۲,۹۰۰ تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

مقدمه

بي توجهي مطالعات تجربي به نقش نظامهاي ارتباطي و ساختا رهاي اقتصاد وسياسي و نبودديدگاه انتقادي در آنها سبب شد كه نظريه هاي انتقادي اين نوع مطالعات را به چالش فراخوانند. مكتب اقتصادي سياسي رسانه ها از جمله مكاتب انتقادي است كه تحت تأثير آراي انديشمنداني چون (هربرت شيلرودالاس اسمايت) از دهه1970 ميلادي به بعد گسترش يافت . اين مكتب براين باور است كه رسانه ها مجاري انتقال محتواي فرهنگي هستند. اين محتوا مستقل از رسانه ها شكل گرفته است. آنان همانند ساير محققاني كه نسبت به جامعه ديدگاهي سوسياليستي دارند ضمن مطالعه تاريخي نظام سرمايه داري جهاني نتيجه مي گيرندكه نظرات حاكم برجامعه همان نظرات طبقه حاكم است. طبقه اي كه به مثابه قدرت مادي در جامعه حضور داردوقدرت فرهنگي ومعنوي حاكم نيز هست . بنابراين نظريه پردازان اين مكتب برساختارهاي پايه اي وبنيان هاي اقتصادي جامعه تأكيد مي كنند وبراي درك شكل ومحتواي رسانه ها به بررسي چگونگي توزيع منابع عظيم رسانه اي وصنايع اطلاعاتي وكساني كه آنها را كنترل مي كنند مي پردازند. در ميان مكاتب انتقادي ‏‏‏‏‏‏‎‎‎، مكتب اقتصاد سياسي با موضوع وسايل ارتباط جمعي بنيادي تر برخوردكرده است.

شيفتگي نابخردانه دراستفاده از فن آوري هاي نوين ارتباطي واطلاعاتي وچشم بستن به روي منافع ومصالح بلند مدت ملي وغفلت از سياستگذاري روشن بينانه ارتباطي پيامدهايي سنگين دارد. اين شيفتگي و غفلت ناشي از القا ئات ديدگاه هايي است كه به «جبر فن آوري » باور دارند وآينده اي خوشبينانه وتخيلي از جهان به واسطه فن آوري هاي نوين به تصويرمي كشند. توجه به ديدگاه هاي انتقادي وموشكافي ديدگاه هاي تجربي مانع عمق يافتن وابستگي ها،بروزبحران هاي اجتماعي وفرهنگي واتلاف سرمايه هاي مادي وانساني خواهدشد .

ماهيت اقتصادسياسي

براي درك ماهيت اقتصادسياسي بايد جنبه هاي اجتماعي اقتصادي وسياسي جامعه وكنش وواكنش متقابل اين نهادهابايكديگر مورد توجه قرار گيرد. دولت، بازاروروابط متقابل بين اين دوواژه هاي كليدي اقتصادسياسي هستندبه ويژه مكتب اقتصاد- سياسي چگونگي تأثيربازارهاونيروهاي اقتصادي برتوزيع قدرت ورفاه بين
دولت ها وفعالان سياسي رارديابي مي كند. رابطه بين دولت وبازاربويژه تفاوت بين اين دو محوراصلي اقتصادسياسي است ازنظر دولت مرزهاي جغرافيايي پايه لازم براي استقلال ملي ووحدت سياسي است امابازارخواهان حذف تمامي محدوديت هاوموانع سياسي وغيرسياسي است كه برعملكرد سازوكارقيمت تأثير دارند. منطق بازار قراردادن فعاليتهاي اقتصادي در مكان هايي است كه اين فعاليت هاي مولد تر وسود آورترباشنداما همزمان منطق دولت تصاحب وكنترل فرايند رشد اقتصادي و انباشت سرمايه است دراين خصوص «رابرت گيلپين» مي نويسد. قرن هاست كه بحث درباره ماهيت ونتايج برخورد دو منطق متضاد بازار ودولت ادامه دارد. ونظرات متفاوتي در مورد كنش وواكنش اقتصادوسياست مطرح است. تفاسير متضادسه ايدئولوژي اساسا متفاوت از اقتصادسياسي را به دست مي دهد، ليبراليسم اقتصادي ،اقتصادملي گرا،وماركسيسم هر يك از اين سه ايدئو لوژي حول اثررشد اقتصاد بازارجهاني برماهيت وپويش هاي روابط بين الملل دورمي زنند. هريك ازاين سه ديد گاه به ترتيب از نظرات مركانتيليست هاي قرن 18 – اقتصاددانان كلاسيك ونئوكلاسيك دوقرن گذشته، ماركيست هاي قرن 19 ومنتقدان راديكال سرمايه داري واقتصاد بازاري جهاني ريشه مي گيرند. اين سه ديدگاه درباره تضادهاي اجتناب ناپذير سه مسأله عمومي وبه هم وابسته زير بحث مي كنند :

1-    دلايل وثرات اقتصادي وسياسي رشد يك اقتصاد بازاري

2-    رابطه بين تحولات اقتصادي وتحولات سياسي

3-    اهميت اقتصاد بازاري جهاني براي اقتصادهاي ملي

 (چگونه اقتصادبازاري جهاني برتوسعه اقتصادي كشوزهاي ديگر تأثير مي‌گذارد؟ وچگونه اقتصادبازاري جهاني توزيع ثروت وقدرت را بين جوامع ملي تحت تأثيرقرارمي دهد اكثر ليبرال ها تجارت را موتور رشد مي‌دانند و مي‌گويند فرآيند رشد تا حد زيادي دراثرعوامل خارجي مثل جريان بين المللي تجارت سرمايه وفن آوري سرعت مي گيردماركسيست هاي سنتي براين عوامل خارجي باشكستن ساختارهاي اجتماعي محافظه كار،توسعه اقتصادي راقدرت مي بخشند. يكي ازنتايج اقتصادبازاري براي سياست ملي وبين المللي- كه اثرات اختلال آوري نيز برجامعه مي گذارد اين است كه باواردشدن نيروهاي بازارسازوكارقيمت به يك جامعه، روابط ونهادهاي اجتماعي سنتي ضعيف شده ياازبين مي روند. يك نتيجه ديگراقتصادبازاري اين است كه اثرقابل ملاحظه اي برتوزيع قدرت وثروت درجوامع دارد.

اقتصادسياسي رسانه ها

        بدون آگاهي به چگونگي توزيع منابع عظيم رسانه اي وصنايع اطلاعاتي واين كه چه كساني اين جنبش پرتكاپوراكنترل مي كنند نمي توان دريافت كه چراشكل ومحتواي رسانه ها به گونه اي است كه مي بينيم (فرداينگليس) بنابراين تعبير فرد اينگلس اقتصاد سياسي قلب قضيه است به نظر اوحتي در يك ارتباط دو نفره مثل مطالعه يك رمان كه در آن رابطه نويسنده وخواننده ظاهرا مستقيم است. بخش غير مستقيمي ازصنعت گسترده انتشارات ،(ويراستاران،كتابفروشان) دخالت دارداقتصادسياسي خود را منحصربه تجزيه وتحليل رسانه هاي يك كشور نمي‌بيندوفرض اصولي دراقتصادسياسي اين است كه رسانه هاي جهاني دريك نظام گسترده جهاني جمع مي آيند.

انزنس برگر عناصرتشكيل دهنده رسانه هاي رادرنظام جهاني چنين بيان مي كنند.ماهواره هاي خبري، تلويزيون كاست هانوارهاي ويدئويي دستكاه هاي ضبط ويدئويي . تلفن هاي تصويري پخش صوت استريوفونيك . تكنيك هاي ليزري فرايند هاي تكيثرالكترواستاتيك چاپ الكترونيك باسرعت بالا ماشين هاي حروفچين وفراگير ميكروفيش ها بادستيابي الكترونيك چاپ راديويي همه اين اشكال جديد رسانه به طورمداوم پيوسته هاي جديدي راچه بايكديگروچه باسايررسانه هامثل چاپ راديو فيلم تلويزيون تلفن وغيره شكل مي دهند. مكتب اقتصادسياسي نظام توزيع كالاهاي فرهنگي ونيز ماهيت نهادهاي فرهنگي را موردنقد قرارمي دهد به نظر مكتب اقتصادسياسي، سياستگذاري فرهنگي نهادهاي فرهنگي . يافتن مخاطب براي آثارهنري براي مخاطبان .به نظراين مكتب فرهنگ محصوردر كل نظام است. هنرمند خلاق باوجود منحصربه فردبودن هدفش تنهامي توانددرداخل ساختارها وفرايندهاي بازاربه خلق اثرهنري بپردازدشيوه توليدسرمايه داري «هرچيزي» راجذب معادل آن درنظام ارزش هاي تبادلي مي كند اين ماهيت سرمايه داري است درچارچوب سرمايه داري روابط اجتماعي دقيقاتحت سلطه روابط تبادلي (خريدوفروش دربازار)قراردارندوشكل مي گيرند.

چارچوب مفهومي مكتب اقتصادسياسي رسانه ها

        چارچوب هاي مفهومي درحوزه اقتصادسياسي متفاوت از حوزه هاي ديگر ومفاهيم جديدي رادرقالب خود دارد. جنبه هايي اين مفاهيم رامي توان درمكتب فرانكفورت يافت .

 

فهرست

مقدمه………………………………………. 1

ماهيت اقتصادسياسي……………………………. 2

اقتصادسياسي رسانه ها…………………………. 4

چارچوب مفهومي مكتب اقتصادسياسي رسانه ها………… 5

پيوند تاريخي توسعه ارتباطات بااقتصادسياسي………. 7

مروري برديدگاه هاي هربرت شيلر (هربرت شيلر)…….. 10

خصوصي سازي – تضعيف بخش عمومي…………………. 12

خصوصي سازي ايدئولوژيك و تبليغات………………. 14

نظريه هاي انديشمندان در مورد اقتصاد سياسي رسانه ها 16

ريموند ويليامز……………………………… 16

نيكلاس  گارنهام……………………………… 17

ادوارد هرمان و نائوم چامسكي………………….. 18

سيس . جي . هاملينك………………………….. 19

يحيي كمالي پور:…………………………….. 21

حميد مولانا…………………………………. 22

فرد فيجس…………………………………… 24

آرماند ما تلار………………………………. 24

جيمز دي هالوران…………………………….. 25

مجيد تهرانيان :…………………………….. 26

جمع بندي…………………………………… 28

منابع :……………………………………. 3
1

 

منابع :

 • اينگليس ، فرد ، 1377 «نظريه رسانه ها » ترجمه محمود حقيقت كاشاني ، تهران مركز تحقيقات ، مطالعات و سنجش برنامه اي صدا وسيما ي جمهوري اسلامي ايران .
 • شكر خواه ، يونس ، 1371 ،«دگرگوني جهاني و ديدگاه‌هاي شيلر»، به نقل از ، رسانه ، ش 11 ، پاييز 17 ، صص 81-76 .
 • شيلر هربرت ، آي ، 1375 ،و اطلاعات و اقتصاد بحران ، ترجمه يونس شكر خواه ، تهران ، كانون ترجمه و نشر آفتاب .
 • كمالي پور ، يحيي ، 1373 ، «عملكرد رسانه ها در آمريكا »، خلاصه درس هاي ارائه شده ، تنظيم مهدخت بروجرد ي علوي ، رسانه ، 73، صص31-24 .
 • گرين فيليپ ، 1369 ،«نقد كتاب رضايت توليد ، اقتصاد سياسي رسانه هاي گروهي » ، رسانه ، ش، 4، زمستان 1369   ،‌صص 20- 23
 • گيلپين ،‌رابرت ، 1378 «ماهيت اقتصادي سياسي » ، ترجمه دكتر محمود تقوي ، اطلاعات اقتصادي – سياسي ، ش 144-143 ،‌ صص206 –200 .
 • ماتلار ، آرماند ،‌ 1375 ، «مقررات زدايي در رسانه ها»، ترجمه علي كسمايي ، رسانه ،‌سال هفتم ، ش 4 ، زمستان 75 ، صص 15-2 .
 • معتمد نژاد ، دكتر كاظم ، 1375 ، « نظريه هاي سلطه ارتباطي جهاني » رسانه ، سال هفتم ، ش 2 ، صص 9-2
 • معتمد نژاد، كاظم ، 1377 ، مقدمه كتاب «وسايل ارتباط جمعي و امپراطوري امريكا » نوشته هربرت شيلر ، ترجمه احمد مير عابديني ، تهران ، انتشارات سروش .
 • مك جسلي ، دبليو ، 1369 ، «فيلتر هاي خبري»، مصاحبه با ادوارد هرمان ،‌ترجمه سندسي ،‌ رسانه ، ش 4 ، زمستان 69 ، صص 14-19
 • هالوران ، جيمز دي ، 1375 ، « نوآوري هاي ارتباطي و پرسش هاي انتقادي » ، ترجمه نورايي بيد خت ، رسانه ،‌زمستان 75 ، صص 31- 22 .
 • هاملينك سيس ، جي ، 1372 ، «آيا پس از انقلاب اطلاعات زندگي و جود خواهد داشت؟ » ، ترجمه شاهرخ بهار ، رسانه ، بهار 1372 ، صص  12 – 4 .
 • هرمان ، ادوارد ،‌1371 ، «اقتصاد سياسي رسانه هاي گروهي » ، ترجمه مجتبي صفوي ، رسانه ، ش 11 ، پاييز 71 ، صص 26 – 35

 

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا