2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

مقدمه

هر علمي براي اينكه خوب توضيح و تفسير شود و نكات ناشناخته آن روشن شود ، احتياج به مقدمات و لوازمي دارد .

قرآن نيز همانند يك اقيانوس بي كران ، ژرف و مواج است كه پر از حقايق كشف نشده و دره هاي كمياب است . براي رسيدن به اين حقايق و تفسير آنها احتياج به لوازم و مقدماتي است كه اين مقدمات در علم قرآن ، علوم قرآني ناميده مي شدند .

يكي از موضوعاتي كه در زمينه علوم قرآني بسيار مؤثر مي باشد ، بررسي موضوع نبوت و رسالت انبياء است ، كه به نظر محقق بررسي و تطبيق اين موضوع در كتابهاي مختلف مي تواند زمينه را براي درك مفاهيم و علومي مانند اعجاز و معجزات انبياء كه از قرآن كريم ، استخراج    نموده اند را فراهم آورد .

براي درك اين علوم ناچار بايد به كتابهاي علوم قرآني مراجعه كرد ، در اين ميان برخي از كتب علوم قرآني از آوازه و شهرت بيشتري برخوردار مي باشند و بيشتر مورد استفاده ي دانش پژوهان قرار مي گيرند ، از بين اين كتابها مي توان ، به كتاب معجزه ي دكتر شفاهي و تاريخ انبياء ( از آدم تا  خاتم ) جناب عمار زاده اشاره كرد .

 

عنوان

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 1   

کلیات :   ……………………………………………………………………………………………………… 2

اهمیت موضوع  ……………………………………………………………………………………………….. 2

پیشینه موضوع   ………………………………………………………………………………………………. 2

سؤالات تحقیق  ………………………………………………………………………………………………. 2

فرضیه    ……………………………………………………………………………………………………….. 2

تعریف موضوع   ……………………………………………………………………………………………… 2

روش تحقیق  ………………………………………………………………………………………………….. 2

چکیده    ………………………………………………………………………………………………………. 4

فصل اول  : بحث لغوی اعجاز ، معجزه درلغت ، ماهیت معجزه  ……………………………… 5

معجزه چیست ؟   …………………………………………………………………………………………….. 6

آیامعجزه ممکن است ؟  …………………………………………………………………………………….. 8

آیا معجزه واقع شده است ؟  ……………………………………………………………………………….. 10

معجزه چگونه دلالت بر صدق آورنده آن دارد؟  ………………………………………………………… 11

شرایط معجزه  ………………………………………………………………………………………………… 12

چگونه معجزه گواه بر صدق ادعای پیامبران می باشد؟  ………………………………………………. 13

معنی لغوی اعجاز  ……………………………………………………………………………………………. 14

عجز …………………………………………………………………………………………………………….. 16

معجزه در لغت  ……………………………………………………………………………………………….. 17

گفتار علمای غرب راجع به معجزه ……………………………………………………………………….. 18

معجزه در اصطلاح  …………………………………………………………………………………………… 18

معجزه در اصطلاح علوم دینی ………………………………………………………………………………. 21

فاعل معجزه کیست ؟    ……………………………………………………………………………………… 23

اعجاز و ماهیت آن  ………………………………………………………………………………………….. 24

اعجاز قرآن   ………………………………………………………………………………………………….. 25

اعجاز قرآن فقط از نظر اسلوب کلام یا جهتی دیگر از جهات ، به تنهایی نیست .  ……………… 26

عمومیت اعجاز قرآن برای تمامی افراد انس و جن  …………………………………………………… 26

یک پندار غلط  ……………………………………………………………………………………………….. 28

نفی شبهات وارد بر اعجاز ………………………………………………………………………………….. 29

نخستین آیه نفی اعجاز ………………………………………………………………………………………. 29

دومین آیه نفی اعجاز………………………………………………………………………………………….. 33

سومین آیه نفی اعجاز ……………………………………………………………………………………….. 36

فصل دوم : معجزات حضرت موسی (ع) …………………………………………………………….. 40

معجزات حضرت موسی ( ع ) ……………………………………………………………………………… 42

معجزات نه گانه حضرت موسی (ع) ……………………………………………………………………… 45

کوه « حریب » جایگاه اولین ارتباط عمیق موسی (ع) با خدا  ……………………………………… 50

اثبات معجزه حضرت موسی (ع) ………………………………………………………………………….. 51

یدبیضاء ………………………………………………………………………………………………………… 62

معجزه سوم …………………………………………………………………………………………………….. 66

دریا شکافته شد……………………………………………………………………………………………….. 69

موسی به طور سینا میرود ……………………………………………………………………………………. 71

موسی همان پیامبری است که قومش از وی درخواست کرده اند خدا را ببینند …………………… 73

فصل سوم : معجزات حضرت عیسی (ع………………………………………………………………. 75

نبوت حضرت عیسی (ع)…………………………………………………………………………………….. 76

انواع معجزات حضرت عیسی (ع)………………………………………………………………………….. 78

بیان معجزات حضرت عیسی (ع) در کتاب مسیحیت شناسی …………………………………………. 83

آیات 49الی 52 نساء( راجع به معجزات حضرت عیسی (ع) ………………………………………… 86

اثبات معجزه دوران نوزادی ( سخن گفتن ) حضرت عیسی (ع)از منظر آیات قرآن کریم ………. 92

فصل چهارم :بررسي معجزات پيامبر اكرم(ص)…………………………………………………….. 100

 انواع معجزات پیامبر(ص) ………………………………………………………………………………. 101

اعجاز قرآن ……………………………………………………………………………………………………. 101

قرآن معجزه ادبی  …………………………………………………………………………………………….. 103

قرآن معجزه جاودانی ………………………………………………………………………………………… 103

قرآن معجزه انسان ساز ……………………………………………………………………………………… 104

اثبات اعجاز قرآن از دیدگاه قرآن کریم ………………………………………………………………….. 105

قرآن معجزه جاودانی پیامبر اسلام(ص) ………………………………………………………………….. 107

نظر شهید مطهری در رابطه با اعجاز قرآن  ………………………………………………………………. 111

شق القمر………………………………………………………………………………………………………… 112

ذکر شق القمر در قرآن و اخبار……………………………………………………………………………… 117

حرکت درخت………………………………………………………………………………………………….. 125

معراج پیامبر (ص) ……………………………………………………………………………………………. 130

اثبات مسئله معراج و سیر شبانه پیامبر (ص)…………………………………………………………….. 132

غیب گویی………………………………………………………………………………………………………. 137

غیب گویی از دیدگاه آیات قرآن کریم……………………………………………………………………. 139

یک پیشگویی عجیب………………………………………………………………………………………….. 142

اعجاز قرآن از دریچه علم غیب…………………………………………………………………………….. 143

حنانه…………………………………………………………………………………………………………….. 145

معجزه ای دیگر……………………………………………………………………………………………….. 146

معجزات روایی پیامبر (ص)(8،9،10،11)………………………………………………………………… 146

بررسی چند نکته:……………………………………………………………………………………………… 150

آیا پیامبر (ص)باید مطابق خواسته مردم معجزه بیاورد؟……………………………………………….. 150

چرا پیامبر (ص)مطابق خواسته های مردم اعجاز نکردند؟…………………………………………….. 153

آیا معجزه دلیل و برهان بر صحت نبوت و رسالت است ؟…………………………………………….. 155

چرا قرآن معجزه را « آیه » خوانده است؟……………………………………………………………….. 156

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 158

فهرست منابع و مؤاخذ……………………………………………………………………………………. 160

 

 

 

فهرست منابع ومؤاخذ

 

  • قرآن کریم
  • نهج البلاغه
  • آشنائی با قرآن (سوره های حمد و بقره ) استاد مطهری –  شهید مرتضی- چاپ دوم  –  انتشارات صدرا –  جلد 2 .
  • اعجاز قرآن در نظر اهل بیت (ع) و بیست نفر ازعلمای بزرگ اسلام – دکتر مؤدب  –  سید رضا – تاریخ انتشار 1379 –  انتشارات احسن الحدیث .
  • آموزش کلام اسلامی – سعیدی مهر –  محمد –  چاپ دوم بهار 1381 –  قم کتاب طه –  ج2 .
  • پرسش و پاسخ هایی در شناخت تاریخ و علوم قرآنی – دکتر معارف –  مجید –  انتشارات کویر  – چاپ اول 1376 .
  • تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت –  دوانی – علی –  تهران  –  انتشارات حقایق .
  • تاریخ انبیاء ( از آدم تا خاتم ) – عمار زاده  –  مرحوم حسین  –  ویرایش  2-  ناشر: انتشارات اسلام  1379 .
  • تاریخ انبیاء ( از آدم تا خاتم ) – رسولی محلاتی  –  سید هاشم  –  چاپ هفتم –  چاپ و نشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی .

10- ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن –  راغب اصفهانی –  حسین بن محمد –  انتشارات مرتضوی .

11- تفسیر المیزان – طباطبایی –  محمد حسین –  ترجمه ی موسوی همدانی –  استاد سید محمد باقر  –  بنیاد علمی و فکری علامه طبا طبایی –  با همکاری نشر فرهنگی رجاء .

12- تفسیر جوامع الجوامع- طبرسی- امین الاسلام ابو علی فضل بن حسن –  چاپ اول 1377 – انتشارات قدس رضوی .

13- تفسیر مجمع البیان- طبرسی – ابو علی فضل بن حسن-  ترجمه آیات- تحقیق و نگارش علی کرمی- تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان چاپ و انتشارات1380 .

14- تفسیر نمونه- مکارم شیرازی-  ناصر- چاپ 16 –  دارالکتاب الاسلامیه تهران –  بازار سلطانی –  تاریخ انتشار 1380ه .ق .

15- تفسیر نور- قرائتی-  محسن –  مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن –  جاپ پنجم –  تابستان 81 .

16-  دانشنامه قرآن و قرآن پزوهی- به کوشش بهاءالدین خرمشاهی –  تهران : دوستان{و} ناهید  1377 .

17- سیمای مسیح-  معلمی-  محبوبه-  نوبت چاپ اول 1382- انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه قم .

18 –  شناخت قرآن-  نجمی – محمد صادق –  انتشارات : دفتر مدینه العلم ، قم شعبان 1402 .

19 – علوم بلاغت و اعجاز قرآن –  نصیریان –  یدالله-  تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت) چاپ اول 1378-  چاپ دوم 1380 .

20 – عیسی از دیدگاه قرآن ( عیسی و محمد در قرآن – عیسی و محمد در اناجیل ) محقق و مترجم : محسن بینا –  چاپ اول –  تاریخ انتشار1373-  ناشر : محقق و مترجم .

21-  فرهنگ بزرگ جامع نوین ( عربی به فارسی ) ترجمه المنجد –  مترجم احمد سیاح –  تاریخ انتشار  1377 –  انتشارات اسلام .

22-  فرهنگ لغات عربی ( از راهنمایی تا کنکور ) –  نحوی –  سید محمد –  چاپ اول 1369 – انتشارات اسلامی .

23-  فرهنگ لغات قرآن -دکتر قریب–محمد–چاپ اول –  تاریخ انتشار 1366- انتشارات بنیاد.

24-  قاموس قرآن – قریشی –  علی اکبر – تهران – انتشارات دارالکتب الاسلامیه – ج5 .

25-  قرآن آخرین پیامبر (ص)-  مکارم شیرازی –  ناصر – چاپ سوم – تاریخ انتشار 1375 ه . ق .

26-  مرزهای اعجاز – خویی –  سید ابوالقاسم –  ترجمه جعفر سبحانی – کانون انتشارات محمدی – چاپ سوم .

27-  معجزه – دکتر شفاهی –  محسن – ناشر دکتر محسن شفاهی – چاپ اول  1369 .

28-  معجزه بزرگ : پزوهشی در علوم قرآنی – ابو زهره – محمد –  مترجم محمود ذبیحی – مشهد : آستان قدس رضوی – بنیاد پزوهش های اسلامی – چاپ اول 1370 .

29-  معجزه چرا و برای چه – هیئت تحریریه موسسه اصول دین –  قم موسسه اصول دین{ بی تا} .

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی معجزات سه تن از انبیاء ( ع )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا