2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

مقدمه

پیشینه پژوهش در زمینه ارتباطات جمعی

موضوع ارتباط از یونان باستان تا قرن هیجدهم بیشتر از لحاظ ذهنی و محتوایی مطرح بوده است و اندیشمندان اجتماعی همواره ترغیب را معادل ارتباط می دانستند. با پیدایی انقلاب صنعتی و آغاز عصر روشنگری علمی و ادبی در اروپا مسأله ارتباطات بیشتر به قلمرو سیاسی، اجتماعی گام نهاد و به طور مستقیم به امور روزمره حیات اجتماعی پیوند خورد و به عنوان یک پدیده عینی مورد توجه قرار گرفت. با پیچیدگی جامعه بشری و گسترش تکنولوژی، توجه به شیوه انتشار و کانالهای پخش اندیشه های انسان اهمیت فزاینده ای یافت و موضوع ارتباطات ابعاد تازه ای به خود گرفت.

گروههای اجتماعی برای کسب امتیازات بیشتر بر سر تصرف ابزارهای پخش پیام با یکدیگر به ستیز پرداختند و در این میان مطبوعات به عنوان مهمترین کانال پخش عمومی، سرچشمه اختلافات اجتماعی و یکی از عوامل انسجام جامعه و همبستگی میان فرد و جامعه و حل و فصل تنشها و کشمکش های میان گروههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.طی دهه- های 1930 و 1940 متغیرهای جدیدی در حوزه ارتباطات کشف شد که بیشتر جنبه روانشناختی داشت. از نیمه های قرن بیستم پژوهشهای مربوط به ارتباطات اجتماعی، در پرتو کوششهای ثمربخش اندیشمندانی چون پل لازار سفلد، کورت لوین، هارولد لاسول، کارل هاولند، کارل دویچ و… به ثمر نشست.

پژوهش در حوزه ارتباطات اجتماعی، جنبه تجربی به خود گرفت و موضوعات جدیدی بر اساس متغیرهای روانشناختی و جامعه شناختی مطرح شد که از میان آنها به چهار موضوع عمده می توان اشاره کرد: اول- موضوع تبلیغات و تاثیر آن بر روند شکل گیری افکار عمومی که در فاصله میان دو جنگ جهانی توسط اندیشمندانی نظیر لوملی، لی ولی و تونیس و بلومن استاک و … مورد توجه قرار گرفت. آنچه در این پژوهش جلب توجه می کرد و وحشت همگان را برانگیخته بود، شعارهای ترقی خواهانه مردم پسندی بود که یکی از عوامل موفقیت لنین در شوروی، هیتلر در آلمان و موسولینی در ایتالیا محسوب میشد. در این پژوهشها تحلیلهای جالبی از«ترغیب سیاسی» و چگونگی انجام آن و همچنین مقالات توصیفی بیشماری با شرح جزئیات پیرامون تبلیغات سیاسی و اثربخشی آنها انتشار یافت و در پی آن کتابهای درسی چندی در باب افکار عمومی تدوین شد که بخشی از آنها به موضوع تبلیغات سیاسی اختضاص داشت. دوم- پژوهش پیرامون رفتار رأی دهندگان در انتخابات و تأثیر رسانه های جمعی بر رفتار گیرندگان پیام. نخستین جامعه شناسانی که در این زمینه به پژوهش پرداختند عبارتند از: پل لازار سفلد و برلسون و همچنین کامپ بل، میلر، کانورس و استوکن. نتایج پژوهشهای گرانقدر این افراد است که زمینه های پژوهش علمی منظم را در ارتباطات فراهم آورد. سوم- مطالعه پیرامون تأثیر ارتباطات سیاسی در سطح ملی و بین المللی نظیر مطالعات کارل دویچ و پیروانش درباره شالوده ملی گرایی بر اساس اطلاعات و ارتباطات و نیز مطالعه لاسول و لیتز پیرامون سخنرانیهای سیاسی و تحلیل محتوای آنهاست. چهارم- مطالعات سنتی پژوهشگران و نیز روزنامه نگاران پیرامون مسائلی نظیر«مطبوعات»،« دولت»،« افکار عمومی و روابط میان آنها» یکی از نخستین پژوهشگران و در عین حال از روزنامه نگارانی که در این زمینه نظریات قابل توجهی عرضه کرده است والتر لیپمن است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

پیش گفتار                                                                                    1

مقدمه                                                                                            3

بخش یکمعوامل اساسی ارتباط                                                    5

 1. ارتباط 6
 2. زبان 7
 3. نماد 7
 4. فرستنده- گیرنده 8
 5. پیام 9
 6. پارازیت(نوفه) ارتباط 10
 7. مجرا(حامل ارتباط) 11
 8. مجراهای غیر رسمی ارتباط 13
 9. مجراهای رسمی ارتباط 15
 10. شبکه ارتباط 17

بخش دوم- اشکال ارتباط                                                              

 1. ارتباط درون فردی 18
 2. ارتباط میان فردی (بین افراد) 19
 3. ارتباط سازمانی 20
 4. شایعه 21
 5. ارتباط بینابین 22
 6. ارتباط جمعی 23
 7. رسانه های گروهی 24
 8. ارتباط از راه دور 28

بخش سوم- از ارتباطات سنتی تا ارتباط جمعی                             

 1. پیدایی ارتباطات جمعی 29
 2. تغییرات کیفی ارتباطات جمعی 32

الف- غیر شخصی بودن و  یکنواخت بودن پیام های ارتباط جمعی     32

ب- نهادی بودن ارتباطات جمعی                                                33

ج- وابستگی ارتباطات جمعی به سایر عناصر زندگی اجتماعی           34

بخش چهارم- وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی                      

 1. وظایف خبری و آموزشی 35
 2. وظایف راهنمایی و رهبری 36
 3. وظایف تفریحی و تبلیغی 37

بخش پنجم- تلویزیون                                                                 39

 1. تلویزیون ونقش آن در خانواده 40
 2. ویژگیهای تلویزیون و مقایسه آن با دیگر رسانه ها 43
 3. دلایل تماشای تلویزیون 46
 4. تلویزیون در ایران 48

مصاحبه                                                                                       51

نتیجه                                                                                          54

منابع و مآخذ                                                                               56

منابع و مآخذ

 • بلیک، رید، هارولد سن، ادوین، طبقه بندی مفاهیم در ارتباطات، ترجمه مسعود اوحدی، چاپ اول، انتشارات سروش، 1378 .
 • دادگران، سید محمد، مبانی ارتباطات جمعی، تهران، انتشارات فیروزه، چاپ اول، 1374 .
 • معتمد نژاد، کاظم، وسایل ارتباط جمعی، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم، 1371 .
 • بورن، اد، بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه، تهران، ترجمه مهرسیما فلسفی، چاپ اول، انتشارات سروش،1379 .
 • اعزازی، شهلا، خانواده و تلویزیون، تهران، انتشارات مرندیز، چاپ اول، 1373 .
 • نیکو، مینو، سعیدیان، ایما، سرکیسیان، وازگن، شیخ، سعادت، شناخت مخاطب تلویزیون با رویکرد استفاده و رضامندی، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول، 1381 .
 • گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، انتشارات نی، 1373.

مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا