۲,۹۰۰ تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

چکیده:

امروزه اضافه وزن و چاقی به شکل اپیدمی جهانی درآمده است. این بیماری از عوامل مهم مرتبط با اختلال لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم است و همه آنها از عوامل خطرساز بیماریهای قلبی-عروقی (که خود اولین علت مرگ و میر است)، محسوب می شوند. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه دریافت بالای کلسیم می تواند تاثیری مطلوب بر لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم داشته و نیز موجب کاهش وزن شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مکمل یاری کلسیم به مقدار 1 گرم در روز و به مدت 30 روز بر پروفایل لیپیدی و بعضی نمایه های چربی بدن در زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی بود.

 

مقدمه:

امروزه،  اضافه وزن و چاقي(به ترتيب نمايه توده بدني  يا BMI بين  9/29-25 و  30  كيلوگرم بر متر مربع (1 )) به شكل اپيدمي جهاني در آمده است، تا جايي كه سازمان جهاني بهداشت (WHO ) واژه    “globesity”را براي آن در نظر گرفته است. اپيدمي چاقي به جوامع صنعتي و پيشرفته محدود نبوده و تخمين زده مي‏شود كه بيش از  115ميليون نفر در كشورهاي در حال توسعه از مشكلات مربوط به چاقي رنج مي‏برند (2). براي نمونه، در يك مطالعه ملي در زنان  60-40 ساله شهري ايران، در 9/38% اضافه وزن و 9/27% چاقي مشاهده شده است (3).

علاوه بر چاقي، هيپرليپيدمي نيز از مهمترين عوامل خطرساز بيماري‏هاي قلبي – عروقي   است (4) که خود اولين علت مرگ و مير شناخته شده است(5). نكته قابل توجه اينكه چاقي، خود يك عامل خطرساز براي هيپرليپيدمي بوده و هر ساله در كشورهاي مختلف هزينه‏هاي هنگفتي صرف كنترل و درمان چاقي و بيماري‏هاي مرتبط با آن از جمله هيپرليپيدمي مي‏شود كه اهميت پيشگيري و درمان ارزان‏تر آن را بيشتر مي‏كند. براي مثال هزينه‏هاي ملي مربوط به تشخيص، درمان و مديريت اضافه وزن، چاقي و بيماري‏هاي مربوطه در ايالات متحده 5/78 ميليارد دلار در سال  1998تخمين زده شده است (6).

بيش از  20سال پيش، از آناليز داده‏هاي اولين بررسي ملي سلامت و تغذيه(NHANES-I) آمريكا (7و8) ارتباط معكوس بين دريافت كلسيم و وزن گزارش شد. مطالعه  NHANES-III(9) و مطالعات مقطعي بعدي نشان دادند كه افزايش دريافت  كلسيم با  BMIو وزن پايين‏تر (10و11)، چربي تام بدني كمتر (15-12، 7)، چربي شكمي كمتر (16، 13،12، 7)، محيط كمر كمتر ( 17و 7 ) و حتي برگشت وزن كمتر پس از رژيم‏هاي كاهش وزن (18و12) همراه بوده و اين تاثيرات در سنين كمتر از 18 سال نيز مشاهده مي‏شود (23-19).

علاوه بر روش‏هاي معمول در كاهش وزن و كاهش ليپيدهاي خون مثل رژيم درماني، ورزش، داروها شواهدي وجود دارد مبني بر اينكه كلسيم مي‏تواند در تنظيم چربي‏هاي بدن و چربي‏هاي خون نقش داشته باشد. بعضي مطالعات نشان داده‏اند كه افزايش دريافت كلسيم با كلسترول LDLكمتر (29-24)، كلسترول تام كمتر(30، 28، 27، 7)، نسبت كلسترول تام به كلسترول HDL كمتر (7)، نسبت كلسترول LDL/HDL كمتر(29)، نسبت كلسترول HDL/LDL بالاتر (31)، آپوليپوپروتئين Bكمتر(32، 26، 25)،  نسبتI                     ApoA-I/ApoBبيشتر(32) و تري‏گليسريد كمتر (30) همراه است. در عين حال بعضي مطالعات اين تاثيرات، و يا بخشي از آنها را تأييد نكرده‏اند (38- 37، 24، 16، 14).

مطالعه ملي انجام شده در سال 81-1379 در ایران (35) نشان داده است كه ميانگين دريافت  كلسيم در ايران594 میلی گرم است اين در حالي است كه ميانگين نياز1036 میلی گرم بوده و به اين ترتيب میانگین دريافت كلسيم در ايران زير %70 نيازمندی است. با توجه به اطلاعات موجود اين فرضيه شكل مي‏گيرد كه شايد با افزايش دريافت  كلسيم از طريق مكمل ياري بتوان پروفايل ليپيدي افراد مبتلا به اضافه وزن يا چاقي را بهبود بخشيد، بنابراين هدف از اين مطالعه، بررسي تأثير مكمل  1000ميلي گرمي كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان غير يائسه مبتلا به اضافه وزن يا چاقي طي 30 روز بود.

 

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اهداف و فرضيات……………………………………………………………………………………………………………………………..

هدف اصلي……………………………………………………………………………………………………………………………………….

اهداف ويژه……………………………………………………………………………………………………………………………………….

هدف كاربردي…………………………………………………………………………………………………………………………………..

فرضيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول متغيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول: كليات……………………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه‌اي بر كلسيم…………………………………………………………………………………………………………………………….

نياز (DRI) و مسموميت………………………………………………………………………………………………………………….

مهمترين عملكردهاي كلسيم……………………………………………………………………………………………………………..

منابع غذايي و دريافت………………………………………………………………………………………………………………………

ارتباط دريافت پائين كلسيم با بيماري های مزمن……………………………………………………………………………

استئوپورز…………………………………………………………………………………………………………………………………………

فشارخون بالا……………………………………………………………………………………………………………………………………

سنگ كليه………………………………………………………………………………………………………………………………………….

سرطان………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ليپيدهاي خون…………………………………………………………………………………………………………………………………..

تري آسيل گليسرول ها (تري گليسريدها)………………………………………………………………………………………..

كلسترول…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ليپوپروتئين‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………

متابوليسم ليپوپروتئين‌ها………………………………………………………………………………………………………………….

بيماري‌هاي قلبي- عروقي (CHD) و ارتباط آن با ليپيدها، ليپوپروتئين‌ها و آپوليپوپروتئين‌ها…….

DRI كلسيم بزرگسالان مرد و زن…………………………………………………………………………………………………..

محدوده طبيعي ليپيدها، ليپوپروتئين‌ها و آپوليپوپروتئين‌هاي اندازه‌گيري شده……………………………..

فصل دوم: مروري بر پژوهش‌هاي پيشين…………………………………………………………………………………….

ارتباط كلسيم با ليپيدها و ليپوپروتئين‌ها…………………………………………………………………………………………

ارتباط كلسيم با وزن و بعضی نمایه های چربی بدن………………………………………………………………………

فصل سوم: مواد و روش‌ها……………………………………………………………………………………………………………..

نوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………

افراد مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………….

معيارهاي ورود به مطالعه………………………………………………………………………………………………………………..

معيارهاي خروج از مطالعه………………………………………………………………………………………………………………..

برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………

نمونه‌يابي………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نحوه انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..

مكمل كلسيم و دارونما……………………………………………………………………………………………………………………..

اندازه گيري محتواي كلسيم كپسول‌ها……………………………………………………………………………………………..

اندازه‌گيري‌هاي تن سنجي…………………………………………………………………………………………………………………

نمونه‌هاي خون………………………………………………………………………………………………………………………………….

اندازه‌گيري ليپيدها و ليپوپروتئين‌ها…………………………………………………………………………………………………

اندازه‌گيري آپوليپوپروتئين‌ها…………………………………………………………………………………………………………..

تجزيه و تحليل آماري……………………………………………………………………………………………………………………….

محاسبه كلسيم و انرژي رژيم غذايي………………………………………………………………………………………………..

ملاحظات اخلاقي……………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل چهارم: يافته‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………

ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي زمينه‌اي گروه مكمل كلسيم و دارونما پيش از مداخله…………….

ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي چربي بدن گروه مكمل كلسيم و دارونما پيش از مداخله…………

ميانگين و انحراف معيار دريافت انرژي و كلسيم گروه مكمل كلسيم و دارونما پيش از مداخله……..

ميانگين و انحراف معيار پروفايل ليپيدي گروه‌ مکمل کلسیم و دارونما پيش از مداخله………………….

مقايسه ميانگين‌هاي وزن، BMI و شاخص‌هاي چربي بدن پيش و پس از مداخله در گروه مكمل كلسيم

مقايسه ميانگين‌هاي وزن، BMI و شاخص‌هاي چربي بدن پيش و پس از مداخله در گروه مكمل دارونما

مقايسه ميانگين هاي ليپيدها، ليپوپروتئين‌ها و آپوليپوپروتئين‌ها پيش و پس از مداخله در گروه مكمل كلسيم

مقايسه ميانگين هاي ليپيدها، ليپوپروتئين‌ها و آپوليپوپروتئين‌ها پيش و پس از مداخله در گروه دارونما

مقايسه ميانگين‌هاي متغيرهاي چربي بدن گروه مكمل كلسيم و دارونما پس از مداخله………………….

مقايسه ميانگين‌هاي پروفايل ليپيدي گروه‌ مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله…………………………..

جمع‌بندي نتايج………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل پنجم: بحث………………………………………………………………………………………………………………………………

مقايسه گروه های مكمل كلسيم و دارونما در ابتدای مطالعه……………………………………………………………

تأثير مكمل ياري كلسيم بر ليپيدها، ليپوپروتئين‌ها و آپوليپوپروتئين‌ها………………………………………….

تأثير مكمل ياري بر وزن و چربي بدن…………………………………………………………………………………………….

پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………..

پیوست و ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………….

چكيده انگليسي……………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

منابع و مآخذ

1- اكبر زاده رويا: بررسي ارتباط بين نسبت اندازه دور كمر با سن و عوامل خطر (افزايش ليپيد و فشار خون) در بيماران مبتلا به ديابت وابسته به انسلين مراجعه كننده به انستيتيو غدد شهر تهران در سال 75-1374 پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشكي ايران

2- ويلمور جك اچ و ديويد ال، كاستيل؛ ترجمه دكتر سيد ضياء معيني دكتر فرهاد رحماني نيا، دكتر حميد رجبي، دكتر حميد آقا علي نژاد و دكتر فاطمه سلامي: فيزيولوژي ورزشي و فعاليت بدني. جلد اول، انتشارات مبتكران، 1387

3- شاكر حسيني و همكاران: بررسي BMI و WHR در بيماران قلبي – عروقي؛ انستيتو تحقيقات تغزيه اي و صنايع غذايي كشور، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 1379

4- توفيق، اصغر؛ هنجار يابي BMI, WC, WHR درصد چربي بدن و ميزان فعاليت بدني در مردان 30 سال تا 55 سال شهر تهران و ارزيابي ارتباط آنها با عوامل خطرزاي قلبي– عروقي پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، تابستان 82

5- فاكس ماتيوس؛ فيزيولوژي ورزشي؛ ترجمه اصغر خالدان، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1372

6- پيغون، عبدالناصر؛ هنجار يابي نسبت دور كمر به دور لگن (WHR) در مردان 40 سال به بالاي شهر اهواز و ارتباط آن با عوامل خطر ساز قلبي – عروقي و ديابت؛ پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس 1381

7- ويلمور و پولاك، فيزيولوژي ورزشي باليني، ترجمه ناظم و فلاح محمدي، انتشارات دانشگاه بوعلي سينا همدان، 1379

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه بررسي تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا