2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

پيشگفتار:

منطقه خليج فارس را نظريه پردازان قديمي غرب بخاطر وجود انرژي در آن «هارتلند» ناميده اند و تسلط بر آن را فرمانروايي هر كشوري در جهان مي دانند. آمريكا هنگامي كه سياست فعالي را در عرصه بين المللي آغاز كرد منطقه خليج فارس را در سياست خارجي خود، اهميت ويژه بخشيد و سعي كرد ثبات خاورميانه را به نفع خود براي هژموني آمريكا حفظ نمايد و هر گونة عوامل مزاحم را سد و اختلال اين ثبات گرديده است، سعي كرده است از ميان راه بردارد. ايجاد عوامل مختل كننده در مسير اتحاد شوروي براي جلوگيري از نفوذ آن ، و سرنگوني دكتر محمد مصدق و جذب مصر به طرف آمريكا در اين راستا بوده است و مخالفت با جمهوري اسلامي ايران به منظور «ثبات خاورميانه» براي تضمين منافع حياتي آمريكا حمايت از اسرائيل را در جهت تأمين اين اهداف بلندپروازانه آمريكا در پي دارد، مي‎باشد.


سوال اصلي:
اهميت نفت خليج فارس از ديدگاه سياست خارجي آمريكا چيست؟

فرضيه: هژموني آمريكا و ثبات خليج فارس در جهت منافع اقتصادي آمريكا موجب اهميت نفت خليج فارس از ديدگاه سياست خارجي آمريكا مي باشد.

 

اهميت نفت خليج فارس از ديدگاه سياست خارجي آمريكا

پشت منازعاتي كه با زور و قدرت براي كنترل نفت جهان صورت مي گيرد[1] آشكار مي‌شود كه اشتهاي سيري ناپذيري براي كنترل انرژي بدنبال صنعتي شدن جهان وجود دارد . ارقام حيرت آور در طي دهة 1960 سقوط افزايش تقاضاي جهاني نفت كه صدور هفت درصد در سال ثابت مانده بود ، اكنون تقاضاي آن به دو برابر افزايش يافته است نشان مي دهد. ميزان توليد نفت از 21 ميليون بشكه در روز در سال 1959 به 41 ميليون بشكه در روز در سال 1969 رسيده است در طي اين دوره 100 ميليون بشكه نفت مصرف شده است . بر اساس يك برآورد محافظه كارانه اگر ميزان نفت %5 فقط افزايش يابد متوسط توليد نفت ، 105 ميليون بشكه در سال 1989 پيش بيني ميشود . اما نياز انبوه جهاني نفت كه فقط ميزان آن 9/532 ميليون بشكه در سال ميرسد تنها بر ادامة حيات در جهان صنعتي كنوني ضروري است . اين تنها يك نقش جزئي ازنياز نفتي كشورهاي صنعتي جهان ميباشد . كه تا اندازه اي كشورهاي صنعتي را در وضعيت دشواري از نظر تأمين نفت خام قرار داده است كه وجود اين وضعيت دشوار در پشت منازعات كه براي بدست آوردن نفت خام صورت مي گيرد مخفي مانده داست . در سال 1970 نياز ايالات متحده آمريكا كه به نفت 7/43 درصد برآورد مي شد كه به استثناي نفت ، گاز با 3/32 درصد و زغال سنگ با 20 درصد وهيدروالكتريك با 8/3 درصد و سوخت هسته اي با 6/0 درصد مصرف ميشد . در سال 1970 ، متوسط مصرف ايالات متحده ، 8/14 ميليون بشكه در روز بود ؛ اين ميزان مصرف ، 000ر672 يا 9/4 درصد بيشتر از متوسط مصرف روزانه در سال 1969 بود. مصرف انبوه نفت براي 1970 ، 4/5 بيليون بشكه براي ايالات متحده آمريكا ثبت شده كه بر طبق بررسي مطبوعات نفتي بريتانيا معادل 100/1 گالون توليد براي هر مرد ، زن ، بچه در آمريكا كافي است . پيش از اين ، اين مصرف ناشي از سوخت نفت با ميزان 6/14 درصد سوخت، به 3/2 ميليون بشكه در روز ميرسيد. سوخت گازوئيل با 7/4 درصد به 8/5 ميليون بشكه در روز ميرسيد بر طبق جدول زير ميزان سوخت مصرف امريكا مشخص مي‌شود .

1965

%

1970

%

1975

%

1980

%

نفت

گاز

زغال سنگ

هيدروالكتريك

سوخت هسته‌اي

1/43

9/29

1/23

9/3

3/43

3/32

20

8/3

6/0

7/43

1/31

2/17

4/3

6/4

3/43

1/29

7/14

9/2

10

مصرف كل 100 100 100 100

بر حسب ذخاير انرژي موجود آمريكا ، كل توليدات داخلي آمريكا ،‌در سال 1970 ، ميزان مصرف هيدروكربنهاي مايع به 3/11 ميليون بشكه در روز ميرسيد كه نسبت به سال قبل از آن (1961) با بيش از 9/4 درصد مصرف ، به 1/9 ميليون بشكه در روز ميرسد. سوخت گازطبيعي و گاز مايع با 8/5 درصد مصرف به 7/1 ميليون بشكه در روز ميرسيد، كه كمترين آن، گاز كوره با 1/1 درصد به 5/0 بشكه بود.  مقدار مصرف هيدروكربنهاي مايع 02/0 ميليون بشكه در روز بود. مابعدالتفاوت بين توليد فرآورده هاي نفت و مصرف داخلي با واردات اين اين فراورده ها جبران ميشد با واردات اين فراورده ها در سال 1970 د، نفت خام به ميزان 3/1 ميليون بشكه در روز و فراورده هاي آن ، به ½ ميليون بشكه در روز ميرسيد . در اين دوره واردات نفت خام و فراورده هاي آن در حدود %22 از كل مصرف نفت خام داخلي آمريكا را تشكيل ميداد .اگروقفه‌اي بين ذخاير موجود و تقاضا صورت گيرد، موجب نگراني مقامات عاليرتبه آمريكا مي شود . بر طبق نظر موقتي هويت اندكي توقف در صنعت نفت در نتيجه كمبود ذخاير آن، صورت گيرد ،‌ذخيره دوباره آن هنگامي ميسر است كه دولت آمريكا به توليد نفت خام خود بصورت كافي اقدام نمايد . در سال 1969 ، ايالات متحده ذخاير نفتي خود را به ميزان 6/29 ميليون بشكه رساند .

[1] The Control of oil east –west vivalry in the 2002 couple  Alwaid –kayal keganpaul London , Newxork , Bahrain pp: 1-5

فهرست منابع فارسي

1- رئيس طوسي رضا- نفت و بحران انرژي – چ 2، سازمان انتشارات كيهان- 1361

2- غضنفري كامران آمريكا و براندازي جمهوري اسلايم ايران چ 3 انتشارات كيا – تهران  1381

3- فيندلي پل فريب هاي عمدي «حقايقي درباره روابط آمريكا و اسرائيل » مترجم محمد حسين آهويي دفتر مطالعات سياسي وبين‌المللي وزارت امور خارجه – تهران 1378

4- واسيليف آلكسي – مشعلهاي خليج فارس ترجمه سيروس ايزدي – شركت سهامي جيبي سال 1358

5- شون بام ديويد ايالات متحده و اسرائيل مترجم محمد رضا ملكي دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي؛ تهران 1381

6- يزگين دانيل؛ نفت ايران از اغاز تا جنگ خليج فارس ترجمه ابراهيم صادقي نيا، تهران ، هيرمند؛ سال 1376

7- نيكلاسركيس، نفت تنها و آخرين شانس خاورميانه ترجمه ارسلان ثابت سعيدي، تهران موسسه انتشارات اميركبير سال 1363

8-سنبلي نبي روندهاي نظام بين‌الملل و امنيت ملي ايران ماهنامه نگاه سال چهارم شماره 37 مرداد 1381

9- اثمل اندرو، گومپرن ديويد- كاراسيك تئودور ترجمه پريسا كريمي نيا منبع پيشين ماهنامه نگاه

10- دكمجيان هراير جنبشهاي اسلامي معاصر در جهان عرب ترجمه حميد احمدي ج 3- سازمان انتشارات كيهان تهران 1377

فهرست منابع انگليسي

  • Alawi D.kayall- the controil east-west rivalry in the persian Gulf 2002
  • Willam j.persy Gulf security and U.S policy . Middle east policy. Vol : 3-4 Aprill 1995
  • Gawdat Bahgat, Am ericon oil American Diplomacy in the persian Gulf and the Gaspiansea unversity press flordia 2003
  • Usnavy prowerls the persian Gulf in search of stability and oil- cresent International Vol:27 No:6.1998
  • Rober J.ilandpower the Gulf war internatioanl security No:1 Vol :1 1992
  • Bahram Fozooni up policy in Middle east and persian Gulf a  Echo Islam-march 1995
Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا