيه‎ها ………………………………………………………. 126

خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 128

 

 

فصل پنجم : بحث ونتايج كمي

1-بحث وبررسي درباره يافته‎ها ……………………………………………………………………………………………………. 130

2-تفسير نهايي ………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

3-محدوديتهاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. 137

4-پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 138

منابع…………………………………………………………………………………………………………… 139

 

پيوستها

جدول داده‎هاي خام مردان……………………………………………………………………………………………………………. 142

جدول داده هاي خام زنان……………………………………………………………………………………………………………… 143

جدول نمرات رضايت زناشويي وهوش مردان………………………………………………………………………………. 144

جدول نمرات رضايت زناشويي وهوش زنان………………………………………………………………………………… 146

پرسشنامه رضايت زناشويي …………………………………………………………………………………………………………… 148

برگ نمره گذاري ماتريسهاي پيشرونده ريون………………………………………………………………………………. 150

 

منابع

1.اسكوئيلو،نادر جمهري،فرهاد-طباطبايي ،عباس كريمي ،يوسف (1372)- ماهيت وساختار هوش نشر كيوان تهران

2.انصاريان،حسين(1377)- نظام خانواده در اسلام- انتشارات ام ابيها قم

3.اتكينسون،ريكال-سن،ريچارد- اتكينسون،ارنست- هيلگارد-ترجمه براهني وهمكاران (1375)- انتشارات رشد- تهران.

4.اميني ،ابراهيم(1364)- آئين همسرداري انتشارات اسلامي .

5.بهرامي ،هادي (1377)- آزمونهاي رواني (مباني نظري وفنون كاربردي) انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي تهران

6.پاك نژاد ،سيد رضا(1374)- ازدواج (مكتب انسان سازي جلد (1)‌) انتشارات اخلاق تهران

7.پياژه ،ژان ترجمه حبيب‎الله رباني(1368)- انتشارات صفي‎عليشاه تهران

  8.پاشا شريفي ،حسن(1377)- اصول روان سنجي وروان آزمايي انتشارات رشد تهران

 9.حسيني كازروني،شهناز(1381)- آئين همسرداري نشر ارمغان تهران

10.دلاور ،علي (1381)-احتمالات وآمار كاربردي در روانشناسي وعلوم تربيتي انتشارات رشد- تهران

11.ذوالفقار ،محبوبه (1380)-پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مشاوره وراهنمايي ،بررسي رابطه بين ساختار قدرت در خانواده با رضايت مندي زناشويي زنان كارمند وخانه‎دار دانشگاه الزهراء ،دانشكده تربيتي وروانشناسي تهران

12.رياحي ،غلامحسين ،(1375)- الفباي خوشبختي انتشارات سروا

  13.سياسي ،علي‎اكبر (1344)- هوش وخرد ناشر كتابخانه ابن‎سينا تهران

14.سادات ،محمد علي(1377)- راهنماي همسران جوان انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامي

15.شرفي،محمد رضا (1377)-خانواده متعادل (آناتومي خانواده)-انتشارات انجمن واولياء ومربيان

16.شكـلتون ،كلــيو فلچر،ويويان ترجمـه يوسـف كريمي ،فرهاد جمهري (1376)تفاوتهاي فردي انتشارات فاطمي تهران

 17.شريعتمداري ،علي (1377)- روانشناسي تربيتي انتشارات اميركبير تهران

18.شاملو،سعيد(1378)بهداشت رواني انتشارات رشد-تهران

19.فينچام ،فرانكفرناندز،ليان-هامفريز،كيت- ترجمه مهدي قراچه‎داغي(1379)- رابطه همسران

 (راهنمايي براي زوجها ومشاوران امور زناشويي ) انتشارات پيك بهار

20.قائمي ،علي (1368)-نقش مادر در تربيت انتشارات اميري

 21.قلي زاده،محمد (1363)-وظايف زناشوئي زن ومرد از نظر اسلام انتشارات ياران

   22.كامران ماوردياني ،سيروس (1380)- تربيت وخوشبختي انتشارات محمد فائز تهران

23.گلمن،دانيل ترجمه حميدرضا بلوچ (1379)- هوش عاطفي- انتشارات جيحون تهران

24.گري،جان-ترجمه مهدي قراچه داغي (1375)- مردان مريخي وزنان ونوسي(چگونه روابط زناشويي خود را بهبود بخشيم )- انتشارات البرز تهران

25.ميلاني فر،بهروز (1374)-بهداشت رواني انتشارات نشر قومس- تهران

26.مشكيني ،علي ترجمه احمد جنتي (1359)-ازدواج در اسلام-انتشارات چاپخانه مهر قم

27.ميلاني فر،بهروز (1379)-روانشناسي كودكان ونوجوانان استثنايي نشر قومس-تهران

28.نجاتي،حسين(1381)- روان شناسي زناشويي انتشارات بيكران-تهران

29.نوروزي ،علي (1372)-چگونه خوشبخت شويم انتشارات زرين

30.هجرتي ،محمد حسن(1380)-حقوق متقابل از ديدگاه امام علي (ع) انتشارات آسمان آبي

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا