2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

مقدمه

بدون شك بخشي از پيروزي‌ها و پيشرفتهايي كه در زمينة علم پزشكي، دارو سازي زيست شناسي، گياه شناسي، جانور شناسي و صنعت تهيه و نگهداري مواد غذايي حاصل شده مديون زحمات علماي ميكروبيولوژي است. جهان امروز با مشكل كنترل ميكروبهاي بيماري‌زا بخصوص در كشورهاي جهان سوم روبروست و دانشمندان در پي مقابله با آنها هستند.

يكي از اين ميكروبها سالمونلا است كه باعث بيماري عفوني سالمونلوز در انسان و حيوانات مي‌شود و ضررهاي اقتصادي فراواني به نسل بشري مي‌زند.

يكي از راههاي شايع انتقال سالمونلا در انسان مصرف و استفاده از گوشت‌ طيور آلوده به اين ميكرو ارگانيسم است. اين آلودگي‌ها در طيور به سالمونلا ممكن است ناشي از تيفوئيد طيور، بيماري پولوروم، پاراتيفوئيد طيور و آريزونوز باشد. اين بيماري همواره خسارات سنگين زيادي به اقتصاد كشور و جامعة بهداشت زده و همواره بهداشت بشري را تهديد كرده است.

با توجه به طولاني بودن دورة‌ بيماري و مقاومت زود هنگام سويه‌‌هاي سالمونلايي به آنتي بيوتيكها كنتر و درمان اين بيماري مشكل است ازاين رو براي مبارزه با اين بيماري بايد از رشد و تكثير باكرتي در كانون ايجادآلودگي جلوگيري شود.

انتقال بيماري سالمونلوز بيشتر از طريق دستگاه گوارش است. بنابراين آب و مواد غذايي آلوده و منشع مهم ايجاد سالمونلاوز است كه بايد آب را با روشهاي تصفيه مناسب عاري از پاتوژن كنيم و در بين مواد غذايي گوشت طيور را بايد با روشهاي صحيح عمل آوريم و عرضه كنيم چون گوشت طيور يكي از مساعدترين مادة غذايي براي رشد سالمونلاها هستند. (7 و 1)

به اميد داشتن جامعه‌اي عاري از آلودگي و بيماري و كشوري شاداب و تندرست.

 

فصل اول

كليات

خانواده آنتروباكترياسه (Enterobacteriacea Familly)

اين خانواده  از تعداد زيادي باكتري گرم منفي تشكيل شده كه قرابت نزديكي با هم دارند و در آب و خاك: ماد در حال فساد، گياهاني، دستگاه گوارش انسان،حيوانات و حشرات يافت مي‎شوند.

از آنجاييكه جايگاه طبيعي باكتري‌ها در روده انسان و حيوانات ميباشد آنها را اصطلاحاً ميكروبهاي روده‌اي مي‌نامند. برخي از اعضاي اين خانواده نظير شيگلا (shigella) سالمونلا (Salmonella) ويرسينا (yersinia) پاتوژن واقعي مي‌باشند. در صورتيكه برخي ديگر نظير اشريشيا كلي (E,coli) كلبسيلا (Klebsiella) و پروتئوس (Proteus)، فلور طبيعي دستگاه گوارش انسان و حيوانات بوده و در شرايط خاصي بيماري‌زا واقعي مي‌شوند. (1 و 2 و 3)

هما باكتري‌هاي اين خانواده در شرايط هوازي و بي‌هوازي رشد كرده و به اصطلاح بي هوازي اختياري هستند. همچنين گلوكز را تخمير و نيترات را به نيتريت تبديل مي كنند (به استثناي اروينيا (Erwinia). عدم حضور فعاليت سيتوكروم اكسيداز در اين باكتري‌ها مشخصه مهم مي‌باشد، چرا كه آنترو باكترياسه را از بسياري از باسيلهاي گرم منفي غير تخمير كننده (هوازي مطلق) متمايز مي‌نمايد همه باكتري‌هاي اين خانواده بجز شيگلا كاتالاز مثبت هستند (1 و 29 و 30 و 31)

طبقه‌بندي خانواده آنترو باكترياسه بيش از ساير ميكروارگانيسم ها مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.  تا سال 1972 تنها 26 گونه در اين خانواده نام گذاري شده بود در صورتي كه در حال حاضر بيش از 11 دسته و 86 گونه درآن قرار دارند كه خوشبختانه تنها حدود 25 از تع7داد 97 گونه باكتري روده‌اي ، پاتوژن‌هاي مهمي براي انسان بوده و از نمونه‌مرضي جدا مي‎شوند. 72 گونه ديگري به بندرت از انسان جدا شده است. از آنجاييكه باكتريهاي روده‌اي هاگ ايجاد نمي‌كنند به آساني در اثر حرارت و غلظت‌هاي كم مواد ضد عفوني كنتده و باكتري كش معمولي از بين مي‌روند. در اين ارتباط تركيبات هالوژنه فرم آلوئيد، بتا گلوتار آلدئيد و مواد فنلي اثر باكتر كشي روي باكتريها دارند.

كلر زدن به آب در كنتارل انتشار پاتوژن‌هاي روده‌اي نظير عامل تب حصبه مؤثر است. (1 و 29) اين باكتريها همچنين نسبت به املاح صفراوي و برخي رنگها مقاومندو از اين رو از اين مواد در تهيه محيطه‌هاي غني كننده و انتخابي استفاده مي‌شود(32).

 

 فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

مقدمه ……………………………….

فصل اول ……………………………..

كليات ……………………………….

تاريخچه سالمونلا……………………….

شكل سالمونلا…………………………..

خصوصيات محيط كشت………………………

خواص بيوشيميايي……………………….

ساختمان پادگني سالمونلاها……………….

اهميت پرگنه‌هاي S,R در آزمايشهاي سرمي……..

تغييرات پادگني………………………..

فرمول آنتي ژنتيك………………………

طبقه بندي سالمونلاها……………………

طبقه‌بندي سالمونلاها…………………….

طبقه‌بندي كامفم- وايت…………………..

حساسيت نسبت به باكتريوفاژها…………….

مقاومت ………………………………

سهم………………………………….

بيماريزائي و مكانيسم عمل آن…………….

فصل دوم………………………………

سالمونلوز در پرندگان…………………..

وسعت واگيري و پراكندگي سالمونلا………….

دوره بيماري…………………………..

اپيدميولوژي سالمونلا……………………

راههاي انتقال بيماري…………………..

كيفيت بيماريزائي سالمونلا……………….

علائم بيماري…………………………..

كليات سالمونلوز در پرندگان……………..

بيماري پلوروم (اسهال سفيد)……………..

عامل بيماري…………………………..

طرز واگيري بيماري پلوروم……………….

انتقال بيماري…………………………

علائم بيماري و دوره آن………………….

علائم روي لاشه………………………….

علائم بيماري در مرغهاي بالغ……………..

علائم كالبد گشائي………………………

تشخيص پلوروم………………………….

كنترل و پيشگيري در جوجه ‌مرغها…………..

كنترل و پيشگيري در بالغين………………

درمان ناقلين …………………………

تيفوئيد مرغان…………………………

عامل بيماري…………………………..

خصوصيات كشت…………………………..

خصوصيات بيوشيمايي……………………..

بيماريزائي در انواع پرندگان ……………

سربيماري……………………………..

نشان‌هاي بيماري………………………..

آثار كالبد گشائي………………………

تشخيص ……………………………….

كنترل و پيشگيري ………………………

واكسيناسيون…………………………..

بيماري پاراتيفوئيد پرندگان……………..

شيوع، انتشار و اثرات اقتصادي بيماري

سبب شناسي…………………………….

مواد لازم جهت رشد………………………

شكل پرگنه‌ها…………………………..

خواص شيميايي………………………….

مقاومت در مقابل عوامل شيميايي و فيزيكي ….

قدرت زندگي پاراتيفوئيدها در بسر، مواد غذائي و گرد و خاك………………………………..

قدرت پايداري سالمونلا در مدفوع و وسايل آلوده جوجه كشي………………………………….

مدت پايداري در خاك،‌ آب و گياهان…………

مدت پايداري در روي پوسته تخم مرغ و محتويات آن

مقاومت در مقابل آنتي بيوتيك و داروهاي ضدعفوني

ساختمان پادگني………………………..

فرمول پادگن و پراكندگي سالمونلاها در طيور ..

زهرابه……………………………….

بيماريزائي …………………………..

بيماريزائي در پرندگان جوان……………..

بيماريزائي در پرندگان بالغ……………..

واگيري پارا تيفوئيد……………………

طرز انتقال بيماري بوسيله ناقلين و حاملين…

انتشار مستقيم عامل بيماري بوسيله تخمدان آلوده

آلودگي از طريق پوسته تخم مرغ……………

علائم بيماري…………………………..

شكل حاد بيماري در جوجه مرغها …………..

جراحات كالبد گشائي…………………….

تشخيص ……………………………….

جدا كرد عامل بيماري و تشخيص آن …………

سرولوژي………………………………

درمان پيشگيري و كنترل …………………

بهداشت تخم مرغ و وسايل جوجه‌كشي………….

توليد تخم مرغ، جمع آوري و نگهداري آن ……

بهداشت گله مادر……………………….

طرز ضدعفوني تخم مرغها………………….

تميز نمودن ماشين و اتاق جوجه كشي………..

بهداشت محيط جوجه كشي…………………..

شرايط بهداشتي در طول پرورش جوجه…………

آزمايشات سرولوژيكي…………………….

ايمني ساختن ………………………….

بيماري آريزونوز……………………….

انتقال، ناقلين، مخازن………………….

درمان و پيشگيري……………………….

فصل سوم………………………………

درمان سالمونلوز در طيور………………..

كنترل و پيشگيري سالمونلوز در طيور……….

واكنشهاي سالمونلا در طيور……………….

 

فهرست منابع فارسي:

 • 1- دكتر زهرائي صالحي، تقي، استاد يار دانشگاه تهران، كتاب سالمونلا، پايا نامه ساختار آنتي ژني سالمونلا تيفي موريوم و استفاده از آن جهت تشخيص و رديابي عفونتهاي ناشي از اين باكتري.
 • 2- فصل نامه مركز تحقيقات كشاورزي و دامپروري، مقالات پژوهش و دانش مؤسسه رازي كرج.
 • 3- راهنمايي كنترل عفونتهاي سالمونلايي وزطاربت كشاورزي انگلستان، ترجمه واحد تحقيقات و مطالعات موسسة سرم سازي رازي كرج. مقالات پژوهش و دانش.
 • 4- حسين خان ناظر عبدالله و موسوي نسبت مباركه فصل الله ، اعضاي هيأت علمي دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز. نحوة پيشگيري از سالمونلوز در طيور، مقالات پژوهش و دانش مؤسسه رازي كرج
 • 5- مؤذني جولا غلامرضا و درخان فرامين، اعضاي مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام فارس، نفش فلور ميكروبي روده در پيشگيري از كلوينزاسيون سالمونلادر جوجه ‌هاي عاري از جرم، مقالات پژوهش و دانش مؤسسه رازي كرج.
 • 6- حين خان ناظر عبدالله، گروه بهداشت و كنترل مواد غذائي دانشكده دامپزشكي و ابراهيمي كهريز سنگي عزيزالله، دانش آموخته دانشكده دامپزشكي شيراز كاربرد مدفوع طيور بالغ در پيشگيري از سالمونلوز در جوجه‌ها.
 • 7- رضوي لر و دود كتاب ميكروبهاي بيماري زا در مواد غذائي
 • 8- بابا علي، غلام حسين. برسي سالمونلوز در گوسفندان ايران پايان نامه د امپزشكي.
 • 9- برين، عباس. بررسي ميزان آلودگي گربه‌هاي اطراف تهران به سالمونلا، پايان نامه دانشكده دامپزشكي.
 • 10- بزرگمهري فرد، محمد حسن. تعيين ميزان حساسيت باكتريهاي بيماري زاي طيور نسبت به آنتي بيوتيكهاي مختلف، پايان‌نامه دانشكده دامپزشكي.
 • 11- بزرگمهري فرد، محمد حسن، بررسي يك واگيري سالمونلوز در قنادي در اثر سالمونلا نيوپرت و تحقيق درباره بيماري زاي اين سويه در جوجه و موش پايان نامه دانشكده دامپزشكي.
 • 12- حقيقت، منوچهر . بررسي ناقلين سالمونلا در شترهاي ايران پايان نامه دانشكده دامپزشكي.
 • 13- شيمي. احمد. سالمونلوز در ايران، پايان نامه دانشكده دامپزشكي، نهمين كنگره پزشكي ايران.
 • 14- كيوانفر، هادي . يك مورد واگيري كشنده سالمونلوز در قناري و مرغ عشق مربوط به سالمونلا تيفي موريوم. پايان نامه دانشكده دامپزشكي.
 • 15- شفا، فرج‌الله، باكتريها. انتشارات دانشگاه تهران.

 

 

فهرست منابع خارجي

 • Bozorgmehrifard, M.H, (1976) contribution, ale tude dela salmonellose aviaire Dans les elevages de poulets aux environs, De tehran Revue med vet. 127, 7.1062-1068.
 • R. cupta and B.B. Nalik (1977)use of 9R strain of sal-gallinarum as vaccine against sal- pullorum infection in chicks. Indian vererineryresearch institute, 331-333.
 • Gordon, R,F, (1977). Poultry diseases. Bailliere tindall London, 20-32.
 • W.E.C. (1977) personal connunication.
 • S.Hofstand and B.W. calnek (1978) diseases of poultry seventh edition. Iowa state university press, 79-159.
 • Snoeyenbos, G.H.olgaM.Weinak and C.F, Smysex(1977) protecting chicks and poults from salmonellac by oral administration of normal Gut microflora Avian disease, 22No.2,273-286.
 • Willians,J.E and A.D. whittmore (1973) Mictotesting for avian salmonellosis, proc. 77th. Ann. Meetus.an. Hilth Assoc. 607-613.
 • Wilson , G.S. and Miles A:A (1975) principlesof Bactriology, Virology and Immunity. Vol.1-p- 839, 918-946

Vol.2-p-2080-2087

 • Willames (1976)Avian S.Munellosis Diseases of Pultry sixth edition. IOWA STATE un IVERSITY PRESS, 79-1161.
 • Calnek, B.W; etal; (1991) Disease of pultry. 9th Edition; PP.12-137.
 • Ferris,k; Freichs, W.M; (1987): Salmonella serotypes from Animals and Related sources Reported During The Fiscal year. Proc 92 nd Annu Meet us Anim Health Assoc, PP. 349-362.
 • Geissley, H; Youssef, Y.I; (1981): persistence of Arizona Hinshawii In or on Materials used In poulty Houses. Zvian pathol Zo: 359-363.
 • Sobeh,f. Y; Vadehra, D.v; (1984): vomparixon of Enterotoxin production by S,enteritidis in Laboratory Media, Milk and Meat, Indian Jurnal of Medicine Res 79:28-34.
 • Joklik, w,k; Willett, H.P; Amos, D.B, wilfert, C.m. (1988): Zinsser Microbiology. 19 th Edition, PP. 475-479 .
 • Murray, P.R; etal; (1990); Medical Microbiology. Pp.203-112.
 • Baron, S; Jennings, p; (1992) , Medical Microbiology. 3th Edition . pp. 317-325.
 • Fantasia, M; Filetici, E; (1994): salmonella enteritidisin Italy Int-j-foodmicroabiology, Jan; 21(1-2):pp.7-13
 • Bernard, D; etal; (1993): Microbiology. Ath Edotion, pp. 576-578.
 • Esteban, E; etal; (1993): use of ribotyping for characterization of salmonella serotypes. Hurnal of clinial Microbiology. 32(2):pp 233-237.
 • Rantala, Morjatta and . E. Nurmi (1973) prevention of the growth of soinfantis in chicks by the flora of the clementry tract of chickens. By. Poult. Sci. 24,627-630.
 • C.T.R. pettit, and A, Roberson (1973) the effect of normal in testinal flora on the s.carrier state in poultry with special reference to S. Thom pson and s- typhi muriu. Proc. Intnl. Sy,p- salmonella and prospect for control.
 • Kumar, M.C; etai; (1974): studies on Natural In fection and Egg transmission of Arizona Hinshawii 7:17.8 In Turkeys. Avian Dis. ! 8: 416-426
 • Silva, E.n; Hipolito, O; (1978): salmonella strains isolatins from the digestive tract of breeding chickens and apparently normal turkeys and in chick Embryos pros 16 th world’s poult conger, pp. 101-706.
Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا