۲,۹۰۰ تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

 

 

 

تاریخ صورتجلسه شورای گروه:

 

 

شماره ثبت دبیرخانه:

 

باسمه تعالی

 

 

 

 

 

 

فرم پیشنهاد تحقیق پایان نامه

کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

 

 

عنوان تحقیق به فارسی: اثر پارامترهای جریانهای مختلف سیال غیرنیوتنی در یک محفظه دارای مانع های آدیاباتیک و تاثیر آنها روی عدد ناسلت و الگوی جریان

 

 

عنوان تحقیق به انگلیسی:

The effect of different Non-Newtonian flow currents in an enclosure with adiabatic barriers and their effect on Nusselt number and flow pattern

 

 

نام دانشجو:

 

نام استاد راهنما:

 

رشته تحصیلی:تبديل انرژي

 

مقطع:كارشناسي ارشد

 

توجه: اطلاعات فرم طرح تحقیق می بایست به صورت تایپ شده و بدون قلم خوردگی بوده و امضاء استاد راهنما، اعضاء گروه تخصصی و مدیر تحصیلات تکمیلی اصل باشد. در صورت خدشه و یالاک گرفتگی در تاریخ تصویب گروه فرم پیشنهاد تحقیق قابل پذیرش نیست.

 

 

 

 

 

 

شماره:

تاریخ:

پیوست:

این قسمت توسط حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه پر می شود

بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم طرح تحقیق

 

کارشناسی ارشد a                  دکترای حرفه ای c

درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

توجه: این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.

 

 

عنوان تحقیق به فارسی:

 

اثر پارامترهای جریانهای مختلف سیال غیرنیوتنی در یک محفظه دارای مانع های آدیاباتیک و تاثیر آنها روی عدد ناسلت و الگوی جریان

 

عنوان تحقیق به انگلیسی:

The effect of different Non-Newtonian flow currents in an enclosure with adiabatic barriers and their effect on Nusselt number and flow pattern

 

  1. اطلاعات مربوط به دانشجو
نام:      نام خانوادگی:                         شماره دانشجوئی:

رشته تحصیلی:             مكانيك                                     گرایش:    تبديل انرژي

مقطع:                    كارشناسي ارشد                               دانشکده: فني و مهندسي گروه مكانيك

دوره:                                                                       تاریخ و سال ورود :

8

  1. اطلاعات مربوط به استاد راهنما
نام:                                                                نام خانوادگی:

شماره شناسنامه:                      سال صدور:                                 محل صدور:

تخصصی اصلی:                        تخصصی جنبی:                           آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی/ حوزوی:

رتبه دانشگاهی:                                                                       سمت:

سنوات تدریس کارشناس ارشد/ دکتری:    نحوه همکاری: تمام وقت c نیمه وقت c  مدعوc

نشانی:                                                                                                 تلفن:

 

 

 

 

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده:

دانشگاه آزاد اسلامی:                                                          سایر دانشگاهها:

نام پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده در یک سال گذشته:

دانشگاه آزاد اسلامی:

سایر دانشگاه ها:

 

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در دست راهنمایی:

دانشگاه آزاد اسلامی:                                                          سایر دانشگاهها:

نام پایان نامه های کارشناسی ارشد در دست راهنمایی:

دانشگاه آزاد اسلامی:

سایر دانشگاه ها:

 

تعداد رساله های راهنمایی شده دکترا در یک سال گذشته:

دانشگاه آزاد اسلامی:                                                          سایر دانشگاهها:

نام رساله های راهنمایی شده دکترا:

دانشگاه آزاد اسلامی:

سایر دانشگاه ها:

 

تعداد رساله های دکتری در دست راهنمایی:

دانشگاه آزاد اسلامی:                                                          سایر دانشگاهها:

نام رساله های دکترا در دست راهنمایی:

سایر دانشگاه ها:

 

 

 

 

 

  1. اطلاعات مربوط به استادان مشاور (با مجوز شورای پژوهشی واحد)
نام:                                                                نام خانوادگی:

شماره شناسنامه:                      سال صدور:                                 محل صدور:

تخصصی اصلی:                        تخصصی جنبی:                           آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی/ حوزوی:

رتبه دانشگاهی:                                                                       سمت:

سنوات تدریس کارشناس ارشد/ دکتری:                              نحوه همکاری: تمام وقت c نیمه وقت c  مدعوc

نشانی:                                                                                                 تلفن:

 

 

 

 

 

  1. اطلاعات مربوط به پایان نامه
1- الف: عنوان پایان نامه: اثر پارامترهای جریانهای مختلف سیال غیرنیوتنی در یک محفظه دارای مانع های آدیاباتیک و تاثیر آنها روی عدد ناسلت و الگوی جریان

 

 

فارسی   a        غیر فارسی    c

ب: نوع کار تحقیقاتی: بنیادی 1c  نظری 2c  کاربردی 3a          عملی 4c

پ: تعداد واحد پایان نامه: 6 واحد

ت: پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق): بررسی عددی جابجایی طبیعی سیال نیوتنی و غیرنیوتنی و نانوسیال با مانع در یک محفظه مربعی?

 

 

 

 

 

  1. بیان مسأله (معرفی و تشریح دقیق ابعاد مسأله، بیان جنبه های مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق)
در اين تحقيق ، به بررسی عددی جابجایی طبیعی سیال نیوتنی و غیرنیوتنی و نانوسیال  با منبع حرارت مرکزی در یک محفظه مربعی پرداخته می­شود. در این تحقیق جریان جابه جایی طبیعی در یک محفظه دو بعدی با وجود یک منبع گرمازای مربعی شکل، بررسی شده است. برای حل معادلات حاکم، از حل عددی به روش حجم کنترل و الگوریتم سیمپل استفاده شده است.با ثابت در نظر گرفتن ابعاد هندسی، اثر تغییر مکان منبع گرمازا بر روی پارامترهای میدان جریان و میزان انتقال حرارت از منبع گرمازا در اعداد ریلی مختلف مطالعه خواهد شد. تأثیر به سزای موقعیت منبع بر میدان جریان و نرخ انتقال حرارت است. در این نوشتار به مدل سازی جابه جایی ترکیبی درون محفظه با دیواره متحرک پر شده از سیال غیر نیوتنی و بررسی تاثیر نوع چیدمان منابع گرمازا و سرمازا بر انتقال حرارت درون محفظه با نرم افزار فلوئنت می پردازد. سیال غیر نیوتونی مورد بررسی لزج خالص بوده و با قانون توانی مدل شده است . نتایج حل عددی تحقیق حاضر با نتایج حاصل از دو رابطه تحلیلی – تجربی و یک کار عددی انجام شده مقایسه شده خواهد شد.

1. با تغییر نوع سیال نیوتنی و غیر تیوتنی ، انتقال حرارت جابجایی دچار چه تغییری می گردد ؟

2. محل قرارگیری مانع ها چه اثری بر انتقال حرارت جابجایی در محفظه مورد نظر دارد؟

3. افزایش عدد رینولدز ، با ثابت ماندن محل منبع گرمایی ، سبب افزایش انتقال حرارت می گردد؟

هدف از مطالعه ی حاضر ، بررسی اثر تغییر نوع چیدمان منابع گرمازا و سرمازا و نوع سیال غیر نیوتونی (4/1و 1و6 /0n=) با ثابت در نظر گرفتن عدد ریچاردسون (1=  Ri) ،رینولدز (1000 =  Re) و پرانتل ( 7/0= Pr) بر انتقال حرارت درون محفظه می باشد .

همچنین دراین تحقیق به بررسی نقش هدایت وجابه جایی برانتقال حرارت درچهارگرادیان مختلف دمایی وسه نوع سیال مختلف پرداخته می شود. در این تحقیق مشخص شد که کاهش شاخص سیال (n) در اکثر حالات و ایجاد گرادیان دمایی روی دیواره های عمودی محفظه باعث افزایش انتقال حرارت درون محفظه می شود .

 

1- تحقیق بنیادی پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری ها می پردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می نماید.

2- تحقیق نظری: نوعی پژوهش بنیادی است و از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می کند و برپایه مطالعات کتابخانه ای انجام می شود.

3- تحقیق کاربردی: پژوهشی است که با استفاده از نتایح تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود.

4- تحقیق عملی: پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی و با هدف رفع مسائل و مشکلات جوامع انسانی انجام می شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پروپوزال کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای اثر پارامترهای جریانهای مختلف سیال غیرنیوتنی در یک محفظه دارای مانع های آدیاباتیک و تاثیر آنها روی عدد ناسلت و الگوی جریان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا