2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

پيشگفتار:

انسان همواره به آزادي مي انديشد- آزادي انديشه- و خود را مهياي شكوفا شدن مي‌كند. نور مظهر اين روشن شدن بود كه در ذهن هستي بخش عبور مي كند و نتيجة آن پديداري بود در هستي يا وجود كه از وجد و گشايش در «قوه» حاصل مي آمد. آنچه پذيراست دريافت مي كند! چرا كه فيض بي دريغ و بي هيچ كم و كاست در هستي مي وزد يا مي تابد و روشن مي كند. يكي شدن انسان با ذات هستي كه او را به كنه وجود مي رساند و با يك انگاري و نفي بيروني و عبور از مرز جدايي به يكتايي و احساس مستقيم نايل مي كند. شيوه اي بود براي جستجو در هستي! و مهر به آنچه هست و جدا نيست از يابنده و داننده! اين شيوة دانستن سرآغاز زيستن بر پايه زندگي بود كه در آن فرهنگ و روشنگري پديدار بود؛ در جهت شكوفاندن انسان و شگفتا كه اين نور و روشنايي در تمام تاريخ همراه ملت ايران بوده است. اگرچه در كالبدهاي مختلف دميده شد!

دين چيزي نبود جز همين نشان دادن راه روشنايي. انسانهايي والا دامن همت به كمر زده و بال خرد گسترانيده و به قله هاي خرد چشم مي دوختند تا مردمان خود را به روشنايي آگاه سازند و از وحشت تاريكي بكاهند كه چشم انداز حركت در مسير قافلة بشريت تاريك مي نمايد. پيامبران انسانهايي پاك و دوستدار قوم خود و بشريت بودند. بي هيچ ادعايي دانستة خود به پاك كلماتي در اختيار مردمان قرار مي دادند و حركت را آسان مي‌گرفتند. اما رسم ديرين روزگار اينست كه همه كسان چنان نيك انديش نباشند و اي بسا كه حلقه هاي پاك پيشروان گفته ها و كردار پيامبر را قالب بندي كنند و مردمان را به نگه داري آن ناموس مطلق فرا خوانند. خط كشها و مقياسها پديد آرند. اعمال و افكار بدان سنجند! خردها در كوزه پديد آرند! و جهل بر دامان انديشة مردمان اندازند. اين فرزند ناميمون دين قالب بندي شده است! «شريعت» همان بلاي ديرين مردمان كه راه بالا رفتن مي بندد و تسبيح و چرتكه مقياس عمل مي گردد، خود كوزه مي شكند و «مي» مي‌ريزد و تعزير مي كند و حد روا مي دارد. پيامبران كه به محيط خويش آگاه مي شوند در مي‌يابند كه اين محيط خفقان دارد. مرگ دارد، انسان ندارد! مرگ و نيستي است چرا كه انديشه نيست و آنجا كه انديشه نيست هيچ انساني نيست كه حيواني است نامش آدم بهر زيست. پيامبر شايد آنگاه بگويد:

«آدمي در عالم خاكي نمي آيد بدست        عالمي ديگر بيايد ساخت و ز نو آدمي»

آنگاه راه خرد مي گشايند تا آدميان به دنبال انسان گام نهند شكوفا شوند، ولي افسوس كه بعد از آن روشن انديشان خردمندان مي بايست «سر پياله بپوشند كه خرقه پوش مي‌آيد»

ايران در سالهاي پيش از اسلام به قله هاي بزرگ شكوه رسيده بود و همچنان اميد مي‌رفت كه چنان باشد. اما در دوران انتهايي ساسانيان مشكل بزرگي پديدار شد كه بي‌مهري دوران را با خود به همراه آورد. پديدار شدن دين رسمي همچون توفاني بود كه آرامش و توانمندي و شكوه را جاروب مي كرد در اين برهة بي آئين، در شبه جزيرة عربستان مفاهيم بزرگي به گوش مي رسيد كه جانهاي خرد طلب را به سوي خود فرا مي خواند. اما افسوس كه آن حقيقت خردمندي هم در شمشير عرب به تهاجمي بدل شده بود كه دامان قومهاي نجيبي را فرا مي گرفت و به زعم خود خردي مطلق به همة انسانها ارزاني مي داشت جمله قوم عرب به بهانة خداپرست كردن ايرانيان كه در واقع بازگشتي بود به غزوات قبل از پيامبر و آئين تاراج و راهزني، حادثه اي بود عظيم كه ملتي بزرگ را به مدت 1400 سال و اندي به خود مشغول داشت و كنون نيز مي رود.

زندگي مردم ايران با مفاهيم خاص شبه جزيره به هم آميخت به طوري كه پيامبر به اجبار پيامبر تمام ايرانيان مي بايست مي شد آنهم در مفهومي كه مردمان شبه جزيره از آن مي فهميدند. حكومت از آيين شاهنشاهي به خلاقت بدل گشت و نظام اجتماعي پيشرفته و آئين دار در جدالي با مفاهيم بدوي و مفاهيم بزرگي چون زن، خانواده، ميهن، فره در شنزارهاي جاهليت عرب مدفون گشت!

 

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

پيشگفتار………………………………. 1

فصل اول (كليات)………………………… 5

طرح مسئله……………………………… 6

اهداف تحقيق……………………………. 9

اهميت تحقيق……………………………. 9

سؤال اصلي……………………………… 9

سؤالات فرعي…………………………….. 9

فرضيات تحقيق…………………………… 9

متغيرها و مفاهيم عملياتي………………… 10

روش تحقيق……………………………… 10

مشكلات و موانع تحقيق…………………….. 10

سازماندهي تحقيق………………………… 10

فصل دوم- تاريخچه تكوين انديشة سياسي شيعه از بدو پيدايش تا به قدرت رسيدن آقاي خميني……….. 11

الف- تشيع در حال شكل گيري قبل از غيبت…….. 12

ب- تشيع وآميختگي آن با نحله‌هاي فكري مختلف و پديداري چارچوبهاي آن…………………………… 22………………………………………

ج- دوران اتمام آميختگي و شكل گيري تشيع رسمي.. 27

فصل سوم- مشروعيت حكومت اسلامي از ديدگاه آقاي خميني……………………………………… 34

انديشة سياسي آقاي خميني در خصوص اصل ضرورت تشكيل حكومت اسلامي……………………………. 35

مفهوم حكومت اسلامي از ديدگاه آقاي خميني……. 36

ضرورت عقلي ايجاد حكومت اسلامي از ديدگاه آقاي خميني……………………………………… 37

هدف از ايجاد حكومت اسلامي………………… 37

ويژگيهاي حكومت اسلامي……………………. 37

شرايط زمامدار حكومت اسلامي در عصر غيبت…….. 38

منابع حقوق اسلامي و ضرورت (ولايت فقيه) در زمامداري حكومت اسلامي……………………………. 38

دلايل نقلي در اثبات ولي فقيه از ديدگاه آقاي خميني……………………………………… 38

تشكيل حكومت اسلامي توسط فقها در عصر غيبت از ديدگاه آقاي خميني­­…………………………….. 40

حدود و اختيارات زمامدار حكومت اسلامي (ولي فقيه) از ديدگاه آقاي خميني………………………. 41

قلمرو حكومت ديني از ديدگاه ساير فقها و مقايسة آن با ديدگاه آقاي خميني……………………. 43

مهمترين فرازهاي نظرية سياسي ولايت فقيه…….. 45

نظرية انتقادي………………………….. 46

نتيجه گيري…………………………….. 48

منابع و مأخذ…………………………… 50

 

منابع و مآخذ:

1- دكتر الشيبي، كامل، مصطفي. تشيع و تصوف، ترجمه عليرضا ذكاوتي قراگزلو، تهران اميركبير، 1380.

2- الصلة بين تصوف تشيع، تهران، اميركبير، 1378.

3- دكتر خوانساري، محمد. منطق صوري، تهران، آگاه، 1379 (چاپ 22).

4- حقيقت، عبدالرفيع. تاريخ نهضتهاي فكري ايرانيان، شركت مولفان مترجمان، 2536.

5- كديور، محسن. حكومت ولايي، نشر ني، 1380، چاپ چهارم.

6- زرين كوب، عبدالحسين. ارزش ميراث صوفيه، اميركبير، 1382.

 • آشتياني، سيد جلال الدين، زرتشت و حكومت، شركت انتشار، 1374 (چاپ هفتم)
 • قادري،‌ حاتم. انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران، سمت.
 • آجوداني، ماشاء ا…. مشروطه‌ي ايراني، اختران، 1383، چاپ چهارم.
 • فيوحي، داوود. نظام سياسي و دولت در اسلام، سمت، تهران، 1383.
 • عطار، شيخ فريدالدين. تذكرة الاولياء، سبعي و اهتمام، ر. آ. نيكلسون، 2 جلد.
 • مولوي بلخي، ديوان. تصحيح نيكلسون.
 • حافظ، ديوان. به كوشش دكتر غني.
 • كسروي، احمد. شيخ صفي و تبارش، تهران، 1321.
 • ابي سعيد، جمال الدين ابوروح لطف ا… . ابن ابي سعيد، حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير، مقدمه و تصحيح
 • تعليق دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، 1366، آگاه.
 • ويسير جوفر ، يوزف. ايران باستان، ترجمة مرتضي ثاقب فر.
 • موسوي خميني، روح ا… . ولايت فقيه، حكومت اسلامي (چاپ سوم، تهران، مؤسسه نشر تنظيم آثار امام خميني)
 • علي بن ابيطالب (ع)، نهج البلاغه، به قلم عبدالحميد آيتي، تهران، فرزان، 1377.
 • سهروردي، شيخ شهاب الدين. كلمة الاشراق، ترجمه و شرح سيد جعفر سجادي، انتشارات دانشگاه تهران.
 • كسروي، احمد. تاريخ هيجده ساله آذربايجان، اميركبير، تهران.
 • كسروي، احمد. تاريخ مشروطه، اميركبير، تهران.
 • مجله حافظ (ماهنامه)، شماره هاي 1-12.
 • بشريه، حسيني. تاريخ انديشه هاي سياسي در قرن 20.
 • دكتر نجف لك زايي- امام خميني: احياگر انديشة حكومت اسلامي.
 • موسوي خميني، روح الله. البيع، مباحثي كه با عنوان ولايت فقيه و حكومت اسلامي آمده است.
 • موسوي خميني، روح الله. كشف الاسرار، (تهران، انتشارات محمد).
 • روحاني، سيد حميد. بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني.
 • موسوي خميني، روح الله. صحيفة نور.
 • قاضي زاده، كاظم. انديشة‌ فقهي- سياسي امام خميني.
 • نبوي، سيد عبدالامير. تطور انديشة سياسي امام خميني.
 • موسوي خميني، روح الله. تحريرالوسيله، قم: اسماعيليان.
 • حضرت علي (ع)، نهج البلاغه، خطبة سوم (معروف به شقشقيه)
 • عاملي، شيخ حر. وسايل الشيعه، ج 8، باب 8، حديث 25 به نقل از ترجمة مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع، ص 73.
 • اصول كافي، ص 43، به نقل از كتاب البيع، ص 75-65.
Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا