2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

مطالعه بر روي روش هاي يك سيستم خودروهاي فرسوده مانند چگونگي طراحي، چگونگي اجرا، نوع ابزار استفاده شده و تأثير عوامل و رفتارشان در كارهاي مختلف در مرحله بعدي قرار مي‎گيرد.

نه تنها مسائل زيست محيطي از اهداف يك سيستم مي‎باشد، همچنين اقتصاد يك سيستم نيز يك جنبة مهم مي‎باشد. بنابراين، اين تحقيق به جنبه هاي مالي و اقتصادي سيستم ها نيز مي­پردازد. كليه موارد به ما كمك مي‌كند تا درك بهتر و عميق تري از سيستم داشته باشيم. ساير جنبه ها. مانند رقابت، بازار فروش و مباحث بازرگاني تحت بررسي و مطالعه مي‎باشد. ولي به علت محدوديتهاي موجود، در اين تحقيق از اين جنبه ها صرفنظر مي‎شود تا به ساير جنبه ها رسيدگي بهتري گردد.

انتخاب معيار براي گزينش كشورها:

انتخاب كشورهاي براي بررسي سيستم هاي مديريت خودروهاي فرسودة آنها، بر اساس چند معيار مي‎باشد يكي از مهمترين اين معيارها عبارت است از: واردات خودروها مي‎باشد. سعي بر آن است تا كشورهايي انتخاب گردند كه واردات تقريباً شبيه به يكديگر دارند و طول و مدت اجراي مديريت خودروهاي فرسوده در آنها طولاني باشد تا داراي خروجي زيادي باشيم و همچنين اين سيستم ها داراي تنوع زيادي باشند تا بتوان ابزارهاي زيادي را براي آنها آزمايش كرد و معيارهايي از اين قبيل.

بر اين اساس كشورهاي زير انتخاب گرديدند:

 • سوئد: كه داراي سابقه زياد در زمينه سيستم مديريت خودروهاي فرسوده دارد كه اين سابقه به سال 1975 برمي گردد. سيستم اوليه به صورت دستمزد و پاداش بود و از زمانيكه مسئوليت خودروهاي فرسوده به دوش سازندگان افتاد يك سيستم جديد نيز به موازات آن شروع به كار كرد.
 • هلند: از سال 1995 شروع به سازماندهي دوباره خودروهاي فرسوده خودكرد كه اساس آن بر مبناي توافق بين دولت و يك شركت خصوصي، ARN، كه مسئوليت سازماندهي و مديريت خودروهاي فرسوده را دارد، مي‎باشد.
 • آلمان: سيستم مديريت خودروهاي فرسوده اين كشور به صورت اختياري بود كه از سال 1997 اجباري شد. در اين سيستم مسئوليت توليد كنندگان پائين مي‎باشد بنابراين كليه هزينه ها به عهدة آخرين مالك مي‎باشد.

قابل ذكر است كه آلمان با توجه به دستور اتحاديه اروپا مبني بر اينكه مسئوليت توليد كننده، سيستم خود را عوض كرده ولي از آنجا كه اين دستور از سال 2001 فعال شده، امكان بررسي خروجي هاي آن در اين مدت كوتاه نمي باشد، بنابراين تمركز بيشتر بر روي روش سابق مي‎باشد.

 • فرانسه: سيستم مديريت خودروهاي فرسوده اين كشور به صورت توافقات اختياري مي‎باشد كه از تاريخ 1993 شروع به كار كرد. يك واحد به نام مديريت انتشار (MD) به منظور گسترش صحيح، سلسله مراتب تصفيه خودروهاي فرسوده داير شده است. اين واحد بر روي قسمتهاي مختلف تصفيه خودرو از جمله اوراق كردن، بازيافت و بخصوص تكه كردن و پرس كردن نظارت دارد و جريان فيزيكي خودروهاي فرسوده از خودروهاي جمع شده توسط معامله گران تا سلسله مراتب ديگر را كنترل مي‌كند.
 • انگلستان: سياست اين كشور بر اساس توافق بين صنايع مختلف بازيافت كننده مي‎باشد. بعلاوه يك تعهد در همة قسمتهاي مديريت سيستم هاي فرسوده را هدايت مي‌كند و سيستم مديريت مشخصي وجود ندارد.

4-1- محدوديتها:

در طول انجام پروژه به چندين محدوديت برخورد كرديم كه بطور مختصر عبارت است از دسترسي به اطلاعات، اعتبار اطلاعات، محدوديت زباني، محدوديت زماني.

 • دسترسي به اطلاعات: در پاره اي از موارد جمع آوري و دسترسي به اطلاعات سخت و غيرممكن مي‎باشد بخصوص وقتي كه اين اطلاعات محرمانه باشند.
 • اعتبار اطلاعات: در بعضي موارد ممكن است اطلاعات جمع آوري شده داراي اعتبار نباشند مخصوصاً زمانيكه در بعضي از موارد با تناقض برخورد مي كنيم. در نتيجه قضاوت براي اينكه بدانيم اطلاعات درست است يا نه سخت مي‎باشد.
 • زبان: بعضي از اطلاعات موردنظر به زبان اصلي بعضي از كشورها مي‎باشد و دستيابي به آن سخت است مانند بعضي از كارخانجات ژاپني كه اكثراً با اين مشكل مواجه مي شويم.
 • زمان: مهمترين محدوديت از نظر زماني مي‎باشد كه باعث مي‎شود اهداف پروژه محدودتر گردد.

5-1- متدولوژي

در اين تحقيق از متد زير استفده گرديده است:

 • مرور ادبيات سياست پايدار مواد زائد و مشكلات زيست محيطي مربوط به موضوع خودروهاي فرسوده به منظور گسترش معيارهاي ارزيابي سيستم
 • مطالعه سيستم هاي خودروهاي فرسوده در چندين كشور مختلف از جمله ايران
 • ارتباط با قسمتهاي مختلف كه نقش هايي را در اين سيستم ايفا مي‌كنند.
 • آناليز اطلاعات جمع آوري شده

مرور بر ادبيات سياست پايدار مواد زائد:

مطالعات تئوريك بر روي مفهوم سياست پايدار مواد زائد و ضرورت آن، در طبقه بندي مديريت مواد زائد، ضروري مي‎باشد. در اين تحقيق سياست هاي بكار گرفته شده در زمينه مواد زائد كشورهاي مختلف بررسي مي گردد. همچنين در اين تحقيق ابزار و وسايل اجراي اين سياستها بررسي مي گردد. مطالعه بر روي اين ابزار اين امكان را به ما مي‎دهد تا درك بهتر و بيشتري از خروجي هاي آن در زمينه خودروهاي فرسوده داشته باشيم. چندين خصوصيت از سياست پايدار مواد زائد، اهميت زيادي دارند و اطلاع از آنها جهت انتخاب ابزارهاي موجود ضروري مي‎باشد. بنابراين مطالعه اين خصوصيات كه در تحقيقات گذشته مورد بررسي قرار گرفته اند امري ضروري به نظر مي رسد.

در زمينه معيارهاي زيست محيطي نيز بايد مطالعاتي صورت بگيرد تا به معيارهاي سياست پايدار مواد زائد، معيارهاي زيست محيطي نيز اضافه گردد و باعث بهبود معيارها در زمينه خودروهاي فرسوده گردد. سرانجام، معيارهاي انتخاب شده معيارهايي هستند كه از همه مناسب تر به نظر مي رسند.

مطالعه بر روي سيستم هاي خودروهاي فرسوده كشورهاي مختلف

بعد از انتخاب كشورها، انواع اطلاعات مختلف جمع آوري مي‎شود. منابع اصلي اطلاعات و داده ها شامل موارد زير مي‎باشد. مقالات و مدارك منتشره توسط سايرين، اطلاعات اينترنتي از سازمانهاي مختلف، شركت ها و منابع دولتي، اطلاعات آماري از اينترنت كه از منابع و سازمانهاي آماري بدست آمده، گزارشات ساليانه از سازمانها و توليد كنندگان خودرو در سراسر جهان و غيره.

سيستم ايران نيز مورد بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق وضعيت كنوني ايران و راهكارهايي جهت بهبود آن مورد بررسي قرار گرفته است.

ارتباط با اشخاصي مرتبط با موضوع خودروهاي فرسوده

از اين قسمت مي‎توان به عنوان يكي از قسمتهاي اصلي نام برد. در زمانيكه تحقيقات انجام مي‎گيرد با اشخاص مرتبط با موضوع تحقيق نيز ارتباط برقرار مي‎شود. اين قسمت مي‎تواند در چند زمينه كمك ساز باشد؛ واضح سازي اطلاعات، بدست آوردن اطلاعات مهم، جستجو در زمينه اطلاعات مهم و سري مانند خودروهاي ترك شده و متروك، برخوردار شدن از نظرات اين اشخاص و غيره از جمله سودهاي اين ارتباط مي‎باشد. جمع آوري و ارتباطات با اين اشخاص مي‎تواند به طرق مختلف صورت گيرد از جمله تماس با Email ، تماس تلفني، شركت در همايش ها و انجمن ها و … را مي‎توان نام برد.

آناليز اطلاعات گردآوري شده:

چندين روش براي آناليز اطلاعات بدست آمده وجود دارد كه از آنان در اين تحقيق استفاده شده است.

 • بحث آناليزي بر روي يافته هاي سيستم هاي كشورهاي مختلف و مكانيزمهاي اقتصادي و مالي آنها
 • آناليز سيستم ها براساس معيارهاي انتخابي از قبيل تاثيرات زيست محيطي- تاثيرات اقتصادي- پايش- تحريك نوآروي و ابداع
 • بحث در تعيين فاكتورهاي مؤثر براي داشتن يك سياست پايدار و مؤثر در زمينه خودروهاي فرسوده

6-1 – ساختار تحقيق

اين تحقيق از چندين قسمت تشكيل شده است. بخش اول به معرفي مي پردازد. در بخش دوم دربارة مفاهيم سياست پايدار مواد زائد و ابزارهاي دسترسي به آن مي‎پردازيم در اين بخش همچنين خصوصيات يك سياست پايدار در زمينه خودروهاي فرسوده بررسي قرار مي‎گيرد. در بخش سوم به ارزيابي و چگونگي كاركرد سيستم خودرو فرسوده و چارچوب كاركرد آن مي‎پردازيم و با سلسله مراتب بازيافت خودروهاي فرسوده، خصوصيات بخش هاي مختلف آن و بعضي از مشكلات و زحماتي كه اين سيستم دربردارد و غيره آشنا مي شويم. در اين بخش با قوانين موجود نيز آشنا مي شويم در بخش هاي بعدي به بررسي سيستم هاي كشورهاي مختلف مي‎پردازيم. در هر مورد به مطالعه و بررسي قانونهاي موجود، سيستم هاي مورد استفاده در زمينه خودروهاي فرسوده و مكانيزم مالي هر كشور در اين زمينه مي‎پردازيم. در بخش بعدي به فاكتورهاي مؤثر در زمينه مديريت خودروهاي فرسوده مي‎پردازيم و در آخر به سيستم موجود در كشور و پيشنهادهاي مربوطه مي‎پردازيم.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا